LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAMOS AKADEMINĖMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 22 d. Nr. V-143

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu, Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 6.11 ir 23.14 papunkčiais ir įvertinęs Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2018 m. vasario 26 d. protokoliniu sprendimu Nr. HSM-P-5 08 bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2018 m. vasario 26 d. protokoliniu sprendimu Nr. GTM-P-8 pateiktus siūlymus:

1. T v i r t i n u pridedamą Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašą.

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. VIII-20 „Dėl Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                               Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-143

 

PARAMOS AKADEMINĖMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) administruojamų valstybės biudžeto lėšų skyrimo studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų (toliau – akademinės asociacijos) veiklai finansuoti ir paraiškų šiai paramai teikimo, vertinimo, atrankos, sutarčių sudarymo bei atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą administravimo tvarką.

2. Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tikslas – skatinti jų veiklą bei aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas, ieškant racionalių būdų joms išspręsti.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1paraiška – dokumentas, kurį siekdami gauti paramą Tarybai teikia paraiškos pateikėjas kartu su vykdančiąja institucija;

3.2. paraiškos pateikėjas – asmuo, teikiantis paraišką Tarybai bei vykdančiosios institucijos įgaliojimu atsakingas už veiklų, kurioms įgyvendinti gauta parama, įgyvendinimą tinkamai ir laiku;

3.3vykdančioji institucija – akademinė asociacija, atitinkanti Aprašo II skyriaus reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka administruojanti skirtas valstybės biudžeto lėšas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse (toliau – Bendrosios taisyklės) vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI AKADEMINEI ASOCIACIJAI

 

5. Parama gali būti teikiama akademinei asociacijai, registruotai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančiai šiuos kriterijus:

5.1. vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;

5.2. įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;

5.3. akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.

 

III SKYRIUS

REMIAMOS VEIKLOS IR REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS

 

6. Parama teikiama šioms veikloms, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip:

6.1. tarptautinei akademinės asociacijos veiklai;

6.2. mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui;

6.3. akademinės asociacijos veiklos viešinimui internete.

7. Įgyvendinant Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą veiklą, gali būti remiamos šios išlaidos:

7.1. metiniam narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui (jeigu akademinės asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai);

7.2. dalyvavimui tarptautinės organizacijos, kurios narė yra akademinė asociacija, renginyje.

8. Įgyvendinant Aprašo 6.2 papunktyje nurodytą veiklą, gali būti remiamos šios išlaidos:

8.1. patalpų ir įrangos nuomai;

8.2. pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;

8.3. kviestinio (-ių) pranešėjo (-ų) honorarui (-ams);

8.4. renginio dalyvių maitinimui;

8.5. prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;

8.6. renginio leidinių parengimui ir išleidimui;

8.7. informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai.

9. Įgyvendinant Aprašo 6.3 papunktyje nurodytą veiklą, gali būti remiamos šios išlaidos:

9.1. serverio nuomai;

9.2. internetinės svetainės kūrimui;

9.3. internetinės svetainės atnaujinimui ir priežiūrai;

9.4. mokesčiui už interneto adresą.

10. Įgyvendinant paraiškoje numatytas veiklas patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra:

10.1. neviršijančios kvietime nurodytos sumos (jei tokia buvo nustatyta);

10.2. realios ir pagrįstos paraiškoje numatytų veiklų įgyvendinimo kalendoriniais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais, išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;

10.3. patirtos vykdančiosios institucijos;

10.4. patirtos paraiškoje nurodytu numatytų veiklų įgyvendinimo laikotarpiu;

10.5. skirtos tik paraiškoje numatytoms veikloms įgyvendinti ir numatytiems rezultatams paraiškoje numatytu įgyvendinimo laikotarpiu pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus;

10.6. apskaitytos vykdančiosios institucijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, apskaitos principais, vidaus taisyklėmis;

10.7. atitinka Aprašo 7, 8 ir 9 punktuose nurodytas išlaidas bei kitus reikalavimus, nurodytus paramos skyrimo sutartyje (toliau – sutartis).

11. Netinkamos išlaidos:

11.1. susijusios su dalyvavimu tarptautinės organizacijos, kurios narė yra akademinė asociacija, organizuojamoje mokslinėje konferencijoje;

11.2. dienpinigiai renginio pranešėjams, su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusios paslaugos, tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugos, renginio leidinių leidybos, pasibaigus renginiui, paslaugos;

11.3. nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

12. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas ir paraiškos teikiamos Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

13. Vykdančioji institucija gali teikti tik vieną to paties kvietimo paraišką, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

14. Kartu su paraiška teikiami neatsiejamomis paraiškos dalimis laikomi privalomi papildomi dokumentai:

14.1. vykdančiosios institucijos raštas;

14.2. akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;

14.3. akademinės asociacijos įstatų kopija;

14.4. pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija.

15. Paraiškos ir vykdančiosios institucijos rašto formos tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

16. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

17. Paraiškų administracinė patikra, jos rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas atliekami Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

18. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos, kurios sudaromos Tarybos pirmininko patvirtintų ekspertų veiklos bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

19. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

20. Paraiškų atranka ir konkurso rezultatų tvirtinimas bei paskelbimas atliekami Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas

 

21. Tarybos pirmininkui patvirtinus kvietimo teikti paraiškas konkurso rezultatus, dėl finansuojamų akademinių asociacijų vykdomų veiklų įgyvendinimo Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka pasirašoma dvišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos sutartis. Sutarties šalys yra Taryba ir vykdančioji institucija.

22. Parama akademinei asociacijai teikiama avansinio apmokėjimo ir išlaidų kompensavimo tvarka. Paramos akademinei asociacijai teikimo tvarka ir terminai nustatomi sutartyje. Avansu skiriamos lėšos mokslo ar mokslo populiarinimo renginių organizavimo ir tarptautinės veiklos išlaidoms, jei tokios yra numatytos. Avansu pervestomis lėšomis padengus nurodytas išlaidas, likusios lėšos gali būti panaudotos kitoms išlaidoms padengti, jei jos numatytos sutartyje.

23. Veikloms įgyvendinti skirtos lėšos turi būti naudojamos pagal paraiškoje numatytą išlaidų sąmatą. Veiklų įgyvendinimo finansinė priežiūra vykdoma Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

24. Atsiskaitydama už gautą paramą, vykdančioji institucija sutartyje nurodyta tvarka ir terminais teikia Tarybai lėšų panaudojimo ataskaitą (-as) pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą.

25. Lėšų panaudojimo ataskaitą (-as) vertina Mokslo fondas. Taryba gali paprašyti papildomos informacijos dėl ataskaitose nurodytų duomenų, prašyti juos patikslinti ar pateikti paaiškinimų, taip pat nepripažinti patirtų išlaidų tinkamomis.

26. Veiklų įgyvendinimo metu vykdančioji institucija gali inicijuoti motyvuotus sutarties keitimus. Sprendimą dėl leidimo juos atlikti priima Tarybos Mokslo fondo direktorius. Jei manoma, kad siūlomi keitimai gali turėti neigiamos įtakos sėkmingam numatytų veiklų įgyvendinimui, gali būti kreipiamasi į ekspertų komisiją, siūliusią skirti paramą, dėl ekspertinės nuomonės.

27. Atsiskaitydama už gautą paramą, vykdančioji institucija sutartyje nurodyta tvarka ir terminais teikia Tarybos pirmininko patvirtintos formos veiklų įgyvendinimo ataskaitą. Kartu teikiamas Tarybos pirmininko patvirtintos formos vykdančiosios institucijos raštas.

28. Veiklų įgyvendinimo ataskaitų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos, siūliusios skirti paramą, vadovaudamosi Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: ataskaitų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines ataskaitos įvertinimo klaidas ir (ar) pateikti paaiškinimus. Veiklų įgyvendinimo ataskaitą individualiai įvertina bent vienas ekspertų komisijos narys.

29. Veiklų įgyvendinimo ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatus tvirtina Tarybos pirmininkas.

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

30. Apeliacijos dėl paraiškų ar veiklų įgyvendinimo ataskaitų administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo teikiamos ir nagrinėjamos Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

31. Nustačius, kad vykdančioji institucija neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, jos paraiškos paramai gauti nesvarstomos trejus metus nuo Tarybos pirmininko įsakymo apie sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą priėmimo dienos.

 

___________________