LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ SISTEMOS STEBĖSENOS (MONITORINGO) INFORMACINĖS SISTEMOS LIKVIDAVIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1V-545

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 32 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42–43 ir 46 punktus:

1Likviduoju  Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinę sistemą (toliau – VASMIS).

2Nustatau, kad:

2.1. VASMIS likvidavimo pabaiga – 2023 m. spalio 1 d.;

2.2. VASMIS likvidavimo laikotarpiu jos valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia;

3Pavedu:

3.1. VASMIS valdytojui pateikti duomenis apie VASMIS likvidavimą Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka;

3.2. VASMIS tvarkytojui Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

3.2.1. per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos informuoti apie VASMIS likvidavimą VASMIS duomenų teikėjus;

3.2.2. iki 2023 m. spalio 1 d. sunaikinti (ištrinti) kitoms informacinėms sistemoms ir registrams neperduotus VASMIS saugomus duomenis.

4Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 1V-760 „Dėl Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos steigimo ir Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

4.2. Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ priedo 15 punktą.

5Nustatau, kad šio įsakymo 4 punktas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                              Agnė Bilotaitė