RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO R. PAKALNIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T-250

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101, 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129, 130 straipsniais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, 44 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4, 5 straipsniais, 14 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 21, 25.7 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Baigti Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimą 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant ją prie Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos ir įsteigiant joje Pakalniškių skyrių.

2.  Patvirtinti Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos ir Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).

3.  Patvirtinti Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatų naują redakciją (pridedama).

4.  Įgalioti Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos direktorių pasirašyti Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatus ir įregistruoti juos VĮ „Registrų centras“.

5.  Laikyti negaliojančiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. T-281 „Dėl Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatus.

6.  Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Mindaugas Pauliukas

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-250

 

RADVILIŠKIO R. PAKALNIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos ir Šeduvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas nustato Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos sąlygas.

 

II. REORGANIZAVIME DALYVAUJANTYS JURIDINIAI ASMENYS

 

2. Reorganizuojamas juridinis asmuo, kurio:

2.1. pavadinimas – Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla;

2.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2.3. buveinė – Ateities g. 2, Pakalniškiai, Radviliškio r. savivaldybė;

2.4. kodas – 190676189;

2.5. mokyklos savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba;

2.6. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.

3. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo, kurio:

3.1. pavadinimas – Radviliškio r. Šeduvos gimnazija;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Pilies g. 17, Šeduva, Radviliškio r. savivaldybė;

3.4. kodas – 290671780;

3.5. gimnazijos savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba;

3.6. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.

 

III. REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS, TIKSLAS IR BŪDAS.

PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ BAIGIANTYS IR VEIKLĄ TĘSIANTYS

JURIDINIAI ASMENYS

 

4. Reorganizavimas grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101, 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 21, 25.7 punktais ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“.

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų skaičių, mažinti jų valdymo išlaidas, sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, gerinti atliekamų funkcijų kokybę.

6. Reorganizavimo būdas – jungimas, Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinę mokyklą prijungiant prie Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos, įsteigiant joje Pakalniškių skyrių.

7. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla po reorganizavimo baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

8. Po reorganizavimo Radviliškio r. Šeduvos gimnazija tęsia veiklą ir jai pereina visos reorganizuotos Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos.

9. Po reorganizavimo veiksiančios Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

 

IV. REORGANIZUOTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO TVARKA

 

10. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nuo šios datos Radviliškio r. Šeduvos gimnazijai pereina visos reorganizuotos Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos (pagal civilines, darbo sutartis, sutartis su mokyklos mokiniais ar jų tėvais).

11. Asmenų, su kuriais darbo sutartys sudarytos Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinėje mokykloje, darbo teisiniai santykiai tęsiasi toliau arba jie nutraukiami dėl darbovietės struktūros pertvarkymų Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais pagrindais.

12. Reorganizuotų mokyklų teisės ir pareigos perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

 

V. REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIO JURIDINIO ASMENS VADOVŲ FUNKCIJOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU

 

13. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokytoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, ir Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos direktorius įpareigoti:

13.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iki 2020 m. kovo 10 d. parengti Radviliškio r. Pakalniškių ir Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą numatant, kad Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimas bus vykdomas jungimo būdu – prijungiant ją prie Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos, įsteigiant joje Pakalniškių skyrių;

13.2. iki 2020 m. kovo 16 d. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka paskelbti viešai;

13.3. ne vėliau kaip pirmą Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo apie jų parengimą dieną jį pateikti Juridinių asmenų registrui.

14. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokytoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, įpareigota:

14.1. iki 2020 m. kovo 16 d. raštu pranešti visiems mokyklos kreditoriams apie mokyklos reorganizavimo sąlygų sudarymą;

14.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka pranešti mokiniams apie numatomą mokyklos reorganizavimą;

14.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įspėti Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinėje mokykloje dirbančius darbuotojus dėl darbo sąlygų pasikeitimo ar dėl jų atleidimo iš darbo, atlikti visus su darbo santykiais susijusius juridinius veiksmus.

15. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos direktorius įpareigotas iki 2020 m. kovo 16 d. parengti Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatų naujos redakcijos projektą.

