LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BIRŽELIO 2 D. NUTARIMO NR.705 „DĖL LAIKINOSIOS IDENTIFIKAVIMO KODŲ SUTEIKIMO PROFESINĖMS SĄJUNGOMS, JŲ SUSIVIENIJIMAMS, RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS IR BENDRIJOMS, POLITINĖMS PARTIJOMS BEI POLITINĖMS ORGANIZACIJOMS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1406

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 2 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 705 „Dėl laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1611):

1. Išdėstyti 2.2 punktą taip:

2.2. profesinėms sąjungoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms, įrašytoms į Laikinąjį organizacijų registrą, paliekami seni identifikavimo kodai (patikrinus jų galiojimą Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje) ir išduodami nauji įregistravimo pažymėjimai“.

2. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Pavesti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei, suderinus su Teisingumo ministerija, patvirtinti profesinių sąjungų, jų susivienijimų, religinių bendruomenių ir bendrijų, politinių partijų bei politinių organizacijų įregistravimo pažymėjimų, registravimo knygų ir duomenų kortų formų pavyzdžius“.

3. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtintos Laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos 2 punktą taip:

2. Registruojant profesinių sąjungų, jų susivienijimų, religinių bendruomenių ir bendrijų, politinių partijų bei politinių organizacijų įstatus ar kitus teisės aktų nustatytus juos atitinkančius dokumentus, turi būti suteikiami identifikavimo kodai ir išduodami Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės nustatytos formos įregistravimo pažymėjimai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________