LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1871 „DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.  gruodžio 19 d. Nr. V-1963

Vilnius

 

 

PakeičiuLietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo pavirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a k e i č i u šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašą ir papildau 6.5.146.5.15 papunkčiais:

6.5.14. nepriklausomo auditoriaus išvados kopiją apie praėjusiais kalendoriniais metais atliktą finansinių ataskaitų auditą;

6.5.15. sporto veiklos sutarčių su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant Programas ir (ar) gauna valstybės stipendiją, kopijas.“

2Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. N u s t a t a u, kad:

3.1.  skiriant finansavimą 2023 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, informacija apie pareiškėjo 2018–2022 m. į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus vertinama pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktą (išskyrus 26.26 ir 26.191 papunkčius) ir  11 priedą;

3.2. skiriant finansavimą 2024 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, informacija apie pareiškėjo 2019–2022 m. į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus vertinama taikant šiuo įsakymu patvirtinto Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktą (išskyrus 26.26 ir 26.191 papunkčius) ir 11 priedą, o vertinant 2023 metų į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus taikomas Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktas ir 5 priedas;

3.3. skiriant finansavimą 2025 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, informacija apie pareiškėjo 2020–2022 m. į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus vertinama taikant šiuo įsakymu patvirtinto Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktą (išskyrus 26.26 ir 26.191 papunkčius) ir 11 priedą, o vertinant 2023–2024 metų į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus taikomas Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktas ir 5 priedas;

3.4. skiriant finansavimą 2026 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, informacija apie pareiškėjo 2021–2022 m. į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus vertinama taikant šiuo įsakymu patvirtinto Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktą (išskyrus 26.26 ir 26.191 papunkčius) ir 11 priedą, o vertinant 2023–2025 metų į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus taikomas Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktas ir 5 priedas;

3.5. skiriant finansavimą 2027 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti, informacija apie pareiškėjo 2022 m į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus vertinama taikant šiuo įsakymu patvirtinto Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktą (išskyrus 26.26 ir 26.191 papunkčius) ir 11 priedą, o vertinant 2023–2026 metų į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus taikomas Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo 26 punktas ir 5 priedas;

3.6. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.“

3Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašą:

3.1.    Pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.3. 15 proc. valstybės biudžeto lėšų dalis paskirstoma įvertinus atitinkamos grupės sporto šakos nacionalinių varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių (skiriant lėšas Aprašo 23.1 papunktyje numatytoms sporto šakų grupėms, 75 proc. šios sumos skiriama strateginėms sporto šakoms, 25 proc. šios sumos skiriama kitoms, į olimpinių žaidynių programą įtrauktoms, sporto šakoms);“.

3.2.    Papildau 26.81 papunkčiu:

26.81. Aprašo 5 priede nurodytas balas už aplenktų sportininkų (komandų) skaičių sporto šakos rungtyje gaunamas konkrečioje atitinkamos sporto šakos rungtyje aplenktų sportininkų (komandų) skaičių dauginant iš atitinkamo Aprašo 5 priede nurodyto balo už aplenktą sportininką (komandą) sporto šakos rungtyje. Skaičiuojant, kiek sportininkų (komandų) sportininkas aplenkė, laikoma, kad maksimalus galimų aplenkti sportininkų (komandų) skaičius yra 1 mažesnis nei Aprašo 5 priede atitinkamoms tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms numatytų vietų, už kurias skiriami balai, skaičius (pvz., olimpinėse žaidynėse maksimalus galimų aplenkti sportininkų (komandų) skaičius yra 23, pasaulio čempionatuose – 15, Europos čempionatuose – 7 ir t. t.);“.

3.3.    Papildau 26.191 papunkčiu:

26.191. įvertinant atskirose sporto šakose naudojamo specialaus inventoriaus transportavimo kaštus Aprašo 26.7 papunktyje nurodytas gautas bendras balas dauginamas: pareiškėjams, pateikusiems Programas golfo, fechtavimo, lengvosios atletikos (tik ieties metimo ir šuolio su kartimi rungtyse), šaudymo, šaudymo iš lanko, žolės riedulio ar šiuolaikinės penkiakovės sporto šakose, – iš 1,02 koeficiento; dviračių, biatlono, ledo ritulio, orientavimosi dviračiais (tik tose rungtyse, kuriose varžantis reikalingas dviratis), triatlono ar slidinėjimo sporto šakose – iš 1,04 koeficiento; irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo ar buriavimo sporto šakose – iš 1,05 koeficiento; aviacijos, automobilių, motociklų, motorlaivių ar žirginio sporto šakose – iš 1,10 koeficiento;“.

3.4.    Pakeičiu 28.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.5. apskaičiuojama 1 balo už atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių vertė eurais: atitinkamai strateginėms sporto šakoms, atskirai kitoms į olimpinių žaidynių programą įtrauktoms sporto šakoms ir Aprašo 23.2 papunktyje numatytai sporto šakų grupei tenkanti valstybės biudžeto lėšų suma padalinama iš šiai grupei nustatytų balų už atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių sumos;“.

3.5.    Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.1. transporto išlaidos (degalams, transporto nuomai, transporto nuomos paslaugoms), kelionės išlaidos, draudimas;“.

3.6.    Pakeičiu 37.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.5. darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems vykdytojo privalomiems mokėti mokesčiams, atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), kuriems iš lėšų gali būti skirta iki 3 MMA per mėnesį dydžio suma. Šiame papunktyje nurodytos išlaidos negali būti naudojamos tiesioginių Programos vykdytojų, nurodytų šio Aprašo 39 punkte, atlyginimų išlaidoms apmokėti;“.

3.7.    Pakeičiu 37.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.6. neapmokestinamos piniginės kompensacijos, kaip nustatyta Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo;“.

3.8.    Pakeičiu 37.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.16. finansinių ataskaitų audito ir viešųjų pirkimų specialisto paslaugų išlaidos;“.

3.9.    Pripažįstu netekusiu galios 37.20 papunktį.

3.10.  Pakeičiu 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

39. Programos administravimo išlaidoms (finansininko ar kito asmens, galinčio tvarkyti buhalterinę apskaitą, išlaidos arba išlaidos už teikiamas buhalterines paslaugas, jeigu vykdytojas neturi finansininko ar kito asmens, galinčio tvarkyti buhalterinę apskaitą, viešųjų pirkimo specialisto, tiesioginių vykdytojų ir Programos vykdymo koordinatoriaus (kurie yra įdarbinti vykdytojo) darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems vykdytojo privalomiems mokėti mokesčiams bei visų šių asmenų komandiruočių faktinėms išlaidoms (vykimo į sporto renginio vietą ir grįžimo atgal), kaip nustatyta Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“; tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų, pašto išlaidos, finansinių ataskaitų audito, viešųjų pirkimų paslaugų ir kitoms) gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų nuo Programai skirto finansavimo sumos.

3.11.  Pakeičiu 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

45. Pareiškėjas, kurio pateiktai Programai skirtas finansavimas, per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti finansavimą Programai įgyvendinti kopijos jam išsiuntimo ar įteikimo tiesiogiai privalo pateikti NSA elektroniniu paštu (toliau – el. paštas), kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą elektroniniu būdu pasirašytą (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) Sutarties egzempliorių. Jeigu per šį terminą pasirašytas Sutarties egzempliorius NSA nėra pateikiamas, sprendimas skirti finansavimą netenka galios.“

3.12.  Pakeičiu 2 priedo 9 eilutę ir ją išdėstau taip:

9.

Fizinių ir juridinių (išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas bei tarptautines sporto šakų federacijas) asmenų pareiškėjui skirtos paramos suma pagal praėjusių kalendorinių metų Valstybinės mokesčių inspekcijos Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (FR0478)

100

Eur

 

3.13.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.14.  Pakeičiu 6 priedą:

3.14.1. Pakeičiu Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos 3 eilutę ir ją išdėstau taip:

3.

Darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems vykdytojo privalomiems mokėti mokesčiams, atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) (išskyrus tiesioginių Programos vykdytojų atlyginimų ir autorinių atlyginimų išlaidas)“

 

3.14.2.   Pakeičiu Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos 7 eilutę ir ją išdėstau taip:

7.

Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, viešųjų pirkimų specialisto, Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems vykdytojo mokesčiams, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis) ir autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), komandiruočių išlaidoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, finansinių ataskaitų audito, viešųjų pirkimų, ryšių ir kitoms paslaugoms)“

 

3.15.    Pakeičiu 7 priedą:

3.15.1.   Pakeičiu 3 eilutę ir ją išdėstau taip:

3.

Darbo užmokesčio ir su tuo susijusių vykdytojo privalomų mokėti mokesčių, atlyginimų (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autorinių atlyginimų (pagal autorines sutartis) (išskyrus tiesioginių Programos vykdytojų atlyginimų ir autorinių atlyginimų išlaidas)

*

*

 

3.15.2. Pakeičiu 7 eilutę ir ją išdėstau taip:

7.

Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, viešųjų pirkimų specialisto, Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems vykdytojo mokesčiams, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis) ir autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), komandiruočių išlaidoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, finansinių ataskaitų audito, viešųjų pirkimų, ryšių ir kitoms paslaugoms)

*

*

 

 

3.16.      Pakeičiu 8 priedą:

3.16.1.   Pakeičiu 3 eilutę ir ją išdėstau taip:

3. Darbo užmokesčiui ir su tuo susijusiems vykdytojo privalomiems mokėti mokesčiams, atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) (išskyrus tiesioginių Programos vykdytojų atlyginimų ir autorinių atlyginimų išlaidas).

3.16.2. Pakeičiu 7 eilutę ir ją išdėstau taip:

7. Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, viešųjų pirkimų specialisto, Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems vykdytojo mokesčiams, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis) ir autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), komandiruočių išlaidoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, finansinių ataskaitų audito, viešųjų pirkimų, ryšių ir kitoms paslaugoms)“.

3.17.      Papildau 11 priedu (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė