LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1089 „DĖL DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO, VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ KOLEGIJŲ IR VALSTYBINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ DIREKTORIAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 8 d. Nr. V-81

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų skyrimo valstybinių kolegijų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 64-2464, Nr. 139-5721; 2008, Nr. 10-358; 2009, Nr. 10-380; 2010, Nr. Nr. 2-78) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO VALSTYBinių MOKSLinių tyrimų INSTITUTŲ DIREKTORIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1582):

1. T v i r t i n u Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad 2013 metais valstybiniai mokslinių tyrimų institutai šiuo įsakymu patvirtintame Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams tvarkos aprašo priede nurodytus duomenis pateikia per 10 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                               Dainius Pavalkis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-81 redakcija)

 

DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO VALSTYBinių MOKSLinių tyrimų INSTITUTŲ DIREKTORIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato principus, kuriais vadovaujantis valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga ir savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – institutai), direktoriams (toliau – direktoriai) būtų nustatomas darbo užmokestis.

2. Darbo užmokestis direktoriams nustatomas laikantis Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582) (toliau – Darbo apmokėjimo sąlygų aprašas), nuostatų.

3. Darbo užmokestis direktoriams gali būti mokamas iš institutams patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų (taip pat ir pajamų įmokų lėšų) ir kitų teisėtai gautų lėšų. Tarnybinis atlyginimas direktoriams paprastai mokamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (be pajamų įmokų) lėšų. Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą paprastai mokama iš instituto pajamų įmokų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Nustatant priedus ir priemokas nurodomas šaltinis, iš kurio jie mokami.

4. Tarnybinio atlyginimo koeficientą, priedą už veiklos efektyvumą ir priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą direktoriui švietimo ir mokslo ministras nustato, atsižvelgdamas į jo sudarytos komisijos institutų direktorių darbo užmokesčiui nustatyti (toliau – komisija) pasiūlymus. Komisija pasiūlymus švietimo ir mokslo ministrui teikia išnagrinėjusi Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros pateiktus duomenis apie praėjusiais metais institutams, kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas ir kaip parama ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymams vykdyti skirtas lėšas, taip pat institutų pateiktus duomenis, parengtus pagal šio aprašo priedą. Šie duomenys pateikiami Švietimo ir mokslo ministerijai kasmet iki sausio 10 dienos.

5. Direktoriui tarnybinio atlyginimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal einamiesiems biudžetiniams metams institutui patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms (be pajamų įmokų) lėšų dydį VBA (tūkst. Lt) pagal formulę (1):

 

K = 6*(VBA/1000)1/2 + 24.                                                                                              (1)

 

6. Gautas K apvalinamas vieneto tikslumu. K negali būti mažesnis nei 27 ar didesnis nei 43.

7. Tarnybinio atlyginimo priedas už veiklos efektyvumą (tarnybinio atlyginimo procentais) PVE direktoriui apskaičiuojamas pagal šiuos duomenis:

7.1. kTi – lėšų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597 (Žin., 2009, Nr. 76-3103; 2010, Nr. 158-8045; 2012, Nr. 86-4509), (toliau – Lėšų skyrimo aprašas), yra i-tosios mokslo srities (t. y. humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ar technologijos mokslų) mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) skirstomos pagal institucijų dalyvaujant tarptautinėse mokslo programose gautų lėšų sumas, santykis su visomis i-tosios mokslo srities institucijoms skirstomomis lėšomis;

7.2. kUi – lėšų, kurios, vadovaujantis Lėšų skyrimo aprašu, yra i-tosios mokslo srities institucijoms skirstomos pagal institucijų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus gautų lėšų sumas, santykis su visomis i-tosios mokslo srities institucijoms skirstomomis lėšomis;

7.3. LTi, LUi (tūkst. Lt) – instituto paskutinių trejų metų, kurių mokslo darbai yra įvertinti vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (Žin., 2010, Nr. 86-4569; 2011, Nr. 48-2335), dalyvaujant tarptautinėse mokslo programose ir vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus gautų lėšų metiniai vidurkiai (atitinkamai);

7.4. LKP (tūkst. Lt) – instituto praėjusiais metais, kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas, gautų valstybės biudžeto lėšų suma;

7.5. LPUi (tūkst. Lt) – instituto praėjusiais metais, kaip parama ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymams vykdyti, gautų valstybės biudžeto lėšų suma.

8. PVE apskaičiuojamas pagal formulę (2) sumuojant pagal visas mokslo sritis:

 

PVE = 50*[SUMA(LTi/kTi + (LUi+ LPUi)/kUi) + LKP]/VBA.                                                  (2)

 

9. Gautas PVE apvalinamas 5 procentų tikslumu. PVE negali būti didesnis nei 70.

10. Priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (tarnybinio atlyginimo procentais) PDK direktoriui apskaičiuojama, instituto per praėjusius metus visas teisėtai gautas lėšas, išskyrus valstybės biudžeto asignavimus (be pajamų įmokų lėšų) ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, padalijus iš VBA ir padauginus iš 10. Gauta PDK apvalinama 5 procentų tikslumu.

11. Komisija, atsižvelgusi į instituto per praėjusius metus moksliniams tyrimams vykdyti gautas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, paklaidas, sąlygotas K, PVE, PDK apvalinimo ir šio aprašo 6 ir 9 punktuose nurodytų K ir PVE apribojimų, pagal šio aprašo 7.3–7.5 punktus nevertinamą instituto bendradarbiavimą su kitomis mokslo ir studijų institucijomis ir socialiniais partneriais, instituto vykdomų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenėje, instituto struktūros optimizavimą, gali siūlyti švietimo ir mokslo ministrui padidinti nustatomą PDK, bet ne daugiau kaip 30 procentų tarnybinio atlyginimo.

 

_________________

 


Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų skyrimo valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams taisyklių

 

priedas

 

 

 

__________________________________________________________________________

(Valstybinio mokslinių tyrimų instituto pavadinimas)

 

 

 

DUOMENYS

 

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRRIMŲ INSTITUTO DIREKTORIAUS DARBO UŽMOKESČIUI NUSTATYTI

 

 

 

Finansiniai duomenys

Reikšmė, tūkst. Lt

1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto (toliau – institutas) mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų praėjusių metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 4 dydžiai

 

2. Instituto per praėjusius metus visų gautų lėšų suma*,

 

Iš jų:

 

2.1. valstybės biudžeto asignavimai (be pajamų įmokų lėšų)

 

2.2. kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas (iš Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros) gautos lėšos

 

2.3. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos,

 

iš jų:

 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymui ir doktorantūrai gautos lėšos

 

 

 

Per praėjusius metus vykdyto Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekto (doktorantūros) pavadinimas

Jo vykdymui gautos lėšos, tūkst. Lt

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Instituto bendradarbiavimo su kitomis mokslo ir studijų institucijomis ir socialiniais partneriais aprašymas

 

(nevertinamo pagal šio aprašo 7.3–7.5 p., ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų)

 

 

 

Instituto vykdomų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos visuomenėje aprašymas

 

(ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų)

 

 

 

Instituto struktūros optimizavimo aprašymas

 

(jei buvo vykdomas, ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų)

 

 

 

* Pastaba. 2.1–2.3 eilučių reikšmių suma gali būti mažesnė už 2 eilutėje nurodomą reikšmę.

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)