HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 1.01:2023 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-299

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

t v i r t i n u Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas


 

part_91282edbe5024bf5a2e86a9cadbf31f4_end

part_c96bf769ccca44b8a7137f4fa9c51855_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-299

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS GKTR 1.01:2023 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) nustato topografinio plano užsakymo, topografinio plano geodezinio pagrindo sudarymo, topografinių objektų geodezinių matavimo metodų, išmatuotų topografinių objektų tikslumo įvertinimo, išmatuotų topografinių objektų aprašomųjų savybių nustatymo ir dokumentacijos parengimo tvarką.

2. Topografinis planas rengiamas valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

3. Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, vykdydami topografinių objektų geodezinius matavimus ir rengdami topografinį planą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsakydami topografinį planą.

4. Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1. Geodezinių matavimų tikslumasgeodezinių matavimų kokybės charakteristika, rodanti matavimų rezultatų artumą tikrajai matuojamojo fizikinio dydžio vertei.

4.2. Išmatuotas topografinis objektastopografinis objektas, kurio padėtis erdvėje nustatyta geodeziniais metodais.

4.3. Topografinis objektas žemės paviršiuje esantis vietovės gamtinis (reljefo, hidrografijos, augalijos) ar antropogeninis objektas.

4.4. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamame Geodezijos ir kartografijos techniniame reglamente GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ (toliau – GKTR 3.01:2023).

 

II SKYRIUS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMAS

 

5. Geodezininkas, rengdamas topografinį planą:

5.1. su užsakovu užpildo topografinio plano laisvos formos užsakymą (toliau – užsakymas) pateikdamas Reglamento 7 ir 13 punktuose aprašytą informaciją. Užsakymas patvirtinamas užsakovo parašu. Užsakymo kopija yra topografinio plano dokumentacijos dalis;

5.2. vadovaudamasis Reglamento 6 punktu, įrengia topografinio plano geodezinį pagrindą, reikalingą topografinio plano objektų koordinatėms nustatyti;

5.3. atlieka topografinių objektų geodezinius matavimus;

5.4. įvertina atliktų geodezinių matavimų tikslumą;

5.5. vadovaudamasis GKTR 3.01:2023 reikalavimais, parengia išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinį (toliau – ITO_EDR);

5.6. parengia topografinio plano sudarymo ataskaitą.

6. Įrengiant topografinio plano geodezinį pagrindą, vietovėje būtina įtvirtinti mažiausiai du geodezinio pagrindo taškus (metalinį strypą ar vinį, įkaltą į kelių ar šaligatvių dangą, ir pan.). Užstatytose teritorijose kaip geodezinio pagrindo punktas gali būti naudojamas požeminės komunikacijos šulinio dangčio centras, kitas aiškus ir tvirtas vietovės objektas. Geodezinio pagrindo punktai turi būti įrengiami sudaromo topografinio plano teritorijos ribose.

Parenkami tokie topografinio plano geodezinio pagrindo taškai, kad jie išliktų per visą objekto projektavimo ir statybos laikotarpį, bet nepažeistų trečiųjų asmenų nuosavybės ar valdymo teisių. Jei topografinio plano geodezinio pagrindo taškų įrengimas gali pažeisti trečiųjų asmenų nuosavybę, topografinio plano geodezinio pagrindo taškų įrengimą reikia raštu suderinti su nekilnojamojo daikto savininku ar valdytoju.

 

III SKYRIUS

TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ TIKSLUMAS

 

7. Topografiniai planai ir ITO_EDR pagal turinį skirstomi į:

7.1. pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys (įskaitant požemines perėjas, garažus, stovėjimo aikšteles ir atkastus matomus požeminius) objektai;

7.2. bazinio turinio su aukščio taškais, kai vaizduojami ne mažiau objektų, nei GKTR 3.01:2023 priede nurodyti antžeminiai bazinį topografinio plano turinį sudarantys vietovėje esantys objektai ir aukščio taškai;

7.3. bazinio turinio, kai vaizduojami  ne mažiau objektų, nei GKTR 3.01:2023 priede nurodyti antžeminiai bazinį topografinio plano turinį sudarantys vietovėje esantys objektai.

Topografinio plano užsakovas (toliau – užsakovas) nustato topografinio plano teritoriją ir pasirenka vieną iš 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytų topografinių planų turinių atsižvelgdamas į užsakovui keliamus uždavinius,  taip pat nurodo kitus, kurie gali būti pasirenkami, sudaromo plano parametrus. Pilno turinio topografiniame plane objektai, kurie GKTR 3.01:2023 priede prie objekto pavadinimo pažymėti * simboliu, atvaizduojami užsakovo pageidavimu.

8. Užsakovas, atsižvelgdamas į planuojamus spręsti uždavinius, pasirenka užsakomo topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaidą – vidutinę kvadratinę paklaidą (toliau – VKP), apibūdinančią vienkartinio matavimo paklaidos tikimybę (paprastai 95 proc.) patekti į pasirinktą paklaidų intervalą. Miške VKP gali būti iki 1,5 karto didesnė. Užsakovas gali nurodyti objektus, kurie turi būti išmatuoti tiksliau už pasirinktą topografinio plano tikslumą.

Tikslumo klasė

Išmatuotų topografinių objektų padėties paklaida
(vid. kv. paklaida, 95 proc. tikimybė), cm

Rekomenduojama masteliui

Mažiausias objekto dydis, vaizduojamas masteliu, cm

horizontalios

vertikalios

tvirtų kontūrų

kietų paviršių

kitų paviršių

A

10

10

20

1:200

10

B

20

10

20

1:500

20

C

50

25

50

1:1000

50

D

80

80

100

1:2000

80

 

9. Geodezininkas rengdamas topografinį planą užtikrina, kad išmatuotų topografinių objektų ir ITO_EDR tikslumas nebūtų mažesnis už užsakovo nurodytą tikslumą. ITO_EDR tikslumas laikomas tinkamu, jei ne mažiau kaip 95 proc. visų ITO_EDR sudarančių išmatuotų topografinių objektų padėties paklaida yra lygi arba mažesnė už užsakovo nurodytą VKP ir ne daugiau kaip 5 proc. – neviršija dvigubo VKP dydžio.

 

IV SKYRIUS

TOPOGRAFINIO PLANO DOKUMENTACIJA

 

10. Topografinio plano dokumentaciją sudaro:

10.1. topografinio plano sudarymo ataskaita;

10.2. topografinis planas *.pdf formatu, pasirašytas geodezininko kvalifikuotu elektroniniu parašu;

10.3. ITO_EDR parengtas GKTR 3.01:2023 nustatytu formatu.

11. Geodezininkas, parengęs topografinį planą, parengia ir kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtina topografinio plano sudarymo ataskaitą, kurioje pateikiama:

11.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

11.1.1. geodezinių matavimų data, laikas;

11.1.2. jeigu yra – geodezinių matavimų vykdytojo įmonės pavadinimas, įmonės registracijos numeris, kontaktinė informacija;

11.1.3. geodezinių matavimų vykdytojo vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, matavimuose dalyvavusiųjų asmenų vardai, pavardės ir atlikti darbai (geodeziniai matavimai, ITO_EDR parengimas ir pan.);

11.2. naudotų valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktų pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai;

11.3. įrengto topografinio plano geodezinio pagrindo aprašymas ir schema nurodant suteiktus numerius, jų koordinates ir aukščius;

11.4. pasiektas geodezinių matavimų tikslumas pagrįstas skaičiavimais, pateiktais Reglamento VI skyriuje. Geodezininkas privalo deklaruoti atliktų matavimų tikslumą remdamasis prielaida, kad atsitiktinės ir sisteminės paklaidos yra panaikintos. Realus matavimų tikslumas nustatomas prireikus, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus. Visos tikslumo skaičiavimo eigos neprivaloma pateikti aiškinamajame rašte;

11.5. topografinio plano užsakovo nustatytas tikslumas, gautas topografinio plano tikslumas. Kai užsakovas nurodo objektus, kurie turi būti išmatuoti tiksliau už pasirinktą topografinio plano tikslumą, turi būti išvardyti konkretūs objektai ir tikslumas;

11.6. jeigu topografinis planas užsakomas statybos procedūroms užbaigti (topografinis planas atliekamas po statybų), būtina įrašyti statybos projekto, pagal kurį pastatytas objektas, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ suteiktą numerį (jeigu objektui numeris turi būti suteiktas pagal teisės aktų reikalavimus);

11.7. nurodomas tikrasis topografinio plano užsakovas, t. y. tikruoju užsakovu laikomas fizinis arba juridinis asmuo, ketinantis naudoti planą inicijuojamam teritorijų planavimo uždaviniui spręsti, statybos projektui sudaryti, įteisinti statybas ir t. t.;

11.8 jeigu topografinio plano tikrasis užsakovas yra fizinis asmuo arba privatus juridinis asmuo, įrašoma, kad tikrasis užsakovas „privatus asmuo“; jeigu topografinio plano tikrasis užsakovas yra  viešasis juridinis asmuo, įrašomas jo pavadinimas;

11.9. kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija (užsakymo kopija, jei reikėjo gretimų nekilnojamųjų daiktų savininkų ar valdytojų sutikimų įeiti į jiems priklausantį ar valdomą nekilnojamąjį daiktą ir pan.).

12. Topografinio plano darbų sudarymo ataskaitą ir topografinį planą geodezininkas teikia derinti savivaldybės, į kurios teritoriją patenka topografinio plano teritorija, administracijai.

 

V SKYRIUS

TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ METODAI

 

13. Sudarydamas topografinius planus, geodezininkas turi vadovautis užsakyme įrašyta užsakovo pasirinkta tikslumo klase (parenkama pagal užsakovo nustatytą VKP). Geodezininkas turi pasirinkti matavimų metodus ir matavimų įrangą, kad būtų užtikrintas užsakovo pageidaujamas išmatuotų topografinių objektų tikslumas.

14. Matuojant globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau – GPNS) prietaisais urbanizuotoje teritorijoje, taikant lazerinio skenavimo, aerofotogrametrinius metodus, būtina matavimus derinti su kitais topografinio plano sudarymo metodais ir kita geodezine matavimo įranga, kurie leidžia pasiekti reikalaujamą objektų padėties tikslumą.

 

VI SKYRIUS

GEODEZINIŲ MATAVIMŲ TIKSLUMO SKAIČIAVIMAS

 

15. Geodezininkas privalo nurodyti atliktų matavimų tikslumą remdamasis prielaida, kad atsitiktinės ir sisteminės paklaidos panaikintos. Realus matavimų tikslumas nustatomas, prireikus, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus.

16. Įvertinęs visas galimas paklaidas dėl naudotos geodezinės matavimų įrangos ir pasirinkto metodo, remdamasis pateiktomis formulėmis, geodezininkas turi suskaičiuoti blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumą.

17. Skaičiuodamas matavimų tikslumą, geodezininkas turi naudoti asmeninių paklaidų (vizavimo, centravimo, gulsčiavimo) ir geodezinių matavimo prietaisų matuojamų dydžių paklaidų įvertinimus. Geodezininkas ataskaitoje turi pateikti naudotus asmeninių paklaidų ir prietaisų paklaidų įvertinimus.

18. Geodezininkas turi atsižvelgti į natūralias fizines sąlygas (atmosferos slėgį, temperatūrą, drėgmę, vėją ir atmosferos refrakciją).

19. Kai topografinio plano elementai matuojami tik GPNS metodu, topografinio objekto planinės padėties VKP (su 95 proc. tikimybe)  (metrais) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                       [1]

 

kurioje  ir  – matuojamo taško koordinačių x ir y matavimo VKP arba nustatoma pagal naudojamo prietaiso informaciją (m).

Topografinio plano objekto elemento vertikalioji padėtis  (m) apskaičiuojama pagal [25] formulę.

20. Jeigu matavimai atliekami nuo valstybinio geodezinio pagrindo punktų, punktų koordinačių tikslumas  ir  (m) skaičiuojamas naudojant valstybinio geodezinio pagrindo punktų koordinačių katalogus arba valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinį.

21. Jeigu matavimai atliekami statiniu GPNS matavimų metodu, taškų koordinačių paklaidos  ir  apskaičiuojamos naudojant programinę įrangą skaičiuojant taškų koordinates x ir y. Kai geodezininkas nustato taškų koordinates taikydamas, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo geodezinio pagrindo duomenų teikimo realiu laiku paslaugą RTKNet (angl. Real Time Kinematic), išmatuotų taškų koordinačių tikslumas deklaruojamas pagal GPNS imtuve apskaičiuotus taško koordinačių x ir y paklaidų rezultatus  ir  (m). Jeigu matuojant naudojamas kitas referencinis nuolatinių stočių tinklas arba nuosava bazinė stotis, skaičiuojant išmatuotų taškų tikslumą reikia įvertinti referencinio pagrindo tikslumą.

22. Jeigu taikomas laisvos stoties koordinavimo metodas nuo valstybinio geodezinio pagrindo punktų ar nuo GPNS metodu išmatuotų topografinio plano geodezinio pagrindo punktų, prieš skaičiuojant pradinio direkcinio kampo paklaidą reikia apskaičiuoti laisvos stoties koordinačių  ir  matavimo VKP  ir  pagal formules:

 

[2]

 

[3]

 

kuriose:

ir  – laisvos stoties koordinačių VKP;

ir  – toliausiai nutolusio geodezinio pagrindo taško, nuo kurio skaičiuojama laisva stotis, koordinačių VKP;

– horizontalusis kampas į vizuojamą toliausiai nutolusio geodezinio pagrindo tašką;

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [9] formulės;

– atstumo S iki toliausiai nutolusio geodezinio pagrindo taško paklaida (m);

S – išmatuotas atstumas (m) iki toliausiai nutolusio geodezinio pagrindo taško;

– 206265, kai kampiniai dydžiai imami sekundėmis.

23. Jeigu matavimai atliekami elektroniniais tacheometrais ar antžeminiais lazeriniais skeneriais naudojant ištęstą, uždarą ar kabantį geodezinį ėjimą nuo valstybinio geodezinio pagrindo punktų arba nuo GPNS metodu išmatuotų topografinio plano geodezinio pagrindo punktų, tikslumas skaičiuojamas pagal šias formules:

23.1. Skaičiuojant geodezinį ėjimą, nustatoma pradinio direkcinio kampo paklaida, kuri naudojama apskaičiuojant išmatuotų topografinių objektų tikslumą. Direkcinio kampo  tarp punktų A ir B, kurį sudaro valstybinio geodezinio pagrindo punktai arba GPNS metodu sudaryto topografinio plano geodezinio pagrindo punktai, paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama pagal formules:

                                                 [4]

 

                                                                                                             [5]

 

                                                                                                            [6]

 

                                                                                                 [7]

 

                                                                                                 [8]

 

[4–8] formulėse taikomi mato vienetai:  – kampo laipsniai,  – konstanta 206265, visi likusieji – metrais.

23.2. Prieš apskaičiuojant kabančio geodezinio ėjimo tikslumą, apskaičiuojamos kampų matavimo paklaidos. Horizontaliųjų kampų matavimo tikslumą lemia šie svarbiausi veiksniai: netiksli vizavimo reflektoriaus padėtis punkto (geodezinio ėjimo taško) centro (redukcijos paklaida ) atžvilgiu; netikslus prietaiso centravimas virš taško (centravimo paklaida ); prietaiso kampo matavimo paklaida . Kadangi šie veiksniai nepriklauso vienas nuo kito, horizontaliojo kampo matavimo paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                           [9]

 

kurioje:

– prietaiso gamintojo deklaruojama kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis), pvz., 5”;

– redukcijos paklaida (kampo sekundėmis) (kampo nustatymo paklaida dėl kartelės ar trikojo, ant kurių montuojamas reflektorius, pastatymo tikslumo);

– centravimo paklaida (kampo sekundėmis) (kampo nustatymo paklaida dėl prietaiso centravimo tikslumo).

Redukcijos paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                                               [10]

 

kurioje:

– 206265, kai kampiniai dydžiai imami sekundėmis;

– reflektoriaus, į kurį vizuojama matuojant kampus vertikalumo paklaida (m) virš matuojamo taško (įvertinama asmeniškai; tikėtina paklaida 0,005 m naudojant kartelę ir 0,002 m naudojant trikojį);

S – kabančio ėjimo vidutinis atstumas (m) nuo prietaiso iki reflektoriaus.

Prietaiso centravimo paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                                  [11]

 

kurioje:

– 206265, kai kampiniai dydžiai imami sekundėmis;

– prietaiso centravimo paklaida (m) (dažniausiai prietaiso charakteristikose pateikiama 0,002 m reikšmė);

S – kabančio ėjimo vidutinis atstumas (m) nuo prietaiso iki reflektoriaus.

23.3. Apskaičiavus kampų matavimo paklaidą, skaičiuojamos geodezinio ėjimo taškų padėties paklaidos  (metrais) ir paskutinio geodezinio ėjimo taško padėties paklaida  (metrais). Jeigu visi geodezinio ėjimo atstumai ir kampai išmatuoti vienodu tikslumu (metrais),  (kampo sekundėmis), geodezinio ėjimo taškų padėties ir linijų direkcinių kampų matavimo paklaidos apskaičiuojamos pagal formules:

                                                                                                           [12]

 

                                                                              [13]

 

                                                                                                                [14]

 

                                             [15]

 

kuriose:

– direkcinio kampo paklaida (kampo sekundėmis) iš [4] formulės;

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [9] formulės;

– įstrižainės (m), jungiančios galinį geodezinio ėjimo tašką su visais kitais ėjimo taškais (1 pav.), apskaičiuojamos pagal [13] formulę.

 

1 pav. Kabančio geodezinio ėjimo įstrižainės

 

arba

 

               [16]

 

                 [17]

 

                                                                                              [18]

 

[16–18] formulėse taikomi mato vienetai:  – kampo laipsniai,  – konstanta 206265,  ir  – kampo sekundėmis, likusieji – metrais.

 

23.4. Kai atliekami matavimai ištęstu ar uždaru geodeziniais ėjimais, pradžioje ir gale jis turi remtis į taškus su žinomomis koordinatėmis ir į linijas su žinomais direkciniais kampais. Ištęsto arba uždaro geodezinio ėjimo kampo matavimo paklaida  (kampo sekundėmis) skaičiuojama pagal geodezinio ėjimo nesąryšį  (kampo sekundėmis) ir stočių skaičių  geodeziniame ėjime:

 

                                                                                                                               [19]

 

Ištęsto ar uždaro geodezinio ėjimo taškų didžiausia paklaida  būna vidurinio geodezinio ėjimo taško, pvz., jeigu geodezinis ėjimas susideda iš 9 taškų (n+1=9) ir 8 matuotų kampų (n=8), vidurinis taškas – 5 (n+1=5), iki vidurinio taško matuotų kampų – 4 (n=4), kurią galima apskaičiuoti pagal anksčiau pateiktas formules. Tačiau geodezinio pagrindo direkcinio kampo paklaida apskaičiuojama pagal [20] formulę, geodezinio ėjimo kampų matavimo paklaida  apskaičiuojama pagal [19] formulę, geodezinio ėjimo linijų direkcinių kampų paklaida  apskaičiuojama pagal  [21] formulę:

                                                                                                                     [20]

 

                                                                                                             [21]

 

kurioje:

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [19] formulės;

– geodezinio pagrindo bendra, pradinės ir galinės bazių, direkcinio kampo paklaida (kampo sekundėmis);

ir  – geodezinio pagrindo pradinės ir galinės bazių direkcinių kampų paklaidos (kampo sekundėmis), apskaičiuojamos pagal [4] formulę.

23.5. Apskaičiavus blogiausioje padėtyje esančio geodezinio ėjimo taško paklaidą, skaičiuojama topografinio plano objekto (taško) padėties paklaida (m). Prietaiso vieno matavimo poliniu metodu paklaidą galima apskaičiuoti remiantis prietaiso kampo ir atstumo matavimo tikslumu, taikant ilgiausio matuojamo atstumo iki objekto reikšmę:

[22]

kurioje:

– prietaiso atstumo matavimo paklaida (m);

S – matuojamas atstumas (m);

– direkcinio kampo paklaida (kampo sekundėmis) iš [4], [12] arba [21] formulės, atsižvelgus į matavimo metodą;

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [19] formulės;

– geodezinio ėjimo taško paklaida (m) pagal [14], [15] arba [18] formules, atsižvelgus į matavimo metodą.

23.6. Topografinio plano objektų normalinį aukštį galima nustatyti trigonometriniais matavimais, kurių normalinio aukščio nustatymo paklaidą galima apskaičiuoti pagal pateiktas formules ir naudojant prietaisų gamintojų deklaruojamą kampo ir atstumų matavimo tikslumą:

                                                                                   [23]

 

                                                                             [24]

 

                                                                                                           [25]

 

kurioje:

ir  – atstumo S (m) ir vertikaliojo kampo  (kampo laipsniais) matavimo paklaida (kampo sekundėmis);

, ,  – taško normalinio aukščio paklaida (m);

– prietaiso aukščio matavimo paklaida (m) (rekomenduojama 0,002 m reikšmė);

– reflektoriaus aukščio nuo matuojamo taško nustatymo paklaida (m) (rekomenduojama 0,002 m reikšmė);

– Žemės kreivumo ir atmosferos refrakcijos paklaida (m), kai taikomos Žemės kreivumo ir atmosferos refrakcijos pataisos;

– aukščio nustatymo paklaida (m) matuojant GNPS metodu;

– geoido modelio paklaida (m) nustatant normalinius aukščius GPNS metodu (dabartinė reikšmė 0,030 m);

Pagal formulę [26] apskaičiuojama Žemės kreivumo ir atmosferos refrakcijos paklaida, kai taikomos Žemės kreivumo ir atmosferos refrakcijos pataisos:

                                                                                                              [26]

 

kurioje:

– išmatuotas atstumas (m);

– žemės spindulys 6371000 (m);

– atstumo  matavimo paklaida (m).

24. Naudojant geometrinio niveliavimo metodą, rekomenduojami niveliacijos ėjimo ilgiai: tarp pradinių reperių – 8 km; tarp pradinio reperio ir mazgo – 6 km; tarp dviejų mazgų – 4 km.

25. Matuojant geometrinio niveliavimo metodu, rekomenduojama neviršyti 150 m atstumo tarp nivelyro iki matuoklių. Niveliacijos ėjimų ir uždarų poligonų leistini nesąryšiai  (m) apskaičiuojami pagal formules:

                                                                                                             [27]

 

arba

 

                                                                                                             [28]

 

kuriose:

L – ėjimo arba poligono ilgis (km);

n – stočių skaičius.

Nesąryšis pagal stočių skaičių skaičiuojamas, kai viename ėjimo kilometre yra daugiau kaip 25 stotys (n/L > 25).

Dažniausiai prietaisų charakteristikose pateikiama 1 km dvigubo niveliavimo paklaida arba vieno matavimo paklaida tam tikru atstumu. Pvz.:, dvigubo niveliavimo (niveliavimo pirmyn ir atgal) paklaida  – 0,0025 m/1km, arba vieno atskaitymo paklaida  – 0,0015 m/30 m.

Pagal formulę [29] skaičiuojama vieno ėjimo geometrinio niveliavimo paklaida:

                                                                                                         [29]

 

kurioje:

– pradinio taško normalinio aukščio paklaida (m);

– matuojamo taško normalinio aukščio paklaida (m);

L – ėjimo arba poligono ilgis (km);

– dvigubo niveliavimo (niveliavimo pirmyn ir atgal) paklaida (m) kilometrui.

Apskaičiuojamos viengubo niveliavimo ir matuojamo taško normalinio aukščio paklaidos:

 

                                                                                                                 [30]

 

                                                                                                       [31]

 

kur:

– pradinio taško normalinio aukščio paklaida (m);

– matuojamo taško normalinio aukščio paklaida (m);

n – stočių skaičius ėjime;

– viengubo niveliavimo paklaida (m).

26. Koordinuojant topografinius objektus aerofotografiniu metodu ir naudojant nepilotuojamus orlaivius, būtina aprašytais metodais išmatuoti aerofotografinėje nuotraukoje aiškiai matomus vietovės taškus (toliau – kontūrženklis). Kontūrženklio arba kontrolinio taško dydis vietovėje priklauso nuo fotografavimo aukščio.

27. Kontūrženkliai turi būti panaudoti aerofotografinių nuotraukų orientavimui. Jie turi būti išdėstyti fotografuojamos teritorijos fotogrametrinio tinklo – bloko pakraščiuose (kampuose) ir bloko viduryje. Jeigu aerofotografinių nuotraukų išilginis persidengimas yra 60 proc. ir daugiau, kontūrženkliai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas šeštą aerofotografavimo bazę. Jeigu gretimų aerofotografavimo maršrutų skersinis persidengimas lygus arba didesnis kaip 45 proc., kontūrženkliai turi būti išdėstyti kas 4 maršrutą aerofotografinių nuotraukų skersinio persidengimo zonoje. Naudojant fotogrametrinį metodą turi būti panaudoti ne mažiau kaip 5 kontūrženkliai.

28. Kontroliniai taškai sudaromo topografinio plano teritorijoje išdėstomi tolygiai. Ataskaitoje turi būti pateikti kontrolinių matavimų tikslumas, ortofotogrametrinių ir kontrolinių matavimų tame pačiame taške padėčių ir aukščių skirtumai. Kontrolinių taškų turi būti 5 vnt. / 1 ha neurbanizuotose teritorijose ir 20 vnt. / 1 ha – urbanizuotose.

29. Kontrolinių taškų paklaidos apskaičiuojamos pagal anksčiau pateiktas formules, atsižvelgus į geodezinių matavimų metodus.

 

VII SKYRIUS

TOPOGRAFINIO PLANO APIPAVIDALINIMAS

 

30. Topografiniame plane išmatuoti topografiniai objektai vaizduojami sutartiniais ženklais, nurodytais techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“, 1 priede.

31. Topografinis planas gali būti spausdinamas A4–A0 pločio neriboto ilgio popieriaus lape, kuriame turi būti aiškiai išdėstytas brėžinys.

32. Topografiniame plane turi būti:

32.1. parodyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmė; koordinačių tinklas orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi, tačiau siekiant geresnio topografinio plano išdėstymo lape, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama, tokiu atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle;

32.2. lentelė, kurioje nurodomi topografinio plano tipas, topografinio plano sudarymo darbų vietovės adresas arba kita informacija, padedanti identifikuoti topografinio plano sudarymo darbų vietą, pvz., kelio numeris, pavadinimas ir kilometras, naudotas geoido modelis, koordinačių ir aukščių sistemų, kuriose atlikti matavimai, pavadinimai, pagrindinis objektų planinės ir aukščių padėties tikslumas ir, jeigu plane yra objektų, kurių planinės padėties tikslumas kitoks, aprašoma, kokie tai objektai, geodezininko duomenys (geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas (jeigu būtina turėti), įmonė, kurioje dirba geodezininkas (jeigu dirba). Kai topografinį planą sudaro keli lapai, lentelė turi būti kiekviename lape. Tokiu atveju kiekvienoje lentelėje įrašomas lapo numeris ir plano lapų skaičius;

32.3. kai topografinį planą sudaro keli lapai, parengiama topografinių plano lapų išsidėstymo schema, kuri pateikiama kiekviename lape pažymint lapo vietą; jeigu planą sudaro daug lapų ir jų schema užima daug vietos, lapų išdėstymo schemą galima pateikti atskirame lape.

33. Topografiniame plane užrašai rašomi Times New Roman šriftu. Teksto dydis topografiniame plane  – 2 mm.

 

VIII SKYRIUS

IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ APRAŠOMOSIOS SAVYBĖS

 

34. Išmatuoti topografiniai objektai koduojami ir formuojami ITO_EDR vadovaujantis GKTR 3.01:2023 reikalavimais.

35. topografiniame plane esanti informacija turi atitikti ITO_EDR informaciją.

36. Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributai:

Nr.

Atributinis laukas

Objekto savybė

Įrašomų duomenų

struktūra

1

Altitude

Aukščio taško (reljefo, bordiūro aukščio, pastato cokolio ir pan.) altitudės reikšmė.
Izohipsos (izohipsės) altitudės reikšmė.
Izobatos altitudės reikšmė.

Drenažo išleidimo, pralaidos žiočių altitudės reikšmė.

Realusis skaičius,
iki 2 skaitmenų po kablelio.

2

Atskaita

Aukščio matavimo vieta (atskaita: vamzdžio viršus, vamzdžio apačia ir pan.).

Tekstas,
reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

3

Aukstai

Pastato aukštų kiekis.

Sveikasis skaičius.

4

Aukstis

Pastato, statinio (tvora, atraminė sienelė ir pan.), vietovės objekto (šlaitas, skardis ir pan.) aukštis arba vidutinis aukštis nuo apačios iki viršaus, m.

Realusis skaičius,
iki 3 skaitmenų po kablelio.

5

Diam_vid

Pralaidos, vamzdžio vidinis skersmuo (diametras), mm.

Sveikasis skaičius.

6

Diam_isor

Pralaidos, vamzdžio išorinis skersmuo (diametras), mm.

Sveikasis skaičius.

7

Imones_nr

Inžinerinį tinklą eksploatuojančios įmonės įrenginiui (stulpui, spintai ir pan.) suteiktas unikalus numeris.
Inžinerinio įrenginio vienos kameros skirtingų dangčių žymos („A“, „B“, „C“ ir pan.).

Tekstas.

8

Medziaga

Pastato, statinio (tilto, tunelio) laikančiosios konstrukcijos medžiaga.
Statinio, objekto (tvoros, kolonos ir pan.) medžiaga.
Dangos medžiaga, kai ją išreikšti netinka atskiras kodas.
Pralaidos vamzdžio apibendrinta arba tiksli medžiaga.

Tekstas.
Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

9

Numeris

Pastato, statinio, kito topografinio objekto numeris.

Tekstas.

10

Paskirtis

Statinio, pastato, objekto, dangos, kelio naudojimo paskirtis (būdas).

Tekstas.
Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

11

Pavad.

Statinio, pastato, objekto, dangos, kelio unikalus pavadinimas (vardas).

Tekstas.

12

Rusis

Statinio, pastato, objekto, dangos, kelio, geležinkelio, medžio, infrastruktūros objekto, kelio ženklinimo rūšis (tipas).

Tekstas.
Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

13

Skersmuo

Medžio, kolonos, stulpo skersmuo, m.

Realusis skaičius,
iki 3 skaitmenų po kablelio.

14

Kita_info

Kita informacija apie objektą, kurios negalima įrašyti į kitus atributinius laukus. Pildoma prireikus.

Tekstas.

 

37. Klasifikatoriai, pateikti Reglamento 38 punkte, apima daugiau reikšmių, negu jų būtina topografiniam planui sudaryti. Klasifikatorių reikšmės gali būti panaudotos, jeigu tokias reikšmes geodezininkas gali nustatyti vietovėje vizualiai.

38. Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributinių reikšmių klasifikatoriai:

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

1

Dirbtinės dangos medžiaga

Dirbtinės dangos medžiaga (asfaltas, betonas ir pan.).

Medziaga

2428, 2430

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

1.1.

asf

Asfaltbetonio danga.

1.2.

tr

Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga.

1.3.

c

Plokščių (plytelių) danga.

1.4.

žv

Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių.

1.5.

gr

Natūralių ar skaldytų akmenų danga, grindinys.

1.6.

bet

Betono monolito ar plokščių danga.

1.7.

met

Plieno lakštų, ketaus plokščių danga.

1.8.

grunt

Suplūktas (suvažinėtas) gruntas be sutvirtinimo ir dangos.

1.9.

asf gum

Asfaltbetonio su guma danga.

1.10.

gum

Gumos danga.

1.11.

med

Medžio lentų, tašų danga.

1.12.

bet kor

Betono danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.

1.13.

met kor

Plieno, ketaus danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.

1.14.

pls kor

Plastikinė danga, laidi vandeniui.

1.15.

pls

Plastiko danga.

1.16.

dirbt

Dirbtinės vejos danga.

1.17.

dek

Dekoratyvinė danga be rišiklių (dekoratyvinis mulčias ir pan.).

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

2

Dirbtinės dangos paskirtis

Dirbtinės dangos paskirtis (gatvė, aikštė ir pan.).

Paskirtis

2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2430

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

2.1.

kelias

Kelias, gatvė.

2.2.

park

Automobilių stovėjimo aikštelė, kiemas, šalia kelio esanti teritorija.

2.3.

pėsč

Pėsčiųjų ir dviračių takas, šaligatvis.

2.4.

dvir

Dviračių takas.

2.5.

aikšt

Pėstiesiems skirta aikštė.

2.6.

sport

Sporto aikštės, aikštyno danga, žaidimų aikštelė.

2.7.

civ

Civilinis pakilimo takas.

2.8.

kar

Karinis pakilimo takas.

2.9.

stat

Rampa, terasa, nuolaidi atraminė sienelė.

2.10.

pavirš

Įspėjamasis paviršius akliesiems, silpnaregiams ir pan.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

3

Geležinkelio kelio rūšis

Geležinkelio kelio rūšis (tarpstotis, privažiuojamasis ir pan.).

Rusis

2521, 2522

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

3.1.

p pagr

Plačiosios pagrindinis, viešasis geležinkelio kelias, tarpstotis, pagrindinis kelias stotyje.

3.2.

p prvž

Plačiosios vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias.

3.3.

p stot

Plačiosios stoties bėgių kelias, kuris nėra pagrindinis.

3.4.

e pagr

Europinės vėžės pagrindinis, viešasis geležinkelio kelias, tarpstotis, pagrindinis kelias stotyje.

3.5.

e prvž

Europinės vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias.

3.6.

e stot

Europinės vėžės stoties bėgių kelias, kuris nėra pagrindinis.

3.7.

s pagr

Siaurosios vėžės pagrindinis, viešasis geležinkelio kelias, tarpstotis, pagrindinis kelias stotyje.

3.8.

s prvž

Siaurosios vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias.

3.9.

s stot

Siaurosios vėžės stoties bėgių kelias, kuris nėra pagrindinis.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

4

Gyvenamojo pastato paskirtis

Gyvenamosios paskirties pastato klasė (vienbutis, dvibutis, daugiabutis, kitos gyvenamosios paskirties  (bendrabutis, vaikų namai, globos namai, vienuolynas ir pan.).

Paskirtis

2601

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

4.1.

vienb

Gyvenamosios paskirties vieno buto.

4.2.

dvib

Gyvenamosios paskirties dviejų butų.

4.3.

daugb

Gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų (daugiabutis).

4.4.

soc

Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabutis, globos namai ir pan.).

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

5

Inžinerinio tinklo pastato ar statinio paskirtis

Inžinerinių komunikacijų pastato ar statinio naudojimo paskirtis.

Paskirtis

2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

5.1.

nafta

Naftos tinklų.

5.2.

dujos

Dujų tinklų.

5.3.

vanduo

Vandentiekio tinklų.

5.4.

šiluma

Šilumos tinklų.

5.5.

nuotekos

Nuotekų šalinimo tinklų.

5.6.

elektra

Elektros tinklų.

5.7.

ryšiai

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

5.8.

inžinerija

Kitų inžinerinių tinklų.

5.9.

skyst dujos

Suskystintosios gamtinės dujos.

5.10.

naft dujos

Suskystintosios naftos dujos.

5.11.

naft prod

Naftos produktai.

5.12.

duj kondens

Dujų kondensatui laikyti ir dujoms iš jo šalinti.

5.13.

magistr

Kiti magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) įrenginiai ir statiniai.

5.14.

vėjo el

Vėjo elektrinė.

5.15.

el skirstykla

Elektros skirstykla.

5.16.

el skirstomasis

Elektros skirstomasis punktas.

5.17.

el sr keitimo

Elektros srovės keitimo stotis.

5.18.

el tr pastote

Elektros transformatorių pastotė.

5.19.

atlieku

Buitinių atliekų požeminiai ar antžeminiai konteineriai.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

6

Inžinerinio objekto medžiaga

Pralaidos vamzdžio medžiaga.

Medziaga

2231, 2235

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

6.1.

pls

Plastikas.

6.2.

met

Metalas.

6.3.

bet

Betonas.

6.4.

ker

Keramika.

6.5.

mūr

Mūras.

6.6.

med

Medis.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

7

Kelio infrastruktūros objekto rūšis

Kelių eismo kontrolės, eismo infrastruktūros objekto rūšis (blykstė, vaizdo kamera, radaras, garsiakalbis, švieslentė, greičio matavimo antena, meteorologinis įrengimas ir pan.).

Rusis

2516

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

7.1.

kam

Stebėjimo vaizdo kamera.

7.2.

rad

Greičio matavimo radaras.

7.3.

dav

Transporto priemonių identifikavimo daviklis.

7.4.

blkst

Blykstė.

7.5.

garsk

Garsiakalbis.

7.6.

šviesl

Švieslentė.

7.7.

ant

Duomenų perdavimo antena.

7.8.

meteo

Meteorologinis įrengimas.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų ir identifikavimo taškų kodams

8

Mažosios architektūros objekto rūšis

Funkcinio ar dekoratyvinio nesudėtingos konstrukcijos aplinkos tvarkymo objekto rūšis (skulptūra, sporto ir žaidimų įranga, dviračių stovas, suoliukas, gėlinė, šiukšlių dėžė, vasaros kavinė, laikinas prekystalis ir pan.).

Rusis

2737, 2738

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

8.1.

pam

Paminklas.

8.2.

sklp

Skulptūra.

8.3.

gėl

Gėlinė.

8.4.

suol

Suoliukas.

8.5.

šiukšl

Šiukšlių dėžė.

8.6.

dvir

Dviračių stovas.

8.7.

sport

Sporto, žaidimų aikštelės įrenginiai.

8.8.

prek

Prekystalis.

8.9.

kav

Lauko kavinė.

8.10.

estrd

Estrada.

8.11.

čiuož

Čiuožykla.

8.12.

riedl

Riedlenčių parkas ar jo įrenginiai.

8.13.

šun

Šunų vedžiojimo aikštelė ar jos įrenginiai.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

9

Medžio lapuočio rūšis

Lapuočio medžio rūšis.

Rusis

2331

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

9.1.

Al

Alyva.

9.2.

Alk

Alksnis.

9.3.

Ak

Akacija.

9.4.

Ar

Aronija.

9.5.

Ą

Ąžuolas.

9.6.

Bt

Baltalksnis.

9.7.

B

Beržas.

9.8.

Bl

Blindė.

9.9.

Bu

Bukas.

9.10.

D

Drebulė.

9.11.

Gl

Gluosnis.

9.12.

Gd

Gudobelė.

9.13.

G

Guoba.

9.14.

Iv

Ieva.

9.15.

J

Juodalksnis.

9.16.

Kr

Karklas.

9.17.

Kšt

Kaštonas.

9.18.

K

Klevas.

9.19.

Kriaušė.

9.20.

Lz

Lazdynas.

9.21.

L

Liepa.

9.22.

O

Obelis.

9.23.

Pt

Putinas.

9.24.

Rg

Raugerškis.

9.25.

Sm

Sausmedis.

9.26.

Sb

Skroblas.

9.27.

Sl

Slyva.

9.28.

Šv

Šeivamedis.

9.29.

Šm

Šermukšnis.

9.30.

Šlk

Šilkmedis.

9.31.

Tr

Trešnė.

9.32.

T

Tuopa.

9.33.

U

Uosis.

9.34.

V

Vinkšna.

9.35.

S

Skirpstas.

9.36.

Vyšnia.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

10

Medžio spygliuočio rūšis

Spygliuočio medžio rūšis.

Rusis

2332

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

10.1.

C

Cūga.

10.2.

E

Eglė.

10.3.

Kd

Kadagys.

10.4.

Ked

Kedras.

10.5.

Kn

Kėnis.

10.6.

M

Maumedis.

10.7.

Pc

Pocūgė.

10.8.

P

Pušis.

10.9.

Tj

Tuja.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

11

Medžio vaismedžio rūšis

Vaismedžio rūšis.

Rusis

2333

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

11.1.

Ab

Abrikosas.

11.2.

Cd

Cidonija.

11.3.

Kriaušė.

11.4.

O

Obelis.

11.5.

Per

Persikas.

11.6.

Sl

Slyva.

11.7.

Šm

Šermukšnis.

11.8.

Tr

Trešnė.

13.9.

Vyšnia.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

12

Negyvenamojo pastato paskirtis

Negyvenamosios paskirties pastato klasė (administracinės, prekybos, sandėliavimo, gamybos, gydymo ir pan.).

Paskirtis

2602

 

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

12.1.

viešb

Viešbučių paskirties.

12.2.

adm

Administracinės paskirties.

12.3.

prekyb

Prekybos paskirties.

12.4.

paslg

Paslaugų paskirties.

12.5.

mait

Maitinimo paskirties.

12.6.

transp

Transporto paskirties.

12.7.

garaž

Garažų paskirties.

12.8.

gamyb

Gamybos, pramonės paskirties.

12.9.

sand

Sandėliavimo paskirties.

12.10.

kult

Kultūros paskirties.

12.11.

moksl

Mokslo paskirties.

12.12.

gyd

Gydymo paskirties.

12.13.

poils

Poilsio paskirties.

12.14.

sport

Sporto paskirties.

12.15.

relig

Religinės paskirties.

12.16.

spec

Specialiosios paskirties.

12.17.

pagalb

Pagalbinio ūkio.

12.18.

ferm

Kitos (fermų) paskirties.

12.19.

ūk

Kitos (ūkio) paskirties.

12.20.

šiltn

Kitos (šiltnamių) paskirties.

12.21.

sod

Kitos (sodų) paskirties.

12.22.

slėpt

Uždaras statinys, statytas arba įrengtas žmonėms apsaugoti nuo naikinimo priemonių.

12.23.

kar

Karinės paskirties statinys.

12.24.

laid

Koplyčia, mauzoliejus, kolumbariumas ir pan.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

13

Paslaugų objekto rūšis

Paslaugų teikimo infrastruktūros objekto rūšis (elektrinio transporto krovimo stotelė, stovos skaitiklis, paštomatas, bankomatas, dviračių ar paspirtukų nuomos punktas, užtvaro dėžutė ir pan.).

Rusis

2736

 

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

13.1.

krovimo

Elektrinio transporto krovimo stotelė.

13.2.

parkomatas

Automobilių stovos skaitiklis.

13.3.

paštomatas

Paštomatas.

13.4.

bankomatas

Bankomatas.

13.5.

interakt

Interaktyvus paslaugų (informacijos teikimo ir pan.) objektas.

13.6.

dvir nuoma

Dviračių, paspirtukų nuomos punktas.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

14

Pastato konstrukcijos medžiaga

Pastato laikančiosios konstrukcijos medžiaga.

Medziaga

2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

14.1.

mūr

Plytų, akmenų mūro sienos.

14.2.

mūr bl

Keraminių, silikatinių, akyto betono blokelių mūro sienos.

14.3.

blok

Gelžbetonio plokščių sienos.

14.4.

mon

Monolitinio betono, gelžbetonio sienos.

14.5.

bet k

Surenkamas arba monolitinis gelžbetonio karkasas.

14.6.

met k

Plieno karkasas.

14.7.

med k

Medžio karkasas, mediniai, SIP skydai ir pan.

14.8.

rast

Rankinio, mašininio apdirbimo, klijuotų rąstų sienos.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

15

Tilto, tunelio konstrukcijos medžiaga

Tilto ar tunelio laikančiosios konstrukcijos medžiaga.

Medziaga

2501, 2502

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

15.1.

glžbt

Gelžbetonio konstrukcija.

15.2.

pln

Plieninė konstrukcija.

15.3.

komp

Kompozitinis plieno ir betono tiltas – tiltas, kurio perdanga sudaryta iš pagrindinių plieninių sijų ir standžiai su jomis sujungtos gelžbetoninės plokštės

15.4.

med

Medinės konstrukcijos tiltas.

15.5.

mūr

Mūras.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

16

Tilto, tunelio paskirtis

Tilto ar tunelio paskirtis (automobilių, pėsčiųjų ir pan.).

Paskirtis

2501, 2502

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

16.1.

autm

Automobilių kelių tiltas, viadukas, estakada, tunelis.

16.2.

pėsč

Pėsčiųjų ir (arba) dviračių tiltas, viadukas, estakada, tunelis.

16.3.

gelež

Geležinkelio tiltas, viadukas, estakada, tunelis.

16.4.

gyv

Tunelis ar viadukus laukiniams gyvūnams.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų ir identifikavimo taškų kodams

17

Topografinio objekto medžiaga

Statinio, objekto (tvoros, kolonos ir pan.) medžiaga.

Medziaga

2*** (taikoma prireikus topografiniams objektams)

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

17.1.

met

Metalas.

17.2.

bet

Betonas.

17.3.

akm

Akmuo.

17.4.

med

Medis.

17.5.

pls

Plastikas.

17.6.

ker

Keramika.

17.7.

stikl

Stiklas.

17.8.

grunt

Gruntas.

17.9.

mūr

Mūras.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

18

Aukščio matavimo atskaita

Aukščio matavimo vieta.

Atskaita

2241

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

18.1.

vv

Vamzdžio viršus.

18.2.

va

Vamzdžio, latako apačia.

 

_______________________