LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-553 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJAI IR SMURTINIAM ELGESIUI KEISTI 2023 METAIS, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. A1-164

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-553 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, ir 20.2.3.2 papunktį išdėstau taip:

20.2.3.2. ne mažiau kaip 75 (septyniasdešimt penki) procentai asmenų, pradėjusių dalyvauti Nuostatų 16.2.1 ir 16.2.3 papunkčiuose nurodytose veiklose, baigė jose dalyvauti.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė