ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. 1-TS-179

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu, šiuo nutarimu patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.5 papunkčiu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos 2016 m. birželio 1 d. reikalavimą Nr. 10-128 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies nuostatų įgyvendinimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-13 nutarimo Nr. 376 redakcija) 2 punkto, 2.2. papunkčio nuostatų vykdymo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą (pridedama).

2.   Įpareigoti Anykščių rajono savivaldybės administraciją:

2.1. vykdyti Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną;

2.2. paskelbti Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Kęstutis Tubis

 


 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d.

sprendimu Nr. 1-TS-179

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas (toliau – Planas) – tai Savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos strategija, kuria siekiama sukurti prieinamumo, efektyvumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, turėti pakankamai pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis pagal poreikius ir gebėjimus bei užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Gerai sutvarkytas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas – tai moderni ir šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, gebanti sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą.

Planas yra skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų ekonomiškumą, laiduoti sveiką mokymosi aplinką ir saugų kelią į mokyklą.

Pertvarkant mokyklų tinklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir įstatymų  lydimųjų teisės aktų reikalavimais.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka nuo 2012 metų buvo nuosekliai įgyvendinama, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-71 patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruoju planu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 788 pakeitusi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, sudarė prielaidas  ir  didesnes galimybes bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos įvairovei. Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 25.7 papunktis (pakeistas 2016-04-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 376) įpareigoja savivaldybes, kad patvirtinus klasių skaičius su mažesniais mokinių skaičiais nei numatyta Mokinio krepšelio metodikoje, savivaldybės turi bendrojo ugdymo mokyklai papildomai skirti savo lėšų mokymui tiek, kiek jų trūksta iki sumos, nustatytos vidutiniam mokinių skaičiui atitinkamos programos klasėje pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Ši nuostata turi įtakos ir planuojant mokyklų tinklo pertvarką. Savivaldybės lėšų poreikis pateikiamas 15 lentelėje. Pasikeitusi demografinė padėtis Anykščių rajone, šalies vidaus ir išorės migracija, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių skaičiaus kaita, kintantys gyventojų švietimo poreikiai ir kiti veiksniai, susiję su šalies kultūrine, socialine ir ekonomine situacija, įpareigoja parengti naują Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą.

Planas buvo rengiamas atsižvelgiant į Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų gaires, Savivaldybės 2012–2019 metų strateginį plėtros planą, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-372 „Dėl darbo grupės parengti Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–20120 metų bendrąjį planą sudarymo“ sudarytos darbo grupės pateiktas išvadas ir pasiūlymus.

Savivaldybės mokyklų 2016–2020 metų tinklo pertvarka yra vienas iš veiksnių, reaguojant į nuolat beskeičiančią ugdymo aplinką, sukursiančių sąlygas veiksmingiau ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus, jaunuolius ir kitus asmenis, užtikrinančių kokybišką išsilavinimą, atitinkantį išsilavinimo standartus, lygias galimybes.

Plane pateikta Savivaldybės esama švietimo būklė ir prognozės, privalumai, trūkumai, pavojai ir galimybės, mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas, uždaviniai ir prioritetai, laukiami rezultatai iki 2020 metų, mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas.

Savivaldybės formaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2016–2020 metais bus įgyvendinami pagal Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2020 metų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą (priedas).

Mokyklų tinklo pertvarka bus vykdoma, atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės kultūrinius, socialinius ir mokymosi poreikius bei realias finansines Savivaldybės galimybes. Planas parengtas penkeriems metams, paliekant galimybę jį atnaujinti kasmet pagal poreikius.


II SKYRIUS

ESAMA ŠVIETIMO BŪKLĖ IR PROGNOZĖS

 

1.   Švietimo aplinka:

Švietimo aplinka, arba demografinis, socialinis kontekstas, turi įtakos švietimo procesams savivaldybėje.

Vienas pagrindinių rodiklių, atspindinčių demografinę situaciją, yra gyventojų skaičius.                   2016 metų pradžios duomenimis Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje gyvena 25773 gyventojai (1 diagrama). 

1 diagrama. Anykščių rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus pokytis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2012–2016 metais Anykščių rajono savivaldybės gyventojų migracijos saldo – atvykusių ir išvykusių per atitinkamą laikotarpį skaičiaus skirtumas – 2343. Gyventojų sumažėjo 8,3 proc.

Duomenys rodo nuolatinę savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimo tendenciją, lemiamą natūralios gyventojų kaitos, tarptautinės ir vidaus migracijos procesų.  

2 diagramoje parodyta registruotų gimimo įrašų skaičiaus kaita Anykščių rajono savivaldybėje. Iš pateiktų duomenų išsiskiria 2014 m., kaip „kūdikių bumo“ metai – 223 gimusieji. 2015 metais į pirmą klasę atėjo 173 (96,6 proc.) septynmečiai. 2010–2015 metais gimusiųjų skaičius mažėjo – svyravo nuo 178 iki 223. 


2 diagrama. Registruotų gimimo įrašų skaičiaus kaita Anykščių rajono savivaldybėje

Šaltinis: Civilinės metrikacijos skyrius

Savivaldybės ekonominės ir socialinės būklės kontekstas daro įtaką švietimo procesams.

Utenos teritorinės darbo biržos 2016 m. gegužės 1 d. duomenimis nedarbas mūsų rajone siekė 11,4 proc. darbingų rajono gyventojų ir yra vienas iš žemiausių Utenos regione po Utenos rajono - 10,1 proc. Utenos regione vidutiniškai nedarbas gegužės 1 d. duomenimis siekė 12,3 proc.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Anykščių rajono savivaldybės socialinės pašalpos gavėjų skaičius kasmet mažėja: 2012 m. – 3765; 2013 m. - 3312 ir 2014 m.- 2429; 2015 m. – 1980. Sumažėjo 47,4 proc. Tai lėmė sugriežtinta socialinių pašalpų skyrimo tvarka ir gyventojų skaičiaus mažėjimas rajone (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Utenos apskrityje

14890

13143

9671

7904

Anykščių rajone

3765

3312

2429

1980

Šaltinis. Statistikos departamentas

Mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti. Nuo 2012 m. stebimas socialinės paramos nemokamai maitinamų mokinių dalies mažėjimo tendencija – 2012 m. – 49,1  proc., 2015 m.  – 35,3 proc. (sumažėjo 13,8 procentais).  Paramą mokinio reikmenims įsigyti 2015 m. gavo 34,5 proc. priešmokyklinukų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.

Nemokamo mokinių maitinimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti bei vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose rodikliai žymi, kokia mokinių dalis gali patirti mokymosi nesėkmę dėl gyvenimo ir mokymosi sąlygų pablogėjimo.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2015 m. duomenimis, 131 socialinės rizikos šeimoje auga 262 vaikai (2 lentelė).


2 lentelė. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius kaita

 

2012

2013

2014

2015

mieste

kaime

mieste

kaime

mieste

kaime

mieste

kaime

Socialinės rizikos šeimų skaičius

24

207

23

109

21

103

18

113

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius

265

270

244

262

 

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius

Savivaldybėje stebimas socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius išlieka panašus: 2012 m. – 265, 2015 m. – 262 vaikai.

2. Ugdymosi poreikių tenkinimo būklės kontekstas.

2.1. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pokyčiai 2012–2015 metais.

2015–2016 m.m. rajone veikia: 3 gimnazijos (1 mieste ir 2 kaime) 4 pagrindinės mokyklos (1 mieste ir 3 kaime); 2 pagrindinės mokyklos-daugiafunkciai centrai (kaime), 1 progimnazija (mieste). Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre veikia Jono Biliūno gimnazijos vidurinio ugdymo skyrius; Antano Baranausko pagrindinė mokykla turi Specialiojo ugdymo skyrių – daugiafunkcį centrą. Mokyklų ir mokinių skaičiaus kaita pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Bendrojo ugdymo mokyklų ir mokinių skaičiaus kaita 2012–2015 metais (rugsėjo 1 d. duomenys)

Mokykla

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

1. Anykščių Jono Biliūno gimnazija

717

595

617

575

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo klasės

20

7

-

-

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius

 

-

31

23

Anykščių Antano Vienuolio gimnazija

610

-

-

-

2. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

-

558

502

470

3. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

277

261

240

228

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Daujočių pradinio ugdymo skyrius

9

6

-

-

Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla

599

-

-

-

Anykščių r. Antano Baranausko vidurinės mokyklos  Andrioniškio pradinio ugdymo skyrius

6

-

-

-

Anykščių r. Antano Baranausko vidurinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras

21

-

-

-

Anykščių r. Antano Baranausko vidurinės mokyklos Skiemonių pradinio ugdymo skyrius

6

-

-

-

Anykščių r. Antano Baranausko vidurinės mokyklos Suaugusiųjų vidurinio ugdymo klasės

38

-

-

-

4. Anykščių r. Antano Baranausko pagrindinė mokykla

-

596

528

501

Anykščių r. Antano Baranausko pagrindinės mokyklos  Andrioniškio pradinio ugdymo skyrius

-

6

-

-

Anykščių r. Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras

-

18

18

21

Anykščių r. Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Skiemonių pradinio ugdymo skyrius

-

9

7

5

Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla

224

208

-

-

5. Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

-

-

171

157

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla

257

245

-

-

6. Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

-

-

222

224

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius

-

-

8

8

Anykščių r. Raguvėlės pagrindinė mokykla

48

35

-

-

7. Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

69

71

71

60

8. Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

67

55

52

56

9. Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

62

60

53

52

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla

80

75

-

-

10. Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

-

-

78

72

Iš viso:

3110

2805

2598

2452

 

2.2. Mokinių skaičius.

2015–2016 mokslo metais 14 savivaldybės ugdymo įstaigų vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo programas, pagal kurias, 2015 m. rugsėjo 1 d duomenimis, yra  ugdomi ir mokosi 3072 vaikai, iš kurių didžiąją dalį – 2452 (79,8 proc.) – sudaro bendrojo ugdymo klasių mokiniai, 620 (20,2 proc.) – ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai (3 diagrama).

 

 

3 diagrama. Mokinių ir ugdytinių skaičiaus kaita Anykščių rajono savivaldybėje

 

Mažėjant gyventojų skaičiui, per paskutinius ketverius metus savivaldybėje vyravo bendro mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija. Duomenys rodo, kad didžiausias vaikų skaičiaus mažėjimas buvo bendrojo ugdymo klasių mokinių grupėje – 658 (21,2 proc.), tuo tarpu. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdomų vaikų skaičius 2015–2016 mokslo metų pradžioje buvo 8,4 proc. didesnis, negu 2012–2013 mokslo metais.         

Prognozuojama, kad mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija išliks ir toliau.

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Anykščių rajone iš viso ugdoma 620 1–6 metų vaikų, t.y. 59 proc.: pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 485 (1–5m.) ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 135 (6 m.) vaikai.

2015 m. rugsėjo 1 d. tenkintas visų ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų  poreikis (priimti visi, pageidaujantys lankyti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes, vaikai).

Mokinių skaičiaus kaita 2012–2015 metais skirtingo tipo bendrojo ugdymo mokyklose (4 lentelė ir 4 diagrama) yra sąlygota bendro mokinių skaičiaus mažėjimo ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos procesų. 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi ir buvo ugdomas 2452 mokiniai, lyginant su 2012 m., sumažėjo 658 mokiniais (21,2 proc.).

4 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita bendrojo ugdymo mokyklose 2012–2015 m.

Įstaigos tipas

2012-09-01

2013-09-01

2014-09-01

2015-09-01

Progimnazijos

 

558

502

470

Pagrindinės mokyklos

 

326

925

729

695

Mokykla-daugiafunkcis centras

 

-

249

229

Vidurinės mokyklos

1113

453

-

-

Gimnazijos

1613

862

1118

1058

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo klasės

58

7

-

-

Iš viso mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

3110

2805

2598

2452

 

Bendrojo ugdymo klasių mokinių skaičiaus kaita pagal vietovę, kurioje yra mokykla, parodyta 4 paveiksle. Apie 64 proc. bendrojo ugdymo klasių mokinių mokosi Anykščių miesto mokyklose, apie 36 proc. – kaimo vietovių mokyklose. 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Anykščių miesto mokyklose mokėsi 1567 mokiniai – 21,8 proc. mažiau  negu 2012–2013 mokslo metų pradžioje. Per ketverius metus kaimo mokyklose bendrojo ugdymo klasių mokinių skaičius sumažėjo 19,9 proc.

4 diagrama. Bendrojo ugdymo klasių mokinių skaičiaus kaita pagal vietovę, kurioje yra mokykla

 

Prognozuojama, kad ateityje didžiausias bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus mažėjimas bus kaimo mokyklose.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. savivaldybėje nė viena mokykla nevykdo suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos. Šios paslaugos paklausa buvo maža, todėl nebuvo galimybių suformuoti klasės (ių).

2.3. Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiai turi tendenciją didėti: 2012–2013 m. m.  buvo ugdoma apie 17 proc. mokinių, 2015–2016 m. m. – ugdoma 20 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiai žymiai nesikeičia, tačiau mažėjant bendram mokinių skaičiui specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius procentine išraiška didėja). Daugėja mokinių turinčių ryškių elgesio ir emocijų, kitų sutrikimų.


5 diagrama. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalies kaita (proc.)

2.4. Suaugusiųjų formaliojo švietimo poreikių tenkinimas.

2012–2013, 2013–2014 m. m. rajone buvo vykdoma suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa. Programa buvo vykdoma Antano Baranausko vidurinėje mokykloje, o mokyklai tapus pagrindine – Jono Biliūno gimnazijoje. Nuo 2014–2015 m. m. dėl mažos paklausos programa nevykdoma.

2.5. Neformaliojo švietimo poreikių tenkinimas.

Neformalusis vaikų švietimas papildo formalųjį, suteikia daugiau galimybių individualiems gebėjimams ugdyti, saviraiškos poreikiams tenkinti.

Anykščių rajono savivaldybėje veikia trys formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos: Anykščių muzikos mokykla, Anykščių kūrybos ir dailės mokykla ir Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 2015–2016 mokslo metais šias įstaigas lankė: 624 mokiniai arba 25,4 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus (6 diagrama). Nuo 2013 metų formalųjį švietimą papildančiose ugdymo įstaigose užimamų mokinių skaičius mažėja, bet procentinė išraiška yra stabili: 2013 m. – 26 proc., 2014 m. – 26,4 proc.


6 diagrama. Formalųjį švietimą papildančias įstaigas lankančių vaikų skaičius

 

Šaltinis. Statistinė ataskaita 4 mokykla

 

7 diagrama. Neformaliojo vaikių švietimo programos

 

2015 m. spalio–gruodžio mėn. tikslinėmis valstybės lėšomis finansuojamas 22 neformaliojo švietimo programas (NVŠ) lankė 565 savivaldybės mokiniai, nuo 2016 m. vasario mėn. – 761.               2015 m. rugsėjo mėn. 19 NVŠ akredituotų teikėjų pristatė 27 programas. Iš jų mokiniai pasirinko 16-os teikėjų 19 programų. 12 programų buvo vykdomos kaime, jose dalyvavo 173 mokiniai (29 proc. mokinių). Iš viso spalio–gruodžio mėn. pasiūlytose programose dalyvavo 601 mokinys (24,5 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus). NVŠ teikėjai pagal švietimo teikėjų grupes: kultūros įstaigos – 1; viešosios įstaigos – 2; asociacijos – 8; laisvieji mokytojai – 4; kiti švietimo teikėjai – 1.

2015 m. spalio–gruodžio mėn. panaudota 24638,00 Eur (Mokinio krepšelio lėšų).

5 lentelė. NVŠ programos 2015 m.

Eil. Nr.

Anykščių rajono NVŠ programų teikėjai

 

NVŠ programos pavadinimas

(2015 m. spalio 1–gruodžio 31 d.)

Mokinių skaičius

Lėšų suma (Eur)

3 mėn.

1.

Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)

IT projektų vadyba ir komandinis darbas Anykščių r.

42

 

1734,00

2.

Anykščių slidinėjimo sporto klubas „Viesulas"

Sportuok ir tobulėk

6

248,00

3.

Ažuožerių moterų klubas

Socialinės dramos galimybės ir praktika merginų grupėje

10

413,00

4.

VšĮ Robotikos akademija

FIRST LEGO League robotika-Anykščiai

17

702,00

Smagioji robotika–Anykščiai

8

330,00

5.

Anykščių kultūros centras

Šokis kaip raktas į save ir mus supantį pasaulį

42

1734,00

Teatro terapija asmenybės ugdyme

14

578,00

6.

Anykščių futbolo sporto klubas

Atrask save žaisdamas futbolą

46

1900,00

7.

Jūratė Vingrienė

Žaidžiu, mokausi, kuriu

12

496,00

8.

Viešoji įstaiga „SVEIKATOS OAZĖ"

Mokinių sportinių įgūdžių lavinimas, sveikatinimas ir užimtumas Anykščių baseine „Bangenis“

151

6235,00

9.

Lietuvos skautija

Skautai: pramoga su tikslu (Anykščių r.sav.)

7

289,00

10.

UAB „Pilnatvė“

Jogos, aromaterapijos ir sveikos gyvensenos praktikų pritaikymas spec.poreikių vaikų ugdyme

11

454,00

11.

Anykščių karatė sporto klubas

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

119

4914,00

12.

Rasa Sindikaite

Joga vaikams

19

785,00

Funkcinės treniruotės

6

248,00

13.

Asociacija „Kalitos kalnas”

Mes sportuojam visada!

42

1734,00

14.

Lietuvos šaulių sąjunga

Anykščių jaunųjų šaulių ugdymo programa

28

1156,00

15.

Aušra Baltrūnienė

Atrask save

10

413,00

16.

Ovidijus Uogela

Požiūris į gyvenimą – per meilę žirgui...

11

454,00

 

 

Iš viso:

601

24817,00

 

2016 m. Anykščių rajone įgyvendinamos 12-os teikėjų 17 programų. Iš viso 2016 m. vasario–birželio mėnesiais NVŠ programose dalyvauja 761 mokinys (31 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus). Iš jų 193 mokiniai dalyvauja kaime vykdomose programose (25 proc. mokinių). NVŠ teikėjai pagal švietimo teikėjų grupes: kultūros įstaigos – 1; viešosios įstaigos – 2; asociacijos – 6; laisvieji mokytojai – 3.

2016 m. vasario–kovo mėn. panaudota 15088,00 Eur (Mokinio krepšelio lėšų).         

 

6 lentelė. NVŠ programos 2016 m. vasario–birželio mėn.

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas

Programos pavadinimas

Mokinių skaičius prioritetinės krypties programose

15 Eur vienam mokiniui

Mokinių skaičius neprioritetinės krypties programose

8,314 Eur vienam mokiniui

Iš viso mokinių skaičius

1.

Ažuožerių moterų klubas

Merginų gebėjimų stiprinimas

10

150,0  

10

2.

Futbolo sporto klubas

Atrask save žaisdamas futbolą

54

449,0 

54

3.

Jūratė Vingrienė

Žaidžiu, mokausi, kuriu

22

330,0  

12

100,0 

34

4.

Asociacija „Kalitos kalnas“

Anykščių kalnų slidininkai

70

582,0 

70

5.

Anykščių karatė sporto klubas

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

24

360,0  

108

898,0 

132

6.

Anykščių kultūros centras

Savo asmenybę kuriu žaisdamas teatrą

13

108,0 

13

7.

Anykščių kultūros centras

Šokis ir judesio terapija vaikams ir jaunimui

16

240,0  

31

258,0 

47

8.

VšĮ Robotikos akademija

Ankstyvoji robotika-Anykščiai

68

565,0 

68

9.

VšĮ Robotikos akademija

Smagioji robotika-Anykščiai

16

133,0 

16

10.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine „Bangenis“

66

990,0  

66

11.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Mokinių mokymas plaukti Anykščių baseine „Bangenis“

51

424,0 

51

12.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine „Bangenis"

34

283,0 

34

13.

Asociacija „Lietuvos šaulių sąjunga“

Anykščių krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa

32

480,0  

28

233,0 

60

14.

Anykščių slidinėjimo sporto klubas „Viesulas“

Sportuok ir tobulėk

9

75,0 

9

15.

Rasa Sindikaitė

Žaisminga joga vaikams

70

1.050,0  

70

16.

Daiva Gašpuitytė

Mokausi groti gitara

19

285,0  

19

17.

VšĮ „Sveikatos oazė“

Savanoris turizmo agentas

8

66,0 

8

Iš viso:

259

3.885,0

502

 

4.174,0

761

 

2.6. Pagalba mokiniui.

Pedagoginę – psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (juos atstovaujantiems asmenims), šeimoms, pedagogams ir ugdymo įstaigoms teikia Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.

Pagalbą mokiniui bendrojo ugdymo mokyklose teikia logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kiti specialistai. Sąlygas teikti pagalbą mokiniams rodo vienam pagalbos mokiniui specialistui tenkantis mokinių skaičius (7 lentelė).

7 lentelė. Mokinių skaičius, tenkantis vienam pagalbos mokiniui specialistui

Metai

 

Bendras savivaldybės

rodiklis

Pagrindinėje mokykloje

Progimnazijoje

Gimnazijoje

miestas

kaimas

miestas

miestas

kaimas

2015

83,9

101

50

118

200

51

*Šalies rodiklis 2014 m.

130,5

89,6

174,2

232,5

112,8

Kuo šis skaičius mažesnis, tuo mokinio galimybė gauti pagalbą yra didesnė. Anykščių rajono savivaldybės skirtingų tipų mokyklose padėtis yra nevienoda: didžiausias mokinių, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius yra miesto gimnazijoje – 200 ir progimnazijoje – 118, mažiausias – kaimo pagrindinėse mokyklose – 50. Kaimo pagrindinės mokyklos be socialinių pedagogų, kitų pagalbos mokiniui specialistų neturi (išskyrus Viešintų pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą, kuriame pagalbą teikia logopedas, tačiau mokykla neturi socialinio pedagogo).

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriuje 2015–2016 m.m. 1–10 klasėse ugdomas 21 mokinys, kuriuos ugdo specialieji pedagogai, mokiniai gauna logopedo, socialinę ir psichologinę, mokytojo padėjėjo ir kitą pagalbą.

2.7. Mokinių vežiojimas.

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Anykščių rajono savivaldybės kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km. nuo mokyklos gyvena 1136 mokiniai. Į mokyklą ir atgal maršrutiniu transportu

pavežama 59,6 proc., geltonaisiais autobusais – 25,0 proc., mokyklų transportu – 9 proc. ir kitais vežiojimo būdais – 6,5 proc. mokinių. (8 diagrama). Nepavežamų mokinių nėra.

8 diagrama. Mokinių vežiojimo į mokyklą ir atgal būdai

 

Visos Anykščių rajono savivaldybės mokyklos ir vienas miesto vaikų lopšelis-darželis turi autobusus.

8 lentelė. Anykščių rajono savivaldybės mokyklų turimi autobusai

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Pagaminimo metai

Vietų skaičius, vnt

Tipas, paskirtis

1

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

2015

19

Geltonasis

2

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2015

19

Geltonasis

2013

19

Geltonasis

2004

19

Geltonasis

2008

16

Mokyklinis

3

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

2000

14

Geltonasis

2009

19

Geltonasis

4

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

2008

16

Mokyklinis

5

Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

2007

19

Geltonasis

6

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

2006

16

Mokyklinis

7

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

2007

19

Geltonasis

8

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

2014

19

Geltonasis

9

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

2012

19

Geltonasis

10

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

2004

19

Geltonasis

2008

16

Mokyklinis

11

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

2000

11

Geltonasis

 

Iš viso

 

279

 

 

3. Švietimo rezultatai.  Mokinių mokymosi pasiekimai.

Akademiniai mokinių pasiekimai vertinami pagal pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

3.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai analizuojami pagal atskirus pažymius gavusių mokinių procentą.

9 ir 10 diagramose pateikti lietuvių kalbos ir matematikos PUPP Anykščių rajono ir respublikos lyginamieji rezultatai.

 

 

9 diagrama. Lietuvių kalbos PUPP rezultatai 

 

10 diagrama. Matematikos PUPP rezultatai

 

Duomenys rodo, kad savivaldybės lygmenyje lietuvių kalbos rezultatai yra geresni nei  matematikos: mažiau gavusių 1–4 balus. Lyginant savivaldybės mokinių PUPP rezultatus su Lietuvos mokinių PUPP pasiekimais, šiek tiek atsiliekame nuo bendro šalies rodiklio pagal abu PUPP dalykus. 

3.2. 2015 m. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

Vienas iš labai svarbių visai švietimo bendruomenei, o ypač tėvams ir mokiniams, švietimo rodiklių yra brandos egzaminų rezultatai. Tai lemia daug faktorių : mokytojų darbo

kokybė, vadybinis susiorganizavimas, visų bendruomenės lygmenų atsakomybės suvokimas. Galima pasidžiaugti rajono lietuvių kalbos egzamino rezultatų lygiu- jau keletas metų valstybinio lietuvių kalbos egzamino rezultatai viršija respublikos vidurkį. Tačiau bendrai lyginant su ankstesniais metais, 2015 m. rajono egzaminų rezultatai lyginant su 2014 yra prastesni. Jei ankstesniais metais rajono egzaminų rezultatai atitikdavo respublikos vidurkį, tai 2015 metais pirmą kartą Anykščių rajono egzaminų rezultatai neatitiko respublikos konteksto. Tai iliustruoja NEC parengti respublikos žemėlapiai (1–2 pav.)

 

1 paveikslėlis. Apibendrinto VBE rodiklio reikšmės pagal savivaldybes 2014 m.

 

2 paveikslėlis. Apibendrinto VBE rodiklio reikšmės pagal savivaldybes 2015 m.

9 lentelė. Laikančiųjų egzaminus skaičius

Kriterijus

Respublikoje

Rajone

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

Pateikta prašymų laikyti egzaminus

37279

38562

235

221

Populiariausi egzaminai

Anglų k.

 

Matematikos

 

Istorijos

Laikė mažiau

 

Laikė daugiau

 

Laikė daugiau

Anglų k.

Biologijos

Matematikos

Geografijos

Istorijos

Laikė mažiau

Laikė mažiau

Laikė daugiau

Laikė mažiau

Laikė daugiau

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė

54,8 proc.

56,2 proc.

57,9 proc.

63,3 proc.

100-ukų sk.

2195

1313

1

3

Gavo atestatus su pagyrimu

 

 

0

0

 

Iš 9 lentelės duomenų matyti, kad rajone matematikos egzaminas mažiau populiarus, nei respublikoje. Aiškėja matematikos dalyko mokymo problema, nes ne pirmi metai šio egzamino rezultatai yra žemesni už respublikos vidurkį (2015 metais neišlaikymo procentas dvigubai viršija respublikos vidurkį). Tad matematikos mokymo kokybė – tobulintinas mokyklų veiklos aspektas. Jau dvejus metus iš eilės nė vienas abiturientas negavo atestato su pagyrimu. Iš egzaminų rezultatų analizės taip pat nustatyta, kad mažėja abiturientų, gaunančių 86–100 balų įvertinimus skaičius. Atskirų brandos egzaminų rezultatai atsispindi (1 ir 2 diagramose–voratinkliuose). 1–2 diagramų duomenys taip pat rodo, kad matematikos dalyko rezultatai yra žemiausi.

 

11 diagrama. Apibendrintų savivaldybės 2015 m. VBE  rezultatų ir rodiklių palyginimas su kitų šalies savivaldybių rezultatais naudojant standartizuotus taškus

 

12 diagrama. Savivaldybės 2015 m. VBE  įvertinimų vidurkių palyginimas su kitų šalies savivaldybių rezultatais naudojant standartizuotus taškus

 

3.3. Standartizuotų testų rezultatai.

 

Optimizavus rajono mokyklų tinklą, siekiant sustiprinti visų mokyklų atsakomybę už mokinių pasiekimus bei nustatyti ugdymo stipriąsias ir tobulintinas sritis rajonas nuo 2014 metų teikia paraiškas dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro vykdomame veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse“. Vykdyti visų 4 ir 8 klasių, o 2016 metais ir 2 bei 6 klasių standartizuoti, diagnostiniai testai. Išanalizavus 2015 m. ST rezultatus nustatyta, kad būtina didesnį dėmesį skirti pradinio ugdymo programai, šios programos mokinių pasiekimai yra žemesni už respublikos vidurkius. Be to nustatyta, kad kai kurios mokyklos testavimą vykdo neobjektyviai, jų rezultatai nėra patikimi.

Mokinių pasiekimų matavimas standartizuotais testais (toliau – ST) teikia gana patikimą informaciją apie 4 ir 8, o nuo 2016 m. ir 2 bei 6 klasių mokinių pasiekimus. ST rezultatai rodo mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pasiskirstymą pagal pasiekimų lygmenis, apibūdintus Bendrosiose programose.

 

13 diagrama. Mokinių pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų lygius (proc.)

 

Matematika, 4 klasė

Skaitymas, 4 klasė

 

 

 

 

 

Rašymas, 4 klasė

Pasaulio pažinimas, 4 klasė

 

 

 

 

 

Matematika, 8 klasė

Skaitymas, 8 klasė

 

 

 

 

 

Rašymas, 8 klasė

Gamtos mokslai, 8 klasė

 

 

 

 

Socialiniai mokslai, 8 klasė

 

 

 

 

4. Mokymosi sėkmingumas.

Mokymosi sėkmingumą parodo įvairių lygmenų išsilavinimo įgijimo mastai.

2015 metais pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis savivaldybėje buvo 95,1 proc. (10 lentelė).

10 lentelė. Tolesnė dešimtokų veikla

 

Mokykla

Dešimtokų skaičius ugdymo proceso pabaigoje

 

Gavusių išsilavinimo pažymėjimus, sk.

Gavusių pažymėjimus, sk.

Kartoja kursą

Tęsia mokslą 11oje klasėje bendrojo ugdymo mokykloje

Vidurinį išsilavinimą įgis profesinėje mokykloje

Moky

sis tik profesijos

Pradėjo dirbti

Nieko nevei

kia

Išvyko

į užsienį

 

Jono Biliūno gimnazija

126

126

 

 

108

16

 

 

 

2

Antano Baranausko pagrindinė

48

40

8

-

25

21

-

2

-

-

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

31

29

2

 

27

1

2

1

 

 

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

13

13

0

-

13

0

0

0

0

0

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

25

23

1

1 (skirti papildomi darbai)

21

2

 

 

1

 

Debeikių pagrindinė

8

7

1

 

4

 

3

 

1

 

-

-

-

Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

7

5

1

1 (skirti papildomi darbai)

1

4

1

-

-

-

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė

4

4

-

-

2

2

 

 

 

 

Traupio pagrindinė

6

6

-

-

6

 

 

 

 

 

Rajone 2015 m.:

268

253

13 (4,9 proc.)

2

207

49

4

3

1

2

Rajone 2014 m.:

288

275

11 (3,8 proc.)

2

224

51

6

2

3

1

Rajone 2013 m.:

333

315

11 (3,3 proc.)

7

254

59

1

2

6

1

Rajone 2012 m.:

330

313

17 (5,2 proc.)

0

238

64

12

2

9

5

 

Problema. 2015 m. lyginant su 2014 m. padidėjo negavusių išsilavinimo pažymėjimo skaičius – 1,1 proc. Tad tobulintina ugdymo kryptis- ugdymo individualizavimas..

11 lentelė. Pagrindinį išsilavinimą įgijusių dešimtokų dalis

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių dalis proc.

