LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20232024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-1178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 15 punktais,

 

t v i r t i n u 2023–2024 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį ir vykdymo būdus (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                               Gintautas Jakštas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu

Nr. V-1178

 

 

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

V

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

2024 m. sausio 8 d. –gegužės 16 d.

*

Tradicinis arba nuotolinis**

 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2024 m. vasario 13 d. – balandžio 24 d.

*

Tradicinis arba nuotolinis**

 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

2024 m. gegužės 8–9 d.

Elektroninis***

 

3.1. I srautas

 

2024 m. gegužės 8 d.

9 val.

3.2. II srautas

2024 m. gegužės 9 d.

9 val.

4. Matematika

2024 m. gegužės 13–14 d.

 

Elektroninis***

4.1. I srautas

2024 m. gegužės 13 d.

9 val.

4.2. II srautas

2024 m. gegužės 14 d.

9 val.

5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

2024 m. gegužės 16–17 d.

 

Elektroninis***

5.1. I srautas (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių k.)

2024 m. gegužės 16 d.

9 val.

5.2. II srautas (lenkų, rusų)

2024 m. gegužės 17 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Jei mokinys mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, tai pasiekimų patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Jei mokinys mokosi kitu nei nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdu, pasiekimų patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu elektroniniu ar nuotoliniu būdu.

_____________________________

part_844e7fea677d4ce191d207c0af7651cd_end