LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 m. GRUODŽIO 17 d. ĮSAKYMO Nr. V-1081 „DĖL SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ) PLANAVIMO, FINANSAVIMO, ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 3 d. Nr. V-387

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 152-7760; 2012, Nr. 21-987):

1. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, sveikatos apsaugos ministras įgalioja Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžią asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią viešąją įstaigą, įgyvendinančią projektą (toliau – SAM projektą įgyvendinantis subjektas), organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo.

SAM projektą įgyvendinantis subjektas rengia, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia perkamų paslaugų, prekių ar darbų techninę specifikaciją bei viešojo pirkimo sąlygas.

Už SAM projektą įgyvendinančiam subjektui nustatytas užduotis atsako Sveikatos apsaugos ministerija, o už šių užduočių įvykdymą – SAM projektą įgyvendinantis subjektas. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.“

2. Išdėstau 22 punktą taip:

22. SAM projektą įgyvendinantis subjektas turi Sveikatos apsaugos ministerijai raštu pateikti asmenų, atsakingų už viešųjų pirkimų ataskaitų (procedūrų ataskaitą, pasirašytos, įvykdytos ar nutrauktos sutarties ataskaitą ir jų pakeitimus), kurių tipinės formos patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu, pildymą, kontaktinius duomenis. Nurodytiems asmenims bus suteikta prieiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Nurodyti asmenys, kaip CVP IS naudotojai, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimo deklaraciją (3 priedas).“

3. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Prieš teikdamas Viešųjų pirkimų tarnybai procedūrų ataskaitą, pasirašytos, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitą, SAM projektą įgyvendinantis subjektas turi pateikti sveikatos apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui šią ataskaitą pasirašyti.“

4. Papildau šiuo 28 punktu:

28. SAM projektą įgyvendinantis subjektas atlieka kitus veiksmus, susijusius su paslaugų, prekių ar darbų pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų

projektų įgyvendinimo programų (investicijų

projektų) planavimo, finansavimo,

įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo

3 priedas

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMO DEKLARACIJA

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VYKDOMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

 

2012 m.      d. Nr.

Vilnius

 

Būdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos naudotoju,

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su Sveikatos apsaugos ministerijoje ir kitose jai pavaldžiose įstaigose atliekamais viešaisiais pirkimais susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant viešųjų pirkimų procedūras (taip pat pildant viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų monitoringo informacinėje sistemoje);

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su pirkimais susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar sveikatos apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro visa su Sveikatos apsaugos ministerijoje ir kitose jai pavaldžiose įstaigose atliekamais pirkimais susijusi informacija ir dokumentai.

4. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

_________

(Parašas)

_______________

(Vardas, pavardė)

 

 

_________________