95,1

96,2

96,7

94,8

 

2012–2015 metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą (tame tarpe ir besimokančių tik profesijos) dalis padidėjo  1,8 proc.

Nuo 2012 m. didėjo tęsiančių mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose (gimnazijose) dalis: 2015 m. – 77,2 proc., 2012 m. 72,1 proc

2015 m. pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių pasiskirstymas pagal tolesnio mokymosi kryptis parodytas 14 diagramoje.

 

14 diagrama. 2015 m. įgijusių pagrindinį išsilavinimą pasiskirstymas pagal tolesnio mokymosi kryptis (skaičius)

 

Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis 2013–2015 metais kito nežymiai – svyravo vidutiniškai tarp 95,3–96,4 proc. (12 lentelė).  Palyginimui Lietuvos rodiklis 2014 metais – nuo 96,8 iki  98,3 proc.

12 lentelė. Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (proc.)

Įgijo vidurinį išsilavinimą

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Vidurinį išsilavinimą įgijusių dalis proc.

95,3

96,4

95,3

 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis 2013 m. – lyginant su 2015 m. – sumažėjo 4 proc. (15 diagrama).  

15 diagrama. Įgijusių vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą dalis (proc.)

 

 

Abiturientų pasiskirstymas pagal tolesnio mokymosi pasirinkimą pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Abiturientų pasiskirstymas pagal tolesnio mokymosi pasirinkimą

Mokykla

Buvo 12-okų 2014–2015 m. m. pabaigoje

 

Gavo brandos atestatą be pagyrimo

 

Gavo brandos atestatą

su pagyrimu

 

Gavo pažymėjimą,

sk.

 

Įstojo į universitetus

Įstojo į kolegijas

Įstojo į profesines mokyklas

Sk. (iš jų į mokamas studijas); (iš jų į užsienio universitetus)

 

Proc. (iš jų į mokamas studijas)

 

 

Sk. (iš jų į mokamas studijas); (iš jų į užsienio koledžus)

 

 

Proc. (iš jų į mokamas studijas)

 

 

Sk.

 

 

Proc.

Jono Biliūno gimnazija

177

167

 

10

66 (19); (4)

37,3 (28,8)

48 (20)

27,1 (41,7)

21

11,9

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

24

23

 

1

9 (4)

37,5

(44,4)

4

16,7

8

33,3

Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius

18

18

 

 

 

 

4

22,2

9

50

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

16

15

 

1

 

 

8 (1)

50 (6)

5

31

Rajone

2014–2015 m.m.:

235

224

0

12

75 (23); (4)

31,9 (29,5)

64 (21)

27,2 (32,8)

43

18,3

Rajone

2013–2014 m.m.:

221

213

0

8

86 (29); (6)

38,9

(33,7)

59 (18);

(4)

26,7

(30,5)

36

16,3

Rajone

2012–2013 m.m.:

279

266

4

9 (3,2 proc.)

101 (22); (7)

36,2 (22)

76 (12)

27,2

(16)

50

18

 

Į universitetus ir kolegijas įstojo: 2015 m. – 59,1 proc., 2014 m. – 65,6 proc.; 2013 m. – 63,4 proc. abiturientų. 2015 m. į universitetų valstybės finansuojamas vietas įstojo 22,1 proc. abiturientų; į kolegijas – 18,3 proc. abiturientų (nuo bendro abiturientų skaičiaus). 2015 m. Lietuvoje dirbo 24 (10,2 proc.); (2014 m. –  5,4 proc.); užsienyje – 16 (6,8 proc.); (2014 m. – 7,2 proc.). 2015 m. nieko neveikė–nesimokė ir nedirbo 10 (4,3 proc.); (2014 m.– 4,97 proc.). 2015 m. 77,4 proc. abiturientų pradėjo mokytis; 17 proc.– dirbti, 4,3 proc. – nieko neveikė. 2015 m. mokėsi užsienyje – 4; (2014 m. – 10). Pasirinko karinę tarnybą – 3: iš jų vienas Krašto apsaugos savanoris, 2 – kariai.

 

 

 

 

 

5. Mokyklų tinklo efektyvumas.

14 lentelė. Klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2016–2017 m. m. Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose

Mokykla

1 kl.

iš viso/iš jų su sutriki-mais

(skaičiuojami kaip 2 moki-niai)

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Iš viso 1-4 kl./vidurkis (pagal MK 22, 15, 10)

 

 

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 kl.

10 kl.

Iš viso 5-10 kl./

vidurkis

(pagal MK 9-10 kl.- 25, 18,10;

5-8 kl. – 25, 15, 10)

11 kl.

12 kl.

Iš viso

11-12 kl./

vidurkis

Iš viso mokinių sk/klasių sk: 2016-2017 m.m 

(Klasės vidurkis1-4 kl.-22,

5-12 kl.-25);

1-12 kl (1-8 kl.-15; 9-10 kl.-18; 11-12 kl.-15).;

1-10 kl. (10)

1-4 kl. (10))

Iš viso mokinių sk/klasių sk: 2015-2016 m.m 

(Klasės vidurkis1-4 kl.-22,

5-12 kl.(25);

1-12kl (15;18;15).;

1-10 kl. (10)

1-4 kl. (10)

Jono Biliūno gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

132

230/25,6

130

143

273/24,8

503

579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

9

5

6

11

20

23

Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

14

32/16

32

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

Antano Vienuolio progimnazija

52/3

64

56

56/3

228/22,8

83/3

50/2

69/2

38/2

-

-

240/24

-

-

-

468

470

2

3

3

2

10

3

2

3

2

-

-

10

-

-

-

20

21

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

38/2

40/3

43/4

46/3

167/20,9

46/4

86/3

44/2

89/3

26/2

30/1

321/24,7

-

-

-

488

501

2

2

2

2

8

2

3

2

4

1

1

13

-

-

-

21

23

Skiemonių pradinio ugdymo skyrius

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1

Specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras

3

1

3

3

10

2

1

1

-

5

5

14

 

 

 

24

21

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

3

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

9

15/4

7/1

12/2

43/10,75

11/2

15/4

19/4

17/4

19/4

35/5

116/16,6

21

24/1

45/22,5

204

227

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

7

1

1

2

13

13

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

11

11

20

15/1

57/14,2

17/3

18/3

15/1

13/1

16

7/1

86/14,3

 

 

 

143

157

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

6

 

 

 

10

11

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

5

22/2

13/4

17/3

57/14,2

18/3

15/3

23/2

16/3

16/3

27/1

115/19

18

18

36/18

208

224

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

12

12

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius

3

-

4

2/1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

8

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Debeikių pagrindinė

4

4/1

3/1

6/2

17/8,5

3/2

4

5/1

9/3

8/2

5/1

34/8,5

 

 

 

51

52

 

1

1

 

2

 

1

 

1

1

1

4

 

 

 

6

7

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė

5

5

6/2

3/2

19/9,5

5/1

3/1

9/4

8/1

3/1

7/3

35/8,75

 

 

 

54

60

 

1

1

 

2

1

1

1

1

4

 

 

 

6

6

Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

5

4

6/5

4/1

19/9,5

6

10/2

6/3

5/2

9/1

8/2

44/8,8

 

 

 

63

74

 

1

 

1

2

1

1

 

1

1

1

5

 

 

 

7

8

Traupio pagrindinė

3

3

4

4

14/7

1

6/1

7/3

8/1

6/2

8/1

36/9

 

 

 

50

56

 

1

1

 

2

 

1

1

 

1

1

4

 

 

 

6

6

Iš viso klasių:

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

70

 

 

17

127

137

Iš viso mokinių:

138

 

 

 

640

 

 

 

 

 

 

1271

 

 

386

2297

2455

 

2016 m. rajono biudžete yra 217,2 tūkst. Eur neperskirstytų 7 procentų Mokinio krepšelio lėšų, iš kurių bus galima skirti trūkstamą kiekį lėšų mokykloms (toms, kurioms truks MK lėšų įgyvendinti Ugdymo planą). Tačiau kartu Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 25.7.punkto (pakeistas 2016 m. balandžio 13 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 376) nuostatas, turėtų padengti lėšų skirtumą,

kuris susidaro, kai patvirtintas klasės mokinių skaičiaus vidurkis yra mažesnis už nustatytą MK metodikoje. Turint 14 lentelėje pateiktą klasių skaičių (127) ir mokinių skaičiaus vidurkius klasėse, tokių lėšų Savivaldybė metams papildomai turėtų skirti apie 180 tūkst. Eur (15 lentelė

 

15 lentelė. Lėšų poreikio dėl nepilnų komplektų paskaičiavimas (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.)

