LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 323 „DĖL LAIKINOSIOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ REGISTRAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1408

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 2 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 323 „Dėl Laikinosios biudžetinių įstaigų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 31-765):

1. Išdėstyti 2.1 ir 2.2 punktus taip:

2.1. įstaigas ir jų padalinius (filialus), išlaikomus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, registruoja Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė;

2.2. įstaigas ir jų padalinius (filialus), išlaikomus iš savivaldybių biudžetų, pagal jų buveinės vietą registruoja savivaldos vykdomosios institucijos ir apie tai praneša Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei;“.

2. Išdėstyti 2.4.1 punktą taip:

2.4.1. valstybės valdžios institucijoms, prokuratūrai, teismams, Lietuvos bankui, valstybės kontrolės ir savivaldos institucijoms. Šios biudžetinės įstaigos ir jų padaliniai (filialai) įregistruojami pateikus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei užpildytą registravimo duomenų kortą;“.

3. Išdėstyti 2.5 punktą taip:

2.5. kultūros, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų registrų tvarkytojai praneša įregistruotų įstaigų duomenis Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei per 5 darbo dienas nuo atitinkamos įstaigos ar jos padalinio (filialo) įregistravimo pažymėjimo išdavimo dienos (arba per ilgesnį laiką, suderintą su Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmone)“.

4. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Pavesti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei:

3.1. metodiškai vadovauti biudžetines įstaigas ir jų padalinius (filialus) registruojančioms institucijoms, kontroliuoti jų darbą;

3.2. patvirtinti biudžetinių įstaigų ir jų padalinių (filialų) įregistravimo pažymėjimų, registravimo knygų ir registravimo duomenų kortos pavyzdžius“.

5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Laikinojoje biudžetinių įstaigų registravimo tvarkoje:

5.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Įstaigas registruojanti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, savivaldos vykdomoji institucija (toliau vadinama – registratorius) kaupia ir tvarko dokumentus ir duomenis apie šias įstaigas bei jų filialus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais“.

5.2. Išdėstyti 27 punktą taip:

27. Įregistruotoms įstaigoms ir jų filialams išduotus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės nustatytos formos įregistravimo pažymėjimus pasirašo ir parašą tvirtina antspaudu registratorius, atliekantis teisinį registravimą“.

5.3. Išdėstyti 31, 32 ir 33 punktus taip:

31. Registratorius per 5 darbo dienas nuo įstaigos ar jos filialo įregistravimo pažymėjimo išdavimo dienos kompiuteriniu paštu išsiunčia Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei koduotus registravimo duomenis.

32. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė per 5 darbo dienas kompiuteriniu paštu praneša savivaldos vykdomajai institucijai, įregistravusiai įstaigą, apie šios įstaigos ar jos filialo įregistravimą kitoje savivaldos vykdomojoje institucijoje.

33. Įregistravusi iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikomas įstaigas ar jų filialus ir jų dokumentų bei duomenų pakeitimus, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė per 5 darbo dienas kompiuteriniu paštu perduoda duomenis apie šias įstaigas ar jų filialus savivaldos vykdomajai institucijai, kurios teritorijoje yra įstaigų ar jų filialų buveinės“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________