LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 27 d. Nr. VIII-26

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-625, 5 dalies 2 punktu,

n u t a r i a :

1. Patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Taisyklės taikomos nacionalinių mokslo programų, mokslininkų grupių, tarptautinių programų ir kitų iš valstybės biudžeto finansuojamų Tarybos remiamos veiklos krypčių, jei tai nurodyta kvietime, projektams, kuriems įgyvendinti konkursai skelbiami po Taisyklių įsigaliojimo dienos;

2.2. Tarybos teisės aktai, nustatantys nacionalinių mokslo programų, mokslininkų grupių ir tarptautinių programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, projektų konkursinio finansavimo ir administravimo tvarką (toliau – Aprašai), priimti iki Taisyklių įsigaliojimo dienos, galioja iki vadovaujantis minėtais Aprašais pasirašytų sutarčių ir pagal jas vykdomų projektų bei su jais susijusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2013 m. liepos 25 d. nutarimą Nr. VIII-3 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2013 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. VII-136 „Dėl dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios tasyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) administruojamų valstybės biudžeto lėšų skyrimo mokslo ir sklaidos projektams (toliau – projektas) finansuoti ir šių projektų administravimo tvarką. Taisyklių nuostatos projektams, įgyvendinamiems pagal Tarybos remiamos veiklos kryptis, taikomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar švietimo ir mokslo ministro patvirtintų programų, tarptautinių programų ar susitarimų ir kvietimų teikti paraiškas nuostatoms.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. dvišalė komisija – dvišalio bendradarbiavimo programos komisija, atsakinga už programos koordinavimą ir priimanti spendimus dėl jos įgyvendinimo. Dvišalės komisijos Lietuvos atstovus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

2.2. dvišalis (trišalis) komitetas – dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos komitetas, atsakingas už programos koordinavimą, priimantis spendimus dėl jos įgyvendinimo ir administruojantis bendras lėšas. Dvišalio (trišalio) komiteto Lietuvos atstovus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras;

2.3. mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų susijusių veiklų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką projekto vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas) atlieka užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams išspręsti; tarptautinių programų atveju mokslo projektu laikoma tarptautinio projekto dalis, kurią įgyvendina projekto vykdytojai iš Lietuvos;

2.4. nacionalinė mokslo programa (toliau – NMP) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta programa, kuri apima visumą mokslinių tyrimų, jiems vykdyti būtinų metodų ir priemonių, sukuria sąlygas spręsti valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas ir didinti Lietuvos mokslo konkurencingumą;

2.5. nepagrindinis projekto vykdytojas – asmuo, kuris atlieka jam paskirtą darbą projekto tikslams pasiekti ir taip prisideda prie projekto įgyvendinimo;

2.6. pagrindinis projekto vykdytojas – asmuo, kuris atlieka esminius projekto darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir kurio mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką; pagrindiniu projekto vykdytoju laikomas ir projekto vadovas;

2.7. paraiška – dokumentas, kurį Tarybai ar kitai tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai teikia projekto vadovas ir kiti pagrindiniai projekto vykdytojai (kartu su vykdančiąja institucija), siekdami gauti finansavimą projektui vykdyti;

2.8. projekto partneris – viešas arba privatus juridinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti;

2.9. projekto vadovas – mokslininkas, kartu su projekto vykdytojais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui, arba mokslininkas, kuris projektą įgyvendina vienas pats;

2.10. projekto vykdytojas – pagrindinis projekto vykdytojas ir (arba) nepagrindinis projekto vykdytojas, kaip jie apibūdinti Taisyklių 2.5 ir 2.6 punktuose;

2.11. sklaidos projektas – anksčiau atliktų mokslinių tyrimų rezultatams skelbti ir skleisti skirtos veiklos ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką atlieka projekto vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas) užsibrėžtiems projekte uždaviniams spręsti, visuma;

2.12. tarptautinė programa – iniciatyva nacionalinėms mokslo programoms koordinuoti (pavyzdžiui, ERA-NET ar kita iniciatyva) arba pagal tarptautinę sutartį (susitarimą) vykdoma dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa, kurios įgyvendinime dalyvauja Taryba;

2.13. tarptautinis partneris – tarptautinį projektą įgyvendinantis viešas arba privatus juridinis asmuo iš tarptautinėje programoje dalyvaujančios užsienio šalies;

2.14. tarptautinis projektas – mokslo projektas, atrinktas pagal tarptautinės programos taisykles, įgyvendinamas projekto vykdytojų kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais;

2.15. vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančioji institucija, jei tai nurodyta kvietime teikti paraiškas, taip pat gali būti ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, taip pat nacionalinė, valstybinės reikšmės ir apskrities viešoji biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis ar respublikinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga;

2.16vykdymo grupėTarybos patvirtinta mokslininkų ir kitų tyrėjų, taip pat praktikų grupė, kuri vadovauja NMP ar Nacionalinei lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programai (toliau – Lituanistikos programa), ją koordinuoja ir atsako už programos tikslų įgyvendinimą.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS IR PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS

 

3. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais), taip pat ir tarptautiniu (-iais) partneriu (-iais)).

4. Asmuo gali teikti tik vieną to paties kvietimo paraišką (kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas), jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

5. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

5.1. NMP;

5.2. Lituanistikos programos mokslo projektai;

5.3. mokslininkų grupių projektai;

5.4. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“;

5.5. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“.

6. Projekto vykdytojas (-ai) su vykdančiąja institucija arba projekto partneriu (-iais) turi sudaryti projekto įgyvendinimo darbo sutartį (-is) ar jos esmę atitinkančią sutartį (-is), laikantis šių reikalavimų:

6.1. vykdančioji institucija turi užtikrinti, kad projekto vykdytojai būtų įdarbinti tik į tas pareigybes, kurių minimalius kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, jie atitinka;

6.2. kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais;

6.3. projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas neviršijant Tarybos pirmininko patvirtinto didžiausio leistino pareigybės valandinio atlygio.

Šiame punkte išdėstytos nuostatos galioja tais atvejais, kai darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos laikomos tinkamomis išlaidomis, ir jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

7. Projekto išlaidos:

7.1. tiesioginės išlaidos – konkretaus projekto uždaviniams išspręsti būtinos išlaidos;

7.2. netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurios tiesiogiai su projekto uždaviniais nesusijusios, bet būtinos tam, kad būtų sudarytos sąlygos jiems spręsti.

8. Galimos šios tiesioginių išlaidų rūšys (jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip):

8.1. projekto vykdytojo darbo užmokestis;

8.2. projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;

8.3. išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);

8.4. išlaidos autoriniams darbams;

8.5. išlaidos prekėms;

8.6. išlaidos komandiruotėms;

8.7. išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti.

9. Galimos šios netiesioginių išlaidų grupės:

9.1. projektą administruojančių asmenų (išskyrus projekto vadovą) darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos;

9.2. ryšių paslaugos;

9.3. komunalinės paslaugos;

9.4. kitos prekės bei paslaugos.

10. Netiesioginės projekto išlaidos negali viršyti 30 proc. projekto tiesioginių išlaidų, numatytų Taisyklių 8.1–8.4 punktuose, jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip. Išimtiniais atvejais gali būti numatyta papildomų netiesioginių išlaidų mokslinei įrangai eksploatuoti.

11. Įgyvendinant projektą patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra:

11.1. realios ir pagrįstos finansiniais, išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;

11.2. patirtos vykdančiosios institucijos arba projekto partnerio (-ių);

11.3. patirtos projekto finansavimo sutartyje nurodytu projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

11.4. skirtos tik projekto tikslams įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus;

11.5. apskaitytos vykdančiosios institucijos arba projekto partnerio (-ių), vadovaujantis apskaitos principais ir vidaus taisyklėmis;

11.6. patirtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;

11.7. atitinka Taisyklių 8 punkte nurodytas tiesioginių išlaidų rūšis ar Taisyklių 9 punkte nurodytas netiesioginių išlaidų grupes bei kitus reikalavimus, nurodytus projekto finansavimo sutartyje;

11.8. pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), susijęs su iš projektui finansuoti skirtų lėšų pirktomis prekėmis ar paslaugomis. Projekto lėšomis apmokėtas PVM negali būti įtrauktas į PVM atskaitą ir į PVM deklaraciją.

