ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2017 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. A-1358 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRAŠYMŲ FORMŲ TVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. A-1447

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“, 10, 11, 23, 47, 48, 49, 50, 511 ir 512 punktais bei Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokėtojų duomenų bazės tikslinimo, surinkimo ir apskaičiavimo, skolų prevencijos ir išieškojimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-663, 7, 10, 11, 28 punktais,

pakeičiu Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šiaulių rajono savivaldybėje prašymų formas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. A- 1358 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šiaulių rajono savivaldybėje prašymų formų tvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą prašymo dėl vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazės tikslinimo, kai nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas ir nebenaudojamas formą ir išdėstau ją nauja redakcija.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą prašymo įtraukti į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą pagal faktinę gyvenamąją vietą formą ir išdėstau ją nauja redakcija.;

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą prašymo dėl vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo, mirus nekilnojamo turto objekto savininkui formą ir išdėstau ją nauja redakcija.;

4. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo–sąžiningumo deklaracija formą ir išdėstau ją nauja redakcija.;

5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies, kadangi nesinaudoja (faktiškai negyvena) nekilnojamojo turto objektu formą ir išdėstau ją nauja redakcija.;

6. Papildau nurodytąjį įsakymą nauju 6 punktu:

6. Prašymas neskaičiuoti vietinės rinkliavos mokesčio už antrą ir daugiau nuosavybės teise Šiaulių rajone turimą gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą“.

7. Papildau nurodytąjį įsakymą nauju 7 punktu:

7. Prašymas neskaičiuoti vietinės rinkliavos mokesčio studentui, kadangi nesinaudoja (faktiškai negyvena) nekilnojamojo turto objektu;“

8. Papildau nurodytąjį įsakymą nauju 8 punktu:

8. Prašymas dėl vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo, kai nekilnojamojo turto objektas naudojamas pagal kitą paskirtį nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje;“

9. Papildau nurodytąjį įsakymą nauju 9 punktu:

9. Prašymas perskaičiuoti (apjungti) vietinės rinkliavos mokestį, kadangi nekilnojamojo turto objektas priklauso keliems savininkams;“

10. Papildau nurodytąjį įsakymą nauju 10 punktu:

10. Prašymas apjungti besiribojančius gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus į vieną;“

11. Papildau nurodytąjį įsakymą nauju 11 punktu:

11. Prašymas mokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestį dalimis.“

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                   Regina Rupšienė

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A-1447

 

 

_________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ DUOMENŲ BAZĖS TIKSLINIMO, KAI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAS YRA FIZIŠKAI SUNAIKINTAS IR NEBENAUDOJAMAS

 

20__ m. ___________________d.

Šiauliai

 

Prašau man _____________________________________________________ priklausantį

(vardas, pavardė)

nekilnojamojo turto objektą, adresu_________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(nekilnojamojo turto objekto pavadinimas, adresas)

 

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas________________), neįtraukti (išbraukti) į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą (duomenų bazę), kadangi nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas (sugriuvęs) ir nebenaudojamas nuo 20___m.______________________d.

Rekonstravus ir pripažinus tinkamu naudoti aukščiau nurodytą nekilnojamojo turto objektą,

informuosiu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių dėl jo įtraukimo į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

 

PRIDEDAMA:

 


Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas, jeigu pastatas yra fiziškai sunaikintas (sugriuvęs)

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopija

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma, jeigu namas yra sudegęs

 


Kiti dokumentai įrodantys, kad turtas sunaikintas ir nebenaudojamas

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

 

 

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

________________________________                                            ________________________

(vardas ir pavardė)                                                                   (parašas)             

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

_____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data (a. k.))

 

____________________________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos deklaravimo adresas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRĄ

PAGAL FAKTINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ

 

20__ m. ______________________ d.

Šiauliai

 

Prašau pagal faktinę gyvenamąją vietą ____________________________________________

(adresas)

nuo 20___m. _______________d. iki 20___m. _______________d. į vietinės rinkliavos mokėtojų

registrą įtraukti:

________________________________________________________________________________(gyventojo (-ų) vardas, pavardė, gimimo data)

_______________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

Leidžiu Vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami, ir leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į administratoriaus tvarkomą Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

         (vardas ir pavardė)                                                                                          (parašas)

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRO TIKSLINIMO,

MIRUS NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTO SAVININKUI

 

20__ m. ___________________d.

Šiauliai

 

Prašau patikslinti Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, kadangi nekilnojamo turto objekto, adresu _______________________________________________________________________savininkas

 

____________________________________________________ mirė.

Paveldėjimo laikotarpiu (jeigu šiame objekte yra savo gyvenamąją vietą deklaravusių ar gyvenančių gyventojų, vykdoma ūkinė veikla ar kt.) prašau vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

 

ir tvarkymą mokėjimo pranešimus siųsti _________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________                                (vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, adresas)

Paveldėjus aukščiau nurodytą nekilnojamojo turto objektą, apie tai informuosiu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių.

PRIDEDAMA:

 

Mirties liudijimo kopija, lapas (-ai)

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopija, lapas (-ai)

 Pažyma apie paveldėtojo nebuvimą

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

           (vardas ir pavardė)                                                                                        (parašas)

                                                                                     

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

PRAŠYMAS ATLEISTI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NENAUDOJIMO–SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20__ m. ____________________d.

Šiauliai

 

Vadovaudamasis (-asi) Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, prašau atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies už deklaruojamą laikotarpį nuo 20__m.______________d. iki 20____m. ______________d., kadangi mano valdomu nekilnojamojo turto

objektu__________________________________________________________________________ (nurodyti NT registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį)

pagal VĮ Registrų centro duomenyse nustatytą pagrindinę tikslinę pastato naudojimo paskirtį, esančiu adresu _________________________________________________________________________

(nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą)

nebus naudojamasi ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinių atliekų išvežimas nebus vykdomas, nes _____________________________________________________________________________

(nurodyti nenaudojimo priežastis – netinkamas gyventi, nevykdoma ūkinė veikla ar kt.)

ne trumpesniu kaip vienų metų ketvirtį ir ne ilgesniu kaip vieni metai laikotarpiu.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Leidžiu Vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami, ir leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į administratoriaus tvarkomą Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

Pateikiu turto nenaudojimą įrodančius dokumentus ir duomenis:

PRIDEDAMA: (Pridėti nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo faktą įrodančius dokumentus)

Elektros apskaitos prietaisų rodmenys

Kiti nenaudojimą įrodantys dokumentai

Esu informuotas (-a), kad pasibaigus deklaruojamam laikotarpiui, per 15 kalendorinių dienų nepateikus nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo fakto įrodančių dokumentų, būsiu apmokestintas (-a) vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokesčiu.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

                    (vardas ir pavardė)                                                                           (parašas)

                                                                 

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021  m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS ATLEISTI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES, KADANGI NESINAUDOJA (FAKTIŠKAI NEGYVENA) NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU

 

20__ m. _____________________d.

Šiauliai

 

 

Prašau atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

 

mokesčio kintamosios dalies už deklaruojamą laikotarpį nuo 20__m.______________d. iki

 

20__m.________________d., kadangi gyventojas ______________________________

(vardas pavardė)

faktiškai nesinaudoja nekilnojamojo turto objektu, kuriame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, ____________________________________________________________________,

(nekilnojamojo turto objekto adresas)

nes:

atlieka privalomąją karo tarnybą;

gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;

 yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;

 mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje;

 yra išvykęs dirbti (pagal darbo pobūdžio santykius su darbdaviu, nuolatinė darbo vieta ne Šiaulių regione).

Pateikiu įrodančius dokumentus dėl turto nesinaudojimo:

_______________________________________________________________________________

(dokumentai pateikiami lietuvių kalba ( arba išversti vertimų biuruose)

 

Esu informuotas (-a), kad pasibaigus deklaruojamam laikotarpiui, per 15 kalendorinių dienų nepateikus nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo fakto įrodančių dokumentų, būsiu apmokestintas (a) vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokesčiu.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

_________________________________                                       ___________________________

                  (vardas ir pavardė)                                                                                 (parašas)

 

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021  m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

PRAŠYMAS NESKAIČIUOTI VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO UŽ ANTRĄ IR DAUGIAU NUOSAVYBĖS TEISE ŠIAULIŲ RAJONE TURIMĄ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTĄ

 

20___ m. ____________________d.

Šiauliai

 

Prašau atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio už deklaruojamą laikotarpį nuo 20___m.________________d. iki 20____m. __________________d., kadangi gyventojas_________________________________________________________________

(vardas pavardė)

faktiškai nesinaudoja nekilnojamojo turto objektu, esančiu _______________________________________________________________________________,

(nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą)

bei Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje jau turi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą/-us, už kurį/-iuos jau moka vietinės rinkliavos mokestį.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Leidžiu Vietinės rinkliavos administratoriui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose, kurie nenaudojami, ir leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į administratoriaus tvarkomą Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

PRIDEDAMA (Pridėti nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo faktą įrodančius dokumentus.):

Elektros apskaitos prietaisų rodmenys;

Kiti nenaudojimą įrodantys dokumentai.

Esu informuotas (-a), kad pasibaigus deklaruojamam laikotarpiui, per 15 kalendorinių dienų nepateikus nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo fakto įrodančių dokumentų, būsiu apmokestintas (-a) vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokesčiu.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

                     (vardas ir pavardė)                                                                              (parašas)

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS NESKAIČIUOTI VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO STUDENTUI, KADANGI NESINAUDOJA (FAKTIŠKAI NEGYVENA) NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTU

 

20__ m. _____________________d.

Šiauliai

 

Prašau neskaičiuoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

mokesčio už deklaruojamą laikotarpį nuo 20___m.______________d. iki 20____m. ________________d., kadangi studento statusą turintis gyventojas __________________________

(vardas pavardė)

________________________________ faktiškai nesinaudoja (-o) nekilnojamojo turto objektu,

kuriame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, adresu ________________________________________________________________________________                                                       (nekilnojamojo turto objekto adresas)

ir iki einamojo mokėjimo laikotarpio pabaigos Šiaulių rajone negyveno ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

 

PRIDEDAMA (Dokumentai pateikiami lietuvių kalba (arba išversti vertimų biuruose):

 


Pažyma apie studijas;

 


Studento pažymėjimo kopija.

 

Esu informuotas (-a), kad pasibaigus deklaruojamam laikotarpiui, per 15 kalendorinių dienų nepateikus nekilnojamojo turto objekto nenaudojimo fakto įrodančių dokumentų, būsiu apmokestintas (a) vietinės rinkliavos mokesčiu.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai.

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

                  (vardas ir pavardė)                                                                                 (parašas)

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

                     

 

_____________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRO TIKSLINIMO,

KAI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAS NAUDOJAMAS PAGAL KITĄ PASKIRTĮ NEI NURODYTA VĮ REGISTRŲ CENTRO DUOMENŲ BAZĖJE

 

20__ m. ___________________d.

Šiauliai

 

Prašau patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, kadangi nekilnojamo turto objektas, įregistruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje ________________________________________

(objekto pavadinimas, adresas)

_______________________________________________________________________________,

 

nuo 20___ m. _____________________d. faktiškai yra naudojamas pagal kitą ________________ ____________________________________________ paskirtį.

(nurodyti naudojimo paskirtį)

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Pateikiu įrodančius dokumentus ir duomenis dėl faktiškai naudojamos turto objekto paskirties:

PRIDEDAMA: (Pridėti dokumentus, suteikiančius (sąlygojančius) teisę vykdyti nurodytą veiklą nurodytame nekilnojamojo turto objekte.)

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

     (vardas ir pavardė)                                                                                              (parašas)

 

 

 

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

 

PRAŠYMAS PERSKAIČIUOTI (APJUNGTI) VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESTĮ, KADANGI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAS PRIKLAUSO KELIEMS SAVININKAMS

 

20___ m. _____________________d.

Šiauliai

 

 

Prašau nuo 20___ m. _____________________d. perskaičiuoti vietinės rinkliavos mokestį, kadangi nekilnojamojo turto objektas, adresu ________________________________________________________________________________

(nekilnojamojo turto objekto adresas)

priklauso keliems savininkams:

_______________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, mokėtojo kodas)

 

_______________________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, mokėtojo kodas)

 

________________________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, mokėtojo kodas)

 

_______________________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, mokėtojo kodas)

 

 

Įsipareigoju mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už nurodytą objektą. Mokėjimo pranešimus siųsti:

 

_______________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas)

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

 

 

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________

     (vardas ir pavardė)                                                                                              (parašas)

 

 

                   

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

PRAŠYMAS APJUNGTI BESIRIBOJANČIUS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTUS Į VIENĄ

 

20__ m. ____________________d.

Šiauliai

 

Prašau nuo 20___m.__________________d. apjungti vieną su kita besiribojančias gyvenamąsias patalpas, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atskirais vienetais,                              adresu__________________________________________________________________________,

(nurodyti nekilnojamojo turto objekto adresą)

kadangi jos faktiškai yra naudojamos kaip vientisas gyvenamasis būstas.

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

Pateikiu turto naudojimą įrodančius dokumentus ir duomenis:

PRIDEDAMA:

 


Elektros apskaitos prietaisų rodmenys

Kiti dokumentai

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

__________________________________                                     ___________________________

                 (vardas ir pavardė)                                                                                  (parašas)

 

 

                   

Forma patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1447

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(vietinės rinkliavos mokėtojo kodas)

 

_____________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriui

 

PRAŠYMAS MOKĖTI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKESTĮ DALIMIS

 

20__ m. ____________________d.

Šiauliai

 

Prašau leisti susidariusį įsiskolinimą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ( ______ Eur) sumokėti dalimis iki 20 __ m. ____________________ d. nurodytu grafiku.

 

 

Įmokos data

Įmokos suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuojame, kad:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt., Jūsų asmens duomenis tvarkys administruodama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c ir e p.

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

4.  Jūsų asmens duomenys bus saugomi visą laiką kiek reikalinga administruojant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.  Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

__________________________________                                     ___________________________ 

                (vardas ir pavardė)                                                                                   (parašas)