VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. 223 DĖL PARAMOS GAVĖJŲ PRAŠYMO GRĄŽINTI SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. VA-60

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu ir 22.9 papunkčiu,

pakeičiu Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininko pavaduotoja,

atliekanti viršininko funkcijas                                                                             Eglė  Ramanauskienė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 223 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2023 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. VA-60

redakcija)

 

PARAMOS GAVĖJŲ prašymO grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos gavėjų prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paramos gavėjų Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) teikiamų prašymų grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) užpildymo ir pateikimo, taip pat VMI sprendimų dėl PVM sumų grąžinimo paramos gavėjams priėmimo ir tokių sumų grąžinimo paramos gavėjams tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 50 straipsniu ir Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 169 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams taisyklių patvirtinimo“.

3Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose apskaitos dokumentų tvarkymą, vartojamas sąvokas.

4. Paramos gavėjų prašymą grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, kurio forma yra Taisyklių 1 priedas (toliau – Prašymas), gali užpildyti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodyti Lietuvos Respublikoje įregistruoti paramos gavėjai, išgabenę prekes kaip paramą už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiantiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą galintiems būti paramos gavėjais.

                                                                                                                                                                

II SKYRIUS

PRAŠYMO UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

5. Prašyme nurodomas paramos gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo kodas ir buveinės adresas, Prašymo pateikimo data ir prašoma grąžinti sumokėto PVM suma, kuri nurodoma skaičiais (pvz., 1 005 Eur) ir žodžiais (pvz., tūkstantis penki eurai). Šiai sumai apskaičiuoti pagal kiekvieną eksporto deklaraciją, kaip ji apibrėžta Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklėse, patvirtintose Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“, pateikiama Duomenų apie prekes, kaip parama išgabentas iš Lietuvos Respublikos, forma, kuri yra Taisyklių 2 priedas (toliau – Duomenų forma).

6. Prašymu prašoma grąžinti sumokėta PVM suma turi sutapti su Duomenų formos 4 stulpelio (stulpelių, jei prekės išgabentos pagal kelias eksporto deklaracijas) eilutėje „Iš viso“ nurodyta suma.

7. Prašymo laukelyje „Prašančio susigrąžinti sumokėtą PVM paramos gavėjo“ nurodomas Prašymą pateikusio paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos mokėjimo, kredito ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris, pavadinimas, mokesčių mokėtojo kodas.

8. Prašymo laukelyje „Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galinčio būti paramos gavėju už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiančio juridinio asmens ar kitos organizacijos (kuriems kaip parama buvo išgabentos prekės)“ nurodomas už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiančios organizacijos ar juridinio asmens, kuriems kaip parama buvo išgabentos prekės, pavadinimas, kodas, adresas.

9. Prašymo laukelyje „Kaip parama išgabentų prekių bendra pirkimo kaina“ nurodoma bendra prekių, išgabentų kaip parama, pirkimo kaina eurais (be PVM).

10. Kartu su Prašymu paramos gavėjas turi pateikti PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, prekių išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos įrodymus (krovinio gabenimo važtaraščiai, eksporto deklaracijos, paramos perdavimo–priėmimo aktai, kiti dokumentai, įrodantys, kad prekės buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos) bei įrodymus, kad prekių gavėjas yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiantis juridinis asmuo ar kita organizacija, pagal Labdaros ir paramos įstatymą galintys būti paramos gavėjais.

11. Prašymas teikiamas elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

Sprendimo Priėmimas

 

12. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) valstybės tarnautojas nustatęs, kad Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir / ar netikslūs, neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų, per 5 darbo dienas per Mano VMI suformuoja paramos gavėjui pranešimą apie Prašymo atmetimą ir jame nurodo nustatytas klaidas ir trūkumus.

13. Jei nustatoma, kad prie Prašymo trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, AVMI valstybės tarnautojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po prašymo gavimo VMI dienos, Prašymą pateikusiam asmeniui per Mano VMI išsiunčia pranešimą, kuriame nurodo, kokie dokumentai ar duomenys ir iki kokio termino papildomai turi būti pateikti VMI. Prašymo nagrinėjimas stabdomas iki tol, kol bus pateikti prašymui išnagrinėti būtini duomenys ir / ar dokumentai arba iki pranešime nurodyto termino. Nepateikus papildomų dokumentų ir / ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, priimamas sprendimas negrąžinti sumokėto PVM.

14. AVMI valstybės tarnautojas, turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų pateikimo dienos, o kai atliekamas paramos gavėjo patikrinimas, – per 10 kalendorinių dienų nuo mokesčio administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos, parengia Sprendimą dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo paramos gavėjams (toliau – Sprendimas), kurio pavyzdinė forma patvirtinta Taisyklių 3 priede. Sprendimą pasirašo AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo.

15. Priėmus Sprendimą negrąžinti prašomos PVM sumos, Sprendime turi būti nurodyta priežastis (priežastys), dėl kurių prekių pirkimo PVM negrąžinamas. Apie priimtą Sprendimą mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas per Mano VMI informuoja paramos gavėją.

16. Jei priimamas Sprendimas grąžinti PVM sumą, per 5 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos grąžintina PVM suma (jos dalis):

16.1. įskaitoma paramos gavėjo turimoms VMI administruojamų mokesčių nepriemokoms ir kitoms į valstybės biudžetą nesumokėtoms sumoms padengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos I dalies IX skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis;

16.2. pervedama į paramos gavėjo nurodytą sąskaitą mokėjimo, kredito ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

17. Apie Taisyklių 16.1 papunktyje nurodytus prievolių įskaitymo veiksmus mokesčių administratorius informuoja paramos gavėją per Mano VMI.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Už neteisingą duomenų pateikimą Prašyme bei Duomenų formoje taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

______________

part_1bc7ec74bb37417aa87d56d9e6e15b58_end