LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO

PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATRANKOS KOLEGIJŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr. 1T-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi,

1.      t v i r t i n u Atrankos kolegijų sudarymo taisykles (toliau – Taisyklės),

2.      p r i p a ž į s t u netekusį galios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.4)-1T-26 „ Dėl bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių patvirtinimo“, su visais jo pakeitimais ir papildymais,

3.      p a v e d u Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštinės vedėjai Dianai Kurčianovai užtikrinti šio įsakymo ir Taisyklių paskelbimą Lietuvos Respublikos teisės aktų registre ir atstovei ryšiams su visuomene Rimantei Kraulišei užtikrinti Taisyklių paskelbimą Teismo tinklalapyje.

 

 

 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė,

laikinai einanti Teismo pirmininko pareigas                                                       Sigita Rudėnaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko

2021 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1T-24

 

 

Atrankos kolegijų sudarymo taisyklĖs

 

1.    Atrankos kolegijų sudarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nurodytų atrankos kolegijų, kurios sprendžia kasacinių skundų ir prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo ir kitus klausimus (toliau – atrankos kolegijos), sudarymo tvarką. 

2.    Teisėjai į atrankos kolegijas administracinių nusižengimų, baudžiamosioms ir civilinėms byloms skiriami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir Teismas) skyriaus pirmininko nutartimi, kai būtina  – Teismo pirmininko nutartimi.

3.    Sudaroma vienodos teisėjų sudėties atrankos kolegija administracinių nusižengimų ir baudžiamosioms byloms.

4.    Atrankos kolegija sudaroma spręsti dėl atitinkamą kalendorinį mėnesį Teismui paduotų procesinių dokumentų priimtinumo ir kitų su šiais dokumentais susijusių klausimų (toliau – dėl priimtinumo). Esant būtinybei, gali būti sudaromos skirtingos sudėties atrankos kolegijos spręsti dėl atskirais konkretaus kalendorinio mėnesio laikotarpiais Teismui paduotų procesinių dokumentų priimtinumo. Nutartis dėl atitinkamos sudėties atrankos kolegijos sudarymo skelbiama Teismo tinklalapyje likus 6 darbo dienoms iki šios kolegijos veiklos pradžios.

5.    Atrankos kolegija yra sudaroma automatizuotu būdu, naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu (toliau – Modulis). Moduliu sugeneravus atitinkamo Teismo skyriaus teisėjų kolegijų sąrašą, į atrankos kolegiją vienam kalendoriniam mėnesiui skiriami pagal šį sąrašą pirmi trys atrankoje tą mėnesį galintys dirbti teisėjai. Jei teisėjas negali būti skiriamas į atrankos kolegiją, jis pakeičiamas pirmu kitu galinčiu dirbti atrankoje teisėju pagal Modulio pasiūlytą teisėjų sąrašą. Moduliu sugeneruoto teisėjų kolegijų sąrašo versijos numeris nurodomas Teismo nutarties dėl atrankos kolegijos sudarymo viršutiniame dešiniajame kampe. Atrankos kolegijų generavimo dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuose nurodytos teisėjų neįtraukimo į atrankos kolegiją priežastys (pavyzdžiui, įsakymai dėl atostogų, komandiruočių), bei nutartys, kuriomis sudaromos atrankos kolegijos ar keičiama jų sudėtis, įtraukiami į Teismo dokumentacijos planą.

6.    Į atrankos kolegiją paprastai neskiriami:

6.1.    Teismo pirmininkas ir Teismo skyrių pirmininkai;

6.2.    teisėjas, jei nuo kalendorinio mėnesio, kuriame jis dirbo atrankoje, pabaigos nepraėjo daugiau kaip du mėnesiai;

6.3.    teisėjas, jei iš anksto žinoma, kad dėl atostogų, komandiruotės ar kitų svarbių priežasčių jis daugiau kaip 4 darbo dienas per laikotarpį, kurį sudaro atitinkamas mėnuo ir po jo einanti viena savaitė Civilinių bylų skyriuje arba atitinkamo mėnesio paskutinės dvidešimt dienų ir po jų einančios trys savaitės Baudžiamųjų bylų skyriuje, negalės dirbti;

6.4.    teisėjas, jei tais kalendoriniais metais Teisme yra teisėjų, kurie į atrankos kolegiją vienam kalendoriniam mėnesiui buvo skirti mažiau kartų.

7.       Jei būtina pakeisti į atrankos kolegiją paskirtą teisėją kitu teisėju (dėl ligos, iš anksto neplanuotos komandiruotės, teisėjo nušalinimo arba nusišalinimo ar kitų svarbių priežasčių), keičiama pagal tam kalendoriniam mėnesiui Modulio pasiūlytą teisėjų sąrašą (Taisyklių 5 punktas), laikantis toliau nurodytų taisyklių:

7.1. Atrankos kolegijos narys paprastai nekeičiamas Teismo pirmininku ir Teismo skyriaus pirmininku.

7.2. Kai atrankos kolegijos narys turi būti pakeičiamas nustatytam laikotarpiui, šios kolegijos nariu neskiriamas teisėjas, jeigu yra kitų teisėjų, kurie per kalendorinius metus mažiau kartų tokiais atvejais keitė atrankos kolegijos narius, išskyrus atvejus, kai šie teisėjai negali būti skiriami dėl kitų objektyvių priežasčių.

7.3. Kai atrankos kolegijos narys turi būti pakeičiamas tik konkrečioje byloje, šios kolegijos nariu neskiriamas teisėjas, jeigu yra kitų teisėjų, kurie per kalendorinius metus mažiau kartų tokiais atvejais keitė atrankos kolegijos narius, išskyrus atvejus, kai šie teisėjai negali būti skiriami dėl kitų objektyvių priežasčių.

7.4. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista atitinkamam laikotarpiui, skelbiama Teismo tinklalapyje tą pačią dieną, kurią ji buvo priimta. Apie šią nutartį per įmanomai trumpiausią laiką papildomai pranešama asmenims, kurių paduoti procesiniai dokumentai nebuvo išnagrinėti iki kolegijos sudėties pakeitimo.

7.5. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista konkrečioje byloje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiama atitinkamiems proceso dalyviams.

8. Atrankos kolegijos pirmininku administracinių nusižengimų ir baudžiamosioms byloms skiriamas teisėjas, kuris yra pirmas iš atrankos kolegijos teisėjų pagal Taisyklių 5 punkte nurodytą sąrašą.

9. Atrankos kolegijos civilinėms byloms pirmininku skiriamas kolegijos teisėjas, turintis didžiausią teisėjo darbo stažą Teisme. Jei kolegijos sudėtyje yra Teismo pirmininkas arba Teismo skyriaus pirmininkas, jis kolegijoje pirmininkauja pagal pareigas.

10. Teisėjui pradedant ar baigiant eiti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas, taip pat kitais išskirtiniais atvejais Teismo skyriaus pirmininkas arba Teismo pirmininkas gali motyvuotai nukrypti nuo Taisyklių 3–9 punktuose nustatytų taisyklių, jei tai būtina siekiant užtikrinti teisėjų darbo krūvio tolygumą ar dėl kitų svarbių priežasčių.