NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR PETICIJŲ NAGRINĖJIMO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1P-502-(1.3 E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. D1-393 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.3 ir 18.4 papunkčiais,

t v i r t i n u Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Bendrųjų reikalų departamento direktorė,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                                    Giedrė Ričkutė

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu

Nr. 1P-502-(1.3 E.)

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR PETICIJŲ NAGRINĖJIMO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) peticijų komisijos (toliau – Peticijų komisija) sudarymo tvarką, kompetenciją, teises ir pareigas, darbo organizavimo, kreipimosi ir peticijų nagrinėjimo tvarką.

2. Peticijų komisija yra Nacionalinės žemės tarnybos sudaryta nenuolatinė komisija, kuri sprendžia kreipimosi į Nacionalinę žemės tarnybą pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka.

3. Peticijų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Peticijų konstituciniu įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Peticijų komisija nenagrinėja skundų, pareiškimų ir pasiūlymų, kurių nagrinėjimo tvarką nustato kiti įstatymai ir teisės aktai.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Peticijų konstituciniame įstatyme.

 

II SKYRIUS

PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMAS, DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Nacionalinėje žemės tarnyboje gautas kreipimasis, kuris teikiamas pagal Peticijų konstitucinį įstatymą, registruojamas Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). Registruoto kreipimosi pagrindu Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu dėl kiekvieno konkretaus atvejo sudaroma Peticijų komisija.

7. Peticijų komisiją sudaro 5 nariai, iš kurių skiriamas ir sekretorius. Peticijų komisijai vadovauja pirmininkas, skiriamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus. Peticijų komisijos pirmininkas šaukia posėdžius, jiems vadovauja. Sekretorius rūpinasi, kad posėdžiams būtų parengti reikalingi dokumentai ir kita medžiaga.

8. Peticijų komisijos posėdis gali būti organizuojamas ir nuotoliniu bei mišriu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinant posėdyje dalyvaujančių asmenų tapatybės ir balsavimo rezultatų nustatymą. Kai posėdis organizuojamas nuotoliniu ar mišriu būdu, taip pat gavus informaciją apie Peticijų komisijos nario, pareiškėjo ir (ar) jo atstovo arba kitų į posėdį kviečiamų asmenų pageidavimą dalyvauti konkrečiame posėdyje nuotoliniu būdu, posėdžių sekretorius likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki to posėdžio dienos išsiunčia posėdyje nuotoliniu būdu dalyvausiantiems asmenims prisijungimo prie posėdžio duomenis.

9. Posėdžių sekretorius parengia preliminarią Peticijų komisijos posėdžio darbotvarkę ir ją suderina su Peticijų komisijos pirmininku. Preliminarią Peticijų komisijos posėdžio darbotvarkę ir kitą posėdžio medžiagą posėdžių sekretorius Peticijų komisijos nariams pateikia likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio pradžios.

10. Dėl kiekvieno svarstomo klausimo Peticijų komisija sprendžia Peticijų komisijos posėdyje dalyvaujančių Peticijų komisijos narių bendru sutarimu, o nepasiekus bendro susitarimo – posėdyje dalyvaujančių Peticijų komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Peticijų komisijos posėdžio pirmininko balsas.

11. Peticijų komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 Peticijų komisijos nariai. Peticijų komisijos priimti sprendimai, išvados įforminami protokolu. Protokolą pasirašo visi komisijos nariai. Protokolo kopijos siunčiamos pareiškėjams ar jų atstovams, suinteresuotiesiems asmenims Peticijų konstitucinio įstatymo nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

 

III SKYRIUS

KREIPIMOSI NAGRINĖJIMAS

 

12. Kreipimasis Nacionalinei žemės tarnybai gali būti pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis laikantis Peticijų konstitucinio įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

13. Kreipimasis registruojamas DVS ir perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui rezoliucijai dėl Peticijų komisijos sudarymo įrašyti. Apie kreipimosi užregistravimą DVS pareiškėjui ar jo atstovui pranešama Peticijų konstitucinio įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

14. Peticijų komisija, susipažinusi su kreipimusi, nustato, ar jame išdėstytų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai. Jeigu kreipimąsi turi nagrinėti kita institucija, atliekami Peticijų konstitucinio įstatymo 11 straipsnyje nustatyti veiksmai dėl kreipimosi persiuntimo atitinkamai institucijai.

15. Peticijų komisija, išsiaiškinusi, kad kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, sprendžia klausimą dėl kreipimosi pripažinimo peticija.

16. Kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimą Peticijų komisija sprendžia Peticijų konstitucinio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais. Pripažinusi kreipimąsi peticija, Peticijų komisija kartu sprendžia klausimą, ar galima priimti peticiją nagrinėti. Peticijų komisija, priėmusi sprendimą peticiją nagrinėti, paskiria peticijos nagrinėjimo būdą, vietą ir laiką ir apie tai paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje. Nepripažinusi kreipimosi peticija, Peticijų komisija atlieka Peticijų konstitucinio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus veiksmus.

 

IV SKYRIUS

PETICIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

17. Peticijų komisija, nagrinėdama peticiją, vadovaujasi Peticijų konstitucinio įstatymo 17 straipsnyje nustatytais principais ir šio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

18. Peticijų komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti pareiškėjas ir (ar) jo atstovas. Jie gali išdėstyti savo reikalavimus, atsakyti į Peticijos komisijos narių klausimus ir kt.

19. Peticijų komisijos išvada ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados priėmimo dienos pateikiama pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbiama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

20. Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui išvadą dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

21. Galutinį ir neskundžiamą sprendimą dėl peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo tenkinimo / netenkinimo priima Nacionalinės žemės tarnybos direktorius. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius, priimdamas šį sprendimą, atsižvelgia į Peticijų komisijos išvadą, tačiau ja vadovautis neprivalo.

22. Peticijų komisija apie Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus priimtą sprendimą dėl peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo tenkinimo per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos praneša pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Peticijų nagrinėjimo metu priimti sprendimai gali būti skundžiami Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

24. Peticijų komisijos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________

part_584d0f4c8c0b489187ab1ffa6d9f8eb5_end