LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2014 m. gegužės 26 d. NUTARIMO nr. VIII-21 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS EKSPERTŲ SKYRIMO IR VEIKLOS BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2016 m. liepos 4 d. Nr. VIII-13

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrąsias taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“:

1.         Pakeisti Taisyklių 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Ekspertų grupę taip pat gali sudaryti ar pavienį ekspertą paskirti Tarybos pirmininkas išimtiniais atvejais:

5.1. kai atlikti įvertinimą ir pateikti išvadas būtina per 10 arba mažiau darbo dienų, o Komitetas negali sudaryti ekspertų grupės ar paskirti pavienio eksperto dėl objektyvių priežasčių:

5.1.1. kai suorganizuoti Komiteto (-ų) posėdžio Taryboje ar elektroniniu būdu neįmanoma dėl trumpo laikotarpio, skirto atlikti vertinimą;

5.1.2. dėl iš anksto nustatyto Komiteto (-ų) posėdžių grafiko;

5.2. kai įvertinimui atlikti ir išvadoms pateikti reikia abiejų Komitetų kompetencijai priklausančių mokslo sričių ekspertų ir (arba) ekspertų praktikų.“

2.         Pakeisti Taisyklių 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7. Asmuo, norintis tapti kandidatu į Tarybos ekspertus, arba asmuo, pasiūlytas užsienio institucijos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros konkursinį finansavimą, kaip nustatyta Taisyklių 16 punkte, Ekspertų duomenų bazėje (toliau – EDB) turi pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos prašymą ir duoti sutikimą paviešinti jo duomenis Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka. EDB kaupiami kandidatų į Tarybos ekspertus ir Tarybos ekspertų asmens ir kontaktiniai duomenys, duomenys darbo santykiams įteisinti, duomenys apie asmens ekspertines kompetencijas, darbovietes, papildomi duomenys, taip pat duomenys apie ekspertinę veiklą Taryboje, Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimo (Taisyklių 29 punktas) kopija.“

3.         Pakeisti Taisyklių 9.1. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„9.1. po daktaro laipsnio suteikimo būti paskelbusiam ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba būti paskelbusiam ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba būti padariusiam ženklią įtaką mokslo šakos raidai.“

4.         Pakeisti Taisyklių 9.2. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„9.2. per paskutinius penkerius metus būti paskelbusiam reikšmingų tarptautinių publikacijų;“

5.         Papildyti Taisykles nauju 9.3. papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„9.3. per paskutinius penkerius metus turėti ekspertinio darbo patirties ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams patirties ir (arba) tarptautinės patirties.“

6.         Pakeisti Taisyklių 10.1. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„10.1. būti paskelbusiam ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Science” arba padariusiam ženklią įtaką mokslo šakos raidai;”

7.         Pakeisti Taisyklių 10.2. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„10.2. per paskutinius penkerius metus būti paskelbusiam reikšmingų tarptautinių publikacijų;“

8.         Papildyti Taisykles nauju 10.3. papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„10.3. per paskutinius penkerius metus turėti ekspertinio darbo patirties ir (arba) vadovavimo mokslinių tyrimų projektams patirties ir (arba) tarptautinės patirties.“

9.         Pakeisti Taisyklių 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13. Asmenų, norinčių tapti kandidatais į Tarybos ekspertus, prašymai svarstomi Komitete pagal kompetenciją. Kandidatų svarstymas Komitete yra konfidencialus. Apie svarstymo Komitete rezultatus asmuo informuojamas elektroniniu paštu; jeigu sprendimas yra neigiamas, nurodomos tokio sprendimo priežastys.“

10.       Pakeisti Taisyklių 16 punktą ir išdėstyti jį taip:

„16. Kandidatu į Tarybos ekspertus taip pat gali tapti užsienio institucijos, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros konkursinį finansavimą, pasiūlytas bei Komiteto patvirtintas asmuo.“

11.       Pakeisti Taisyklių 30 punktą ir išdėstyti jį taip:

„30. Priklausomai nuo vertinamojo objekto ekspertinis vertinimas organizuojamas vadovaujantis atitinkamais Tarybos patvirtintais ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.“

12.       Pakeisti Taisyklių 33 punktą ir išdėstyti jį taip:

„33. Ekspertų grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos patvirtintais ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.“

13.       Papildyti Taisykles nauju 40 punktu ir išdėstyti jį taip:

„40. Taryba kiekvienų nelyginių metų pirmąjį ketvirtį svetainėje www.lmt.lt skelbia ekspertų, atlikusių ekspertinį darbą per paskutinių dvejų kalendorinių metų laikotarpį, tai yra, baigusių ekspertinį darbą ne anksčiau kaip priešpaskutinių nelyginių metų pirmą dieną ir ne vėliau kaip lyginių metų paskutinę dieną, sąrašą. Sąraše ekspertų pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka, nurodant ir eksperto vardo (-ų) pirmąją (-ąsias) raidę (-es).“

14.       Papildyti Taisykles nauju 41 punktu ir išdėstyti jį taip:

„41. Tarybos ekspertas, nesilaikęs Taisyklėse išvardytų eksperto veiklos principų ar nepranešęs apie interesų konfliktą ir tuo pažeidęs pasirašytą Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimą (Taisyklių 29 punktas), Komiteto sprendimu išbraukiamas iš Tarybos ekspertų ir negali pretenduoti vėl juo tapti trejus metus nuo Komiteto sprendimo priėmimo dienos.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža