LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 m. LIEPOS 24 D. įsakymo Nr. a1-490 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-003-02-02-09 „PLĖTOTI SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONES LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. A1-183

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS socialinės SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-003-02-02-09 „PLĖTOTI SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONES LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS“ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 punktu, vykdydama Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ ir įgyvendindama
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 931 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“,

t v i r t i n u  2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašą (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašą:

1.2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINĖS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-003-02-02-09 „PLĖTOTI SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONES LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMOMS

GRUPĖMS“ APRAŠAS“.

1.2.2. Pakeičiu priedo 2 punkto veiklos „Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichosocialinė reabilitacija ir reintegracija Sostinės regione“ rodiklių lentelę ir ją išdėstau taip:

„Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Asmenys, dalyvavę psichosocialinės reabilitacijos ir (ar) reintegracijos veikloje

P-09-003-02-02-09-04 (P.S.2.1517)

Asmenys

69 (2024 m.)

231 (2029 m.)

Asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, pradėjo mokytis, ieškoti darbo, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis

R-09-003-02-02-09-02 (R.S.2.3521)

Procentai

45 (2029 m.)“.

 

1.2.3. Pakeičiu priedo 2 punkto veiklos „Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichosocialinė reabilitacija ir reintegracija Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ rodiklių lentelę ir ją išdėstau taip:

„Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Asmenys, dalyvavę psichosocialinės reabilitacijos ir (ar) reintegracijos veikloje

P-09-003-02-02-09-04 (P.S.2.1517)

Asmenys

554 (2024 m.)

1 848 (2029 m.)

Asmenų, kurie, baigę dalyvauti veiklose, pradėjo mokytis, ieškoti darbo, pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą, dalis

R-09-003-02-02-09-02 (R.S.2.3521)

Procentai

45 (2029 m.)“.

 

1.2.4. Pakeičiu priedo 2 punkto lentelę „Specialieji finansavimo reikalavimai“:

1.2.4.1. Papildau 1.2.8 papunkčiu:

 

„1.2.8. Reintegracijos paslaugų nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-802 „Dėl Reintegracijos paslaugų nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Reintegracijos paslaugų aprašas).“

1.2.4.2. Papildau 2.15 papunkčiu:

2.15. Aprašo 2.1.1.2 ir 2.1.2.2 papunkčiuose nurodytos veiklos turi būti vykdomos vadovaujantis Reintegracijos paslaugų apraše nustatytais reikalavimais.“

1.2.4.3. Papildau 9.10 papunkčiu:

9.10. Psichologo (psichoterapeuto), socialinio darbuotojo, individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodomi ir taikomi vadovaujantis Taisyklių 160 punktu.“

1.2.4.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Projekto veikloms įgyvendinti taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

X Indeksuojama

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės projekto veiklos ir išlaidos joms apmokėti

FN-01

01

Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

Taikoma 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

10.2. Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugų bei jų reintegracijos į visuomenę (darbo rinką) finansavimas.

Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro:

– vidutinės vieno dalyvio išlaikymo išlaidos per mėnesį, kurias sudaro dalyvio maitinimo išlaidos, išlaidos būtinoms sanitarinėms bei higienos prekėms įsigyti, dalyvio nuvežimo į sveikatos priežiūros, mokymo įstaigas ir pan. išlaidos, patalpų išlaikymo išlaidos, tenkančios dalyviui;

– vidutinės specialisto (pareigybė – socialinis darbuotojas) darbo užmokesčio išlaidos (įskaitant išlaidas darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimams vykdyti);

– vidutinės specialisto (pareigybė – individualios priežiūros personalas (užimtumo specialistas) darbo užmokesčio išlaidos (įskaitant išlaidas darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimams įvykdyti);

– vidutinės specialisto (pareigybė – psichologas (psichoterapeutas) darbo užmokesčio išlaidos (įskaitant išlaidas darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimams įvykdyti)

FĮ-09-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis už reabilitacijos paslaugas gavusius asmenis, priklausančius nuo psichoaktyviųjų medžiagų

 

10.3. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie juos priemonės ir išlaidos

FS-01-01

-

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)

-

10.4. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie juos priemonės ir išlaidos

FS-01-02

-

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM

-

10.5. Psichologo (psichoterapeuto) darbo užmokesčio išlaidos

FĮ-24-01

-

Psichologo (psichoterapeuto) vienos valandos darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis

-

10.6. Socialinio darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos

FĮ-24-02

-

Socialinio darbuotojo vienos valandos darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis

-

10.7. Individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) darbo užmokesčio išlaidos

FĮ-24-03

-

Individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) vienos valandos darbo užmokesčio fiksuotasis vieneto įkainis

-

Pastaba. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, skelbiamame ESFA interneto svetainės www.esf.lt Metodinės pagalbos centro skiltyje https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/fiksuotuju-dydziu-registras/1104.“

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė