LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 18  d. Nr. D1-92

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi,

tvirtinu Valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. D1-92

 

VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apmokėjimo už valstybinius laboratorinius tyrimus, kai šiais tyrimais, atliktais vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 61 straipsnio 6 dalimi, nustatyta leistinas normas viršijanti arba neleistina tarša ir (ar) netinkamai tvarkomos atliekos (toliau – neleistina tarša), tvarką.

2.  Aprašu privalo vadovautis Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), fiziniai ir juridiniai asmenys, nurodyti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 61 straipsnio 8 dalyje (toliau – teršėjas).

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ VALSTYBINIUS LABORATORINIUS TYRIMUS TVARKA

 

4Įsiteisėjus teismo arba aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimui skirti administracinę nuobaudą ir (ar) ekonominę sankciją arba teismo nuosprendžiui, arba kai įvykdomas administracinis nurodymas dėl nustatytos neleistinos taršos pagal Departamentui pateiktus Agentūros valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatus, Departamentas per 10 darbo dienų raštu informuoja Agentūrą, pagal kokių valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatus nustatyta neleistina tarša. Rašte nurodoma dokumento, kuriuo Agentūra pateikė Departamentui valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatus, data ir numeris, tyrimai, pagal kurių rezultatus nustatyta neleistina tarša, dokumento, kuriuo vadovaujantis taikyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė arba ekonominė sankcija, data ir numeris, teršėjo, kurio veikla sukėlė neleistiną taršą, rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, kodas, ryšio duomenys arba fizinio asmens vardas ir pavardė, ryšio duomenys), kita reikalinga informacija.

5.  Agentūra per 20 darbo dienų nuo Aprašo 4 punkte nurodytos informacijos iš Departamento gavimo dienos, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus patvirtintu valstybinių laboratorinių tyrimų kainoraščiu, parengtu pagal Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-696 „Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, išsiunčia teršėjui mokėjimo sąskaitą apmokėti už valstybinius laboratorinius tyrimus (toliau – sąskaita) su raštu, kuriame nurodoma sąskaitos išrašymo pagrindas ir tyrimai, už kurių atlikimą išrašyta sąskaita, ją išrašiusio Agentūros darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys, kita reikalinga informacija.

6.  Agentūros sąskaitą teršėjas privalo apmokėti per 20 darbo dienų nuo jos gavimo dienos bankiniu pavedimu į sąskaitoje nurodytą Agentūros atsiskaitomąją sąskaitą banke.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.  Jei teršėjas neapmoka Agentūros pateiktos sąskaitos Apraše nustatyta tvarka, Agentūra dėl neapmokėtų išlaidų už valstybinius laboratorinius tyrimus pateikia ieškinį teismui dėl šių išlaidų išieškojimo.

_________________