 

Mokyklos

Planuojamas mokinių skaičius nuo rugsėjo 1 d.

Perskaičiavimo į sutartinius mokinius koeficientas

Sutartinių mokinių skaičiaus skirtumas

Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis

dėl mokinių skaičiaus skirtumo

Planuojamas mokinių skaičius nuo rugsėjo 1 d.

Perskaičiavimo į sutartinius mokinius

koeficientas

Sutartinių mokinių skaičiaus skirtumas

 

Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis

dėl mokinių skaičiaus skirtumo

Planuojamas mokinių skaičius nuo rugsėjo 1 d.

Perskaičiavimo į sutartinius mokinius koeficientas

Sutartinių mokinių skaičiaus skirtumas

Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis

dėl mokinių skaičiaus skirtumo

Planuojamas mokinių skaičius nuo rugsėjo 1 d.

Perskaičiavimo į sutartinius mokinius

koeficientas

Sutartinių mokinių skaičiaus skirtumas

Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis

dėl mokinių skaičiaus skirtumo

Savi-valdybės biudžeto lėšų porei-kis dėl nepilnų klasių komplektų, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J. Biliūno gimnazija

273

1,4735

2,947

2988

2988

A. Vienuolio progimnazija

240

1,206

12,064

12232,9

12233

A. Baranausko pagrindinė

167

0,9461

9

8634

265

1,206

12,064

12232,9

20867

Svėdasų J. Tumo- Vaižganto gimnazija

43

1,2435

21

21435

21435

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

57

1,2435

4

3783

23

1,6018

20,8234

21115

24898

Troškūnų K. Inčiūros gimnazija

57

1,2435

4

3783

0

0

3783

Raguvėlės skyrius

9

1,9177

2

1945

0

0

1945

Debeikių pagrindinė

17

1,8264

5

5556

13

2,7438

19,2066

19475

25031

Kurklių St. Kairio pagrindinė

19

1,8264

2

1852

10

2,7438

27,438

27822

29674

Traupio pagrindinė

14

1,8264

11

11112

14

2,7438

16,4628

16693

27805

Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

19

1,8264

2

1852

27

2,264

6,7932

6888,3

17

2,7438

8,2314

8346,6

17087

Lėšų poreikis  iš viso, Eur

59951

24466

93452

2988

180858

 

Atsižvelgiant į 2016 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 303, kuriuo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. keičiamas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 12.1 p. bus ribojamas mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti galimas panaudoti mokinio krepšelio lėšų kiekis. Mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti bus galima panaudoti ne daugiau kaip 10 proc. MK nuo lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti, išskyrus kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias mokyklas, turinčias iki 120 mokinių (tokioms mokykloms leidžiama panaudoti iki 13 proc.) (16–17 lentelės).

 

 


16 lentelė. Anykščių rajono savivaldybės mokyklų ugdymo procesui valdyti ir organizuoti pareigybių skaičiaus pokytis pagal mokyklų tipus

 

 

Mokyklų tipai

 

Mokyklų skaičius

 

Direktorių pareigybių skaičius

Direktorių pavaduotojų pareigybių skaičius

 

Skyrių vedėjų pareigybių skaičius

Direktorių, pavaduotojų,

skyrių vedėjų pareigybių skaičius

iš viso

Skirtumas

Yra

Bus nuo

2016 09 01

Yra

Bus nuo

2016 09 01

Yra

Bus nuo

2016 09 01

Yra

Bus nuo

2016 09 01

 

Progimnazija

1

1

1

2

2

-

-

3

3

0

Pagrindinė **

6

6

5,9

5,25

2,61

-

-

11,25

8,51

-2,74

Gimnazija

3

3

3

4

4

0,15

0,15

7,15

7,15

0

Iš viso

10

10

9,9

11,25

8,61

0,15

0,15

21,4

18,66

-2,74**

 

** - Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras neįskaičiuotas

 

17 lentelė. Anykščių rajono savivaldybės mokyklų ugdymo procesui valdyti ir organizuoti pareigybių skaičiaus pokytis pagal mokyklų tipus

 

 

Mokyklų tipai, mokyklos

 

Moki-nių skai-čius

 

Direktorių pareigybių skaičius

Direktorių pavaduotojų pareigybių skaičius

 

Skyrių vedėjų pareigybių skaičius

Direktorių, pavaduotojų,

skyrių vedėjų pareigybių skaičius iš viso

Skir-tumas

Yra

Bus nuo

2016 09 01

Yra

Bus nuo

2016 09 01

Yra

Bus nuo

2016 09 01

Yra

Bus nuo

2016 09 01

 

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

470

1

1

2

2

-

-

3

3

0

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

506

1

1

2

2

-

-

3

3

0

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokyklos specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras *

21

-

-

-

-

1

0,85

1

0,85

-0,15

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

158

1

1

1

0,37

-

-

2

1,37

-0,63

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

69

1

1

0,75

0,14

-

-

1,75

1,14

-0,61

Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

60

1

1

0,5

0,1

-

-

1,5

1,1

-0,4

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

56

1

0,98

0,5

0

-

-

1,5

0,98

-0,52

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

50

1

0,92

0,5

0

-

-

1,5

0,92

-0,58

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

598

1

1

2

2

0,15

0,15

3,15

3,15

0

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

228

1

1

1

1

-

-

2

2

0

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

232

1

1

1

1

-

-

2

2

0

Iš viso

2448

10

9,9

11,25

8,61

1,15

1

22,4

19,51

-2,89

*- įtrauktas mokyklos skyrius dėl atskirto finansavimo

2016 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 303, kuriuo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiančiame Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 12.1 p. nustatyta, kad psichologinei, specialiąjai pedagoginei, specialiąjai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti mokyklos turės skirti ne mažiaus kaip 4 proc. Mokinio krepšelio lėšų (18 lentelė).

 

18 lentelė. Pagalbos mokiniui specialistų (darbuotojų) pasiskirstymas Anykščių rajono savivaldybės mokyklose

 

 

Mokykla

 

Mokinių skaičius

Pareigybės pavadinimas

Pagalbos mokiniui skiriama lėšų suma, Eur

Bibliotekininkas

Socialinis pedagogas

Specialusis peda-gogas

Logopedas

Psichologas

Moky-tojo padėjėjas

Au-klė-tojas

Iš viso

Mk lėšų suma spec. pagalbai organizuoti (4 proc.)

Faktiškai naudojama lėšų suma

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

470

1,5

1

1,5

1

0

0

 

5

18168,0

49370,0

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

506

1

1

1

1

1

0

 

5

21628,0

46853,28

Anykščių Antano Baranausko pagrin- dinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras*

21

0

0

3,35

0,5

 

 

3

6,85

2752,46

65227,57

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

158

1

1

1

1

1

0

 

5

9076,0

45050,0

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

69

0,5

0

0

0,5

0

0

 

1

6384,0

7025,0

Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

60

0,5

0,5

0

0

0

0

 

1

4964,0

7996,0

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

56

0,5/0

0,5/0,48

0

0,25/0

0

0

 

1,25/0,48

4828,0

10116,0

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

50

0,5/0

0,5

0

0

0

0

 

1/0,5

4216,0

9798,04

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

598

2

1

1/0,5

0

1/0

0

 

5/3,5

31680,0

47132,0

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

228

1

1

1

1

0,5

1

 

4,5

14024,0

32721,12

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

232

1

1

1

1,24

0,25

1

 

5,49

13776,0

46654

Iš viso:

2448

9,5/8,5

7,5/7,48

6,5/6,0

5,99/5,74

3,75/2,75

2

3

41,09/38,32

131496,46

367943,01

Palyginimas (dabar/nuo rugsėjo 1 d.)

