LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2017 m. lapkričio 6 d. ĮSAKYMO NR. V-277 „Dėl MENO DOKTORANTŪROS KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-139

Vilnius

 

 

Pakeičiu  Meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-277 „Dėl Meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

BENDRoSIOS VERTINIMO NUOSTATOS IR VERTINIMO EIGA

 

4. Institucijos vykdomos meno doktorantūros (toliau – Doktorantūra) kokybei ir efektyvumui vertinti Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas (toliau – Komitetas) sudaro ne mažesnę kaip penkių ekspertų komisiją, kuri sudaroma vadovaujantis Tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos taisyklėmis. Ekspertų komisijos nariai turi turėti dalyvavimo meno doktorantūros studijų procese patirties. Skirtumas tarp joje esančių ekspertų menininkų ir (ar) meno daktarų bei ekspertų mokslininkų skaičiaus negali būti didesnis nei vienas asmuo. Komisijos darbui vadovauja ekspertų komisijos vadovas – meno daktaras arba menininkas.

5. Ekspertų komisijos darbą organizuoja Tarybos administracijos atstovas, kuris bendrauja su Institucija, teikia ekspertų komisijai reikiamus dokumentus, protokoluoja jos posėdžius ir priimtus nutarimus.

6. Doktorantūros vertinimas susideda iš trijų pagrindinių dalių: Institucijos savianalizės ir jos suvestinės vertinimo, ekspertų komisijos vizito į doktorantūrą vykdančią Instituciją (gali būti organizuojamas mišriu ar nuotoliniu būdu) ir vertinamųjų išvadų parengimo. Vertinimo etapai:

6.1. Taryba viešai skelbia numatomų vertinti doktorantūrų sąrašą, vertinimo datas, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki vizito – ekspertų komisijos sudėtį. Jei Doktorantūrą vykdanti Institucija pateikia argumentų, kad nurodytos sudėties ekspertų komisija Doktorantūrą gali vertinti neobjektyviai, Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas šiuos argumentus svarsto ir gali nuspręsti ekspertų komisijos sudėtį keisti;

6.2. Tarybos administracija ir Institucija suderina vertinimo sąlygas bei terminus;

6.3. Institucija per tris mėnesius atlieka doktorantūros savianalizę ir parengia jos suvestinę (Aprašo 1 priedas; savianalizės suvestinės rengimo klausimais Instituciją konsultuoja Tarybos administracijos atstovas). Savianalizės suvestinės apimtis – ne daugiau kaip 20000 spaudos ženklų, neskaitant priedų;

6.4. Ekspertų komisija išnagrinėja savianalizės suvestinėje pateiktą informaciją, parengia individualius vertinimus ir iškelia probleminius vertinimo klausimus. Bendrame komisijos posėdyje sutariama, kurioms vertinimo sritims vizito Institucijoje metu bus skiriama daugiau dėmesio ir pagal poreikį pateikia Institucijai prašymą dėl papildomos informacijos, reikalingos vertinimui atlikti.

6.41. Tarybos administracijos atstovas parengia su ekspertų komisija ir Institucija suderintą ekspertų vizito Institucijoje darbotvarkę;

6.5. Ekspertų komisija vizito metu susitinka su Institucijos ar jos padalinio administracija, doktorantūros komiteto nariais, Doktorantūros savianalizės rengėjais, kitais Doktorantūros proceso dalyviais, doktorantais. Vizito metu ekspertų komisija apžiūri Doktorantūros studijoms ir meno projektams rengti skirtą infrastruktūrą bei peržiūri su Doktorantūros vykdymu susijusią dokumentaciją. Organizuojant ekspertų komisijos susitikimus su doktorantais, ekspertai informuojami, kurie susitikime dalyvaujantys doktorantai taip pat yra ir institucijos darbuotojai, nurodant jų užimamas pareigas. Vizito pabaigoje ekspertų komisija vizitą aptaria ir su aptarimo išvadomis žodžiu supažindina Institucijos bendruomenę;

6.6. Ne vėliau kaip per mėnesį po vizito Institucijoje ekspertų komisija parengia išvadų apie Doktorantūrą projektą (toliau – Išvadų projektas), užpildydama ekspertinio vertinimo formą (Aprašo 2 priedas) ir pateikia ją Tarybai. Išvadų projektą patvirtina ekspertų komisijos vadovas;

6.7. Taryba Išvadų projektą pateikia Institucijai, kuri per 10 darbo dienų nuo Išvadų projekto pateikimo dienos gali pateikti pastabų dėl Išvadų projekte galimai padarytų faktinių klaidų;

6.8. Ekspertai, atsižvelgę į Institucijos pastabas, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo parengia galutines vertinamąsias išvadas, kurias pasirašo ir teikia Komitetui, kuris svarsto ir teikia siūlymą Tarybos pirmininkui;

6.81Institucija, nesutikdama su Tarybos siūlymu dėl Doktorantūros įvertinimo, per 15 darbo dienų nuo siūlymo išsiuntimo dienos gali pateikti Tarybai argumentuotą apeliaciją. Institucijos apeliacija išnagrinėjama Tarybos nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą Institucija informuojama raštu.

6.9. Taryba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikia siūlymą dėl Doktorantūros tęstinumo, nurodydama Doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinamąją išvadą: puikiai, labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepakankamai. Savianalizės suvestinę pateikusiai Institucijai išsiunčiama kopija. Taryba ir Institucija šias išvadas viešai skelbia savo interneto svetainėse.

7.  Įvertinus puikiai arba labai gerai Doktorantūros teisė tęsiama. Jeigu vertinama gerai, nustačius nedidelių Doktorantūros trūkumų, arba vertinama patenkinimai, nustačius esmingesnių Doktorantūros trūkumų, Taryba įpareigoja Instituciją juos pašalinti per Tarybos nustatytą laikotarpį. Institucija numato priemones savianalizės ir vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti ir Doktorantūrai tobulinti ir informuoja Tarybą.

8. Jeigu vertinant nustatoma, kad Doktorantūros kokybė ir efektyvumas nepakankami, Taryba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikia siūlymą Doktorantūros teisę sustabdyti arba panaikinti. Doktorantūros teisę sustabdžius, priėmimas į Doktorantūrą nevykdomas, o Doktorantūrą vykdanti institucija gali kreiptis į Tarybą prašydama atnaujinti sustabdytą Doktorantūros teisę ne anksčiau kaip po 3 metų nuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo dėl doktorantūros teisės sustabdymo įsigaliojimo.“

2. Pakeičiu nurodyto įsakymo 1 priedą ir 2 priedą ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką                                                  Ričardas Rotomskis

 


 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2017 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-277

(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 redakcija)

1 priedas

 

(Meno doktorantūros savianalizės suvestinės forma)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MENO DOKTORANTŪROS

(institucijos pavadinimas)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRYPTIES SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ

(meno krypties pavadinimas)

 

Vertinamasis laikotarpis: 20...– 20... m.

 

1. Informacija apie institucijos (institucijų) vykdomą meno doktorantūrą (toliau – Doktorantūra):

1.1. Pateikiama Doktorantūrą vykdančios institucijos (institucijų) (toliau – Institucija) struktūra, nurodoma, kokias funkcijas Doktorantūros organizavimo procese atlieka Institucijos padaliniai;

