Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 m. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO NR. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 1142

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„Lietuvos RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

dėl elektros energetikos SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PAtvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytojai, pagal kompetenciją įgyvendinant šios bendrovės savininko teises ir pareigas, užtikrinti Plane nurodytų priemonių vykdytojų, kurie yra AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, dalyvavimą įgyvendinant Planą.“

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1270 „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė                                                                                                                                                          

 

Energetikos ministras                                                                          Dainius Kreivys                

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo

Nr. 1142   redakcija)

 

elektros energetikos SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planas (toliau – Planas) parengtas siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą bei patikimumą ir užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema būtų parengta sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

2. Siekiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – Įstatymas), Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“, nustatytų strateginių tikslų, vykdomas ir įgyvendinamas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas (toliau – Projektas) ir veiklos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimu.

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengimas sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu suprantamas kaip visų teisės aktuose ir Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotose sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygose nurodytų techninių ir organizacinių priemonių tinkamas įvykdymas, įskaitant oficialų elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius) kreipimąsi į kontinentinės Europos regioninę grupę (RGCE) dėl elektros energetikos sistemų bandomojo sujungimo darbui sinchroniniu režimu.

4. Planą, išskyrus Plano 9.3.6–9.3.9 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina perdavimo sistemos operatorius, vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendindamas Planą, derina su Plano įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija). Įgyvendindamas Planą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.

5. Kiti asmenys, atsakingi už Plano veiksmų ir priemonių įgyvendinimą, juos įgyvendina vadovaudamiesi Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais, savo veiksmus tiesiogiai ar per patronuojančiąsias bendroves derindami su Ministerija ir bendradarbiaudami su valstybės ir savivaldybių institucijomis, perdavimo sistemos operatoriumi, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis.

6. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas, išskyrus Plano 9.3.6–9.3.8 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui Energy cells, UAB (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius) Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).

7. Plano veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu Plane numatytu eiliškumu ir nurodytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai.

8. Plane vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMUI

 

9. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos pasirengimą ir galimybes prireikus veikti saugiai ir patikimai atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų:

 

Eil. Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

Vykdytojai

9.1.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengtis avariniam prijungimui prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį (toliau – prisijungimas avariniu būdu)

9.1.1.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano parengimas

9.1.1.1.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių, įskaitant organizacines ir technines priemones, įgalinančias Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinį prijungimą prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį, plano rengimo pirmasis etapas

Parengtas Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano pirminis projektas

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.1.2.

Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano rengimo baigiamasis etapas

Baigtas rengti Prisijungimo avariniu būdu priemonių planas

2020 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.2.

LitPol Link jungties pritaikymas dirbti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais (toliau – išplėtimas)

9.1.2.1.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimui (išplėtimui) reikalingos įrangos užsakymas

Gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.2.2.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų pradžia ir projektavimo antrasis etapas (statybos rangos darbų eigoje)

Gauti statybą leidžiantys dokumentai, parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas

2020 m. II ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.2.3.

Sumontuota, išbandyta ir parengta įjungimui LitPol Link jungties įranga, reikalinga kompleksiniams prisijungimo avariniu būdu bandymams atlikti

Gautas techninio įvertinimo komisijos aktas, patvirtinantis dviejų autotransformatorių kokybišką sumontavimą ir tinkamumą įjungti

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.2.4.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.3.

Prisijungimo avariniu būdu bandymas

9.1.3.1.

Su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi suderintos procedūros dėl prisijungimo avariniu būdu

Pasirašytas susitarimas dėl procedūrų, kurios turi būti atliekamos prieš pradedant prisijungimą avarinu būdu

2021 m. II ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.1.3.2.

Atliktas prisijungimo avariniu būdu bandymas pagal suderintą programą su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi

Suderinta bandymų programa su Lenkijos Respublikos perdavimo sistemos operatoriumi ir atliktas prisijungimo avariniu būdu bandymas per sinchroninę jungtį

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.2.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų parengtis avariniam prijungimui prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį (toliau – Baltijos šalių prisijungimas avariniu būdu)

9.2.1.

Dinaminių studijų atlikimas

9.2.1.1.

Atliktos dinaminės studijos dėl Baltijos šalių sinchronizacijos

Gautos galutinės ataskaitos ir pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas dėl šių studijų:

1) pereinamųjų procesų studijos Baltijos šalių elektros energetikos sistemoms

veikiant sinchroniškai su kontinentinės Europos elektros tinklais;

2) žemo dažnio švytavimo studijos Baltijos šalių elektros energetikos sistemoms veikiant sinchroniškai su kontinentinės Europos elektros tinklais ir salos

režimu;

3) dažnio stabilumo studijos Baltijos šalių elektros energetikos sistemoms

veikiant salos režimu

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.2.2.

Baltijos šalių prisijungimo avariniu būdu priemonių plano įgyvendinimas

9.2.2.1.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo prisijungti avariniu būdu prie Lenkijos elektros energetikos sistemos plano parengimas ir įgyvendinimas

Įgyvendinti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo prisijungti avariniu būdu prie Lenkijos elektros energetikos sistemos plane nurodyti reikalavimai

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos pasirengimo izoliuotam darbui užtikrinimas

9.3.1.

Susitarimų dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su kaimyninių šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas

9.3.1.1.

Susitarimo dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi sudarymas

Pasirašytas papildomas susitarimas dėl elektros energetikos sistemos valdymo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemų operatorių dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.1.2.

Susitarimo dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Švedijos Karalystės elektros perdavimo sistemos operatoriumi sudarymas

Pasirašytas papildomas susitarimas dėl elektros energetikos sistemos valdymo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros perdavimo sistemų operatorių dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.2.

Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje

9.3.2.1.

Rekonstruotos 330 kV Alytaus ir 330 kV Telšių transformatorių pastotės ir įrengti nauji sinchroniniai kompensatoriai: sinchroninių kompensatorių prijungimas, bandymas ir perdavimas eksploatuoti (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas)

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas, pabaigti bandymai, sinchroniniai kompensatoriai prijungti prie perdavimo tinklo

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.2.2.

Rekonstruota 330 kV Neries transformatorinė pastotė, įrengtas naujas sinchroninis kompensatorius: sinchroninio kompensatoriaus prijungimas, bandymas ir perdavimas eksploatuoti (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas)

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas, pabaigti bandymai, sinchroninis kompensatorius prijungtas prie perdavimo tinklo

2024 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.3.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas

9.3.3.1.

Prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų parengties izoliuoto darbo metu įvertinimo reikalavimų nustatymas ir vartotojų klasifikavimo principų sudarymas

Paruošti prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų izoliuoto darbo metu įvertinimo reikalavimai, sudaryti prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų klasifikavimo principai

2022 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.3.2.

Prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų sąrašo sudarymas

Sudarytas prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų sąrašas

2022 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius, Energijos skirstymo operatorius, AB

9.3.3.3.

Prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų pasirengimo izoliuotam darbui parengties patikrinimas

Atliktas prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų parengties patikrinimas perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta tvarka

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius, Energijos skirstymo operatorius, AB

9.3.3.4.

Esamos dispečerinio valdymo sistemos pritaikymas dažniui palaikyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymų metu

Dispečerinio valdymo sistema pritaikyta ir parengta naudoti izoliuoto darbo bandymo metu

2022 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.3.5.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymo plano parengimas ir įgyvendinimas

Atliktas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas pagal parengtą bandymo planą

2022 m. IV ketv.

 

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.4.

Paklausos valdymo priemonių užtikrinimas 

9.3.4.1.

Užtikrinti paklausos valdymo priemones, atitinkančias trūkstamą galios poreikį, reikalingą išlaikyti patikimą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos veikimą izoliuoto darbo metu

Įdiegti elektros balanso ir papildomų paslaugų planavimo, valdymo ir ataskaitų sistemos atnaujinimai, suteikiant galimybę veikti priklausomiems ir nepriklausomiems telkėjams balansavimo rinkoje

2021 m. II ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.5.

Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas, įskaitant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, prieinamumo apimties nustatymas ir užtikrinimas

9.3.5.1.

Papildomų paslaugų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje poreikio apimties įvertinimas ir nustatymas

Nustatyta papildomų paslaugų poreikio apimtis ne trumpesniam kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu laikotarpiui

Kiekvienų kalendorinių metų III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.5.2.

Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo apimties įvertinimas ir nustatymas

Nustatyta elektros įrenginių, galinčių teikti papildomas paslaugas, prieinamumo apimtis ne trumpesniam kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu laikotarpiui

Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.3.5.3.

Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo užtikrinimas

Pasirašytos ir vykdomos papildomų paslaugų teikimo sutartys

 

Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius ir papildomas paslaugas teikiantys elektros energijos gamintojai ir (ar) kiti asmenys

9.3.6.

Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje

9.3.6.1.

Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje

Užtikrintas nuolatinis Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje (įvertinus techninius apribojimus)

Nuolat

AB „Ignitis gamyba“

9.3.7.

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas

9.3.7.1.

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas

Instaliuotas naujas lanksčios generacijos įrenginys, teikiantis  papildomas paslaugas ir atitinkantis kontinentinės Europos sinchroninės zonos techninius reikalavimus

2025 m. IV ketv.

AB „Ignitis gamyba“

9.3.8.

Lietuvos elektrinės darbo išteklių užtikrinimas, siekiant išlaikyti įrenginių prieinamumą elektros energijos gamybai iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais

9.3.8.1.

Lietuvos elektrinės 8 bloko darbo išteklių atkūrimas, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais

Užtikrintas įrenginio prieinamumas teikti reikiamas papildomas paslaugas

2023 m. II ketv.

AB „Ignitis gamyba“

9.3.8.2.

Lietuvos elektrinės 7 bloko darbo išteklių atkūrimo poreikio įvertinimas

Atsižvelgiant į perdavimo sistemos operatoriaus 2022 m. atlikto Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo rezultatus, atlikta kaštų naudos analizė ir priimtas sprendimas dėl Lietuvos elektrinės 7 bloko darbo išteklių atkūrimo

2022 m. II ketv.

AB „Ignitis gamyba“

 

9.3.9.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas, prijungimas prie perdavimo tinklų ir bandomoji eksploatacija

9.3.9.1.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimui reikalingos įrangos, darbų ir paslaugų pirkimas

Pasirašytos statybos rangos darbų, paslaugų ir (ar) kitos sutartys su rangovais ir (ar) paslaugų teikėjais

2021 m. IV ketv.

Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

9.3.9.2.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos (ar atskirų jos elementų) statybos projektavimas ir užsakymas

Parengti ir suderinti techniniai projektai, gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas bei gauti statybos leidimai

2022 m. II ketv.

Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

9.3.9.3.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos prijungimas prie perdavimo tinklų

Atlikta prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklų plėtra iki elektros tinklų nuosavybės ribos ir pasirašytas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas

2022 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius, Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

9.3.9.4.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos bandomoji eksploatacija

Atlikti sutartyje dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti bandymai, pasirašytas darbų atlikimo aktas

2022 m. IV ketv.

Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

9.3.9.5.

Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo pradžia

Įsigaliojusi ir vykdoma sutartis dėl izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo.
Pagal kompetenciją vykdo paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, savo veiksmus derindamas su perdavimo sistemos operatoriumi

2022 m. IV ketv.

Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

9.4.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo izoliuotam darbui užtikrinimas

9.4.1.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) įrengimas

9.4.1.1.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) įgyvendinimo sutarties pasirašymas

Sudaryta sutartis su paslaugų teikėju dėl Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) įgyvendinimo

2023 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.1.2.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS)  įrengimas perdavimo sistemos operatoriaus valdymo sistemoje, bandymai ir naudojimo pradžia

Gauti sutartyje dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti rezultatai, atlikti sutartyje dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti bandymai, pasirašytas prekių ir paslaugų priėmimo–perdavimo aktas

2024 m. II ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.2.

Automatinio generacijos valdymo (toliau – AGC) sistemos įdiegimas

9.4.2.1.

AGC sistemos įdiegimas perdavimo sistemos operatoriaus valdymo sistemoje

Gauti sutartyje (ar sutartyse) dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti rezultatai, pasirašytas prekių ir (ar) paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (ar aktai)

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos

operatorius

9.4.2.2.

AGC sistemos įdiegimas elektros energijos gamintojų įrenginiuose

Kartu su elektros energijos gamintojais atlikti AGC atitikties bandymai

2024 m. II ketv.

Perdavimo sistemos

operatorius

9.4.3.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas ir veiklos pradžia

9.4.3.1.

Susitarimo dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimo ir veikimo tarp Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatorių rengimas ir derinimas

Pasirašytas susitarimas dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimo ir veikimo

2020 m. II ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.3.2.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas ir veiklos pradžia

Perdavimo sistemos operatoriaus pranešimas apie Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko veiklos pradžią

2024 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.4.

Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymai

9.4.4.1.

Pasiekti politiniai regioniniai susitarimai su Estija ir Latvija dėl izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemos darbo bandymo paankstinimo

Patvirtinta Baltijos šalių elektros energetikos sistemos darbo bandymo data 2023 m.

2022 m. II ketv.

Energetikos ministerija

9.4.4.2.

Pasiekus Plano 9.4.4.1 papunktyje numatytus susitarimus gautas Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) Baltijos projektų grupės (PG Baltic) pritarimas dėl Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymo paankstinimo

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) Baltijos projektų grupės (PG Baltic) pritarimas Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymo ankstinimui

2022 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.4.3.

Užtikrinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos techninį pasirengimą ir reikiamas priemones, siekiant atlikti išsamų izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymą (dalyvaujant Estijai ir Latvijai) 2023 m.

Visiškai įvykdyti Plano 9.2.1 ir 9.3 papunkčiuose (išskyrus Plano 9.3.2.2 ir 9.3.7.1 papunkčius) numatyti veiksmai ir priemonės

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.4.4.

Pasiekus Plano 9.4.4.1 papunktyje numatytus susitarimus pradinio izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymo (dalyvaujant Estijai ir Latvijai) plano parengimas ir įgyvendinimas

Atliktas pradinis izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymas (dalyvaujant Estijai ir Latvijai)

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.4.5.

Galutinio izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymo, įgyvendinančio prisijungimo sąlygų reikalavimus (dalyvaujant Estijai ir Latvijai), plano parengimas ir įgyvendinimas

Atliktas galutinis izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymas (dalyvaujant Estijai ir Latvijai)

2025 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

9.4.5.

NordBalt aukštos įtampos nuolatinės srovės jungties valdymo sistemos atnaujinimas dažnio valdymui užtikrinti

9.4.5.1.

NordBalt aukštos įtampos nuolatinės srovės jungties valdymo sistemos atnaujinimas

Pabaigti sistemos atnaujinimo darbai, pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

10. Plano 9 punkte numatyti veiksmai ir priemonės įgyvendinami atsižvelgiant į Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotas sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygas.

11. Pasirengimas izoliuotam Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbui ją desinchronizavus nuo IPS/UPS sistemos vykdomas vadovaujantis Įstatyme nustatytais reikalavimais ir įgyvendinant Plano 9 punkte numatytus veiksmus ir priemones.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU VEIKSMAI IR PRIEMONĖS

 

12. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama įgyvendinti elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimą darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais:

 

Eil. Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

Vykdytojai

12.1.

Pasirengimo visiškai sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais užtikrinimas

12.1.1.

330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas

12.1.1.1.

330 kV Bitėnų transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.2.

110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba

12.1.2.1.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2020 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.3.

Techninių reikalavimų papildomoms paslaugoms, kurių poreikis numatomas po 2025 m., įvertinimas ir parengimas

12.1.3.1.

Techninių reikalavimų papildomoms paslaugoms, kurių poreikis numatomas po 2025 m., t. y. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungus su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, įvertinimas ir parengimas vadovaujantis

Europos Sąjungos tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytais reikalavimais

Parengti ir paskelbti techniniai reikalavimai papildomoms paslaugoms po 2025 m., įskaitant reikalingą teisinio reguliavimo parengimą

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.4.

330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas

12.1.4.1.

Elektros perdavimo linijos, 330 kV Vilniaus transformatorių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo projektavimo antrasis etapas

Parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.4.2.

Elektros perdavimo linijos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2020 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.4.3.

330 kV Vilniaus transformatorių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.5.

Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema

12.1.5.1.

Atjungtos 750 kV tarpsisteminės elektros perdavimo linijos LN705 (jungties su Baltarusijos Respublika), einančios iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios dalies išmontavimas

Pasirašytas statybos rangos (griovimo) darbų priėmimo–perdavimo aktas, gauta pažyma apie statybinių atliekų perdavimą ir (ar) sutvarkymą, gauta pažyma apie statinio nugriovimą

2020 m. II ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.5.2.

330 kV Utenos transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.5.3.

330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės įrenginių perkėlimas į Lietuvos elektrinės skirstyklą, šių įrenginių montavimo darbai ir eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.5.4.

330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.6.

330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba

12.1.6.1.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai (I)

Parengta specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.6.2.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai (II)

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.6.3.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.6.4.

Elektros perdavimo linijos statybos techninio projekto parengimas, suderinimas, statybą leidžiančių dokumentų gavimas ir darbų pradžia

Pradėti oro linijos statybos arba rekonstrukcijos darbai

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.6.5.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.7

330 kV Neries transformatorių pastotės rekonstravimas

12.1.7.1

330 kV Neries transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2024 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.8.

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba

12.1.8.1.

Elektros perdavimo linijos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.8.2.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.8.3.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.8.4.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.9.

330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba

12.1.9.1.

Elektros perdavimo linijos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.9.2.

Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.9.3.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.9.4.

Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.10.

330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba

12.1.10.1.

330 kV skirstyklos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.10.2.

330 kV skirstyklos statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.10.3.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vykdymas

Visuomenės poreikiams paimti žemės sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinė žemė

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.10.4.

330 kV skirstyklos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, skirstyklos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.

Harmony Link jungties statyba

12.1.11.1.

Elektros jungties statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka

Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju

2020 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.2.

Jūrinio kabelio trasos studijos ir pasirengimo jūros dugno tyrimui paslaugų pirkimas ir vykdymas

Pasirašyta paslaugų sutartis dėl jūrinio kabelio trasos studijos, pradėti studijos darbai

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.3.

Jūrinio kabelio trasos jūros dugno tyrimo, atliekamo pasirinkto rangovo, priėmimas ir užbaigimas

Gauti paslaugų sutartyje numatyti rezultatai, pasirašytas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.4.

Techninių specifikacijų elektros jungties statybos rangos darbams pirkti parengimo paslaugų, atliekamų pasirinkto rangovo, priėmimas ir užbaigimas

Gauti paslaugų sutartyje numatyti rezultatai, pasirašytas paslaugų priėmimo–perdavimo aktas

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.5.

Elektros jungties statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre

2021 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.6.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas (I)

Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.7.

Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas (II)

Suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kitos paskirties žemės sklypas

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.8.

Elektros jungties (ar atskirų jos elementų) statybos projektavimas

Parengti ir suderinti techniniai projektai

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.9.

Pradėti jungties Harmony Link projekto rangos darbai

Pradėti jungties statybos darbai jūroje ir (arba) sausumoje

2024 m. I ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.11.10.

Elektros jungties statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas, užbaigimas ir elektros jungties eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.12.

330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba

12.1.12.1.

330 kV skirstyklos statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas ir patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas (ryšys su Harmony Link jungties statyba)

Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kitos paskirties žemės sklypas

2022 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.12.2.

330 kV skirstyklos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, skirstyklos eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.13.

Prisijungimo priemonių katalogo (angl.catalogue of measures) reikalavimų vykdymas

12.1.13.1.

Įgyvendinti sutartyje su Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) „Dėl sąlygų sujungti Baltijos šalių elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu“ (toliau – ENTSO-E sutartis) numatyti prisijungimo sąlygų planavimo reikalavimai pagal ENTSO-E Sinchroninės zonos bendrosios sutarties (angl. Synchronous area framework agreement) (toliau – SAFA) nuostatas

ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties planavimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.13.2.

Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų apskaitos reikalavimai pagal SAFA nuostatas

ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties apskaitos reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.13.3.

Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų Koordinuoto operatyvinio planavimo reikalavimai pagal SAFA nuostatas

ENSTO-E sutartyje numatytų atitikties koordinuoto operatyvinio planavimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.13.4.

Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų avarinių situacijų ir sistemos atkūrimo reikalavimai pagal SAFA nuostatas

ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties avarinių situacijų ir sistemos atkūrimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.13.5.

Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų duomenų apsikeitimo reikalavimai pagal SAFA nuostatas

ENSTO-E sutartyje numatytų atitikties duomenų apsikeitimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

12.1.13.6.

Įgyvendintos ENTSO-E sutartyje numatytos prisijungimo sąlygos (SAFA reikalavimai)

ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties SAFA reikalavimams įgyvendinimas

2025 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

13. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 9 ir 12 punktuose numatytus veiksmus ir priemones.

14. Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės:

 

Eil. Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

Vykdytojai

 

14.1.

Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės

 

14.1.1.

Projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimais Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir (ar) Europos Sąjungos fondų lėšomis, Ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis užtikrinimas

 

14.1.1.1.

Projektą sudarančių aktualių elektros energetikos projektų įtraukimas į Europos Sąjungos bendrojo intereso energetikos projektų sąrašą

Aktualūs elektros energetikos projektai įtraukti į Europos Sąjungos bendrojo intereso energetikos projektų sąrašą

2019 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

14.1.1.2.

Projekto finansavimo antrojo etapo projektų ir darbų, įskaitant Harmony Link jungties statybą, dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas

Patvirtintas dalinis finansavimas Projekto finansavimo antrojo etapo projektams ir darbams

2020 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

14.1.1.3.

Projekto finansavimo antrojo etapo antros dalies projektų ir darbų dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas

Patvirtintas dalinis finansavimas Projekto finansavimo antrojo etapo antros dalies projektams ir darbams

2022 m. III ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

14.1.1.4.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimo veiksmų ir priemonių (pagal Plano 9.3.9 papunktį) dalinio finansavimo Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimais Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis ir (ar) Europos Sąjungos fondų lėšomis, Ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis užtikrinimas

Patvirtintas finansavimas elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimo veiksmams ir priemonėms

2021 m. IV ketv.

Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

14.1.2.

Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų ir skolintų lėšų, skirtų Projektui finansuoti, užtikrinimas

 

14.1.2.1.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2021 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2021 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į elektros energijos perdavimo ir (ar) papildomų paslaugų kainą

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

14.1.2.2.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2022–2026 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) papildomų paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2022–2026 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) papildomų paslaugų kainą

2021 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

14.1.2.3.

