Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2023 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 57 „DĖL 2023 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IR VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2023–2025 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 24 d. Nr. 382

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“:

1.    Pakeisti 1 priedą „Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.1.    Pakeisti I skyrių:

1.1.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

254 612

94 326“.

 

1.1.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija“:

1.1.2.1pakeisti pastraipą „01 04 Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01 04

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

72 348

1 023“;

 

1.1.2.2pakeisti pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

 

„Iš viso

147 952

 

23 382“.

 

1.2.   Pakeisti II skyrių:

1.2.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti:

II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA

474 359

78 578“.

 

1.2.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

02

01

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa

458 799

68 130

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

148 626

 

02

02

Aplinkos ministerijos valdymo programa

15 560

10 448

Iš viso:

474 359

78 578“.

 

1.3.   Pakeisti IV skyrių:

1.3.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR

OFICIALIOJI STATISTIKA

2 235 874

180 287“.

 

1.3.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos finansų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

04 01

Viešųjų finansų valdymo programa

2 197 697

153 876

 

 

iš jų: pažangos priemonės

18 685

 

 

04 02

Finansų ministerijos valdymo programa

18 046

13 420

 

 

Iš viso:

2 215 743

167 296“.

 

1.4.    Pakeisti V skyrių:

1.4.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI

590 335

33 605“.

 

1.4.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

05 01

Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa

482 053

17 895

iš jų: pažangos priemonės

211 509

05 02

Valstybės skaitmeninimo programa

87 543

2 589

iš jų: pažangos priemonės

75 533

05 03

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa

14 849

8 532

Iš viso:

584 445

29 016“.

 

1.5.    Pakeisti VI skyrių:

1.5.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA

1 861 843

497 537“.

 

1.5.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

06

01

Sausumos pajėgos

515 432

162 975

06

02

Karinės oro pajėgos

122 582

39 102

06

03

Karinės jūrų pajėgos

79 296

19 392

06

04

Logistika

567 017

63 088

06

05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

130 454

37 554

06

06

Specialiųjų operacijų pajėgos

57 015

20 391

06

07

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

179 741

63 801

06

08

Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas

107 198

50 754

06

09

Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa

15 906

10 978

 

Iš viso:

1 774 641

468 035“.

 

1.6.   Pakeisti VII skyriaus poskyrį „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija“:

1.6.1.   Pakeisti pastraipą „07 11 Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„07

11

Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas

313 996

245 715“.

 

1.6.2.   Pakeisti pastraipą „07 13 Valstybės sienos apsauga“ ir ją išdėstyti taip:

„07

13

Valstybės sienos apsauga

108 734

78 611“.

 

1.7.   Pakeisti VIII skyrių:

1.7.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

420 624

165 604“.

 

1.7.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

08 01

Kultūra ir kūrybingumas

218 880

72 102

 

iš jų: pažangos priemonės

8 312

 

08 02

Lietuvos kultūros taryba

23 680

905

08 03

Kultūros ministerijos valdymo programa

5 529

3 701

Iš viso:

248 089

76 708“.

 

1.7.3.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

08 01

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymo koordinavimas

13 339

6 814

08 02

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa

604

484

Iš viso:

13 943

7 298“.

 

1.8.      Pakeisti IX skyrių:

1.8.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS

5 131 266

136 461“.

 

1.8.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

09

01

Užimtumo didinimas

166 867

35 966

 

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

58 055

578

 

09

02

Socialinės išmokos

4 461 766

50

 

 

 

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

8 589

 

 

 

09

03

Socialinė sutelktis (solidarumas)

338 427

73 040

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

34 828

130

 

 

09

04

Šeimos politikos stiprinimas

127 650

17 491

 

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

10 067

 

 

 

09

05

Neįgaliesiems tinkama aplinka

18 793

1072

 

 

 

 

iš jų: pažangos priemonės

724

 

 

 

09

06

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa

17 684

8 779

 

 

Iš viso

5 131 187

136 398“.

 

 

1.9.      Pakeisti XI skyrių:

1.9.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

„XI SKYRIUS. SVEIKATA

1 337 205

49 896“.