1.2. Nurodomi Doktorantūros tikslai, analizuojama, kaip jie dera su Institucijos strategija ir misija;

1.3. Pateikiami duomenys apie Institucijos per pastaruosius šešerius metus sukurtą meninę ir menotyros krypties ir kitą doktorantūros studijoms aktualią mokslinę produkciją (ekspertai vertina pagal Tarybos pateiktus kasmetinio ir palyginamojo ekspertinio mokslo, meno veiklos vertinimo rezultatus, Institucija (-jos) duomenų neteikia), dalyvavimą tarptautiniuose ir nacionaliniuose meno ir (ar) mokslo projektuose, Doktorantūros proceso dalyvių narystę kūrybinėse sąjungose, nacionalinėse ir tarptautinėse kūrybinėse draugijose, asociacijose. Institucija pateikia ne daugiau kaip 12 vertinamos Doktorantūros studijoms aktualiausių meno darbų, įgyvendintų per pastaruosius šešerius metus, sąrašą.

2. Doktorantūros projektas:

2.1. pateikiamos Doktorantūros studijų apimtys kreditais, pagrindžiamas Doktorantūros studijų inovatyvumas ir metodologinis aktualumas;

2.2. nurodomos meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių integralumas, atskleidžiama, kaip rengiant meno projektus užtikrinamos sąlygos siekti visuminių kompetencijų ir profesionalumo;

2.3. aprašomas Doktorantūros studijų tobulinimo ir meno projekto kokybės užtikrinimo procesas.

3. Doktorantūros studijų sandara ir studijų metodai:

3.1. nurodoma, kokią dalį Doktorantūros studijose užima paskaitos, seminarai ir savarankiškas doktoranto darbas;

3.2. nurodomi Doktorantūros studijų privalomieji ir pasirenkamieji dalykai, pateikiamos nuorodos į dalykų aprašus;

3.3. pagrindžiama, kaip Doktorantūros studijų dalykai susiję tarpusavyje ir su magistrantūros studijų programomis;

3.4. aprašoma meno projekto vadovų individualaus darbo su doktorantais ir doktorantų atliekamo kūrybinio tiriamojo darbo organizavimo tvarka;

3.5. aprašomos numatomos priemonės Doktorantūros kokybei ir efektyvumui užtikrinti ir pagrindžiamas jų pakankamumas.

4. Doktorantūros studijų procesas:

4.1. nurodoma, kokias funkcijas Doktorantūros studijų procese atlieka doktorantūros dalyviai: Doktorantūros komitetas, Doktorantūros skyriaus, Institucijos padaliniai ir meno projekto vadovai, konsultantai ir gynimo tarybos nariai;

4.2. pateikiama nuoroda į doktorantų vertinimo ir atestavimo procedūrų ir kriterijų aprašą;

4.3. nurodoma, kokių esama galimybių atlikti pedagoginę praktiką, kokios šios praktikos apimtys ir formos;

4.4. nurodoma, kokių galimybių doktorantai turi dalyvauti tarptautinėje meno ir tyrimų veikloje, kaip tas galimybes įgyvendina.

5. Doktorantų skaičiaus kitimas:

5.1. nurodoma, kiek per pastaruosius šešerius metus vyko konkursų, kiek pretendavo ir priimta doktorantų.

5.2. nurodoma, kiek doktorantų buvo išbraukta iš doktorantų sąrašo (ir dėl kokių priežasčių), kiek apgynė meno projektus ir įgijo meno daktaro laipsnį. Paaiškinama, kokių priemonių imamasi, kad studijas nutrauktų kuo mažiau doktorantų;

5.3. pateikiami duomenys apie doktorantus, kurie meno daktaro laipsnį įgijo eksternu (nurodoma, kur rengti eksternu apginti meno projektai, kokias Doktorantūros studijas baigė eksternu meno projektus apgynę doktorantai ir kiek studijos truko).

6. Doktorantūros proceso dalyviai:

6.1. aprašoma, kaip vyksta Doktorantūros komiteto ir kitų Doktorantūros proceso dalyvių atranka bei meno projektų vadovų skyrimas (atrankos ir skyrimo principai bei doktorantūros proceso dalyviams (įskaitant ir vadovus) taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Pateikiami visų Doktorantūros proceso dalyvių gyvenimo aprašymai bei pastarųjų šešerių metų meninės ir mokslinės veiklos rezultatų sąrašai;

6.2. atskleidžiama, kaip kinta (auga) Doktorantūros proceso dalyvių profesinė kompetencija.

