LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 M. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO, KAIMO, ŽUVININKYSTĖS, ŽEMĖS TVARKYMO IR FITOSANITARIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (15-001) PAPRIEMONEI „PARAMA VEISLININKYSTEI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ DETALIOS IŠLAIDŲ SĄMATOS PAGAL VEIKLOS KRYPTIS IR LĖŠŲ GAVĖJUS PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 17 d. Nr. 3D-164

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pagalbos veislininkystei taisyklės), 9.7 papunkčiu ir 16 punktu, atsižvelgdamas į Pagalbos veislininkystei komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-360 „Dėl Pagalbos veislininkystei komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, 2023 m. kovo 8 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-115 (5.50E),

t v i r t i n u pridedamus:

1. 2023 metų Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) papriemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų detalią išlaidų sąmatą pagal veiklos kryptis;

2. 2023 metų Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) papriemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas kryptis, veislininkystės darbus ir lėšų gavėjus sąrašą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Kęstutis Navickas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-164

 

 

2023 M. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO, KAIMO, ŽUVININKYSTĖS, ŽEMĖS TVARKYMO IR FITOSANITARIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (15-001) PAPRIEMONEI „PARAMA VEISLININKYSTEI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ DETALI IŠLAIDŲ SĄMATA PAGAL VEIKLOS KRYPTIS

 

Eil.

Nr.

Veiklos kryptis

Suma

Eur

1.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas

180 000

2.

Ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimai

3 127 000

3.

Konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimas ir dalyvavimas jose

50 000

 

Iš viso:

3 357 000

 

_________________________

 

part_960fd0e700854895bfb22bf6ca9de593_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-164

 

2023 M. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO, KAIMO, ŽUVININKYSTĖS, ŽEMĖS TVARKYMO IR FITOSANITARIJOS VYSTYMO PROGRAMOS (15-001) PAPRIEMONEI „PARAMA VEISLININKYSTEI“ įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas kryptis, VEISLININKYSTĖS DARBUS ir lėšų gavėjus sąrašAS

 

Eil.

Nr.

Veikla, kuriai skiriama pagalba

Suma,

Eur

Lėšų gavėjas

1.

Veiklos kryptis. Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas.

1.1.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.1 papunktį

32 278

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija

1.2.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.1 papunktį

20 342

Lietuvos galvijų gerintojų asociacija

1.3.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.1 papunktį

34 570

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

1.4.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.1 papunktį

14 283

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

1.5.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.1 ir 7.8 papunkčius

1 964

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija

1.6.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

9 908

Lietuvos arklių augintojų asociacija

1.7.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

2 998

VšĮ Respublikinei žirgų lyga

1.8.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

6 370

Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija

1.9.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

9 946

Žemaitukų arklių augintojų asociacija

1.10.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

7 334

Baltijos žirgų augintojų asociacija

1.11.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

15 947

Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija

1.12.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

510

Lietuvos žirgų lenktynių asociacija

1.13.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

769

Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija

1.14.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.3 papunktį

6 054

Lietuvos sunkiųjų arklių veislės išsaugojimo asociacija

1.15.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.4 papunktį

11 300

Lietuvos avių augintojų asociacija

1.16.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.7 papunktį

1 629

Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija

1.17.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.6 papunktį

1 358

Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija

1.18.

Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų rengimas ir tvarkymas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 7.6 papunktį

5 430

Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija

2.

Veiklos kryptis. Ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimai.

2.1.

Ne mažiau kaip 6 021 pieninių veislių pirmaveršių karvių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.1 papunktį

67 917

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija

2.2.

Ne mažiau kaip 6 130 pieninių veislių pirmaveršių karvių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.1 papunktį

69 146

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

2.3.

Ne mažiau kaip 3 763 pieninių veislių pirmaveršių karvių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.1 papunktį

42 447

Lietuvos galvijų gerintojų asociacija

2.4.

Ne mažiau kaip 86 pieninių veislių pirmaveršių karvių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.1 papunktį

970

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų asociacija

2.5.

Ne mažiau kaip 3 500 mėsinių veislių galvijų eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.2 papunktį

47 145

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

2.6.

