LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJA GAUTOS INFORMACIJOS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMUS TVARKYMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 25 d. Nr. 1R-64

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.39 papunktį,  siekdama sukurti korupcijai atsparią aplinką, užtikrinti, kad būtų laiku išaiškinami ir ištiriami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų galimai neteisėti veiksmai, neveikimas, netinkamas pareigų vykdymas, piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais ir kiti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, užtikrinama šių veikų prevencija Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje:

1.    Tvirtinu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Įpareigoju Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių kontroliuoti ir prižiūrėti šio įsakymo įgyvendinimą.

3.    Pavedu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padaliniui, atliekančiam personalo valdymo funkcijas, su šiuo įsakymu supažindinti Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei Teisingumo ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovus.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                         Evelina Dobrovolska

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m.  vasario 25 d. įsakymu Nr. 1R-64

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJA GAUTOS INFORMACIJOS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMUS TVARKYMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos paskirtį, tikslus ir fizinių ar juridinių asmenų (toliau – asmenys) prašymų, skundų, paklausimų, pranešimų ir kitų kreipimųsi, taip pat ir anoniminių, gautų Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija, teikimo, registravimo, nagrinėjimo, asmenų informavimo ir kitų gautos informacijos tvarkymo veiksmų atlikimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimą, tvarkymą ir nagrinėjimą.

3.    Įgyvendinant Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos tikslus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą.

4.    Aprašo nuostatos netaikomos teikiant ar nagrinėjant skundus dėl Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir Teisingumo ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų (toliau – darbuotojai) veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytų asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimų. Asmenų skundai, kuriuose nurodoma, kad yra pažeistos asmens ar kitų asmenų teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti, nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.  rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

 

II SKYRIUS

TEISINGUMO MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS

PASKIRTIS IR TIKSLAI

 

5.    Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija veikia išoriniais Teisingumo ministerijos kanalais, kuriais sudaryta galimybė asmenims pateikti informaciją (taip pat ir anonimiškai) apie darbuotojo planuojamą daryti, daromą ar padarytą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (toliau – pažeidimas).

6.    Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos tikslai:

6.1. skatinti asmenis ir sudaryti jiems sąlygas teikti informaciją (taip pat ir anonimiškai) apie galimus pažeidimus;

6.2. laiku ir operatyviai išsiaiškinti ir ištirti pažeidimus bei nustatyti Teisingumo ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau – kompetentingas subjektas) atliekamas procedūras gavus informaciją apie tokius pažeidimus;

6.3. užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMO, REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO NAGRINĖTI TVARKA

 

7.    Informacija apie pažeidimą gali būti teikiama:

7.1. Teisingumo ministerijos elektroniniu paštu pasitikejimas@tm.lt;

7.2. užpildant formą Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://tm.lrv.lt, skyrelio „Korupcijos prevencija“ skiltyje „Pranešk apie korupciją“;

7.3. Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://tm.lrv.lt nurodytais kompetentingo subjekto kontaktiniais telefono numeriais;

7.4. atvykus į Teisingumo ministeriją (Gedimino pr. 30, Vilnius).

8.    Informaciją apie pažeidimą elektroniniu paštu arba interneto svetainėje galima teikti bet kuriuo paros metu (darbo ir ne darbo metu), telefonu – Teisingumo ministerijos darbo valandomis, o atvykus į Teisingumo ministeriją – darbo valandomis tiesiogiai iš anksto susitarus su kompetentingu subjektu.

9.    Teikiant informaciją apie pažeidimą Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija turi būti nurodoma:

9.1. pažeidimo aplinkybės (konkretus skundžiamas pažeidimas, kada ir kokiu būdu rengiamasi jį daryti, daromas ar padarytas pažeidimas);

9.2. darbuotojo, apie kurį teikiama informacija apie pažeidimą, vardas, pavardė ir pareigos, jei informaciją teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, ir kita svarbi informacija ar aplinkybės, padėsiančios identifikuoti pažeidimą galimai planuojantį daryti, darantį ar padariusį darbuotoją.

10.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali nenurodyti savo vardo, pavardės (pavadinimo) ir (ar) kitų kontaktinių duomenų (adreso, telefono numerio ar pan.). Tuo atveju, kai asmuo nurodo savo asmens duomenis, jie yra tvarkomi remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

11.  Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas informaciją apie pažeidimą, pateiktą Teisingumo ministerijos elektroniniu paštu pasitikejimas@tm.lt arba Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://tm.lrv.lt, skyrelio „Korupcijos prevencija“ skiltyje „Pranešk apie korupciją“, patikrina kiekvieną darbo dieną, o gautą ne darbo metu – artimiausią darbo dieną. Informacijos apie pažeidimą gavimo faktas patvirtinamas automatiniu atsakymu iš elektroninio pašto.

12.  Telefonu ar tiesiogiai Teisingumo ministerijoje asmens teikiama informacija apie pažeidimą surašoma užpildant Aprašo priedu patvirtintą formą.

13.  Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas gautą informaciją apie pažeidimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokios informacijos gavimo dienos, registruoja dokumentų valdymo sistemoje gautų dokumentų registre, Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos byloje.

14.  Gauta informacija apie pažeidimą neregistruojama, jeigu:

14.1.    informacijos neįmanoma perskaityti (suprasti);

14.2.    informacijos turinys neturi prasmės ar yra susijęs su reklama;

14.3.    pakartotinai teikiama informacija apie pažeidimą, kuri jau buvo išnagrinėta, ir yra priimtas sprendimas tuo pačiu klausimu.

15.  Darbuotojai, ne pagal kompetenciją elektroniniu paštu gavę informaciją apie pažeidimą, nedelsdami persiunčia ją adresu pasitikejimas@tm.lt, o asmeniui teikiant informaciją apie pažeidimą telefonu, suteikia informaciją apie Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos kanalus.

16.  Draudžiama Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautą informaciją apie pažeidimą perduoti nagrinėti darbuotojui, kurio veiksmai yra skundžiami.

17.  Jeigu Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautoje informacijoje apie pažeidimą skundžiami kompetentingo subjekto vadovo ar jo darbuotojų veiksmai, užregistruota tokio pobūdžio informacija perduodama nagrinėti kitam Teisingumo ministerijos struktūriniam padaliniui laikantis Viešojo administravimo įstatymo ir Taisyklių nustatytos tvarkos.

18.  Jeigu Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautoje informacijoje nurodomi duomenys, nesusiję su Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos paskirtimi ir tikslais, tačiau pateikta informacija atitinka Viešojo administravimo įstatymo ir Taisyklių nustatytus reikalavimus, gauta informacija turi būti išnagrinėta laikantis Viešojo administravimo įstatymo ir Taisyklių nustatytos tvarkos. Kompetentingo subjekto vadovas ar įgaliotas darbuotojas perduoda informaciją Teisingumo ministerijos bendruoju informacijos gavimo kanalu.

19 Informacija apie pažeidimą, kuri pateikta žodžiu ir dėl kurios atsakymą galima pateikti tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, su kuriais teikiama informacija apie pažeidimą yra susijusi, Teisingumo ministerijoje neregistruojama. Jeigu dėl žodžiu pateiktos informacijos apie pažeidimą atsakymo pateikti tą pačią darbo dieną negalima, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti tokią informaciją raštu.

20Jeigu informaciją apie pažeidimą žodžiu teikiančio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, kompetentingo subjekto darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį savo tiesioginiam vadovui.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

21.  Užregistruotą informaciją apie pažeidimą kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas perduoda kompetentingo subjekto vadovui, kuris priima vieną iš šių sprendimų:

21.1.    nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą;

21.2.    nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą;

21.3.    perduoti gautą informaciją apie pažeidimą nagrinėti kitam subjektui Viešojo administravimo įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka;

21.4.    perduoti gautą informaciją apie pažeidimą, nesusijusią su Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos paskirtimi, nagrinėti kitam Teisingumo ministerijos struktūriniam padaliniui.

22.  Kompetentingo subjekto darbuotojas, išnagrinėjęs informaciją apie pažeidimą, parengia tarnybinį pranešimą, jame aprašo rezultatus bei pateikia siūlymus ir perduoda pranešimą kompetentingo subjekto vadovui. Remiantis Aprašo 29 punktu asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, informuojamas apie nagrinėjimo rezultatus. Informacija apie pažeidimą nenagrinėjama, jeigu:

22.1.    ji neatitinka Apraše nurodytų reikalavimų;

22.2.    ji nesusijusi su Teisingumo ministerijos kompetencija ir nėra kito subjekto, kuriam būtų galima perduoti ją nagrinėti;

22.3.    pateikti duomenys akivaizdžiai neatitinka tikrovės, informacija yra abstrakti, nesuprantamo turinio;

22.4.    ją nagrinėja kita institucija.

23. Pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu pradėjus jį nagrinėti paaiškėja:

23.1.    bent vienas iš Aprašo 22 punkte nustatytų pagrindų;

23.2.    kad pateikta informacija tuo pačiu klausimu yra nagrinėjama ar jau išnagrinėta;

23.3.    kad informacijos apie pažeidimą pateikimo dieną yra suėję teisės aktuose nustatyti šios informacijos pateikimo senaties terminai.

24.  Jeigu pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Apraše nurodytų reikalavimų, kompetentingas subjektas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie jo teisę pateikti Aprašą atitinkančią informaciją ir nurodo, kokių reikalavimų informacija apie pažeidimą neatitinka.

25.  Pagrįstą sprendimą nenagrinėti informacijos apie pažeidimą priima kompetentingo subjekto vadovas ir tai nurodo dokumentų valdymo sistemos užduotyse.

26.  Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo apie sprendimą nenagrinėti pateiktos informacijos informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėtos informacijos pateikimo dienos, jeigu jis nurodė savo kontaktinius duomenis, kuriais būtų galima informuoti apie priimtą sprendimą.

27.  Jeigu informacijos apie pažeidimą turinys nepriskirtas Teisingumo ministerijos kompetencijai, tokia informacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos pateikimo dienos persiunčiama kompetentingai institucijai. Kompetentingas subjektas raštu apie tai informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ir nurodo persiuntimo priežastis.

28Informacija apie pažeidimą, išskyrus tokią informaciją, kai atsakymą dėl jos, nepažeidžiant ją pateikusio asmens ar kitų asmenų ar institucijos interesų, su kuriais teikiama informacija apie pažeidimą yra susijusi, galima pateikti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos pateikimo dienos. Atsižvelgiant į informacijoje apie pažeidimą nurodytų aplinkybių sudėtingumą, patikrinimo mastą, paaiškėjusias naujas aplinkybes, 20 darbo dienų terminas kompetentingo subjekto vadovo sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

29Informacija apie Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatus asmeniui, pateikusiam minėtą informaciją, pateikiama tokiu būdu, kokiu ji buvo gauta, išskyrus atvejus, kai informaciją pageidaujama gauti kitu būdu.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TEISINGUMO MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJA GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMĄ IR NAGRINĖJIMĄ

 

30.  Darbuotojai, kuriems pagal pareigas ar atsitiktinai tapo žinomas pateiktos informacijos apie pažeidimą turinys ir (ar) asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys, ir (ar) informacija, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti, privalo užtikrinti informacijos apie pažeidimą ir ją pateikusio asmens konfidencialumą. Draudžiama sužinotą informaciją apie pažeidimą skelbti viešai, perduoti asmenims, apie kurių planuojamus daryti, daromus ar padarytus pažeidimus pranešama, arba tretiesiems asmenims, taip pat naudoti kitais su informacijos apie pažeidimą tvarkymu ir nagrinėjimu nesusijusiais tikslais. Tvarkant ir nagrinėjant Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautą informaciją apie pažeidimą, turi būti užtikrintas asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumas.

31.  Darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, netinkamą naudojimąsi jiems suteiktais įgaliojimais, įgaliojimų viršijimą, taip pat už neteisėtą asmens duomenų arba informacijos, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti, atskleidimą.

32.  Už elektroninio pašto dėžutės pastikejimas@tm.lt techninį įrengimą, priežiūrą, informacijos apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atsitiktinio praradimo atsakingas Teisingumo ministerijos Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius.

33.  Už Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://tm.lrv.lt esančios nuorodos „Pranešk apie korupciją“ (formos) funkcionalumą ir veikimą atsakingas Teisingumo ministerijos Komunikacijos ir teisinio švietimo skyrius.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.  Informacija apie Teisingumo ministerijos pasitikėjimo liniją skelbiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://tm.lrv.lt, skyrelyje „Korupcijos prevencija“ (paspaudus nuorodą „Pranešk apie korupciją“).

35.  Informacija apie pažeidimus ir jos nagrinėjimo dokumentai Teisingumo ministerijoje saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

36.  Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo rezultatus ir kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pradžioje parengia praėjusių metų ataskaitą (kiek informacijos apie pažeidimus išnagrinėta, kiek atsisakyta nagrinėti, atsisakymo nagrinėti priežastys, kiek pateiktos informacijos apie pažeidimus pasitvirtino ar nepasitvirtino, tarnybinių pranešimų, kuriais siūloma pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą ar darbo drausmės pažeidimo tyrimą ar jų nepradėti, skaičius) bei kompetentingo subjekto vadovui teikia pasiūlymus dėl korupcijos rizikos Teisingumo ministerijoje valdymo.

 

__________________

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

pasitikėjimo linija gautos informacijos apie

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pateikimo pavyzdinė forma)

 

INFORMACIJA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

 

20 m. d. Nr.

Vilnius

 

Informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (toliau – pažeidimas) gavimo data, laikas ir būdas:___________________________________________________________________

 

Fizinio ar juridinio asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenys:

1. Vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas):_____________________________________

2. Adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas: ________________________________________

3. Anonimas (pabraukti)

 

Informacijos apie pažeidimą turinys:

Darbuotojo, apie kurį teikiama informacija apie pažeidimą, duomenys (jei ši informacija žinoma):

1. Vardas ir pavardė:_______________________________________________________________

2. Pareigos: ______________________________________________________________________

3. Kita svarbi informacija:___________________________________________________________

4. Pažeidimo aplinkybės (konkretus skundžiamas pažeidimas, kada ir kokiu būdu rengiamasi jį daryti, daromas ar padarytas pažeidimas):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiksmus, dėl pateikto pranešimo priimtus sprendimus:  

□ Informuoti nereikia

□ Noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu

□ Noriu, kad mane informuotų paštu

□ Noriu, kad mane informuotų telefonu

 

Užpildė ______________________ __________________ _________________________

(pareigos)                                                    (parašas)                                                   (vardas, pavardė)