LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 13 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA ĮMONIŲ FILIALAMS IR ATSTOVYBĖMS REGISTRUOTI, PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1407

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 2 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Dokumentų, kurių reikia įmonių filialams ir atstovybėms registruoti, pateikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Dokumentų, kurių reikia įmonių filialams ir atstovybėms registruoti, pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1732):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Lietuvos Respublikos įmonės, kurias registruoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, taip pat užsienio valstybių įmonės filialų ir atstovybių registravimo dokumentus pateikia Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei. Kitos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotos įmonės filialų ir atstovybių registravimo dokumentus pateikia vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms pagal filialo ar atstovybės buveinės vietą. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė ir vietos savivaldos vykdomosios institucijos šioje tvarkoje vadinamos rejestro tvarkytojais, Lietuvos ir užsienio valstybių įmonės ir bankai – steigėjais“.

2. Išdėstyti 3.2 punktą taip:

3.2. išduoda įregistruotam filialui ar atstovybei vyriausiojo rejestro tvarkytojo – Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės nustatytos formos įregistravimo pažymėjimą“.

3. Išdėstyti 3.5 punktą taip:

3.5. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo filialo ar atstovybės įregistravimo, duomenų ar dokumentų pakeitimo bei papildymo ir filialo ar atstovybės išregistravimo elektroniniu paštu perduoda vyriausiajam rejestro tvarkytojui – Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei registravimo duomenis“.

4. Išdėstyti 7.5 punktą taip:

7.5. savivaldybės leidimas verstis ūkine-komercine veikla, jeigu filialą registruoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“.

5. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Vyriausiojo rejestro tvarkytojo – Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės sprendimu, suderintu su Užsienio reikalų ministerija, gali būti patvirtintas sąrašas užsienio valstybių, kurių įmonių ar bankų filialams ir atstovybėms gali būti netaikomi 8.3–8.5 punktai“.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________