LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS AR KULTŪRINIAIS PROJEKTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 136

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                           Vytas Navickas

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136

 

 

PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS AR KULTŪRINIAIS PROJEKTAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja numatomų įgyvendinti valstybei svarbių ekonominių ar kultūrinių projektų ar jų grupių (keleto tos pačios srities projektų, turinčių bendrą tikslą) (toliau vadinama – projektai) pripažinimo valstybei svarbiais projektais sritis, kriterijus ir tvarką.

2. Šis Aprašas netaikomas, kai:

2.1. projektų valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Lietuvos Respublikos Seimas;

2.2. Lietuvos Respublikos įstatymai nustato projektams kitokius papildomus arba specialius jų valstybinės svarbos pripažinimo kriterijus ir tvarką.

3. Prieš teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą pripažinti valstybei svarbiu, turi būti įsitikinta, kad nebus pažeidžiami valstybės pagalbos, kaip ji yra apibrėžta Konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 87 straipsnio 1 dalyje, teikimo apribojimai.

 

 

II. VALSTYBEI SVARBIŲ PROJEKTŲ SRITYS IR PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS KRITERIJAI

 

4. Sritys, kuriose numatomi įgyvendinti projektai gali būti pripažinti valstybei svarbiais, yra šios:

4.1. energetika;

4.2. transportas;

4.3. aplinkosauga;

4.4. verslo aplinkos infrastruktūra (pramoniniai parkai, mokslo ir technologijų parkai, stambūs verslo, konferencijų ir parodų centrai, kita infrastruktūra);

4.5. socialinė apsauga;

4.6. švietimas, mokslas;

4.7. sveikatos apsauga;

4.8. kultūra ir paveldosauga;

4.9. sportas ir turizmas;

4.10. informacinė visuomenė;

4.11. visuomenės saugumas.

5. Projektai gali būti pripažinti valstybei svarbiais projektais, jeigu jais numatomi įgyvendinti valstybės strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir (ar) regioninės politikos tikslai, jeigu jų įgyvendinimas turėtų didelę įtaką Lietuvos Respublikos ekonominiam, socialiniam, politiniam gyvenimui ir (ar) konkrečios visuomeninių santykių srities būklei ir jeigu jie atitinka ne mažiau kaip 3 iš šių kriterijų:

5.1. Projekto investicijų vertė yra ne mažesnė kaip 20 mln. litų.

5.2. Projekto socialinis ir ekonominis poveikis (projektai, kurie prisideda prie socialinės ir ekonominės plėtros arba sudaro sąlygas tokiai plėtrai), t. y. naudos ir sąnaudų santykis, yra ne mažesnis kaip 1.

5.3. Numatoma pritraukti į projektą ar su juo susijusią veiklą tiesioginių vidaus ir užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau kaip 25 procentus projekto vertės.

5.4. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusė Lietuvos teritorijos.

5.5. Projektas sudaro sąlygas išsaugoti reikšmingiausius Lietuvos kultūros paveldo objektus, susijusius su Lietuvos visuomenės raidos ir valstybės istorijos įvykiais ir procesais.

5.6. Projektas sudaro būtinas sąlygas išsaugoti Lietuvos kultūros tapatumą arba jo raišką vienoje ar keliose kultūros srityse (lietuvių kalbos, kultūros paveldo, visuomenės informavimo, kino, scenos, vaizduojamojo meno, literatūros, etninės ir regionų kultūros).

5.7. Projektas atitinka valstybės strateginio planavimo dokumentų reikalavimus.

 

III. PROJEKTŲ PRIPAŽINIMAS VALSTYBEI SVARBIAIS

 

6. Projektai valstybei svarbiais pripažįstami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

7. Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais procedūrą inicijuoja ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, apskrities viršininkas ir (ar) savivaldybės taryba (toliau vadinama – inicijuojančioji institucija).

8. Inicijuojančioji institucija, inicijuodama projekto pripažinimą valstybei svarbiu, turi parengti projekto galimybių studiją (kurioje pateikiama išsami numatomo įgyvendinti projekto analizė techniniu, finansiniu, ekonominiu ar kultūriniu ir instituciniu požiūriais), pristatyti ir viešai aptarti su visuomene (paskelbus visuomenės informavimo priemonėse) projekto tikslus ir projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei lydimųjų dokumentų, taip pat jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia šio Aprašo 3 punkte nurodytos institucijos (toliau vadinama – teikėjai), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089). Kartu pateikiamos Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 4 priede nustatytos formos sprendimų projektų poveikio išplėstinio vertinimo pažymos, projektų galimybių studijos išvados ir pasiūlymai, informacija apie projekto pristatymo ir viešo aptarimo su visuomene rezultatus, projektų įgyvendinimo priemonės, suinteresuotų institucijų nuomonės (išvados). Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai ir dokumentai dėl projektų pripažinimo valstybei svarbiais svarstomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitete.

10. Inicijuojančioji institucija, teikdama Lietuvos Respublikos Vyriausybei kitų institucijų parengtą teikėjo kompetencijos teisės akto projektą dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu, jį įvertina, atsižvelgdama į savo reguliavimo srities strateginio planavimo dokumentus, projekto atitiktį šio Aprašo 5 punkte nustatytiems kriterijams, ir pateikia savo išvadas.

______________