HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SCHEMŲ RENGIMO

 

2021 m. liepos 29 d. Nr. D1-443

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-491 „Dėl Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“, 26 punktą ir į Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2021 m. balandžio 21 d. rekomendaciją, taip pat į Saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų,  patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-736 „Dėl Saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ (toliau – Steigimo kriterijai), 9 punktą, į tai, kad atrinkti skelbti gamtos paveldo objektai atitinka natūralumo, retumo ir svarbumo kriterijus, nustatytus Steigimo kriterijų 10 punkte, ir  kiekybinius bei kokybinius kriterijus, nustatytus Steigimo kriterijų priede:

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti atrinktų skelbti gamtos paveldo objektų: Bėnupės liepos, Cirkliškio ąžuolo, Dotenėnų liepos, Duburaičio ąžuolo, Jokūbėliškio ąžuolo, Joniškėlio dvaro parko ąžuolo, Juknonių liepos, Juodenėnų eglės, Jurkašiškio ąžuolo, Kakūnų ąžuolo, Kebelių gluosnio, Kegrių beržo, Kirkiliškio ąžuolo, Milių ąžuolo, Mockaičių liepos, Moliūnų dvaro ąžuolo, Pašvenčio ąžuolo, Putrinės liepos, Šarkiškių ąžuolo, Šatraminių guobos, Šilutės dvaro kapinių ąžuolo, Veiviržėnų piliakalnio ąžuolo, Igarių akmens, Juknaičių akmens, Rašės šaltinio (toliau – atrinkti skelbti gamtos paveldo objektai),  schemas.

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos organizuoti nurodytų 1 punkte atrinktų skelbti gamtos paveldo objektų schemų rengimą, nustatyti gamtos vertybių reikšmingumą, atlikti ekonominį vertinimą, numatyti reikalingos nutraukti veiklos (jeigu tai būtina) kompensavimo, žemės išpirkimo, pažeistų teritorijų atkūrimo išlaidas ir lėšų, reikalingų nurodytoms teritorijoms nustatyti, joms saugoti ir tvarkyti, finansavimo šaltinius.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas