KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 18 d. Nr. A-1089

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktu, Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 punktu,

t v i r t i n u Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą  (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gintaras Petrauskas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr. A-1089

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų įgyvendinimo stebėsenos (toliau – stebėsena) paskirtį, uždavinius, organizavimą, vykdymą, stebėtojų teises ir pareigas.

2.   Stebėsenos objektas – NVŠ programos (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas), Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka pripažintos atitinkančiomis reikalavimus, nustatytus Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro              2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas), ir finansuojamos iš valstybės NVŠ lėšų, skiriamų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymui (toliau – programos).

3.   Stebėseną vykdo stebėtojai:

3.1. sporto srities programų – Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas (-i) specialistas (-ai);

3.2. kitų programų – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas (-i) specialistas (-ai).

4.   Stebėsena vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija), Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, Aprašu ir kitais teisės aktais.

5.   Apraše vartojamos sąvokos ir terminai atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje apibrėžtas sąvokas ir terminus.

 

II skyrius

STEBĖSENOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI

 

6.    Stebėsenos paskirtis – įvertinti programų vykdymo kokybę ir užtikrinti jų vykdymo priežiūrą.

7.   Stebėsenos uždaviniai:

7.1. stebėti, analizuoti ir vertinti su programų įgyvendinimu susijusius duomenis, programų įgyvendinimą ir jų atitiktį NVŠ reglamentuojantiems teisės aktams;

7.2. teikti metodinę ir informacinę švietimo pagalbą programų vykdytojams (toliau – vykdytojai).

 

III SKYRIUS

STEBĖSENOS VYKDYMAS

 

8.   Stebėsena vykdoma:

8.1. stebint ir analizuojant vykdytojų pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją apie programas ir jų įgyvendinimą;

8.2. stebint programų įgyvendinimą vietoje.

9.    Vykdytojų pateiktų duomenų, dokumentų ir informacijos analizė atliekama pagal šiuos rodiklius:

9.1.    programoje dalyvaujančių vaikų lankomumas ir lankomumo pokytis;

9.2.    vykdomos programos atitiktis NVŠ teikėjo paraiškoje nurodytai (deklaruotai) informacijai apie programą;

9.3.    programos įgyvendinimo organizavimas;

9.4.    atsiliepimai apie programos įgyvendinimo kokybę. Vykdytojas pateikia stebėtojui programoje dalyvaujančių vaikų ir (ar) jų tėvų ar globėjų užpildytas apklausos anketas (1 priedas).

10.  Stebėdamas programos įgyvendinimą vietoje, stebėtojas užpildo programos stebėsenos anketą (2 priedas).

11.  Stebėsenos rezultatai apibendrinami ir su jais supažindinamas vykdytojas. Prireikus vykdytojui suteikiama informacinė ir metodinė švietimo pagalba.

12.  Siekiant įgyvendinamų programų kokybės, gali būti vykdoma iš anksto arba atsitiktinai atrinktų programų stebėsena.

13.     Turi būti vykdoma stebėsena tų programų, kurių įgyvendinimo metu pasikeičia daugiau nei 30 procentų joje dalyvaujančių vaikų, taip pat programų, apie kurias gauta neigiamų atsiliepimų, skundų.

14.       Apie stebėsenos metu nustatytus esminius pažeidimus stebėtojai informuoja juos paskyrusius Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus, prireikus – programų vertinimo komisiją, turinčią teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti programos akreditaciją.

15.  Gauti skundai dėl programų įgyvendinimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Stebėtojai turi teisę:

16.1.    pagal savo kompetenciją konsultuoti vykdytojus;

16.2.    lankytis programos įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, ugdytojų darbą;

16.3.    gauti iš programų vykdytojų dokumentus, reikalingus stebėsenai vykdyti;

16.4.    pareikšti savo nuomonę programos kokybės klausimais;

16.5.    siūlyti vykdytojams galimus probleminių klausimų sprendimų būdus.

17. Stebėtojas privalo:

17.1.    vykdyti stebėseną Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka;

17.2.    objektyviai ir nešališkai reikšti savo nuomonę;

17.3.    vadovautis bendraisiais etikos, teisingumo, geranoriškumo ir nešališkumo principais;

17.4.    iškilus sudėtingai situacijai, tirti ją atsakingai, renkant informaciją iš kelių patikimų šaltinių;

17.5.    stebėseną vykdyti netrikdydamas ugdymo proceso;

17.6.    neviešinti stebėsenos metu gautos informacijos, jeigu to nereikia pagal teisės aktus;

17.7.    stebėseną vykdyti nusiteikęs pozityviai, siekdamas tobulinti vykdytojų įgyvendinamų programų kokybę;

17.8.    apie stebėsenos rezultatus informuoti jį paskyrusį Savivaldybės administracijos skyriaus vedėją.

 

V skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.  Už stebėsenos vykdymą stebėtojas yra atskaitingas jį paskyrusiam Savivaldybės administracijos skyriaus vedėjui.

19.  Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_________________________________


 

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo

vaikų švietimo programų įgyvendinimo

stebėsenos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Neformaliojo vaikų švietimo programos dalyvio apklausos anketos forma)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS DALYVIO APKLAUSOS ANKETA

 

 

Prašytume Jūsų atsakyti į klausimus apie dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo programoje                                                                                                                                                         _.

(programos pavadinimas, teikėjas) 

 

Apklausa atliekama siekiant išsiaiškinti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų kokybę bei jų teikiamą naudą.

 

Žvaigždute (*) pažymėtos anketos dalys, kurias pildyti privaloma.

Informacija apie asmenį, pildantį anketą*

Pažymėkite, kas jūs esate

¨ Motina / tėvas / globėjas

¨ Vaikas

¨ Pildome kartu

 

Informacija apie programos dalyvį*

Vardas, pavardė

 

Amžius

 

 

Bendri klausimai apie programą*

Pažymėkite, ar sutinkate su teiginiais

TAIP (labiau sutinku)

NE (labiau nesutinku)

Veiklos vyko reguliariai / pagal programą

 

 

Užsiėmimų vieta mane tenkino

 

 

Su programos vadovu bendravome pakankamai

 

 

Užsiėmimų / veiklų kokybę vertinu teigiamai

 

 

Programa man buvo naudinga

 

 

Rinkčiausi šioje programoje dalyvauti ateityje

 

 

 

Jūsų komentaras apie programos įgyvendinimą ir kokybę

(trūkumai, privalumai, kodėl taip manote; kas labiausiai patiko /nepatiko; kuo programa buvo Jums naudinga / nenaudinga ir pan.)

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo

vaikų švietimo programų įgyvendinimo

stebėsenos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo stebėsenos anketos forma)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ANKETA

 

Stebėtojo lankymosi data ir laikas_______________________________________________________________________________________________

 

Bendra informacija apie programą

Vykdytojo pavadinimas

 

 

Programos pavadinimas

 

 

Užsiėmimo vykdymo vieta

 

 

 

Informacija apie užsiėmimą (žymėti x)

Patvirtintas užsiėmimų tvarkaraštis

Yra

 

Nėra

 

Pastabos

 

 

Užsiėmimo laiko atitiktis tvarkaraščiui

Atitinka

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

 

Ugdymo kryptis

Atitinka

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

 

Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas

Atitinka / deklaruojama

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

Ugdymo aplinka

Atitinka / deklaruojama

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

 

Ugdymo priemonės

Atitinka / deklaruojama

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

 

Ugdytinių amžius

Atitinka

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

 

Vaikų skaičius grupėje

Deklaruojamas

 

Faktinis

 

Lankomumo žurnale / lape

 

Pastabos

 

 

Turinio paskirtis (pagal paraišką)

Deklaruojama

 

Atitinka iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

Ugdymo turinys (tema, veikla, metodai, kompetencijos, trukmė)

Atitinka

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

Mokytojų kvalifikacija

Atitinka / deklaruojama

 

Iš dalies

 

Neatitinka

 

Pastabos

 

 

Užsiėmimo turinys

Tema

 

 

Veiklos apibūdinimas

 

 

Trukmė

 

 

 

Dokumentai

Sutartys su tėvais

Yra / atitinka pavyzdinę

 

Iš dalies

 

Nėra / neatitinka

 

Pastabos

 

Vaikų sveikatos pažymos

Yra

 

Iš dalies

 

Nėra

 

Pastabos

 

 

Kiti dokumentai (pagal vykdytojo vidaus tvarką)

Yra

 

Iš dalies

 

Nėra

 

Pastabos

 

 

Stebėtojo išvada

Bendro pobūdžio pastebėjimai (dėl organizavimo)

 

 

Pastabos / pažeidimai

 

 

Bendras programos vertinimas (stipriosios ir silpnosios pusės, koreguotini dalykai, neatitikimai (jei yra), siūlymai / rekomendacijos Vykdytojui)

 

 

Užsiėmimo vadovo vardas, pavardė

 

 

 

Pildo vykdytojo atstovas (institucijos vadovas)

Susipažinau ir sutinku

 

Susipažinau ir nesutinku, nesutikimo argumentai                                                                                                       _______________

 

____            _______________________________________________________________

 

 

________________________________                                                                __________________                                                                             __________________________________

(stebėtojo pareigos )                                                                               (parašas)                                                                                                      (vardas, pavardė)