 

-1

-0,02

-0,5

-0,25

1

0

3

-2,77

 

2,35 karto daugiau, nei nustatyta

* - įtrauktas mokyklos skyrius dėl atskirto finansavimo

18 lentelės duomenys rodo, kad visos rajono mokyklos atitinka reikalavimus, nustatytus Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 12.1 punkte dėl lėšų procento, privalomo skirti psichologinei, specialiąjai pedagoginei, specialiąjai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti. Problema – kaimo pagrindinės mokyklos, kurios dėl MK lėšų trūkumo turi tik atskirus pagalbos specialistus arba jų visai neturi. Minėtų mokyklų mokinių poreikiai dėl pagalbos teikimo tenkinami tik iš dalies. 

 

Mažėjant mokinių skaičiui, didėja savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas vienam bendrojo ugdymo mokiniui tenkantis mokyklos bendras ir mokymo patalpų plotas (kv. m mok). Vienam savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniui tenkantis bendras mokyklos patalpų plotas 2015–2016 mokslo metais yra 18,3 kv. m.

19 lentelėje parodytas mokyklos bendras patalpų plotas (kv. m), tenkantis vienam mokiniui.

19 lentelė. Vienam mokiniui tenkantis mokyklos bendras patalpų plotas (kv. m) 2015–2016 m. m.

Eil. Nr.

Mokykla

Mokinių skaičius 2015–2016 m. m.

Bendras patalpų plotas (kv. m)

Vienam mokiniui tenkantis mokyklos bendras patalpų plotas (kv. m)

1.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

470

6727

14,3

2.

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

501

6615

13,2

3.

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras

21

462

22

4.

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras;

Jono Biliūno gimnazijos vidurinio ugdymo skyrius

177

4236

23,9

5.

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

72

3249

45,1

6.

Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

60

3595

59,9

7.

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

56

1450

25,9

8.

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

52

3546

68,2

9.

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

579

5060

8,7

10.

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

227

4519

19,9

11.

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

224

3714

16,6

12.

Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius

8

1495

186,9

 

Iš viso:

2447

44668

18,3

 

20 lentelė. Vienam mokiniui tenkantis mokyklos bendras patalpų plotas (kv. m)  2020–2021 m. m.

Eil. Nr.

Mokykla

Planuojamas mokinių skaičius 2020–2021 m. m.

Bendras patalpų plotas (kv. m)

Vienam mokiniui tenkantis mokyklos bendras patalpų plotas (kv. m)

1.

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras;

Jono Biliūno gimnazijos vidurinio ugdymo skyrius

171

4236

24,8

2.

Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

52

3249

62,5

3.

Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

41

3595

87,7

4.

Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

31

1450

46,8

5.

Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

49

3546

72,4

6.

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

141

4519

32

7.

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

165

3714

22,5

8.

Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius

13

1495

115

 

Iš viso:

663

25804

38,9

 

20 lentelės duomenys rodo, kad mažėjant mokinių skaičiui mokyklos bendras patalpų plotas vienam mokiniui išauga vidutiniškai rajone nuo 18,3 iki 38,9 kv. m. Tai lemia didesnes ūkio lėšas vienam mokiniui.

Lyginant ūkio lėšas, 2015 m. tekusias vienam mokiniui (21 lentelė), matyti, kad brangiausiai kainuoja kaimo pagrindinių mokyklų  išlaikymas.

21 lentelė. Vidutinė vienam mokiniui tenkanti aplinkos (ūkio) lėšų suma (tūkst. eurų) 2015 m.

Mokyklose

Pagrindinėse mokyklose

Progimnazijoje

Gimnazijose

miesto

kaimo

miesto

miesto

kaimo

0,630

0,44*

1,340

0,458

0,393

0,724

* - be UC

MK ir savivaldybės skiriamos ūkio išlaikymo lėšos parodo, kokia lėšų suma (EUR) per metus tenka vienam mokiniui (16 diagrama).

 

 


 

16 diagrama. Vidutinės MK  ir ūkio išlaikymo lėšos (EUR), tenkančios vienam mokiniui

16 diagramos duomenys rodo, kad vienam Anykščių rajono savivaldybės mokiniui tenkančios lėšos (MK ir aplinkos išlaikymas) per paskutinius penkerius metus padidėjo 0,24 tūkst. Eur. (2010 m. – 1,86, 2015 m. – 2,1 tūkst. Eur).  Šis rodiklis 2014 m.  yra  0,19 tūkst. Eur mažesnis nei Lietuvos vidurkis (Lietuvos laisvosios rinkos instituto atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos vidurkis 2014 m. – 2,23 tūkst. Eur vienam mokiniui (0,725 eurai – aplinkos išlaikymui ir 1,5 tūkst. Eur – MK).

6. Pedagoginis personalas.

Vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius rodo švietimo efektyvumą. Šiam santykiui esant mažam, vienam vaikui skiriama daugiau dėmesio, bet didėja ugdymo kaina, pritrūkstama lėšų ugdymui.

Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis (17 diagrama), vienam Anykščių rajono savivaldybės mokyklos mokytojui tenka vidutiniškai mažiau mokinių, nei šalies mastu.

17 diagrama. Vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius 2015 m.

 

 

Pagal mokyklų tipus minėtas rodiklis 2015 m. pasiskirsto taip: 1-4 klasių koncentre 10,4 mokinio (šalyje – 12,33), pagrindinėse mokyklose 9,58 mokinio (šalyje – 10,11), progimnazijoje 10,44 mokinio (šalyje – 14,64), gimnazijoje 11,29 (šalyje – 12,33).

Savivaldybės mokyklų mokytojų  amžius rodo mokytojų senėjimo tendenciją. Didžiausią  mokytojų dalį sudaro mokytojai priskiriami 51–60 metų amžiaus grupei. Antra pagal dydį – 41–50 metų amžiaus grupė. Mokytojai, priskiriami 20–30 metų amžiaus grupei, sudaro tik 2 proc. visų savivaldybės mokytojų, o 61–70 m.  amžiaus grupei priskiriama 20 mokytojų, kurie sudaro 7 proc. visų  savivaldybės mokytojų. Šie rodikliai rodo, kad ateityje neišvengiamai laukia didelė mokytojų kaita.

18 diagrama. Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai pagal amžiaus grupes

 

 

Mokytojų atestacija siekiama skatinti mokytojus tobulėti, didinti atsakomybę už ugdymo rezultatus. 2015–2016 m. m. duomenimis, 38,8 proc. savivaldybės mokytojų yra aukštos kvalifikacijos (mokytojas metodininkas ir mokytojas ekspertas) (19 diagrama), iš jų - 4 mokytojų ekspertai.

 

19 diagrama. Aukštos kvalifikacijos (mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto) mokytojų dalis

 

 

Per 3 metų laikotarpį šis rodiklis padidėjo 4,6 procentinio punkto ir viršija Lietuvos vidurkį (35 proc.).

50 proc. bendrojo ugdymo mokyklų vadovų yra įgiję II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Šis rodiklis viršija Lietuvos vidurkį (41,5 proc.)

7. Tinklo pertvarka 2012–2015 m.

Kaita pagal tipus pateikta 3 lentelėje.

