KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS generaliniO direktoriaus

Į s a k y m a s

 

dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 m. vasario 14 d. ĮSAKYMO Nr. V-86 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO NUOSTATŲ, STRUKTŪROS, ETATŲ SĄRAŠO IR MOKYMO GRUPIŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. liepos 31 d. Nr. V-368

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“ ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-48 „Dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 

PATVIRTINTA

Kūno kultūros ir sporto departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-86

(Kūno kultūros ir sporto departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio

direktoriaus

2013 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-368

redakcija)

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau – centras) yra Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – rengti Lietuvos sportininkus olimpinėms žaidynėms ir įgyvendinti su tuo susijusias neformaliojo švietimo programas. Centre ugdymas vykdomas lietuvių kalba.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, departamento generalinio direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Centro buveinės adresas: Ozo g. 39B, Vilnius, Lietuvos Respublika. Centras turi du bendrabučius, kurių adresai – Ozo g. 39B, Vilnius, ir Aušros g. 42A, Kaunas.

4. Centras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų. Centro veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina departamentas, kuris koordinuoja ir kontroliuoja centro veiklą, tvirtina ir keičia jo nuostatus, priima sprendimą dėl centro reorganizavimo ar likvidavimo, centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose, šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Centro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami centro interneto tinklalapyje (www.losc.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

7. Centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. CENTRO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

8. Centro veiklos sritis – didelio sportinio meistriškumo sportininkų rengimas, švietimas.

9. Centro veiklos tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos sportininkų parengimą olimpinėms žaidynėms.

10. Centro uždaviniai:

10.1. vadovaujantis departamento ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto patvirtintomis pasirengimo olimpinėms žaidynėms programomis, parengti Lietuvos sportininkus olimpinėms žaidynėms;

10.2. rengti olimpinės pamainos sportininkus.

11. Centras, įgyvendindamas 10.1 punkte nurodytą uždavinį:

11.1. iš savivaldybių administracijų padalinių, kuruojančių kūno kultūros ir sporto klausimus, bei nacionalinių sporto (šakų) federacijų pateiktų sportininkų sąrašų pagal centro parengtus ir departamento patvirtintus kriterijus atrenka sportininkus rengti artimiausioms vasaros ir žiemos olimpinėms žaidynėms ir juos rengia;

11.2. organizuoja ir finansuoja atrinktų olimpinėms žaidynėms rengti sportininkų mokslinius, medicininius tyrimus, pedagoginį testavimą;

11.3. rengia ir tvirtina individualius metinius atrinktų olimpinėms žaidynėms rengti sportininkų rengimo metodinius bei organizacinius-finansinius planus;

11.4. pagal metinius organizacinius-finansinius ir metodinius sportininkų rengimo planus organizuoja ir finansuoja atrinktų olimpinėms žaidynėms rengti sportininkų dalyvavimą sporto stovyklose ir pasirengimo olimpinėms žaidynėms varžybose;

11.5. užtikrina atrinktų olimpinėms žaidynėms rengti sportininkų mokomojo sportinio darbo ir varžybinės veiklos metodinį, mokslinį, medicininį, materialinį ir informacinį aprūpinimą;

11.6. organizuoja ir finansuoja atrinktų olimpinėms žaidynėms rengti sportininkų atsigavimą, gydymą ir reabilitaciją po treniruočių ir varžybų fizinių krūvių, ligų ar traumų;

11.7. prireikus teikia atrinktiems olimpinėms žaidynėms rengti sportininkams psichologinę pagalbą;

11.8. teisės aktų nustatyta tvarka apmoka atrinktiems olimpinėms žaidynėms rengti sportininkams maitinimo išlaidas.

12. Centras, įgyvendindamas 10.2 punkte nurodytą uždavinį:

12.1. iš savivaldybių administracijų padalinių, kuruojančių kūno kultūros ir sporto klausimus, bei nacionalinių sporto (šakų) federacijų pateiktų sportininkų sąrašų pagal centro parengtus ir departamento patvirtintus kriterijus atrenka olimpinės pamainos sportininkus ir juos rengia;

12.2. organizuoja ir finansuoja olimpinės pamainos sportininkų mokslinius, medicininius tyrimus, pedagoginį testavimą;

12.3. rengia ir tvirtina individualius metinius olimpinės pamainos sportininkų rengimo metodinius bei organizacinius-finansinius planus;

12.4. pagal metinius organizacinius-finansinius ir metodinius sportininkų rengimo planus organizuoja ir finansuoja olimpinės pamainos sportininkų dalyvavimą sporto stovyklose ir pasirengimo olimpinėms žaidynėms varžybose;

12.5. užtikrina olimpinės pamainos sportininkų mokomojo sportinio darbo ir varžybinės veiklos metodinį, mokslinį, medicininį, materialinį ir informacinį aprūpinimą;

12.6. organizuoja ir finansuoja olimpinės pamainos sportininkų atsigavimą, gydymą ir reabilitaciją po treniruočių ir varžybų fizinių krūvių, ligų ar traumų;

12.7. prireikus teikia olimpinės pamainos sportininkams psichologinę pagalbą;

12.8. teisės aktų nustatyta tvarka apmoka olimpinės pamainos sportininkams maitinimo išlaidas (esant poreikiui, centro direktoriaus nustatyta tvarka suteikia olimpinės pamainos sportininkams nemokamą gyvenimą centro bendrabučiuose ir maitinimą centro valgykloje).

13. Centras taip pat atlieka šias funkcijas:

13.1. vadovaudamasis departamento generalinio direktoriaus sprendimais, moka valstybės stipendijas olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams, kurie rengiasi tarptautinėms varžyboms ir atstovauja jose Lietuvai;

13.2. teikia metodinę pagalbą sporto mokymo įstaigoms su sportininkų rengimu pagal šiuolaikinius sportininkų rengimo organizavimo principus ir šiuolaikines treniravimo metodikas susijusiais klausimais;

13.3. rengiant sportininkus bendradarbiauja su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

13.4. kartu su švietimo ir mokslo, kūno kultūros ir sporto bei asmens sveikatos priežiūros įstaigomis inicijuoja ar vykdo sportininkų atrankos bei rengimo technologijų, sportininkų rengimo proceso vadybos tobulinimo tyrimus;

13.5. kaupia, analizuoja, sistemina ir skleidžia informaciją, kurios reikia centro veiklos tikslams pasiekti;

13.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;

13.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

13.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo departamento generalinio direktoriaus pavedimus.

 

III. UGDYMO PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

14. Olimpinės pamainos sportininkams, baigusiems ugdymą pagal centro vykdomą atitinkamą sportininkų rengimo programą, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

15. Pažymėjimas turi unikalų numerį, yra pasirašytas centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir pažymėtas centro antspaudu.

16. Centro išduoti pažymėjimai registruojami atskirame registre.

 

IV. CENTRO TEISĖS

 

17. Centras, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją centro kompetencijai priskirtais klausimais;

17.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus (susitaręs su jų vadovais) centro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, sudaryti komisijas, darbo grupes;

17.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

17.4. teikti siūlymus departamentui dėl teisės aktų, susijusių su centro veikla, tobulinimo.

18. Centras gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

V. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

19. Centro veikla organizuojama vadovaujantis centro direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279). Centro metinis veiklos planas skelbiamas centro interneto tinklalapyje. Kaip vykdomas centro metinis veiklos planas, vertina departamento Vidaus audito skyrius.

20. Centro administracijos padalinių ir darbuotojų, nepriklausančių administracijos padaliniams, veiklą reglamentuoja centro darbo reglamentas, centro administracijos padalinių nuostatai, centro vidaus tvarkos taisyklės, darbuotojų pareigybių nuostatai.

21. Centro struktūrą tvirtina centro direktorius.

22. Centrui vadovauja direktorius, kurį viešojo konkurso būdu priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia departamento generalinis direktorius. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento generaliniam direktoriui.

23. Centro direktorius:

23.1. organizuoja centro veiklą, asmeniškai atsako už tinkamą centrui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

23.2. užtikrina, kad centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat užtikrina tinkamą departamento generalinio direktoriaus pavedimų vykdymą;

23.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų centro darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas bei pašalpas;

23.4. tvirtina centro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir centrui patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

23.5. tvirtina centro administracijos padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių nuostatus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

23.6. atstovauja centrui teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ar kitose organizacijose;

23.7. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

23.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą;

23.9. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

24. Centro direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų). Centro direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka centro direktoriaus pavaduotojas, centre esant keliems centro direktoriaus pavaduotojams – centro direktoriaus įgaliotas vienas iš jo pavaduotojų (tuo atveju, kai direktorius pavaduotojo neturi – kitas direktoriaus įsakymu įgaliotas centro darbuotojas). Centro direktoriaus pavaduotoją (-us) viešojo konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų centro direktorius. Centro direktoriaus pavaduotojas (-ai) kuruoja centro direktoriaus priskirtų centro administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) centro direktoriui.

 

VI. CENTRO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

25. Centro darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

26. Centro darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655), departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-185) ir kitais teisės aktais.

27. Centro darbuotojai atestuojami ir jų kvalifikacija tobulinama Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.

 

VII. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

28. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka centro direktorius.

29. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

30. Centro finansų kontrolę atlieka centro finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose centro direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1199 (centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 775 redakcija), nurodyti asmenys.

31. Centro vidaus auditą atlieka departamento Vidaus audito skyrius.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Centras likviduojamas ar reorganizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________