Ne mažiau kaip 1 700 veislinių avių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.3 papunktį

31 620

Lietuvos avių augintojų asociacija

2.7.

Ne mažiau kaip 650 veislinių ožkų eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.4 papunktį

11 791

Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija

2.8.

Ne mažiau kaip 63 veislinių triušių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.5 papunktį

1 043

Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija

2.9.

Ne mažiau kaip 247 veislinių triušių eksterjero įvertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.5 papunktį

4 090

Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija

2.10.

Ne mažiau kaip 500 vištinių žąsų vertinimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.7 papunktį

8 485

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų asociacija

2.11.

Ne mažiau kaip 32 kompleksinio arklių vertinimo renginiai ir (arba) varžybos-bandymai pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

42 113

Lietuvos arklių augintojų asociacija

2.12.

Ne mažiau kaip 11 kompleksinio arklių vertinimo renginių ir (arba) varžybų-bandymų pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

12 744

VšĮ Respublikinei lenktyninių žirgų lygai

2.13.

Ne mažiau kaip 20 kompleksinio arklių vertinimo renginių ir (arba) varžybų-bandymų pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

27 078

Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija

2.14.

Ne mažiau kaip 20 kompleksinio arklių vertinimo renginių ir (arba) varžybų-bandymų pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

24 920

Žemaitukų arklių augintojų asociacija

2.15.

Ne mažiau kaip 23 kompleksinio arklių vertinimo renginiai ir (arba) varžybos-bandymai pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

31 172

Baltijos žirgų augintojų asociacija

2.16.

Ne mažiau kaip 17 kompleksinio arklių vertinimo renginių ir (arba) varžybų-bandymų pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

21 680

Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija

2.17.

Ne mažiau kaip 11 kompleksinio arklių vertinimo renginių ir (arba) varžybų-bandymų pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

12 846

Lietuvos sunkiųjų arklių veislės išsaugojimo asociacija

2.18.

Ne mažiau kaip 2 kompleksinio arklių vertinimo renginiai ir (arba) varžybos-bandymai pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

3 270

Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija

2.19.

Ne mažiau kaip 1 kompleksinio arklių vertinimo renginys ir (arba) varžybos-bandymai pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčius

2 170

Lietuvos žirgų lenktynių asociacija

2.20.

Veislinių arklių žymių aprašymas ir registravimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.5.1.8 papunktį

19 000

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, vykdančios arklių veisimo programas.

2.21.

Pieninių veislių galvijų ir (ar) pieninių veislių avių, ir (ar) pieninių veislių ožkų produktyvumo tyrimai pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.1 papunktį

2 000 000

Tyrimų vykdytojas, turintis leidimą pagal Leidimų teikti pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“

2.22.

Grynaveislių pieninių veislių galvijų bulių genetinės kokybės nustatymas pagal palikuonis  pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.3 papunktį

60 000

Tyrimų vykdytojai ar veisimo organizacijos, vykdančios pieninių galvijų veisimo programas

2.23.

Ne mažiau kaip 3 000 grynaveislių mėsinių veislių galvijų svėrimas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.2.3–9.2.4 papunkčius

25 140

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

2.24.

Ne mažiau kaip 10 grynaveislių mėsinės veislės avinų įvertinimas (100 palikuonių) pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.6 papunktį

38 800

Lietuvos avių augintojų asociacija

2.25.

Ne mažiau kaip 400 grynaveislių mėsinių veislių buliukų įvertinimas pagal individualias augimo savybes pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 9.2.5 papunktį

164 360

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

2.26.

Galvijų genomo ir kitų tyrimų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, vykdant Pagalbos veislininkystei taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytą veiklą atlikimas:

 

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, paraiškų teikimo laikotarpiu pateikusios paraiškas pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 23 punktą

2.26.1.

galvijų genomo tyrimams

300 000

2.26.2

kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu (avių genetinio atsparumo skrepi ligai tyrimai, kilmės patvirtinimui būtini ūkinių gyvūnų DNR tyrimai)

22 000

 

 

_________________________

part_f913f651938744918bfd4564c29ea9b0_end