12. Netinkamos projekto įgyvendinimo išlaidos:

12.1. nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai;

12.2. skolos palūkanos, žemės ar nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

12.3. baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos;

12.4. nepiniginis įnašas;

12.5. išlaidos studijoms;

12.6. projekto vykdytojams išmokėtos lėšos pagal paslaugų ir (arba) autorines sutartis;

12.7. išlaidos pagal paslaugų ir (arba) autorines sutartis, jei jos sudarytos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti;

12.8. ilgalaikio materialiojo, taip pat nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, kurias patyrė vykdančioji institucija ar projekto partneris (-iai), kurie nėra Lietuvos valstybinė institucija;

12.9. deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos, susijusios su kitais vykdančiojoje ir (ar) partnerio (-ių) institucijoje (-ose) vykdomais projektais.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ KONKURSAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

13. Paraiškos teikiamos pagal kvietimus, kuriuos skelbia Taryba arba atitinkama tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija.

14. Taryba kvietimą teikti paraiškas arba informaciją apie paskelbtą tarptautinės programos kvietimą teikti paraiškas skelbia Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė).

15. Tarybos skelbiamame kvietime nurodomos paraiškų teikimo bendrosios nuostatos ir specialieji konkretaus konkurso reikalavimai, kita informacija.

16. Paraiškos teikiamos lietuvių kalba Tarybos elektroninėje sistemoje, jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

17. Kartu su paraiška teikiami neatsiejamomis paraiškos dalimis laikomi privalomi papildomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas – ir priedai, jei tarptautinės programos dokumentuose ar kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip. Paraiškos ir papildomų dokumentų formos tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu.

18. Jei kvietimą teikti paraiškas skelbia tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija, paraiškos rengiamos ir teikiamos pagal tarptautinės programos taisykles ir kvietime nurodytus reikalavimus. Skelbdama informaciją apie tarptautinės programos kvietimą, Taryba gali nustatyti papildomų reikalavimų projekto vykdytojams.

19. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškos nepriimamos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

20. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

21. Administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas), jei tarptautinės programos dokumentuose nenurodyta kitaip. Jos metu tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Taisyklių ir (ar) tarptautinės programos bei kvietime nurodytus reikalavimus. Nustačius, kad paraiškoje esama neesminių neatitikimų, projekto vadovui suteikiama galimybė juos pašalinti per dvi darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo paraiškoje nurodytu projekto vadovo elektroniniu paštu dienos. Neesminiai neatitikimai yra:

21.1. pagrindinių projekto vykdytojų sutikime ir vykdančiosios institucijos rašte nepateikti arba klaidingai pateikti reikiami duomenys;

21.2. nepateikti arba klaidingai pateikti projekto paraiškos priedai: projekto pagrindinių vykdytojų gyvenimo aprašymai, mokslinių publikacijų sąrašai, projekto partnerio (-ių) sutikimas

(-ai) kartu vykdyti projektą.

22. Atliekant tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktos paraiškos administracinę patikrą ir nustačius, kad trūksta informacijos ar duomenų, Mokslo fondas turi teisę prašyti, kad projekto vadovas paaiškintų, papildytų ar patikslintų paraiškoje pateiktą informaciją, ir nustatyti terminą, per kurį tai turi būti padaryta. Jei projekto vadovas informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visą prašomą, paraiškos administracinė patikra atliekama pagal pateiktą informaciją.

23. Projekto priskyrimo paraiškų grupei (uždaviniui, priemonei ir pan.), jo pagrindimo, veiklų apibūdinimo, išlaidų sąmatos taisyti neleidžiama.

24. Administracinės patikros rezultatai įforminami Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymoje.

25. Tarybai pateiktų paraiškų administracinės patikros rezultatai (konkursui pateiktų paraiškų ir paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašai, nurodant paraiškos registracijos numerį, vykdančiąją instituciją, projektui prašomas lėšas) skelbiami svetainėje.

26. Tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktų paraiškų administracinės patikros rezultatus Taryba teikia nustatytai tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai.

27. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

28. Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų grupės, kurios yra sudaromos ir savo darbą organizuoja pagal Tarybos patvirtintą ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą ir (ar) atitinkamos tarptautinės programos nuostatas. Ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja atitinkamos tarptautinės programos nuostatoms.

29. Pasibaigus Tarybai pateiktų paraiškų ekspertiniam vertinimui, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas arba Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – Komitetas), vadovaudamasis ekspertų grupių sudarytais finansuotinų paraiškų sąrašais ir atsižvelgdamas į turimas lėšas, parengia (patvirtina) siūlymą Tarybos pirmininkui arba dvišaliam (trišaliam) komitetui arba dvišalei komisijai dėl finansuojamų projektų, nurodydamas kiekvieno projekto įgyvendinimui pamečiui skiriamas lėšas. Komitetas gali parengti (patvirtinti) siūlymą ir dėl galimų finansuoti projektų (toliau – rezerviniai projektai) sąrašo, kuriame rezerviniai projektai išdėstomi pirmumo tvarka.

30. Tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą pagal atitinkamos tarptautinės programos nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką organizuoja tarptautinės programos kvietimą administruojanti institucija. Taryba turi teisę atlikti tarptautinės programos kvietimą administruojančiai institucijai pateiktų paraiškų biudžeto tinkamumo finansuoti vertinimą administracinės patikros metu arba pasibaigus ekspertiniam vertinimui.

31. Tarybos pirmininkas, vadovaudamasis Komiteto parengtu (patvirtintu) siūlymu arba pagal tarptautinės programos taisykles priimtu sprendimu, tvirtina finansuojamų projektų sąrašą ir, jei reikia, rezervinių projektų sąrašą. Prieš tvirtindamas finansuojamų projektų sąrašą, Tarybos pirmininkas išimtiniais atvejais gali jį grąžinti Komitetui, prašydamas dar kartą įvertinti atskiriems projektams įgyvendinti siūlomų skirti lėšų dydį.

32. Į rezervinių projektų sąrašą įrašyti projektai gali būti finansuojami atsiradus galimybei. Finansuoti projektą (-us) iš rezervinių projektų sąrašo Tarybos pirmininkui pasiūlo Komitetas, nurodydamas kiekvienam projektui įgyvendinti pamečiui skiriamas lėšas.

33. Rezervinių projektų sąrašas galioja iki kito kvietimo teikti paraiškas, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų, nuo kurių pradedamas projektų finansavimas, pabaigos. Projektų, įtrauktų į rezervinių projektų sąrašą, vykdytojai gali dalyvauti kituose Tarybos skelbiamuose konkursuose.

34. Svetainėje skelbiami finansuojamų projektų (nurodant paraiškos registracijos numerį, projekto vadovą, vykdančiąją instituciją, projekto pavadinimą, projektui vykdyti skirtas lėšas (pamečiui) ir rezervinių projektų (nurodant paraiškos registracijos numerį, vykdančiąją instituciją, projektui vykdyti prašomas lėšas) sąrašai.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

35. Tarybos pirmininkui patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą, dėl kiekvieno į jį įtraukto projekto įgyvendinimo pasirašoma trišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos projekto finansavimo sutartis (toliau – sutartis). Sutarties šalys yra Taryba, vykdančioji institucija ir projekto vadovas. Sutarties priedai yra paraiška ir einamųjų metų projekto išlaidų sąmata.

36. Prieš pasirašant sutartį paraiška gali būti tikslinama, atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo ir atrankos proceso metu pateiktus siūlymus. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija gali derinti su Taryba pasiūlytus projekto išlaidų sąmatos keitimus ir su jais susijusius numatytų projekto veiklų pokyčius; projektui įgyvendinti skirta lėšų suma negali būti didinama. Jei Taryba nepritaria derinamiems keitimams arba jei projekto vadovas nepataiso paraiškos pagal Tarybos pateiktus siūlymus (jei tokių buvo), sutartis gali būti nepasirašyta.

37. Sutarties pasirašymo metu arba nuo sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios (jei ji nesutampa su sutarties pasirašymo data) pagrindiniai projekto vykdytojai turi atitikti Taisyklių 5 punkto reikalavimus. Jei esama šio punkto neatitikimų, sutartis nepasirašoma.

38. Sutartis pasirašoma per 10 darbo dienų nuo sutarties projekto išsiuntimo dienos. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija gali vieną kartą kreiptis dėl sutarties pasirašymo termino nukėlimo. Nepasirašius sutarties per nustatytą terminą ir nesikreipus dėl sutarties pasirašymo termino nukėlimo, laikoma, kad kitos šalys sutartį pasirašyti atsisakė.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMO MOKSLINĖ PRIEŽIŪRA

 

39. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija Tarybai teikia projekto mokslines (metinę (-es) arba tarpinę ir baigiamąją) ar sklaidos (baigiamąją) ataskaitas. Teiktinos mokslinės ataskaitos tipas nurodomas paraiškoje ir (ar) sutartyje.

40.  Metinė mokslinė ataskaita teikiama po pirmųjų (ir antrųjų, jei projektas įgyvendinamas ilgiau nei 24 mėnesius) projekto įgyvendinimo metų. Tarpinė mokslinė ataskaita teikiama projekto įgyvendinimo laikotarpio viduryje. Tarpinė mokslinė ataskaita neteikiama, jei projektas įgyvendinamas trumpiau nei 18 mėnesių. Baigiamoji mokslinė (sklaidos) ataskaita teikiama projektui pasibaigus.

41. Mokslinė (sklaidos) ataskaita teikiama sutartyje nurodytais terminais ir tvarka užpildant Tarybos pirmininko patvirtintą ataskaitos formą. Kartu teikiamas Tarybos pirmininko patvirtintos formos vykdančiosios institucijos raštas.

42. Mokslines (sklaidos) ataskaitas vertina ekspertų grupė arba pavienis (-iai) ekspertas (-ai). Ekspertų grupės ar pavienio (-ių) eksperto (-ų) darbas organizuojamas pagal Tarybos patvirtintą ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą, kuris taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja atitinkamos tarptautinės programos nuostatoms.

43. Pasibaigus ataskaitų ekspertiniam vertinimui, sprendimą dėl projektų mokslinių (sklaidos) ataskaitų priima Komitetas, vadovaudamasis ekspertų grupės ar pavienio (-ių) eksperto (-ų) išvadomis.

44. Pasibaigus tarptautinės programos ataskaitų ekspertiniam vertinimui, jei tai yra numatyta, Komitetas, vadovaudamasis ekspertų grupės ar pavienio (-ių) eksperto (-ų) išvadomis, parengia siūlymą dvišaliam (trišaliam) komitetui ar dvišalei komisijai dėl ataskaitų tvirtinimo.

45. Esant būtinybei, Komitetas (NMP ar Lituanistikos programos projektų ataskaitų atveju – vykdymo grupė) gali kviesti projekto vadovą pristatyti mokslinę (sklaidos) ataskaitą arba ją paaiškinti.

46. Taryba, atsižvelgusi į projekto metinės ar tarpinės mokslinės ataskaitos įvertinimą, gali sumažinti projektui įgyvendinti skirtas lėšas ar neskirti (nutraukti) finansavimo (-ą) kitam projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

47. Projektų pagrindinių rezultatų santraukos, pateiktos metinėse, tarpinėse ir baigiamosiose mokslinėse (sklaidos) ataskaitose, skelbiamos svetainėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMO FINANSINĖ PRIEŽIŪRA

 

48. Projektui įgyvendinti skirtos lėšos turi būti naudojamos pagal projekto išlaidų sąmatą, kurioje nurodytos tiesioginės išlaidos pagal išlaidų rūšis ir netiesioginės (jei tokių yra) išlaidos.

49. Vykdančioji institucija ir projekto vadovas Tarybai teikia projekto finansines (ketvirtines ir metines) ataskaitas.

50. Finansinės ataskaitos – ketvirtinės ir metinė lėšų panaudojimo ataskaitos – teikiamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas sutartyje nurodytais terminais.

51. Projekto finansines ataskaitas vertina Mokslo fondas. Taryba gali paprašyti papildomos informacijos dėl ataskaitose nurodytų duomenų, prašyti juos patikslinti ar pateikti paaiškinimų dėl lėšų nepanaudojimo ar dėl atliktų projekto išlaidų sąmatos keitimų, taip pat nepripažinti patirtų išlaidų tinkamomis.

52. Kiekvieną ketvirtį lėšos projektui įgyvendinti pervedamos tik tada, jei ankstesnio ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaita yra įvertinta teigiamai. Taryba, atsižvelgusi į projekto ketvirtinės ar metinės lėšų panaudojimo ataskaitos įvertinimą, gali sumažinti projektui įgyvendinti skirtas lėšas.

53. Vykdančioji institucija visų tais metais Tarybos finansuotų mokslo ir sklaidos projektų netiesiogines išlaidas turi naudoti laikydamasi Tarybos pirmininko nustatyto netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių. Nesilaikant šio reikalavimo, Taryba turi teisę nutraukti visas su ta vykdančiąja institucija sudarytas sutartis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUTARTIES KEITIMAS

 

54. Projekto įgyvendinimo metu sutarties šalys gali inicijuoti motyvuotus sutarties (jos priedų) keitimus, susijusius su projekto išlaidų sąmata, projekto vykdytojais, projekto veiklomis ir kita.

55. Sutarties keitimai yra esminiai ir neesminiai. Tarybos nuostatos dėl jų nurodomos sutartyje.

56. Neleidžiama:

56.1. keisti projekto išlaidų sąmatoje numatytų ankstesnių ketvirčių lėšų apimties;

56.2. patvirtinus einamųjų metų išlaidų sąmatą, didinti išlaidų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo ir kitoms įmokoms;

56.3. patvirtinus einamųjų metų išlaidų sąmatą, didinti išlaidų ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui, išskyrus atvejį, kai paraiškoje numatytas pirkti ilgalaikis materialusis ar nematerialusis turtas rinkoje pabrango ir yra įsigyjamas pirmame, antrame arba trečiame ketvirtyje;

56.4. didinti netiesiogines išlaidas.

57. Sprendimą dėl leidimo atlikti esminius keitimus, kurie susiję su sutarties šalių, pagrindinių projekto vykdytojų, mokslinių (sklaidos) ataskaitų pateikimo terminų ar projekto mokslinės ir (ar) kitokios produkcijos pobūdžio ar parengtumo lygio keitimais, priima Komitetas.

58. Sprendimą dėl leidimo atlikti esminius sutarties keitimus, kurie susiję su projekto išlaidų sąmatos keitimais, priima Mokslo fondo direktorius. Kilus klausimų, ar siūlomi keitimai neturės neigiamos įtakos sėkmingam projekto įgyvendinimui, kreipiamasi į Komiteto pirmininką, kuris sprendžia pats arba šį klausimą teikia svarstyti Komitetui.

59. Projekto vadovas visus projekto vykdymo ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusius pokyčius, esminius ir neesminius sutarties keitimus nurodo ir paaiškina metinėje (-ėse) ar tarpinėje bei baigiamojoje mokslinėse (sklaidos) ataskaitose.

 

V SKYRIUS

APRIBOJIMAI DĖL SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO

 

60. Jei Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nustato, kad asmuo pažeidė akademinę etiką, ar Taryba nutaria, kad Tarybos finansuojamą (finansuotą) projektą vykdantis (vykdęs) asmuo pažeidė Tarybos patvirtintus mokslinės veiklos etikos principus, paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos penkerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

61. Jei Komitetas nutaria projekto įgyvendinimą nutraukti arba projektą pripažinti neįgyvendintu, projektų pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis paraiškos, kuriose nutrauktam ar neįgyvendintam projektui vadovavęs mokslininkas vėl nurodomas kaip būsimo projekto vadovas, nesvarstomos trejus metus nuo nutarimo priėmimo dienos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Taryba gali vykdyti patikras projektų įgyvendinimo vietose, siekdama įsitikinti, ar laikomasi Tarybos patvirtintų teisės aktų, ar vykdančioji institucija ir projekto vadovas vykdo sutartinius įsipareigojimus bei racionaliai naudoja lėšas, ar su projekto įgyvendinimu susijusi informacija atitinka pateiktąją Tarybai. Patikros organizuojamos ir vykdomos vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtinto Patikrų, atliekamų mokslo projektų įgyvendinimo vietoje, tvarkos aprašo nuostatomis. Patikros metu nustačiusi esminių neatitikimų (trūkumų), Taryba turi teisę nutraukti sutartį.

63. Taryba sutartyje nurodytais terminais išnagrinėja vykdančiosios institucijos ir projekto vadovo siūlymus dėl projekto vykdymo eigos, jo sustabdymo ar nutraukimo, taip pat apeliacijas dėl Tarybos nutarimų nutraukti projekto įgyvendinimą ar keisti finansavimą.

64. Vykdančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, viešai skelbia projektų mokslinių tyrimų rezultatus, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

65. Projekto vadovas ir vykdančioji institucija įsipareigoja institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimo metu gautų duomenų išsaugojimą ir panaudojimą, o po trejų metų nuo projekto pabaigos – prieigą prie jų.

66. Taryba nepretenduoja į turtines intelektinės veiklos, vykdytos per jos finansuotus projektus, rezultatų teises.

____________________