 

VI. REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ TURTO INVENTORIZAVIMAS, TURTO IR DOKUMENTŲ PERDAVIMO REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAM JURIDINIAM ASMENIUI TERMINAI IR TVARKA

 

16. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos materialiajam, nematerialiajam, finansiniam turtui bei įsipareigojimams inventorizuoti, parengti perdavimo–priėmimo aktus ir dalyvauti perduodant turtą Radviliškio r. Šeduvos gimnazijai.

17. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos turtas turi būti inventorizuotas 2020 m. liepos 1 d. būklei. Turtas įvertinamas balansine verte.

18. Iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. turi būti sudarytas Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos turto ir prievolių sąrašas.

19. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos turtas Radviliškio r. Šeduvos gimnazijai turi būti perduotas iki Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d. Perdavimo–priėmimo aktus pasirašo komisija ir reorganizuojamos mokyklos laikinai einančios direktoriaus pareigas bei reorganizavime dalyvaujančios gimnazijos direktorius.

20. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos archyvas, kiti dokumentai iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka perduodami Radviliškio r. Šeduvos gimnazijai. Mokyklų direktoriai pasirašo dokumentų perdavimo–priėmimo aktus.

 

VII. PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIO JURIDINIO ASMENS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

21. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams švietimo pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams, aplinką.

22. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Gimnazija atlieka šias funkcijas:

22.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis ir ugdymo planais, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo (si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos rodiklius, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimus, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis;

22.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos ir antros dalies, vidurinio ugdymo, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių mokymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

22.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, įskaitas, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą ir konsultavimą bei vaiko minimalios priežiūros priemones;

22.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir, bendradarbiaudama su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba, skiria mokinių ugdymosi poreikius atitinkantį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (pailgintas darbo dienos grupes, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir jų kvalifikacijos tobulinimui;

22.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;

22.12. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

22.13. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

22.14. kuria gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

22.15. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinę mokyklą išregistravus iš Juridinių asmenų registro, jų herbiniai antspaudai ir spaudai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________

 

 

 

Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės

mokyklos mokytoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Ramunė Malatokienė

 

2020-03-10

 

 

 

Radviliškio r. Šeduvos

gimnazijos direktorius

Laimutis Škleinikas

 

2020-03-10

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-250

 

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymo formas, mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, išduodamus mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką, skyrių ar filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Radviliškio r. Šeduvos gimnazija, trumpasis pavadinimas – Šeduvos gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290671780.

3. Gimnazijos įsteigimo data: 1919 m. sausio 7 d. įsteigta „Saulės“ progimnazija. 1939– 1949 metais – gimnazija; 1949–2004 metais – vidurinė mokykla, 2005 m. birželio 20 d. reorganizuota į Šeduvos gimnaziją.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas –111101539), adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

8. Gimnazijos buveinė – Pilies g. 17, 82224 Šeduva, Šeduvos miesto seniūnija, Radviliškio rajono savivaldybė.

9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Gimnazijos tipas – gimnazija.

11. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, kitos paskirtys – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymosi forma – grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

15. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, individualizuota pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, individualizuota pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programos.

16. Gimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio išsilavinimo pažymėjimus, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pažymėjimus baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, brandos atestatus ir jų priedus.

17. Gimnazija turi skyrius:

17.1. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyrius:

17.1.1. Specialiojo ugdymo skyrius įsteigtas 2005 m. birželio 20 d.

17.1.2. Skyriaus buveinė – Pilies g. 19, 82224 Šeduva, Šeduvos miesto seniūnija, Radviliškio rajono savivaldybė.

17.1.3. Mokymo kalba – lietuvių.

17.1.4. Mokymo forma – grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi.

17.2. Radviliškio r. Pakalniškių skyrius:

17.2.1. Pakalniškių skyrius įsteigtas 2020 m. rugsėjo 1 d.

17.2.2. Skyriaus buveinė – Ateities g. 2, Pakalniškių k., Pakalniškių sen. , 82212 Radviliškio rajono savivaldybė.

17.2.3. Mokymosi kalba – lietuvių.

17.2.4. Mokymosi forma – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.

18. Gimnazija turi bendrabutį:

18.1. Bendrabučio buveinė – Pilies g. 19, 82224 Šeduva, Šeduvos miesto seniūnija, Radviliškio rajono savivaldybė;

18.2. Mokinių priėmimas į bendrabutį vykdomas pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą priėmimo į Gimnazijos bendrabutį tvarką.

19. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Radviliškio rajono savivaldybės herbu ir Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

20. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

21. Gimnazijos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

22. Kitos švietimo veiklos rūšys:

22.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

22.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

22.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

22.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

22.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

22.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

22.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

22.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

23.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

23.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

23.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

23.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, sausumos transportas, kodas 49.39;

23.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

23.6. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

23.7. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

23.8. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

24. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

25. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

25.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio, pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo bei pritaikytų bendrųjų ugdymo programų vykdymą;

25.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

25.3. teikti mokiniams švietimo pagalbą;

25.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

26. Vykdydama pavestus uždavinius Gimnazija atlieka šias funkcijas:

26.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis ir ugdymo planais, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos rodiklius, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis;

26.2. rengia ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

26.3. vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, pritaikytas bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas;

26.4. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

26.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, įskaitas, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

26.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

26.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą ir konsultavimą bei vaiko minimalios priežiūros priemones;

26.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir, bendradarbiaudama su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba, skiria mokinių ugdymosi poreikius atitinkantį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (pailgintas darbo dienos grupes, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

26.10. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir jų kvalifikacijos tobulinimui;

26.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

26.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;

26.13. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

26.14. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

26.15. kuria Gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

26.16. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

26.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

27. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

28. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

28.1. parinkti ugdymo(si) metodus ir veiklos būdus, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą, kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose;

28.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, organizacijomis, jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje, gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

28.3. turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.

29. Gimnazijos pareigos:

29.1. užtikrinti Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, ugdymo programų vykdymą, geros kokybės švietimą, užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

29.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto apraiškoms aplinką;

29.3. užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

30. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

30.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarę Gimnazijos taryba ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

30.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

30.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, suderintą su Gimnazijos taryba ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;

31. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Radviliškio rajono taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Gimnazijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Radviliškio rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Direktorius:

33.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Gimnazijoje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

33.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

33.3. rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;

33.4. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinei, regioninei ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo politikai įgyvendinti;

33.5. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus;

33.6. nustato direktoriaus pavaduotojams ugdymui ir ūkiui veiklos sritis, tvirtina jų pareigybių aprašymus, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

33.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

33.8. rūpinasi Gimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, rūpinasi priešgaisrine ir žmogaus sauga;

33.9. nustato interesantų ir svečių lankymosi Gimnazijoje registravimo tvarką ir griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į Gimnaziją;

33.10. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro darbo grupes, komisijas, metodines grupes;

33.11. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (vaiko globėjais, rūpintojais), palaiko ryšius su Gimnazijos veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene, rėmėjais, švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis;

33.12. organizuoja brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją Nacionalinei švietimo agentūrai;

33.13. priima mokinius Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) teisės aktų nustatyta tvarka;

33.14. nustatyta tvarka tvirtina Gimnazijos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, pedagogų ir aptarnaujančio personalo darbuotojų pareigybių aprašymus;

33.15. inicijuoja Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų rengimą ir teikia Gimnazijos tarybai aprobuoti;

33.16. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, skatinimo bei drausmines auklėjimo priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

33.17. supažindina Gimnazijos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, Gimnazijos lankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;

33.18. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

33.19. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Radviliškio savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

33.20. užtikrina gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Gimnazijoje;

33.21. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia Gimnazijai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;

33.22. sudaro Gimnazijos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

33.23. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

33.24. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

33.25. inicijuoja Gimnazijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos rengimą;

33.26. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

33.27. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą. Ataskaitos reikalavimus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras;

33.28. atsako už Gimnazijos finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Gimnazijos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Gimnazijos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo;

33.29. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

33.30. dalyvauja darbo grupėse, sprendžiant aktualius rajono švietimo ir kultūros klausimus;

33.31. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms pagal jų kompetenciją Gimnazijos dokumentaciją, informaciją ir ataskaitas bei užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;

33.32. vykdo su Gimnazijos uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;

33.33. atlieka kitas funkcijas, nustatytas švietimo įstaigos vadovo pareigybės aprašyme.

34. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už informacijos apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus viešą skelbimą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, Gimnazijos bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

35. Gimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu arba nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jam negalint – kitas paskirtas asmuo.

36. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

37. Gimnazijoje metodinė veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir Gimnazijos metodinės veiklos organizavimo nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos direktorius. Nuostatuose pateikiami metodinės veiklos principai, tikslai, uždaviniai ir organizavimo formos, metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklos kryptys. Kiekvienas pedagogas, išskyrus Gimnazijos direktorių, turi būti bent vienos metodinės grupės narys.

38. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas.

39. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Mokytojų tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

40. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, aktyviai dalyvauja organizacinėje ir organizacijos kultūroje, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams. Už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

41. Gimnazijos taryba dirba vadovaudamasi nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos direktorius.

42. Gimnazijos tarybos sudėtis: 7 tėvai, 7 mokytojai, 7 mokiniai. Tėvų atstovais į Tarybą negali būti išrinkti gimnazijoje dirbantys pedagogai. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams, vadovaujantis demokratiniais rinkimų principais: slaptu balsavimu, visuotinumu, konkurencija, aiškiu procedūros apibrėžtumu. Tarybos nario, kuris nutraukia darbą ar mokymąsi šioje gimnazijoje, tėvų atstovui, kai nebelieka šioje gimnazijoje besimokančių jo vaikų, įgaliojimai nutrūksta pirma laiko. Naujas tarybos narys vietoj jo likusiam kadencijos laikotarpiui renkamas šiuose nuostatuose numatyta tvarka. Tas pats asmuo tarybos nariu gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

43. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Gimnazijos misiją. Gimnazijos tarybos nariu negali būti Gimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

44. Į tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius (7–8 klasių – tris, I–III g. klasių – keturis) – Seniūnų taryba, du vietos bendruomenės atstovus – Gimnazijos direktorius.

45. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

46. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Pirmininkas kviečia Tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja, ruošia jiems medžiagą, kviečia reikiamus asmenis. Naujai išrinktos Tarybos posėdį kviečia senosios Tarybos pirmininkas.

47. Taryba:

47.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

47.2. svarsto Gimnazijos strateginį planą, metinį Gimnazijos veiklos planą, Ugdymo planą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus ir jiems pritaria;

47.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.

47.4. kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos rajono savivaldybės merui;

47.5. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

47.6. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

47.7. svarsto mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

47.8. teikia siūlymų dėl saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

47.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

48. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

49. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

50. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Sekretoriaus pareigas atlieka Gimnazijos raštinės vedėja.

51. Mokytojų taryba dirba vadovaudamasi nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos direktorius.

52. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

53. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

54. Gimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucija – Seniūnų taryba. Ją sudaro 5–8 ir I–IV g. klasių seniūnai ir jų pavaduotojai, kurie išrenkami klasių susirinkimuose pirmąją mokslo metų savaitę. Seniūnų taryba kiekvienais mokslo metais pirmajame posėdyje išrenka Gimnazijos prezidentą iš I–III g. klasių mokinių. Jis vadovauja seniūnų tarybai.

55. Seniūnų taryba savo veiklą organizuoja pagal Seniūnų tarybos nuostatus, patvirtintus Gimnazijos direktoriaus.

56. Seniūnų taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, susitaria dėl Gimnazijos veiklos organizavimo.

57. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai renkami klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai aptaria su klasės vadovais klasių mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Tarybai ir direktoriui.

58. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

59. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

62. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Radviliškio rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

63. Gimnazijos lėšos:

63.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, naudojamos pagal patvirtintas sąmatas;

63.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

63.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

63.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

64. Gimnazija turi labdaros gavėjo statusą ir paramos lėšų sąskaitą banke.

65. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Gimnazijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, prireikus pasitelkdamas išorinius vertintojus.

69. Valstybinę Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Joje skelbiama informacija visuomenei apie Gimnazijos veiklą.

71. Pranešimus, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, Gimnazija skelbia Gimnazijos internetinėje svetainėje http://www.seduva.radviliskis.lm.lt, vietinėje spaudoje. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

72. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

73. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

74. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Gimnazijos skyriai ar filialai steigiami bei jų veikla nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

 

 

SUDERINTA

Radviliškio r. Šeduvos

gimnazijos tarybos

2020 m. kovo 13 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 4)