 

1.9.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

11 01

Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa

92 517

28 350

 

iš jų: pažangos priemonės

3 644

 

11 02

Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa

1 234 267

14 628

 

iš jų: pažangos priemonės

111 294

94

11 03

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa

9 065

5 870

Iš viso:

1 335 849

48 848“.

 

1.10.    Pakeisti XII skyrių:

1.10.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS

2 518 385

275 283“.

 

1.10.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos mokslo taryba“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos mokslo taryba

12 01

Šalies mokslo ir studijų plėtra

50 106

3 840

 

iš jų: pažangos priemonės

6 068

 

Iš viso

50 106

3 840“.

 

1.10.3.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

12 01

Mokslo programa

121 170

 

iš jų: pažangos priemonės

37 545

 

12 03

Švietimo programa

1 814 165

195 158

 

iš jų: pažangos priemonės

134 478

 

12 04

Sporto programa

68 863

5 994

 

iš jų: pažangos priemonės

200

 

12 05

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa

27 287

 

19 042

Iš viso

2 031 485

220 194“.

 

1.11.    Pakeisti XV skyrių:

1.11.1.   Pakeisti antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA IR ŽUVININKYSTĖ, VETERINARIJA IR ŽEMĖS TVARKYMAS

1 073 287

63 461“.

 

1.11.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

15 01

Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa

1 019 904

27 270

iš jų: pažangos priemonės

9 748

15 02

Žemės ūkio ministerijos valdymo programa

13 990

9 843

Iš viso:

1 033 894

37 113“.

 

1.12.    Pakeisti paskutinę eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

Iš viso:

18 632 476

2 333 152

 

iš jų: pažangos priemonės

1 271 116

1 502“.

 


 

 

 

part_ad9d5cb418204939a539d7e6415b7576_end

part_06dc1095a3cb40f9ae142b42d2db4268_end

2.       Pakeisti 2 priedą „Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymas“:

2.1.    Pakeisti po lentelės antraštine eilute esančią eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

 

 

 

„1 079 179

1 006 029

655 844

73 150

388 067

134 153

152 392

4 561“.

 

2.2.    Pakeisti I skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 

 

52 388

52 388

47 345

 

2 600

2 300“.

 

 

 

2.3.    Pakeisti 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

 

52 388

52 388

47 345

 

2 600

2 300“.

 

 

 

2.4.    Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2.

1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas

2014

2023

1 989

1 989

1 941“.

 

 

 

 

 

 

2.5.    Pakeisti II skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA

 

 

100 083

100 083

96 489

 

 

 

 

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

 

100 083

100 083

96 489

 

 

 

 

 

2.1.

Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas

2014

2023

51 635

51 635

51 635

 

 

 

 

 

2.2.

Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas

2016

2023

15 892

15 892

15 892

 

 

 

 

 

2.3.

Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas

2016

2023

3 890

3 890

3 890

 

 

 

 

 

2.4.

Rekreacinių-aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas

2016

2023

9 485

9 485

9 485

 

 

 

 

 

2.5.

Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas

2017

2023

4 555

4 555

4 555

 

 

 

 

 

2.6.

Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas

2016

2023

14 626

14 626

12 274“.

 

 

 

 

 

 

2.6.    Pakeisti 9.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1.3.

Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas

1998

2025

4 293

4 293

 

 

3 100

 

4 410“.

 

 

2.7.    Pakeisti 9.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.2.1.

Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra

1996

2025

8 852

8 852

 

 

8 673

 

6 400“.

 

 

2.8.    Pakeisti 9.6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.6.1.

Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas

2000

2024

3 925

3 925

 

 

2 900“.

 

 

 

 

2.9.    Pakeisti 9.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7.1.

Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra

1997

2025

1 464

1 464

 

 

1 440

 

200“.

 

 

2.10.  Pakeisti 9.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.8.1.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono infrastruktūros plėtra

1997

2024

1 557

1 557

 

 

1 200“.

 

 

 

 

2.11.  Pakeisti VIII skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

 

69 436

69 436

32 020

 

23 195

 

23 443“.

 

 

2.12.  Pakeisti 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„12.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

 

59 790

59 790

32 020

 

12 057

 

6 670“.

 

 

2.13.  Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.1.

Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

2015

2023

1 045

1 045

1 045“.

 

 

 

 

 

 

2.14.  Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.2.

Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūros objektus

2015

2023

1 450

1 450

1 450“.

 

 

 

 

 

 

2.15.  Pakeisti 12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.3.

Aktualizuoti kultūros paveldo objektus

2015

2023

17 631

17 631

14 133“.

 

 

 

 

 

 

2.16.  Pakeisti IX skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

„IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS

 

 

28 669

28 669

24 702“.

 

 

 

 

 

 

2.17.  Pakeisti 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

28 669

28 669

24 702“.

 

 

 

 

 

 

2.18.  Pakeisti 18.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„18.3.

Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

2018

2023

850

850

850“.

 

 

 

 

 

 

2.19.  Pakeisti 18.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„18.7.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas

2016

2023

669

669

502“.

 

 

 

 

 

 

2.20.  Pakeisti 20.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„20.7.1.

Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste projektų įgyvendinimas

2016

2023

52 621

52 621

52 621“.

 

 

 

 

 

 

2.21.  Pakeisti 20.9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„20.9.1.

Geležinkelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, aplinkosauginių parametrų gerinimo ir saugos didinimo projektų įgyvendinimas

2019

2024

168 692

115 142

94 497

53 550

6 998“.

 

 

 

 

2.22.  Papildyti 20.10 papunkčiu:

„20.10.

Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų investicijų projekto įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„20.10.1.

Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimo Vilniaus oro uoste projektų įgyvendinimas

2020

2023

364

364

364“.

 

 

 

 

 

 

2.23.  Pakeisti XI skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

XI SKYRIUS. SVEIKATA

 

 

48 711

48 711

25 840

 

8 976

 

1 909“.

 

 

2.24.  Pakeisti 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

 

48 711

48 711

25 840

 

8 976

 

1 909“.

 

 

2.25.  Pakeisti 21.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.7.

Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014–2020 metais (Europos Sąjungos fondai)

2014

2023

35 914

35 914

25 840“.

 

 

 

 

 

 

2.26.  Pakeisti XII skyriaus antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

 

XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS

 

 

108 900

108 900

67 975

 

26 717

 

22 637“.

 

 

2.27.  Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„23.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

102 463

102 463

67 975

 

20 796

 

17 017“.

 

 

2.28.  Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.1.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas

2014

2023

84 955

84 955

67 975“.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

part_6386b2825a884e8283a328b07d3b2436_end

part_401a9ef484814840b24f55948485ee13_end

3.       Pakeisti 3 priedą „Europos Sąjungos techninės paramos lėšų paskirstymas 2023 metams“:

3.1.    Pakeisti skyrių „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

 

 

05 01

Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 

4 725 803,34

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

175 198,76

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 

175 263,97

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 

833 965,30

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

30 917,43

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 

30 928,93

05 03

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

199 247,16

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

191 991,91

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

17 950

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

35 161,26

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

33 880,93

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

3 167,65

 

Iš viso

 

 

6 453 476,64“.

 

3.2.    Pakeisti skyrių „Lietuvos Respublikos finansų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

 

 

04 01

Viešųjų finansų valdymo programa

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

3 406 545,98

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

184 832,73

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

222 265,28

12.0.1-CPVA-V-202-01-0015

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

4 828,38

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

601 155,17

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

32 617,54

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

39 223,29

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0015

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

852,07

04 02

Finansų ministerijos valdymo programa iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

429 836,79

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

1 043 999,96

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

146 056,87

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

75 853,55

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

184 235,29

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

25 774,74

 

Iš viso

 

 

 

6 398 077,64“.

 

3.3.    Pakeisti skyrių „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

08 03

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valdymo programa

 

 

 

 

iš jų:

 

 

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

47 696,57

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0007

Kultūros ministerija

162 842,70

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0006

Kultūros ministerija

21 000

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

8 417,05

 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0007

Kultūros ministerija

28 736,95

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0006

Kultūros ministerija

3 705,88

 

Iš viso

 

 

 

272 399,15“.

 

3.4.   Pakeisti paskutinę pastraipą „IŠ VISO“ ir ją išdėstyti taip:

„IŠ VISO

 

 

19 236 014,13“.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė

part_68b598dc26504552b9eb1769c8f91d3d_end