 

III SKYRIUS

 

RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PERSPEKTYVA 2016–2020 METAIS

 

22 lentelė. Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

5

4

1

8

1

2

5

5

4

1

8

3

6

5

5

4

1

4

3

6

5

5

4

5

5

3

6

5

5

6

3

5

3

6

5

7

9

3

5

3

6

8

8

9

3

5

3

9

3

8

9

3

5

10

7

3

8

9

3

Iš viso:

54

51

49

49

41

 

 

 

 

23 lentelė. Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

3

4

2

2

2

2

3

3

4

2

2

3

4

3

3

4

2

4

4

4

3

3

4

5

1

4

4

3

3

6

6

1

4

4

3

7

7

6

1

4

4

8

8

7

6

1

4

9

6

8

7

6

1

10

8

6

8

7

6

Iš viso:

50

46

42

36

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 lentelė. Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

5

1

4

7

5

2

4

5

1

4

7

3

6

4

5

1

4

4

4

6

4

5

1

5

6

4

6

4

5

6

10

6

4

6

4

7

6

10

6

4

6

8

5

6

10

6

4

9

9

5

6

10

6

10

8

9

5

6

10

Iš viso:

63

56

51

53

52

 

25 lentelė. Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

4

5

6

7

7

2

4

4

5

6

7

3

3

4

4

5

6

4

6

3

4

4

5

5

3

6

3

4

4

6

4

3

6

3

4

7

5

4

3

6

3

8

9

5

4

3

6

9

8

9

5

4

3

10

5

8

9

5

4

Iš viso:

51

51

49

47

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 lentelė. Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

11

10

11

10

15

2

11

11

10

11

10

3

20

11

11

10

11

4

15

20

11

11

10

5

17

15

20

11

11

6

18

17

15

20

11

7

15

18

17

15

20

8

13

15

18

17

15

9

16

13

15

18

17

10

7

16

13

15

18

Iš viso:

143

146

141

138

138

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lentelė. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

9

12

8

6

10

2

15

9

12

8

6

3

7

15

9

12

8

4

12

7

15

9

12

5

11

12

7

15

9

6

15

11

12

7

15

7

19

15

11

12

7

8

17

19

15

11

12

9

19

17

19

15

11

10

35

19

17

19

15

11

21

35

19

17

19

12

24

21

35

19

17

Iš viso:

204

192

179

150

141

 

 

 

 

 

 

 

 

28 lentelė. Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

5

6

9

11

10

2

22

5

6

9

11

3

13

22

5

6

9

4

17

13

22

5

6

5

18

17

13

22

5

6

15

18

17

13

22

7

23

15

18

17

13

8

16

23

15

18

17

9

16

16

23

15

18

10

27

16

16

23

15

11

18

27

16

16

23

12

18

18

27

16

16

Iš viso:

208

196

187

171

165

 

29 lentelė. Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyrius

Klasė

2016–2017

m. m.

2017–2018

m. m.

2018–2019

m. m.

2019–2020

m. m.

2020–2021

m. m.

1

3

4

2

4

3

2

0

3

4

2

4

3

4

0

3

4

2

4

2

4

0

3

4

Iš viso:

9

11

9

13

13

 


IV SKYRIUS

PRIVALUMAI, TRŪKUMAI, PAVOJAI IR GALIMYBĖS

 

Privalumai:

1.       iš esmės įgyvendintas mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 m. bendrasis planas;

2.       didėja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikis;

3.    teikiama veiksminga psichologinė, specialioji pedagoginė, specialioji ir socialinė pedagoginė pagalba vaikams/mokiniams mokyklose ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje;

4.    didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams sudarytos geros sąlygos ugdytis Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriuje–daugiafunkciame centre;

5.    visos gimnazijos vykdo akredituotas vidurinio ugdymo programas;

6.    Savivaldybės teritorijoje veikia Anykščių technologijos mokykla, kurios steigėja – Švietimo ir mokslo ministerija. Šioje įstaigoje yra vykdoma vidurinio ugdymo programa, miesto mokyklas lankantiems mokiniams užtikrinama pasirinkimo galimybė – vidurinio ugdymo programą baigia Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje arba Anykščių technologijos mokykloje;

7.    Savivaldybės mokyklų mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, nacionaliniuose pasiekimų tyrimuose bei rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose;

8.    pakankama Savivaldybės mokyklose teikiamų ir įgyvendinamų programų įvairovė;

9.    Anykščių rajono abiturientų VBE rezultatai – artimi Lietuvos vidurkiui;

10.     Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų kokybinė sudėtis sudaro geras prielaidas ugdymo kokybei (38,8 proc. savivaldybės mokytojų yra aukštos kvalifikacijos (mokytojas metodininkas ir mokytojas ekspertas);

11pakankamas neformalaus švietimo įstaigų tinklas; mokiniams iš įvairių rajono gyvenviečių važinėjimo į šias įstaigas išlaidos kompensuojamos;

12tenkinami neformalaus ugdymo poreikiai mokyklose;

13.  užtikrintas visų mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, pavėžėjimas;

14mokytojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją Anykščių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

15.  dauguma bendrojo ugdymo mokyklų yra atnaujintos;

16.  visos švietimo įstaigos turi higienos pasus.

Trūkumai:

1.       mažėjantis mokinių skaičius;

2.    mažėjant mokinių skaičiui, didėja savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas vienam bendrojo ugdymo mokiniui tenkantis mokyklos bendras ir mokymo patalpų plotas;

3.    dėl mažo mokinių skaičiaus kaimo mokyklose sudaromos jungtinės klasės;

4.    rajono pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai artimi šalies vidurkiui;

5.    didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

6.    didelė vežiojamų mokinių dalis apsunkina neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymą kaimo mokyklose;

7.    kaimo mokyklose mažėjant mokinių (esant jungtinių klasių komplektams), mažėja mokytojų darbo krūviai, didėja ugdymo kaina;

8.    mažos pradinių klasių mokytojų įsidarbinimo galimybės rajone;

9.    pastebimas pedagoginio personalo senėjimas;

10.  dauguma neformaliojo švietimo įstaigų yra neatnaujintos, reikalingos didelės investicijos.

Pavojai:

1. padaugės mokyklų, kuriose mažas (labai mažas) mokinių skaičius; didės nesveika konkurencija tarp mokyklų, neskatinanti bendradarbiauti; 

2. daugelio kaimo pagrindinių mokyklų klasėse nuolat mažės mokinių skaičius, dauguma klasių taps jungtinės;

3. negerės ugdymo kokybė (t. y. lėšų trūkumas neleis mokykloms pakankamai apsirūpinti naujomis mokymo priemonėmis ar atnaujinti senas, ugdymą individualizuoti, diferencijuoti (sudaryti mobilias grupes), teikti reikiamą pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams);

4. tuštėjant mokykloms, galimas mokytojų nepasitenkinimas dėl ribotų įsidarbinimo galimybių.

Galimybės:

1.    visos mokyklos bus aprūpintos poreikį atinkančia bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti reikalinga mokymo įranga ir mokymo priemonėmis, sukurta tinkama edukacinė aplinka;

2.    bus teikiama dar kokybiškesnė mokiniams reikalinga psichologinė, specialioji pedagoginė, specialioji, socialinė pedagoginė pagalba, švietimo informacinė pagalba; vykdomas profesinis informavimas, sveikatos priežiūra;

3.    gerės rajono mokinių ugdymo kokybė;

4.    kaimuose mokyklos taps dar  svarbesniu bendruomės sutelktumo, užimtumo, kultūros židiniu;

5.    mažės mokyklų išlaikymo kaštai;

6.    mokyklų patalpos bus renovuojamos ir modernizuojamos;

7.    bus naudojamos ES lėšos ugdymui ir mokymo aplinkai gerinti.

V SKYRIUS

MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS STRATEGINIS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIORITETAI

 

Strateginis tikslas - didinti švietimo, ugdymo ir mokymo prieinamumą bet kokio amžiaus, socialinės padėties ar gyvenamosios vietovės asmenims, siekti racionalesnio išteklių naudojimo, geresnės ugdymo kokybės ir aukštesnių mokymosi pasiekimų.

Uždaviniai:

1. padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų skaičių;

2. siekti efektyvesnio finansinių, ūkinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo;

3. plėsti mokinių ir suaugusiųjų poreikį atitinkančias švietimo, kultūrines, socialines paslaugas, mokymosi visą gyvenimą galimybes

Prioritetas – švietimo paslaugų efektyvumas, sudarant mokiniams ir suaugusiems lygias galimybes ugdytis pagal savo poreikius ir gebėjimus.

 

VI SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI IKI 2020 METŲ

 

1.      Suteiktos mokiniams ir suaugusiems palankiausios galimybės atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

2. Užtikrinama programų pasirinkimo įvairovė.

3. Padidės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ug