Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1R-309 „DĖL VAIZDO KONFERENCIJŲ IR TELEKONFERENCIJŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO NAGRINĖJANT CIVILINES IR ADMINISTRACINES BYLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. 1R-59

Vilnius

 

1. Pakeičiu Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Papildau III1 skyriumi:

III1 SKYRIUS

TEISMO PROCESO NAUDOJANT VAIZDO KONFERENCIJŲ IR (AR) TELEKONFERENCIJŲ TECHNOLOGIJAS VIEŠUMO UŽTIKRINIMAS

 

101. Kai viešas teismo posėdis vyksta naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas ir nėra galimybės leisti asmenims stebėti šio teismo posėdžio tiesiogiai teismo posėdžių salėje ar kitoje bylos nagrinėjimo vietoje, jis gali būti stebimas ir (ar) jo klausomasi vienu iš šių teismui prieinamų nuotolinių būdų:

101.1. retransliuojant teismo posėdžio garsą ir, jei yra galimybė, – vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą;

101.2. prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos.

102. Dėl konkrečiu atveju taikytino vieno iš aprašo 101 punkte nurodytų nuotolinių būdų sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs aplinkybes, reikšmingas užtikrinant saugią teismo aplinką, asmens duomenų apsaugą ir Civilinio proceso kodekso ar Administracinių bylų teisenos įstatymo normų įgyvendinimą.

103. Asmuo, pageidaujantis stebėti viešą teismo posėdį ir (ar) jo klausytis vienu iš aprašo 101 punkte nurodytų nuotolinių būdų, apie tai informuoja bylą nagrinėjantį teismą paprastai likus bent 3 darbo dienoms iki teismo posėdžio dienos, išskyrus atvejus, kai teismo posėdžio data viešai paskelbiama likus trumpesniam terminui. Asmuo teismui nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (telefono numerį ir elektroninio pašto adresą) ir konkretų teismo posėdį, kurį pageidauja stebėti ir (ar) jo klausytis. Teismo informavimo apie pageidavimą stebėti viešą teismo posėdį ir (ar) jo klausytis nuotoliniu būdu tvarką nustato Teisėjų taryba.

104. Aprašo 103 punkte nurodyti asmenys iki teismo posėdžio pradžios informuojami apie galimybę stebėti viešą teismo posėdį ir (ar) jo klausytis, o aprašo 101.2 papunktyje nurodytu atveju jiems suteikiami prisijungimo prie teismo posėdžio duomenys. Jie taip pat informuojami apie draudimą viešinti asmens duomenis, kurie tampa vieši per teismo posėdį, ir apie kitas teisės aktuose nustatytas pareigas bei atsakomybę už šių pareigų nesilaikymą. Jei yra Civilinio proceso kodekse ar Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų pagrindų, dėl kurių asmenims negali būti leidžiama stebėti viešo teismo posėdžio ir (ar) jo klausytis, jie apie tai informuojami iki teismo posėdžio pradžios.“

1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

11. Kai per teismo posėdį, kuris vyksta naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas, iškyla techninių kliūčių, teismas posėdį sustabdo. Jei per protingą terminą techninės kliūtys pašalinamos, teismas posėdį gali tęsti, jeigu nepašalinamos, – teismas nusprendžia dėl tolesnio bylos nagrinėjimo ir informuoja proceso dalyvius Civilinio proceso kodekso ar Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Nustatau, kad Aprašo nuostatos, susijusios su teismo proceso naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas viešumo užtikrinimu, atsižvelgiant į jų taikymo praktiką ir jas taikančių institucijų atsiliepimus, turi būti peržiūrėtos iki 2023 m. birželio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                         Evelina Dobrovolska