LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL VAISTŲ RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO)“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2002 m. gegužės 20 d. Nr. 222

Vilnius

 

 

Iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013):

1. 2 punktą ir išdėstau taip:

2. Nuo 2002 m. liepos 1 d. laikau netekusiais galios:“

2. 4 punkte vietoj skaičių ir žodžių „2002 m. birželio 1 d.“ įrašau „2002 m. liepos 1 d.“ ir visą punktą išdėstau taip:

4. Leidžiu laikinai, kol baigsis senojo pavyzdžio 3 formos receptų blankų atsargos, bet ne ilgiau kaip iki 2002 m. liepos 1 d., kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones išrašyti senojo pavyzdžio 3 formos receptų blankuose, laikantis šio įsakymo 2 punkte nurodytais teisės aktais patvirtintų receptų rašymo bei vaistų išdavimo taisyklių.“

3. Pakeičiu įsakymu patvirtintas Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisykles:

3.1. 50 punkte po žodžio „draudžiama“ įrašau žodžius „išskyrus vaistinėje farmacijos specialisto pildomų receptų blankų 11–16 punktuose, kuriuose įrašų taisymai leidžiami kitų teisės aktų nustatyta tvarka“ ir visą punktą išdėstau taip:

50. Įrašus kompensuojamųjų vaistų paso 3 formos receptuose taisyti draudžiama, išskyrus vaistinėje farmacijos specialisto pildomų receptų blankų 11–16 punktuose, kuriuose įrašų taisymai leidžiami kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

3.2. 75 punkte išbraukiu žodžius „Užregistravus vaistą vaistinėje“ ir vietoj jų įrašau žodžius „Užregistravus receptą, jis paliekamas vaistinėje, išskyrus vaistų paso 3 formos receptų blankus“, išbraukiu žodžius „(esančio didmeninės prekybos rinkoje)“, vietoj jų įrašau žodžius „esančio vaistų platinimo įmonėse“ ir visą punktą išdėstau taip:

75. Jei asmens kreipimosi metu vaistinėje nėra reikiamo vaisto, esančio vaistų platinimo įmonėse, jam sutikus, receptas užregistruojamas vaistinėje ir vaistai pristatomi: miestuose – ne vėliau kaip per 2, rajonų centruose – per 3, miesteliuose ir kaimuose – per 4 dienas. Užregistravus receptą, jis paliekamas vaistinėje, išskyrus vaistų paso 3 formos receptų blankus, ant recepto pažymima, kad vaistas užsakytas, bei nurodoma užsakymo data.“

3.3. 77 punkte po žodžių „kitoje recepto pusėje“ įrašau žodžius „išskyrus vaistų paso 3 formos receptus,“ ir visą punktą išdėstau taip:

77. Išduodant vaistus, ant recepto nurodomos vaistų kainos, kitoje recepto pusėje, išskyrus vaistų paso 3 formos receptus, dedamas spaudas „Vaistai išduoti …………. vaistinėje“, nurodomas vaistinės (jos filialo) pavadinimas, vaistų išdavimo data, vaistą išdavusio farmacijos specialisto vardas, pavardė ir parašas.“

3.4. 85.1 punkte po žodžio „priemonės“ įrašau žodžius „išskyrus receptus, išrašytus 3 formos blankuose (išimties atvejams)“ ir visą punktą išdėstau taip:

85.1. 5 metus – išrašyti 3 formos blankuose, pagal kuriuos išduoti kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, išskyrus receptus, išrašytus 3 formos blankuose (išimties atvejams).“

3.5. 93 punktą išdėstau taip:

93. Draudžiama išduoti kompensuojamųjų vaistų ir MPP, jei kartu su kompensuojamųjų vaistų pasu nepateikiamas apdraustojo, kuriam išduotas šis kompensuojamųjų vaistų pasas, asmens dokumentas su nuotrauka arba socialinio draudimo pažymėjimas. Išduodant kompensuojamųjų vaistų, skirtų vaikams, turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas.“

3.6. 96 punktą išdėstau taip:

96. Išduodant kompensuojamuosius vaistus, turi būti pildomi 3 formos recepto blanko 10–16 punktai: 10 punkte – nurodomas išduoto vaisto pavadinimas ir kiekis, 11 punkte – data, iki kurios pakaks išduoto vaisto (t. y. nurodyta paskutinė diena, kai suvartojama visa paros dozė), jeigu yra galimybė apskaičiuoti (skaičiuojama nuo vaisto išdavimo vaistinėje dienos, bet ne ankstesnės kaip gydymo kurso pabaigos dienos, apskaičiuotos pridedant 2 dienas prie gydytojo nurodytos recepto įsigaliojimo datos), 12 punkte – išduoto vaisto mažmeninė kaina, 13 punkte – paciento sumokėta kaina, 14 punkte – kompensuojama suma, 15 punkte – vaisto išdavimo data, ties 16 punktu dedamas vaistinės spaudas, nurodomas vaistus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas (gali būti naudojamas 77 punkte nurodytas spaudas). Spaudu bei parašu turi būti patvirtinti abu tuo pačiu eilės numeriu pažymėti receptų blankai. Pirmasis recepto blankas paliekamas vaistinėje, antrasis – vaistų pase.

Jeigu vaistų receptų apskaita vaistinėje kompiuterizuota, įrašai gali būti daromi kitoje recepto pusėje, ant abiejų tos pačios serijos ir tuo pačiu eilės numeriu pažymėtų receptų blankų. Vietoj įrašų kompiuteriu gali būti klijuojami lipdukai su 10–15 punktuose nurodyta informacija.

Jeigu vaistų pase liekančio blanko negalima apdoroti kompiuteriu, įrašai turi būti daromi ranka. Vietoj įrašų ranka 12–15 punktuose vaistų pase liekančio recepto blanko kitoje pusėje gali būti priklijuojami kasos čekiai, jei juose yra minėtuose punktuose reikalaujama informacija.“

3.7. 100 punktą išdėstau taip:

100. Išduodamas kompensuojamuosius vaistus pagal 3 formos receptus (išimties atvejams), farmacijos specialistas pildo recepto blanko 11–14 punktus, kitoje recepto pusėje deda spaudą ir pažymi apie vaisto išdavimą 77 punkto nustatyta tvarka, nurodo savo vardą, pavardę bei pasirašo. Savo vardą, pavardę nurodo bei pasirašo ir vaistą gavęs asmuo. Šis receptas bei sąskaita-faktūra pateikiama TLK.“

4. Įsakymu patvirtintos Receptų sunaikinimo tvarkos 7.1 punkte išbraukiu žodį „psichotropinių“ ir visą punktą išdėstau taip:

7.1. kiekybiškai apskaitomų vaistų receptų – vaisto ar vaistinės medžiagos, pavadinimas, forma, stiprumas, pakuotė, pakuočių skaičius, receptų skaičius;“

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS