LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

 

įsakymas

DĖL PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS ĮSTAIGOSE PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRAI TVARKOS Aprašo patvirtinimo

 

2018 m. birželio 25 d. Nr. I-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi:

1.      T v i r t i n u pridedamą Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašą.

2.      S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

3.      N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                               Evaldas Pašilis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2018 m. birželio 25 d.

įsakymu Nr. I-207

 

 

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS ĮSTAIGOSE PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRAI TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie įstaigose galbūt rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus pateikimo, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo ir sprendimo dėl to priėmimo, pranešimų dėl daromo neigiamo poveikio nagrinėjimo, taip pat pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems koordinavimo proceso tvarką. Aprašo nuostatos taikomos ir informacijai, Lietuvos Respublikos prokuratūros (toliau – prokuratūra) darbuotojų teikiamai prokuratūroje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu.

2. Informacijos apie pažeidimą ir pranešimų pateikimo pagrindus, aplinkybes, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose.

3. Prokuratūroje gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Aprašu. Generalinio prokuroro patvirtintas Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas (toliau – Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas) taikomas tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja šis Aprašas.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidi – asmuo, kuris prokuratūrai, kaip kompetentingai institucijai, tiesiogiai teikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

4.2. Prokuratūros darbuotojas, teikiantis informaciją apie pažeidi– prokuroras, prokuratūros valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, teikiantis informaciją apie pažeidimą prokuratūroje per vidinį informacijos apie pažeidimus kanalą.

4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5. Prokurorai, prokuratūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie gauna, vertina, nagrinėja informaciją, susijusią su asmenimis ir (ar) prokuratūros darbuotojais, teikiančiais informaciją apie pažeidimus, privalo užtikrinti šių asmenų konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS

 

6. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos pranešimą.

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą prokuratūrai teikia šiais būdais:

7.1. tiesiogiai atvykęs į Generalinę prokuratūrą (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius), Vilniaus apygardos prokuratūrą (Rinktinės g. 5 A, 09201 Vilnius), Kauno apygardos prokuratūrą (Laisvės al. 32, 44240 Kaunas), Klaipėdos apygardos prokuratūrą (Vilties g. 12, 92231 Klaipėda), Panevėžio apygardos prokuratūrą (Respublikos g. 54, 35173 Panevėžys) ar Šiaulių apygardos prokuratūrą (Dvaro g. 90, 76240 Šiauliai);

7.2. atsiųsdamas pranešimą Aprašo 7.1 papunktyje nurodytais adresais paštu;

7.3. atsiųsdamas pranešimą Generalinės prokuratūros elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

8. Prokuratūros darbuotojas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, laisvos formos pranešimą teikia Aprašo 7.3 papunktyje nurodytu būdu.

9. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Aprašo 6 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime nurodomos konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės, asmuo, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informacija, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pareiškimą teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji (korespondencijos gavimo) vieta ar elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

10. Pranešimų priėmimas organizuojamas Generalinėje prokuratūroje ir apygardų prokuratūrų centrinėse buveinėse.

11. Pranešimus priima ir dokumentų valdymo sistemoje nustatytame registre užregistruoja generalinio prokuroro įsakymu paskirtas atsakingas prokuratūros darbuotojas (toliau – atsakingas prokuratūros darbuotojas).

12. Pranešimas, gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.3 papunktyje, neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Generalinei prokuratūrai Aprašo 7.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

13. Jeigu pranešimas gaunamas paštu apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūroje, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis padalinys ar darbuotojas pranešimo neregistruoja, nedelsdamas jį nuskaito ir jo skaitmeninę kopiją persiunčia Generalinei prokuratūrai Aprašo 7.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo originalas nedelsiant persiunčiamas Generalinei prokuratūrai registruotu paštu.

14. Atsakingas prokuratūros darbuotojas visus pranešimus dokumentų valdymo sistemos priemonėmis nedelsdamas perduoda (nukreipia) Generalinės prokuratūros padaliniui, atsakingam už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą (toliau – atsakingas Generalinės prokuratūros padalinys).

15. Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka gautas ir (ar) persiųstas elektroniniu paštu pranešimas turi būti ištrintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo persiuntimo Generalinei prokuratūrai dienos.

16. Jeigu Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, apie tai nedelsiant informuojamas atsakingo Generalinės prokuratūros padalinio vyriausiasis prokuroras.

 

IV skyrius

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

17. Atsakingo Generalinės prokuratūros padalinio vyriausiasis prokuroras gautą pranešimą perduoda (nukreipia) vertinti padalinio prokurorams.

18. Pranešime pateikta informacija turi būti vertinama ir Aprašo 19–23 punktuose nurodyti veiksmai atliekami (sprendimai priimami) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo prokuratūroje dienos.

19. Prokuroras, įvertinęs asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pranešime pateiktą informaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

19.1. pripažinti asmenį pranešėju (1 priedas);

19.2. nepripažinti asmens pranešėju (2 priedas);

19.3. nenagrinėti pranešimo pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 7 dalį.

20. Priėmus Aprašo 19.1 papunktyje nurodytą sprendimą ir nustačius, kad pagal kompetenciją tirti pranešime nurodytus pažeidimus turi kita institucija, pranešimas persiunčiamas (paprastai per E. pristatymo sistemą) pagal kompetenciją kitai institucijai, nurodant užtikrinti pranešėjo apsaugą pagal Pranešėjų apsaugos įstatyme keliamus reikalavimus ir informuoti prokuratūrą apie persiųsto pranešimo tyrimo eigą ir rezultatus. Kartu su persiunčiamu pranešimu siunčiamas ir sprendimas pripažinti asmenį pranešėju.

21. Priėmus Aprašo 19.1 papunktyje nurodytą sprendimą ir nustačius, kad pranešime nurodytus pažeidimus pagal kompetenciją yra įgaliota tirti prokuratūra, pradedamas pranešime pateiktos informacijos tyrimas arba nedelsiant pranešimas  dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodamas (nukreipiamas) nagrinėti pagal nustatytą kompetenciją Generalinės prokuratūros padaliniui, apygardos prokuratūrai ar apygardos prokuratūros padaliniui, nurodant užtikrinti pranešėjo apsaugą pagal Pranešėjų apsaugos įstatyme keliamus reikalavimus ir informuoti apie pranešimo tyrimo eigą ir rezultatus. Kartu su perduodamu (nukreipiamu) pranešimu siunčiamas ir sprendimas pripažinti asmenį pranešėju.

22. Priėmus Aprašo 19.2 papunktyje numatytą sprendimą ir nustačius, kad yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, t. y. ne Pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytus reikalavimus atitinkantis teisės aktų pažeidimas, pradedamas pranešime pateiktos informacijos tyrimas arba nedelsiant pranešimas dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodamas (nukreipiamas) nagrinėti pagal nustatytą kompetenciją Generalinės prokuratūros padaliniui, apygardos prokuratūrai ar apygardos prokuratūros padaliniui arba persiunčiamas (paprastai per E. pristatymo sistemą) pagal kompetenciją kitai institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus.

23. Jeigu pranešime nurodytus pažeidimus pagal kompetenciją įgaliota tirti prokuratūra ir  būtina nedelsiant pradėti tyrimą, pradedamas pranešime pateiktos informacijos tyrimas arba nedelsiant pranešimas dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodamas (nukreipiamas) nagrinėti pagal nustatytą kompetenciją Generalinės prokuratūros padaliniui, apygardos prokuratūrai ar apygardos prokuratūros padaliniui nelaukiant 19.1 ar 19.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo, atkreipiant dėmesį, kad yra sprendžiamas klausimas dėl asmens pripažinimo (nepripažinimo) pranešėju.

24. Atsakingo Generalinės prokuratūros padalinio prokuroro priimtas sprendimas nepripažinti asmens pranešėju gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, o sprendimas nenagrinėti pranešimo pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 7 dalį gali būti skundžiamas sprendimą priėmusio prokuroro tiesioginiam vadovui Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Sprendimas pripažinti asmenį pranešėju yra neskundžiamas.

 

V skyrius

PRANEŠIMŲ DĖL DAROMO NEIGIAMO POVEIKIO NAGRINĖJIMAS

 

25. Pranešimai dėl daromo neigiamo poveikio pateikiami Aprašo 7 punkte nurodytais būdais.

26. Gavus pranešimą dėl daromo neigiamo poveikio (dėl patiriamų neigiamų padarinių), atsakingo Generalinės prokuratūros padalinio vyriausiasis prokuroras perduoda (nukreipia) vertinti gautą informaciją dėl neigiamo poveikio (asmens atžvilgiu priimto ir neigiamų padarinių sukeliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą) atsakingo Generalinės prokuratūros padalinio prokurorui.

27. Nustatęs, kad pranešime pateikta informacija apie pranešėjui daromą neigiamą poveikį dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo pasitvirtino, prokuroras kreipiasi į įstaigą, nurodydamas pranešėjams taikomas garantijas ir išaiškindamas, kad atsižvelgiant į procedūras, nustatytas darbo ar tarnybos santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose, turi būti pašalinti neigiami padariniai, kilę dėl pranešimo pateikimo.

28. Jeigu pranešimą dėl daromo neigiamo poveikio (dėl patiriamų neigiamų padarinių) pateikė asmuo, kuris Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka pateikė informaciją apie pažeidimą per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, prokuroras, nagrinėjantis informaciją dėl neigiamo poveikio, taip pat turi priimti sprendimą dėl asmens pripažinimo (nepripažinimo) pranešėju.

 

VI Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Atsakingas Generalinės prokuratūros padalinys koordinuoja institucijų veiksmus tiriant informaciją apie pažeidimus, siekiant užtikrinti jų bendradarbiavimą ir sutelkti jų pastangas pagal kompetenciją veiksmingai spręsti kylančias problemas, gauna informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą ir rezultatus.

30. Atsakingas Generalinės prokuratūros padalinys ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo praktiką ir prokuratūros interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis pranešėjų pateikta informacija.

_____________________

 

 

 

Pranešimų apie pažeidimus įstaigose

pateikimo Lietuvos Respublikos

prokuratūrai tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sprendimo pripažinti pranešėju forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINĖ PROKURATŪRA

 

SPRENDIMAS

PRIPAŽINTI PRANEŠĖJU

 

Data

Nr.

Surašymo vieta

 

 

 

______________________________________________________________________________

(prokuroro pareigos, vardas ir pavardė)

 

n u s t a t ė:

Pranešimą pateikęs asmuo

 

________________________________________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

Pranešimo data ir registracijos numeris

 

________________________________________________________

Informacija apie pažeidimą

 

________________________________________________________

(pareiškėjo nurodyti duomenys apie faktines pažeidimo aplinkybes, jų vietą, asmenis, kurie rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą ir kt.)

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

Asmens pripažinimo pranešėju motyvai

 

Informacijos vertinimo metu nustatyta, kad ________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

(pareiškime nurodytos aplinkybės vertintinos kaip atitinkančios Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus informacijos apie pažeidimą požymius)

 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 6 straipsnio 3 dalimi, nusprendžia pripažinti _____________________________________________________________________________                                                              (vardas ir pavardė, gimimo metai) _____________________________________________________________________ pranešėju.

 

Sprendimo nuorašą nutarta išsiųsti

 

________________________________________________________

(pareiškimą pateikusio asmens vardas ir pavardė)

 

 

Sprendimas pripažinti pranešėju yra neskundžiamas.

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 8 straipsnį pranešėjui taikomos šios apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės: teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas (galimybė gauti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą); galimybė teisės aktų nustatyta tvarka būti atleistam nuo atsakomybės.

 

_____________________________________________________________________________

(sprendimą priėmusio prokuroro pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Pranešimų apie pažeidimus įstaigose

pateikimo Lietuvos Respublikos

prokuratūrai tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo nepripažinti pranešėju forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINĖ PROKURATŪRA

 

SPRENDIMAS

NEPRIPAŽINTI PRANEŠĖJU

 

Data

Nr.

Surašymo vieta

 

 

 

______________________________________________________________________________

(prokuroro pareigos, vardas ir pavardė)

 

n u s t a t ė:

Pranešimą pateikęs asmuo

 

________________________________________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

Pranešimo data ir registracijos numeris

 

________________________________________________________

Informacija apie pranešimo turinį

 

________________________________________________________

(pranešime pateikta informacija)

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

Asmens nepripažinimo pranešėju motyvai

Informacijos vertinimo metu nustatyta, kad ________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

(pareiškime nurodytos aplinkybės vertintinos kaip neatitinkančios Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų informacijos apie pažeidimą požymių)

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, nusprendžia nepripažinti _____________________________________________________________________________                                                              (vardas ir pavardė, gimimo metai) _____________________________________________________________________ pranešėju.

 

Sprendimo nuorašą nutarta išsiųsti

 

________________________________________________________

(pareiškimą pateikusio asmens vardas ir pavardė)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, prokuroro sprendimas nepripažinti pranešėju per 30 dienų nuo sprendimo nuorašo gavimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________________________________________________________________

(sprendimą priėmusio prokuroro pareigos, parašas, vardas ir pavardė)