VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. VA-15 „DĖL NENUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. VA-48

Vilnius

 

 

Pakeičiu valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. VA-15 (Žin., 2009, Nr. 21-840, toliau – įsakymas):

1. įsakymo 2 punkte vietoj skaičių „2009“ įrašau skaičius „2010“ ir išdėstau šį punktą taip:

2. Pavedu valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamento vadovui užtikrinti, kad iki 2010 m. sausio 1 d. būtų parengta programinė įranga REG807 formoje pateiktiems duomenims apdoroti ir Taisyklių nuostatoms įgyvendinti.“;

2. įsakymo 3.2 punkte vietoj skaičių „2009“ įrašau skaičius „2010“ ir šį punktą išdėstau taip:

3.2. šis Įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 dienos“.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS