vytis

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, NUORODŲ, INFORMACIJOS NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. 1BE-861

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, su visais pakeitimais B priede nustatytus reikalavimus duomenų elementams:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų elemente „Papildomasis dokumentas“ (12 03 000 000) nurodomų dokumentų nacionalinių kodų sąrašą;

1.2. Duomenų elemente „Papildoma nuoroda“ (12 04 000 000) nurodomų nuorodų nacionalinių kodų sąrašą;

1.3. Duomenų elemente „Papildoma informacija“ (12 02 000 000) nurodomos informacijos nacionalinių kodų sąrašą;

1.4. Kitų muitinės informacinėse sistemose naudojamų dokumentų nacionalinių kodų sąrašą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gruodžio 3 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                               Darius Žvironas

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 1BE-861

 

 

DUOMENŲ ELEMENTE „PAPILDOMASIS DOKUMENTAS“ (12 03 000 000) NURODOMŲ DOKUMENTŲ NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kodas

Tipas (pavadinimas)

Teisinis pagrindas

1.

9AP0

Leidimas prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius)

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas
Nr. 1B-782 „Dėl Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo taisyklių patvirtinimo“

2.

9CBC

Leidimas taikyti veiklos tęstinumo procedūrą išduotas muitinės iniciatyva

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas
Nr. 1B-1029 „Dėl
Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms, patvirtinimo“ (toliau – 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas
Nr. 1B-1029)

3.

9ED0

Leidimas pateikti eksporto (reeksporto) deklaraciją atgaline data

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), 337 straipsnis

4.

9L21

Įgaliojimas

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 19 straipsnis

5.

9L31

Prekių pirkimo–pardavimo sutartis

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas
Nr. 1BE-1043 „Dėl Prekių muitinio įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1BE-1043)

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas
Nr. 1B-246 „Dėl Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1B-246)

6.

9L32

Sutartis, nenurodyta kitoje vietoje

2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1BE-1043

2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1B-246

7.

9L40

Sprendimas leisti pateikti muitinei bendrą lengvatinės kilmės dokumentą

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas
Nr. 1B-925 „Dėl Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklių patvirtinimo“

8.

9L42

Leidimas importuoti ginklus/šaudmenis

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – 2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808)

9.

9L43

Leidimas eksportuoti ginklus/šaudmenis

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808

10.

9L44

Leidimas gabenti tranzitu ginklus/šaudmenis

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808

11.

9L51

Prekės klasifikavimo aktas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymas
Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“

12.

9L72

Leidimas išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus (reimporto atveju)

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija)

Kodas įvestas Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pageidavimu, siekiant užtikrinti laikinai išvežtų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų kontrolę

13.

9L91

Sąskaita, nenurodyta kitoje vietoje

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 15 dalis

14.

 

Dokumentai ir kita informacija, suteikianti teisę taikyti akcizų lengvatas:

 

14.1.

9LA1

leidimas, suteikiantis teisę importuoti be akcizų akmens anglis, koksą ir (arba) lignitą, skirtus tiekti

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 51 straipsnis

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas
Nr. 1B-874 „Dėl akmens anglies, kokso ir (arba) lignito apmokestinimo“ (toliau – 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1B-874)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90)

14.2.

9LA2

leidimas, suteikiantis teisę importuoti akmens anglis, koksą ir (arba) lignitą, apmokestinamus sumažintais akcizais, skirtus naudoti verslo reikmėms

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 51, 54 ir 55 straipsniai

2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas
Nr. 1B-874

2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90

14.3.

9LA3

dokumentas, kuriuo remiantis akcizo tarifas mažinamas dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 40 straipsnis

14.4.

9LA5

leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo akcizų atleidžiamus degalus, skirtus tiekti kaip laivų (orlaivių) degalus

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl asmenų, tiekiančių nuo akcizų atleistus laivų (orlaivių) degalus, registravimo“

14.5.

9LA6

leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo akcizų atleidžiamus energinius produktus, skirtus naudoti kitiems tikslams negu variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau –
2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. VA-97 „Dėl Leidimų dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

14.6.

9LA7

leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo akcizų atleidžiamas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktai

2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. VA-22 „Dėl Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių / naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

14.7.

9LA8

leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo akcizų atleidžiamą denatūruotą etilo alkoholį, skirtą panaudoti ne maistui skirtų produktų gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 28 straipsnio 1 punktas

2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589)

14.8.

9LA9

leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo akcizų atleidžiamą dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1K-046 „Dėl Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutneterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. VA-18 „Dėl bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo“

14.9.

9LAA

dokumentai, kuriais įrodoma registruoto tiekėjo teisė akmens anglis, koksą, lignitą ir (arba) šildymui skirtas durpes importuoti be akcizų

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 51 straipsnis

14.10.

9LAB

actą gaminančio registruoto asmens identifikacinis numeris, suteikiantis teisę importuoti be akcizų etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus acto gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2023 m. spalio 11 d. įsakymas
Nr. VA-75/1BE-719 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo etilo alkoholiui ir (arba) alkoholiniams gėrimams, skirtiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4–7 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-75/1BE-719)

14.11.

9LAC

šokolado gaminius gaminančio registruoto asmens identifikacinis numeris, suteikiantis teisę importuoti be akcizų etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus šokolado gaminių gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas

 

2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-75/1BE-719

14.12.

9LAD

kitus maisto produktus gaminančio registruoto asmens identifikacinis numeris, suteikiantis teisę importuoti be akcizų etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus kitų maisto produktų gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 6 punktas

2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-75/1BE-719

14.13.

9LAE

kvapiąsias medžiagas gaminančio registruoto asmens identifikacinis numeris, suteikiantis teisę importuoti be akcizų etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus kvapiųjų medžiagų gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punktas

2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-75/1BE-719

14.14.

9LAF

registruoto asmens, turinčio teisę vykdyti mokslinius tyrimus, identifikacinis numeris, suteikiantis teisę importuoti be akcizų etilo alkoholį, skirtą moksliniams tyrimams

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 9 punktas

2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-75/1BE-719

14.15.

9LAG

leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, skirto medicinos priemonės, kurios galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, gamybai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 10 punktas

2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589

14.16.

9LAM

dokumentai, kuriais įrodoma asmens teisė verstis elektros energijos gamyba, kai importuojant energinius produktus, kurie bus naudojami visų rūšių elektros energijos gamybos procese, taikomas atleidimas nuo importo akcizų

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punktas

2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821

14.17.

9LAN

leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo akcizų atleidžiamą neapdorotą tabaką

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2 dalies 3 punktas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

14.18.

9LAR

veiklos licencijos ir (arba) leidimai, kai importuojant elektros energiją neatsiranda prievolės mokėti importo akcizų

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 45 straipsnio 3 punktas

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“

14.19.

9LAZ

kiti dokumentai, suteikiantys teisę taikyti akcizų lengvatas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

15.

9LE1

Eksporto licencija arba išankstinio nustatymo sertifikatas AGREX (reimporto atveju)

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB)
Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB)
Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB)
Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008,
su visais pakeitimais

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, su visais pakeitimais

Kodas įvestas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pageidavimu, siekiant užtikrinti eksporto licencijoje nurodytų duomenų kontrolę

16.

9LM1

Negyvūninio maisto saugą ir kokybę patvirtinantis dokumentas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymas
Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

17.

9LP1

Dokumentai, suteikiantys teisę taikyti PVM lengvatas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

18.

9LR1

Dokumentai, suteikiantys teisę taikyti PVM ir (arba) akcizų lengvatas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnis ir 40 straipsnio 3 dalis

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 6, 7, 8 ir 9 punktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui“

19.

9LV0

Leidimas laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas
Nr. 1B-781 „Dėl Leidimo laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“

20.

9LV1

Sprendimas dėl muitinės vertės

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 ir 29 straipsniai

2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas
Nr. 1BE-1043

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymas
Nr. 1B-407 „Dėl Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

21.

9P01

Pareiškimas apie žuvininkystės produktų perdirbimą (Reglamento
Nr. 1005/2008 IV priedas)

 

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB)
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB)
Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB)
Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999
, su visais pakeitimais

22.

9P02

Ne maisto produktų saugos ir atitikties deklaracija

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011

23.

9R01

Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymas
Nr. B1-138 „Dėl Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24.

9S01

Vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų patvirtinimo“

25.

9S03

Vaistinių preparatų gamybos licencija

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 24 straipsnis

26.

9S04

Vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimas

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 17 straipsnis

27.

9SN0

Leidimas sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymas
Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“

28.

9TBC

Leidimas taikyti veiklos tęstinumo procedūrą išduotas asmens prašymu

2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1B-1029

29.

9TP0

Tarptautinė transporto priemonės svėrimo pažyma 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 2 d. įsakymas
Nr. 1B-201 „Dėl
Tarptautinės transporto priemonės svėrimo pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“

30.

9U05

Transporto priemonės registracijos liudijimas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

31.

9V01

Turto vertintojo surašyta turto vertinimo ataskaita

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1224)

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymas
Nr. 1B-1150 „Dėl Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklių patvirtinimo“

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymas
Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-989)

32.

9V02

Importuojamos transporto priemonės defektų, atsiradusių dėl apgadinimo, aktas

2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1224

2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-989

33.

9V03

Užsienio valiutos perskaičiavimo į eurus pažyma

Reglamento (ES) 2015/2447 146 straipsnis

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas
Nr. 1B-978 „Dėl Euro ir užsienio valiutų santykių, kuriais perskaičiuojami prekių muitinės vertės elementai, nustatymo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“

34.

9V04

Radiologinių tyrimų dokumentas (pasas)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-250
„Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

35.

9V05

Dokumentas apie vizualiai nematomus defektus

2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-989

36.

9Z01

Kiti Lietuvos Respublikos institucijų išduodami dokumentai (leidimai, licencijos, sertifikatai, pažymos ir t. t.)

 

37.

9Z02

Kiti ne Lietuvos Respublikos institucijų išduodami dokumentai

Pastabos:

1. Kodai 9LA1, 9LA2, 9LA3, 9LA7, 9LA9 galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2. Kodai 9LAA, 9LAB, 9LAC, 9LAD, 9LAE, 9LAF, 9LAG galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

_________________

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 1BE-861

 

 

DUOMENŲ ELEMENTE „PAPILDOMA NUORODA“ (12 04 000 000) NURODOMŲ NUORODŲ NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kodas

Tipas (pavadinimas)

Teisinis pagrindas

1.

9IMI

Mokesčių sumokėjimas grynaisiais pinigais

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 771 „Dėl Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių patvirtinimo“

2.

9LB1

Leidimas oro uoste įforminti laikinojo saugojimo deklaraciją po laikinojo saugojimo deklaracijos

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymas
Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

3.

9PE1

Patvirtinto eksportuotojo kodas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas
Nr. 1B-925 „Dėl Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklių patvirtinimo“

 

Pastaba. Kodas 9PE1 galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 1BE-861

 

 

DUOMENŲ ELEMENTE „PAPILDOMA INFORMACIJA“ (12 02 000 000) NURODOMOS INFORMACIJOS NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kodas

Tipas (pavadinimas)

Teisinis pagrindas

1.

L9D31

Prekių perdirbimo pobūdis (laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų įforminimo atvejais) arba prekių naudojimo paskirtis (galutinio vartojimo ir laikinojo įvežimo procedūrų įforminimo atvejais)

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), 2 straipsnio 8 dalis

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344 „Dėl Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344)

2.

L9D32

Prekių ir (arba) perdirbtųjų produktų techninis aprašymas bei jų identifikavimo priemonės

Reglamento (ES) 2015/2446 2 straipsnio 8 dalis

2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344

3.

L9D33

Numatomas procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpis (nurodoma mėnesiais)

Reglamento (ES) 2015/2446 2 straipsnio 8 dalis

2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344

4.

L9D34

Siūloma procedūros įvykdymą pripažįstanti muitinės įstaiga (išskyrus galutinio vartojimo procedūros įforminimo atvejį)

Reglamento (ES) 2015/2446 2 straipsnio 8 dalis

2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344

5.

L9D35

Prekių perdirbimo (laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų įforminimo atvejais) arba tikslinio naudojimo (galutinio vartojimo ir laikinojo įvežimo procedūrų įforminimo atvejais) vieta (adresas)

Reglamento (ES) 2015/2446 2 straipsnio 8 dalis

2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344

6.

L9D36

Ekonominių sąlygų kodai iš Reglamento (ES) 2016/341 12 priedo priedėlio (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju)

Reglamento (ES) 2015/2446 2 straipsnio 8 dalis

2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344

7.

L9D37

Apskaičiuota išeigos norma arba jos apskaičiavimo metodas (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju)

Reglamento (ES) 2015/2446 2 straipsnio 8 dalis

2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1B-344

8.

L9EKS

Mokesčių sumokėjimas atsiskaitant mokėjimo kortele

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

9.

L9PM1

Importo muitų ir PVM taikymo laikinas sustabdymas arba atleidimas nuo importo muitų ir PVM, esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 606 „Dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2001 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 558) 3.6 papunktis

2023 m. vasario 16 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/375 dėl 2021 ir 2022 m. į Lietuvą importuotų prekių neapmokestinimo importo muitais ir PVM sprendžiant migracijos krizę

10.

L9PM2

Importo muitų ir PVM netaikymas, esant ekstremaliajai situacijai, prekėms, reikalingoms kovai su COVID-19 protrūkio padariniais

2020 m. balandžio 3 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/491 dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir nuo PVM 2020 m., su visais pakeitimais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai“

2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 3.6 papunktis

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2020 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1B-263 „Dėl Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklių patvirtinimo“

11.

L9PM3

Importo muitų ir PVM netaikymas prekėms, skirtoms nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims

2022 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/1108 dėl importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM

2023 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/829 dėl importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karinės agresijos Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2023 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 1BE-283 „Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karinės agresijos Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM 2023 metais taisyklių patvirtinimo“

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu

Nr. 1BE-861

 

 

KITŲ MUITINĖS INFORMACINĖSE SISTEMOSE NAUDOJAMŲ DOKUMENTŲ NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kodas

Tipas (pavadinimas)

Teisinis pagrindas

1.

9DV0

Leidimas tikrinti prekes, deklaruotas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymas
Nr. 1B-158 „Dėl Prekių, deklaruotų Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo“

2.

9K01

Mokėjimo kvitas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“

3.

9L0X

Sprendimas muitinės deklaraciją pripažinti negaliojančia, įpareigojant asmenį įforminti naują muitinės deklaraciją

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1B-835 „Dėl Duomenų taisymo muitinėje įformintuose dokumentuose taisyklių, Muitinėje įformintų dokumentų pripažinimo negaliojančiais taisyklių ir Dokumento taisymo (papildymo) pažymos formos patvirtinimo“ (toliau – 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1B-835)

4.

9L0Y

Leidimas pripažinti negaliojančia priimtą muitinės ir reeksporto deklaraciją

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 174 straipsnis

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, su visais pakeitimais, 148 straipsnis

5.

9L05

Muitinės arba reeksporto deklaracijos taisymo pažyma

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 173 straipsnis

6.

9L06

Leidimas taisyti priimtą muitinės ir reeksporto deklaraciją

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 173 straipsnis

7.

9L07

Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (MAKIS) patvirtinti sprendimai/apskaitos dokumentai

2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1B-835

8.

9L15

Sprendimas laikinojo saugojimo deklaraciją pripažinti negaliojančia

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 146 straipsnio 2 dalis

9.

9L16

Sprendimas išvežimo arba įvežimo bendrąją deklaraciją pripažinti negaliojančia

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 129 straipsnio 2 dalis

10.

9L17

Sprendimas taisyti laikinojo saugojimo deklaraciją

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 146 straipsnio 1 dalis

11.

9L18

Sprendimas taisyti išvežimo arba įvežimo bendrąją deklaraciją

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 129 straipsnio 1 dalis

12.

9LK1

Keleivio deklaracija

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas
Nr. 1B-341 „Dėl Keleivio deklaracijos formų bei Reikalavimų keleivio deklaracijos blanko formai patvirtinimo“

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas
Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“

13.

9M02

Mėginio ėmimo protokolas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymas
Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“

14.

9PVM

Sprendimas taisyti muitinėje įformintame dokumente duomenis apie asmens Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo statusą

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymas
Nr. VA-94/1B-785 „Dėl Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo“

15.

9S02

Sprendimas pripažinti eksporto muitinės procedūrą baigta (atlikus tyrimą po prekių išleidimo eksportui)

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, su visais pakeitimais, 334 straipsnio 1 dalies c punktas

16.

9VT0

Leidimas tęsti procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpį

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 251, 257, 259 ir 262 straipsniai

 

Pastaba. Kodas 9L0X galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

 

_________________