Projektui įgyvendinti reikalingų perdavimo sistemos operatoriaus skolintų lėšų poreikio vertinimas ir reikalingų skolintų lėšų pritraukimas

Pasirašytos paskolų sutartys Projekto įgyvendinimo veiksmams ir priemonėms iš dalies finansuoti

2023 m. IV ketv.

Perdavimo sistemos operatorius

 

14.1.3.

Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, skirtų elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos (pagal Plano 9.3.9 papunkčio veiksmus ir priemones) įrengimui finansuoti, užtikrinimas

14.1.3.1.

Su elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimu susijusių paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus veiklos sąnaudų (izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo laikotarpiu) įtraukimas į reguliuojamų paslaugų kainas Tarybos nustatyta tvarka

Su elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimu susijusios paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus veiklos sąnaudos (izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo laikotarpiu) suderintos su Taryba ir įtrauktos į reguliuojamų paslaugų kainas

2022 m. III ketv.

Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

 

15. Reikiamos kvalifikacijos perdavimo sistemos operatoriaus specialistams pritraukti, mokyti ir išlaikyti reikalingi veiksmai ir priemonės:

 

Eil. Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai

Įvykdymo terminai

Vykdytojai

15.1.

Projektui įgyvendinti, įskaitant Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą, reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas

15.1.1.

Perdavimo sistemos operatoriaus žmogiškųjų išteklių, reikalingų Projektui įgyvendinti, įskaitant šiame Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą, pritraukimas, mokymas ir išlaikymas vadovaujantis perdavimo sistemos operatoriaus taikoma personalo valdymo politika

 

Nepertraukiamai užtikrinamas Projektui įgyvendinti reikalingų

specialistų palaikymas ir jų kvalifikacija

Vykdoma nuolatos

Perdavimo sistemos operatorius

 

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

16. Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą prižiūri ir vertina už Projekto priežiūrą ir koordinavimą atsakinga Ministerija. Šiuo tikslu Ministerija:

16.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Plano keitimo;

16.2. ne rečiau kaip kas pusmetį apie Plano vykdymo statusą ir pasiektus rezultatus informuoja 2021 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 26 sudarytą komisiją Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti;

16.3. ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų Plano vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitą.

17. Plano įgyvendinimo atitiktis konkretiems veiksmams, nustatytiems tikslams suprantama kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane numatytu eiliškumu ir nurodytais įgyvendinimo terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą.

18. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendinantys Plane numatytus veiksmus ir priemones, ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikia informaciją Ministerijai apie Plano veiksmų ir priemonių vykdymo ir įgyvendinimo eigą, statusą ir pasiektus rezultatus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma trumpesnius terminus.

20. Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su kitų Baltijos šalių, Lenkijos Respublikos ir Šiaurės Europos šalių kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, elektros perdavimo sistemų operatoriais ir kitais atsakingais asmenimis, atsižvelgdami į bendrą Baltijos regiono iniciatyvą ir energetinio saugumo interesą, teikiant prioritetą suderintam ir bendram visų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

21. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir, jei taikoma, kiti atsakingi asmenys, veikiantys pagal jiems priskirtą kompetenciją, atsiskaito Ministerijai Plano 18 punkte nustatyta tvarka.

22. Kompetentingoms institucijoms priimant sprendimus dėl investicijų į Lietuvos Respublikos elektros energetikos infrastruktūrą, turi būti įvertinamas esamos infrastruktūros plėtros ir (ar) naujos infrastruktūros įrengimo poveikis Projektui. Tokie sprendimai neturi trukdyti Plano tinkamam vykdymui ir įgyvendinimui, vadovaujantis Įstatymo nustatytais reikalavimais ir perdavimo sistemos operatoriaus išduodamomis techninėmis sąlygomis. Ši nuostata netaikoma privačioms investicijoms, išskyrus Plano 23 punkte numatytus atvejus.

23. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius ir elektros energijos kaupimo įrenginius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.

24. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis  Europos Sąjungos tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytų reikalavimų.

 

________________________