7. Doktorantūros vykdymo sąlygos:

7.1. nurodomos ir įvertinamos Institucijos turimos sąlygos meno projekto kūrybinei daliai rengti;

7.2. nurodoma ir įvertinama, kiek Doktorantūros studijoms ir meno projektui rengti yra tinkami ir prieinami Institucijos bibliotekos ištekliai, duomenų bazės ir kiti duomenų šaltiniai;

7.3. nurodoma, kiek lėšų Institucija skiria Doktorantūrai vykdyti ir tobulinti.

8. Išoriniai ryšiai:

8.1. nurodoma, kaip Institucijos vykdoma Doktorantūra koreliuoja su kitomis panašaus profilio doktorantūromis (tomis, kurias vykdo kiti Lietuvos ar užsienio šalių universitetai ir (ar) aukštosios mokyklos);

8.2. nurodoma, kiek Institucijos Doktorantūros procese dalyvaujančių asmenų dalyvauja (dalyvavo) tarptautinėse doktorantūros lygmens mainų programose;

8.3. nurodoma, kiek Institucijos Doktorantūros procese dalyvavo (dalyvauja) užsienio menininkų ir mokslininkų.

9. Grįžtamasis ryšys:

9.1. atskleidžiama, ką apie Doktorantūros studijas ir jų kokybę bei rezultatus mano Doktorantūrą baigusieji doktorantai (pateikiama apklausų analizė), kokie ryšiai su jais palaikomi;

9.2. atskleidžiama, ką apie Doktorantūros studijas ir jų kokybę bei rezultatus mano meno daktarai, esant galimybei, klausiama meno daktarus įdarbinusių darbdavių nuomonės (pateikiama apklausos anketų analizė).

10. Studijų kokybės užtikrinimas:

10.1.  aprašoma, kaip ir kokiu periodiškumu Doktorantūros kokybė tikrinama ir vertinama Institucijoje;

10.2.  pateikiami komentarai apie Doktorantūros stiprybes ir silpnybes, numatant kokybės gerinimo būdus.

________________

part_6b9f5d98bd724e74a349cb8a17cc0386_end


 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2017 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-277

(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 redakcija)

2 priedas

 

(Meno doktorantūros ekspertinio įvertinimo forma)

 

MENO DOKTORANTŪROS EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

 

 

 

Institucija (institucijos)........................................................................................................

 

Doktorantūros kryptis..........................................................................................................

________________________________________________________________

Vertinama pagal pateiktus kriterijus, o vertinamoji išvada turi būti pagrįsta Savianalizės suvestinėje ir jos prieduose pateiktais duomenimis

 

1. Vykdomos meno doktorantūros tikslų dermė su ją vykdančios institucijos (institucijų) (toliau – Institucija) misija ir strategija:

1.1. kaip Institucijos vykdoma meno doktorantūros (toliau – Doktorantūra) tikslai dera su Institucijos strategija ir misija;

1.2. kokį poveikį Doktorantūra daro nacionalinei ir tarptautinei kultūros ir meno raidai.

 

1 srities vertinamoji išvada (pažymėti vieną):

(5) – puikiai: sritis išskirtinės kokybės, aukšto tarptautinio lygio (doktorantūros tikslai puikiai dera su Institucijos misija ir strategija, doktorantūros studijos puikiai dera su nacionaliniais ir tarptautiniais kultūros ir meno raidos procesais)

(4) – labai gerai: sritis aukščiausio nacionalinio lygio, stipri tarptautiniu mastu (doktorantūros tikslai labai gerai dera su Institucijos strategija ir misija, doktorantūros studijos labai gerai dera su nacionaliniais ir tarptautiniais kultūros ir meno raidos procesais)

(3) – gerai: sritis kokybiška, gero nacionalinio ir riboto tarptautinio lygio (doktorantūros tikslai atitinka Institucijos misiją ir strategiją, doktorantūros studijos labai gerai dera su nacionaliniais ir tarptautiniais kultūros ir meno raidos procesais)

(2) – patenkinamai: sritis yra patenkinamo nacionalinio lygio (doktorantūros tikslai iš dalies atitinka Institucijos strategiją ir misiją, doktorantūros studijos dera su nacionaliniais kultūros ir meno raidos procesais)

(1) – nepakankamai: sritis nekokybiška (doktorantūros tikslai nedera su Institucijos strategija ir misija, doktorantūros studijos nedera su nacionaliniais kultūros ir meno raidos procesais)

 

Išsamus įvertinimo paaiškinimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Doktorantūros studijų ir doktorantūros rezultatų kokybė:

2.1. ar Doktorantūros reglamentas atitinka „Meno doktorantūros nuostatų“ reikalavimus;

2.2. ar tinkama Doktorantūros studijų apimtis, ar pagrįstas ir tinkamas privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų bei paskaitų ir savarankiško darbo santykis, ar studijas stengiamasi tobulinti ir kiek sėkmingai tai daroma, ar pasiekta studijų rezultatų;

2.3.  ar pagrįstos ir tinkamos meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių apimtys, ar vykdant Doktorantūrą pasiekta doktorantų kūrybinių ir tiriamųjų gebėjimų pažangos;

2.4. kokie Doktorantūros rezultatai: kokia apgintų meno projektų kokybė, kokie Doktorantūrą baigusių menininkų profesiniai pasiekimai, kaip intensyviai Doktorantūrą baigusieji menininkai dalyvauja akademinėje ir meninėje veikloje.

 

2 srities vertinamoji išvada (pažymėti vieną):

(5) – puikiai: sritis išskirtinės kokybės, aukšto tarptautinio lygio (doktorantūros reglamentas visiškai atitinka „Meno doktorantūros nuostatų“ reikalavimus, doktorantūros studijų apimtis, dalykų turinys ir formos užtikrina išskirtinės kokybės studijų rezultatus. Doktorantūrą baigusių menininkų profesiniai pasiekimai ir (ar) akademinė veikla pripažįstami tarptautiniu mastu).

(4) – labai gerai: sritis aukščiausio nacionalinio lygio, stipri tarptautiniu mastu (doktorantūros reglamentas atitinka „Meno doktorantūros nuostatų“ reikalavimus, doktorantūros studijų apimtis, dalykų turinys ir formos pagrįstos ir įgalina pasiekti labai gerų rezultatų. Doktorantūrą baigusių menininkų profesiniai pasiekimai ir (ar) akademinė veikla pripažįstami nacionaliniu, matomi tarptautiniu mastu).

 (3) – gerai: sritis kokybiška, gero nacionalinio ir riboto tarptautinio lygio (doktorantūros reglamentas neprieštarauja „Meno doktorantūros nuostatų“ reikalavimams, doktorantūros studijų apimtis, dalykų turinys ir formos dera tarpusavyje ir skatina siekti gerų rezultatų. Doktorantūrą baigusių menininkų profesiniai pasiekimai ir (ar) akademinė veikla gero nacionalinio lygmens).

(2) – patenkinamai: sritis yra vidutinio nacionalinio lygio (doktorantūros reglamentas iš dalies atitinka „Meno doktorantūros nuostatų“ reikalavimus; doktorantūros studijų dalykų dermė ir apimtis koreguotina, esami trūkumai turi įtakos doktorantūros rezultatų kokybei. Doktorantūrą baigusių menininkų profesiniai pasiekimai ir (ar) akademinė veikla pakankamo nacionalinio lygmens)

(1) – nepakankamai: sritis nekokybiška (doktorantūros reglamentas neatitinka „Meno doktorantūros nuostatų“ reikalavimų; doktorantūros studijų dalykų dermė ir apimtis neužtikrina kokybiškų doktorantūros rezultatų. Doktorantūrą baigusių menininkų profesiniai pasiekimai ir (ar) akademinė veikla vietinio lygmens).

 

Išsamus įvertinimo paaiškinimas:

 

 

 

 

3. Doktorantūros vadybos efektyvumas

3.1. ar tinkamai organizuojamas priėmimas į Doktorantūrą (įvertinamos priėmimo sąlygos ir kriterijai, konkursų organizavimas ir doktorantų atrankos procedūros);

3.2. ar tinkamai organizuojamos Doktorantūros studijos ir meno projekto rengimas: ar efektyvi Doktorantūros komiteto veikla, ar tinkamai paskirstyta atsakomybė tarp Doktorantūros institucijų ir jų struktūrų, ar tinkama vidinė Doktorantūros studijų kokybės stebėsena, ar siekiama Doktorantūros proceso tarptautiškumo;

3.3. ar tinkamai vertinami doktoranto pasiekimai, (ar tinkamos atestacijų, atsiskaitymų ir egzaminų formos, meno projekto gynimo procedūros);

3.4. ar vykdydama Doktorantūrą Institucija bendradarbiauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis, ar doktorantai dalyvauja tarptautinėse doktorantūros lygmens mainų programose, ar vyksta į tarptautinius renginius, ar Institucija palaiko ryšius su buvusiais (disertacijas apgynusiais) doktorantais, kokia jų nuomonė apie Doktorantūros kokybę.

 

3 srities vertinamoji išvada (pažymėti vieną):

(5) – puikiai: sritis išskirtinės kokybės, aukšto tarptautinio lygio (doktorantūros vadyba išskirtinės kokybės, efektyvi, tikslinga, skaidri; doktorantūros studijos tarptautiškos, grįžtamasis ryšys su meno daktarais tamprus, absolventai puikiai vertina doktorantūros studijas).

(4) – labai gerai: sritis aukščiausio nacionalinio lygio, stipri tarptautiniu mastu (doktorantūros vadyba aukštos kokybės, efektyvi, skaidri; doktorantūros studijos plėtojamos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, grįžtamieji ryšiai su meno daktarais glaudūs, absolventai labai gerai vertina doktorantūros studijas).

(3) – gerai: sritis kokybiška, gero nacionalinio ir riboto tarptautinio lygio (doktorantūros vadyba efektyvi; doktorantūros studijos plėtojamos nacionaliniu lygiu, matomas tarptautiškumo dėmuo. Institucija palaiko ryšius su meno daktarais, absolventai gerai vertina doktorantūros studijas).

(2) – patenkinamai: sritis vidutinio nacionalinio lygio (doktorantūros vadyba turi organizacinių trūkumų; doktorantūros studijos plėtojamos nacionaliniu lygiu, tarptautiškumo dėmuo menkas. Institucija palaiko fragmentiškus ryšius su meno daktarais, absolventai teigiamai vertina doktorantūros studijas).

(1) – nepakankamai: sritis nekokybiška (doktorantūros vadyba turi reikšmingų administracinių ir organizacinių trūkumų; doktorantūros studijos plėtojamos vietiniu lygiu. Institucija nepalaiko ryšių su meno daktarais, absolventų nuomonė apie doktorantūros studijas prasta arba nežinoma).

 

Išsamus įvertinimo paaiškinimas:

 

 

 

 

4. Žmogiškųjų išteklių pakankamumas:

4.1. ar pakankama Doktorantūros komiteto kompetencija bei tinkama Doktorantūros komiteto sudėtis:

4.1.1. ar Doktorantūros komitete yra ne mažiau kaip 3 tarptautiniu lygiu pripažinti menininkai ir 2 pripažinti menininkai ir (ar) meno daktarai ir 4 mokslininkai;

4.1.2. ar Doktorantūros komiteto nariai  atitinka Meno doktorantūros nuostatuose ir reglamente nustatytus reikalavimus;

4.1.3. ar pakankama Doktorantūros komiteto narių pastarųjų šešerių metų meninė ir mokslinė veikla ir kvalifikacijos tobulinimas;

4.2. ar pakankama kitų Doktorantūros proceso dalyvių kompetencija:

4.2.1. ar Doktorantūros proceso dalyviai atitinka Meno doktorantūros nuostatuose ir reglamente nustatytus reikalavimus;

4.2.2. ar pakankama kitų Doktorantūros proceso dalyvių (tarp jų ir meno projektų vadovų) pastarųjų šešerių metų meninė ir mokslinė veikla, kvalifikacijos tobulinimas.

 

4 srities vertinamoji išvada (pažymėti vieną):

(5) – puikiai: sritis išskirtinės kokybės, aukšto tarptautinio lygio (doktorantūros procese dalyvaujančių menininkų ir mokslininkų kvalifikacija ir kompetencijos aukšto tarptautinio lygio)

(4) – labai gerai: sritis aukščiausio nacionalinio lygio, stipri tarptautiniu mastu (visų doktorantūros procese dalyvaujančių menininkų ir mokslininkų kvalifikacija ir kompetencijos atitinka ir (ar) viršija reikalavimus).

(3) – gerai: sritis kokybiška, gero nacionalinio ir riboto tarptautinio lygio (doktorantūros procese dalyvaujančių menininkų ir mokslininkų kvalifikacija ir kompetencijos atitinka reikalavimus)

(2) – patenkinamai: sritis vidutinio nacionalinio lygio (dalis doktorantūros procese dalyvaujančių menininkų ir mokslininkų kvalifikacija ir kompetencijos neatitinka reikalavimus)

(1) – nepakankamai: sritis nekokybiška (daugumos doktorantūros procese dalyvaujančių menininkų ir mokslininkų kvalifikacija ir kompetencijos neatitinka reikalavimų)

 

 

 

Išsamus įvertinimo paaiškinimas:

 

 

 

 

5. Materialiųjų išteklių (įskaitant infrastruktūrą) pakankamumas:

5.1. ar Institucijos infrastruktūra tinkama Doktorantūros studijoms vykdyti ir meno projektams rengti;

5.2. ar Doktorantūrai prieinami reikalingi meno ir mokslo šaltiniai bei informacinės technologijos.

 

Vertinamoji išvada (pažymėti vieną):

(5) – puikiai: sritis išskirtinės kokybės, aukšto tarptautinio lygio (materialieji ištekliai ir infrastruktūra garantuoja išskirtinai kokybiškas doktorantūros studijas)

(4) – labai gerai: sritis aukštos kokybės, aukščiausio nacionalinio ir stipraus tarptautinio lygio (materialieji ištekliai ir infrastruktūra labai gerai atitinka doktorantūros studijų poreikius)

(3) – gerai: sritis kokybiška, gero nacionalinio ir riboto tarptautinio lygio (materialieji ištekliai ir infrastruktūra atitinka doktorantūros studijų poreikius)

(2) – patenkinamai: sritis vidutinio nacionalinio lygio (materialieji ištekliai ir infrastruktūra tik iš dalies tenkina doktorantūros studijų poreikius)

(1) – nepakankamai: sritis nekokybiška (materialieji ištekliai ir infrastruktūra netenkina doktorantūros studijų poreikių)

 

Išsamus įvertinimo paaiškinimas:

 

 

 

 

6. Doktorantūros rezultatyvumas:

6.1. koks priimtų į Doktorantūrą ir ją baigusių doktorantų santykis, kiek doktorantų per pastaruosius šešerius metus išbraukta (nurodyti išbraukimo priežastis);

6.2. ar taikomos doktorantų skatinimo formuos, ar jos yra veiksmingos, ar taikomų skatinimo formų pakanka.

 

Vertinamoji išvada (pažymėti vieną):

(5) – puikiai: sritis išskirtinės kokybės, aukšto tarptautinio lygio (absoliuti dauguma doktorantų studijas baigia laiku apgynę aukštos kokybės meno projektus; doktorantų skatinimo formos visiškai pakankamos, įvairios, efektyvios ir lanksčios, absolventų meno ir (ar) akademiniai pasiekimai pripažinti tarptautiniu mastu).

(4) – labai gerai: sritis aukštos kokybės, aukščiausio nacionalinio lygio ir stipri tarptautiniu mastu (dauguma doktorantų studijas baigia laiku apgynę meno projektus; doktorantų skatinimo formos pakankamos ir veiksmingos; absolventų meno ir (ar) akademiniai pasiekimai pripažinti nacionaliniu, žinomi tarptautiniu mastu).

(3) – gerai: sritis kokybiška, gero nacionalinio ir riboto tarptautinio lygio (doktorantūros studijas sėkmingai baigia daugiau nei pusė priimtų doktorantų; doktorantų skatinimo formos riboto veiksmingumo; absolventų meno ir (ar) akademiniai pasiekimai žinomi nacionaliniu mastu)

(2) – patenkinamai: vidutinio nacionalinio lygio (doktorantūros studijas sėkmingai baigia pusė priimtų doktorantų; doktorantų skatinimo formos tik iš dalies efektyvios; absolventų meno ir (ar) akademiniai pasiekimai nacionaliniu mastu riboti)

(1) – nepakankamai: sritis nekokybiška (doktorantūros studijas baigė mažiau nei pusė priimtų doktorantų; doktorantų skatinimo formos netaikytos; absolventų meno ir (ar) akademiniai pasiekimai vietinio lygmens)

 

Išsamus įvertinimo paaiškinimas:

 

 

 

 

Vertinamoji išvada ir įvertis (pažymėti vieną):

 

– (5) – Doktorantūros kokybę ir efektyvumą vertinti puikiai (atskirų sričių įverčių vidurkis ne mažesnis kaip 4,5; tik vienos srities mažiausias įvertis gali būti 3)

– (4) – Doktorantūros kokybę ir efektyvumą vertinti labai gerai (atskirų sričių įverčių vidurkis ne mažesnis kaip 4; tik vienos srities mažiausias įvertis gali būti 3)

– (3) – Doktorantūros kokybę ir efektyvumą vertinti gerai (atskirų sričių įverčių vidurkis ne mažesnis kaip 3; atskirų sričių įverčiai ne mažesni nei 2)

– (2) – Doktorantūros kokybę ir efektyvumą vertinti patenkinamai (atskirų sričių įverčių vidurkis ne mažesnis kaip 2; tik vienos srities mažiausias įvertis gali būti 1)

– (1) - Doktorantūros kokybę ir efektyvumą vertinti nepakankamai (kai dvi ar daugiau sričių įvertintos 1)

 

Siūlymas dėl doktorantūros tęstinumo (pažymėti vieną):

 

Doktorantūrą tęsti (kai vertinimo įvertis 5 (puikiai) arba 4 (labai gerai))

Doktorantūrą koreguoti (kai vertinimo įvertis 3 (gerai) arba 2 (patenkinamai))

Doktorantūrą stabdyti (kai vertinimo įvertis 1 (nepakankamai))

Doktorantūrą naikinti (kai vertinimo įvertis 1 (nepakankamai))

 

 

Ekspertų komisijos vadovas                                    (vardas pavardė)

 

Ekspertas (-ai)                                                           (vardas pavardė)

 

_________________

part_46537e6cac164ae2a7bf3c145561aef9_end