VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 2002 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 92 „DĖL PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ BEI TARIFŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO KOMISIJOJE TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 23 d. Nr. O3-1

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria iš dalies pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 100-4476; 2003, Nr. 28-1177, Nr. 69-3161):

1. pakeisti tvarkos pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„Prašymų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pateikimo ir nagrinėjimo komisijoje tvarka“;

2. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos derinamos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) pagal tiekėjo pateiktą prašymą.“;

3. pakeisti 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.1. savivaldybių, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos, merų arba administracijos direktorių raštais apie tai, jog jie yra informuoti apie šio prašymo teikimą Komisijai;“.

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIDMANTAS JANKAUSKAS