LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS 1997 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. 634 „DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISĖMIS FAKTĄ ĮRODANČIŲ PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 28 d. Nr. 3D-59

Vilnius

 

 

Pakeičiu Metodinius nurodymus dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 112-5034; 2007, Nr. 72-2869):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio žemėtvarkos skyriaus (toliau – teritorinis žemėtvarkos skyrius) vadovas įsakymu patvirtina komisijos sudėtį teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo.

Komisijos sudėtyje turi būti teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas), žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiantis asmuo, teritorinio žemėtvarkos skyriaus specialistas, turintis socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą, ir prireikus kiti teritorinio žemėtvarkos skyriaus darbuotojai.“

2. Išdėstau 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2. Teritoriniai žemėtvarkos skyriai:“.

3. Išdėstau 2.4 punkto antrąją pastraipą taip:

„Rekomenduojama dokumentus rengti iš karto visam kaimui arba visai kadastro vietovei. Kaimų ar nustatytą kadastro vietovių eiliškumą patvirtina teritorinių žemėtvarkos skyrių vedėjai, atsižvelgdami į žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo pradžią;“.

4. Įrašau 2.5 punkte vietoj žodžio „seniūnijoje“ žodžius „teritoriniame žemėtvarkos skyriuje“.

5. Išdėstau 3 punkto pirmąją pastraipą taip:

3. Reikalavimai rengiant medžiagą:“.

6. Išdėstau 3.2 punktą taip:

3.2. dokumentacija rengiama dalyvaujant suinteresuotiems pretendentams. Juos turi registruotu laišku iškviesti teritoriniai žemėtvarkos skyriai. Kai papildomuose dokumentuose nurodyta, kad žemę valdė ne tie patys asmenys, kurie turėjo žemę iki 1940 m. žemės nacionalizacijos, pretendentai turi iš anksto pateikti giminystės ryšį su buvusiu savininku arba žemės įsigijimo faktą įrodančius dokumentus;“.

7. Išdėstau 3.3 punktą taip:

3.3. žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiantis asmuo ar teritorinio žemėtvarkos skyriaus darbuotojas, kai kartografuojamos miestų teritorijose esančių žemės sklypų ar kaimų ribos, turi užtikrinti reikiamą žemės sklypų bei kaimų ribų kartografavimą, žemės sklypų bei kaimų plotų nustatymą pagal planus;“.

8. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Parengus dokumentaciją, teritorinio žemėtvarkos skyriaus skelbimų lentoje yra skelbiama tyrimo medžiagos svarstymo data ir vieta. Į komisijos posėdį visi pretendentai, pageidaujantys gauti žemę šiame kaime, raštu kviečiami tuo atveju, jei kartografuojant rėžinio kaimo ribas kilo ginčų dėl kaimo ribų ar ploto. Sprendimas, kuris priimamas komisijos narių paprasta balsų dauguma, skelbiamas teritorinio žemėtvarkos skyriaus skelbimų lentoje. Komisijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovui, o Tarnybos vadovo sprendimas skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. Komisijos svarstymo protokolo vienas egzempliorius įsegamas į bylą, kurioje saugoma visa su atitinkamo rėžinio kaimo kartografavimu susijusi dokumentacija, o kitas – į komisijos protokolų bylą.

Teritorinis žemėtvarkos skyrius, atlikęs iki 1940 m. nacionalizacijos turėtos žemės sklypo, buvusio ne rėžiniame kaime, ribų kartografavimą, surašo šio žemės sklypo vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą. Kilus ginčams dėl kartografuoto turėtos žemės sklypo, buvusio ne rėžiniame kaime, ribų, ploto ir (ar) vietos, šis aktas gali būti skundžiamas Tarnybos vadovui, o Tarnybos vadovo sprendimas skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

9. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Komisija, atsižvelgdama į išnagrinėtus dokumentus bei protokolą, surašo pasiūlymą, kurio forma pateikta Metodinių nurodymų dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos priede, ir šiuo pagrindu parengia:

esant teigiamam pasiūlymui – pažymas pretendentams atkurti nuosavybės teises, nurodant papildomus dokumentus ir jų nagrinėjimo komisijoje datą;

esant neigiamam pasiūlymui – komisijos pasiūlymo kopiją.

Kaimo vietovėje šia medžiaga naudojasi žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiantis asmuo. Iki 1995 m. birželio 1 d. miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose šia medžiaga naudojasi teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojai. Parengus ir patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos projektus ar pateikus savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie miesto teritorijoje esančio kartografuoto rėžinio kaimo ribas, plotą, visa sukomplektuota medžiaga saugoma Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.“

10. Išdėstau Metodinių nurodymų dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


Metodinių nurodymų dėl žemės valdymo

nuosavybės teisėmis faktą įrodančių

papildomų dokumentų nagrinėjimo

tvarkos

priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2011 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-59 redakcija)

 

(Pasiūlymo forma)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

.................................................................. ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS

(teritorinio žemėtvarkos skyriaus pavadinimas)

 

KOMISIJOS DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISĖMIS FAKTĄ ĮRODANTIEMS PAPILDOMIEMS DOKUMENTAMS NAGRINĖTI PASIŪLYMAS

 

____________________ Nr.___________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

............................................................................................ žemėtvarkos skyriaus komisija

(teritorinio žemėtvarkos skyriaus pavadinimas)

dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti, susidedanti iš šio žemėtvarkos skyriaus vedėjo ....................................................................................................  ir

(vardas ir pavardė)

narių .............................................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

išnagrinėjo papildomus dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę ir nutarė:

1. Esamų dokumentų ..........................................................................................................

(dokumento pavadinimas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

dėl buvusio savininko ...................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

turėtos žemės bendro ploto .............................................................................  ha, iš to skaičiaus

(plotas skaičiais)

miško .........................................................  ha, vandens telkinio ............................................  ha

(plotas skaičiais)                                                       (plotas skaičiais)

...................................................................................................................................... apskrityje

(apskrities pavadinimas)

(............................................................................................................................. savivaldybėje)

(savivaldybės pavadinimas)

........................................................................................................................................  valsčiuje

(valsčiaus pavadinimas)

(................................................................ . seniūnijoje) ...............................................................

(seniūnijos pavadinimas)                                                   (kaimo pavadinimas)

kaime pakanka nuosavybės teisėms atkurti.

Parengti pažymą piliečiui (-iams) ........................................................................................

(vardas ir pavardė)

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

........................... apie buvusio savininko .....................................................................................

(vardas ir pavardė)

...................................................................................................................... turėtos žemės plotą.

 

2. Esamų dokumentų ..........................................................................................................

(dokumento pavadinimas)

..................................................................................................................................................... .

..................................................................................................................................................... .

......................................................................................................................................................

dėl buvusio savininko ...................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

.......................................................................................................... turėtos žemės bendro ploto

........................................... ha, iš to skaičiaus miško .................................  ha, vandens telkinio

(plotas skaičiais)                                                 (plotas skaičiais)

......................................................... . ha ......................................................................................

(plotas skaičiais)                                                 (apskrities pavadinimas)

apskrityje (.............................................................................................................. savivaldybėje)

(savivaldybės pavadinimas)

..................................................... valsčiuje (............................................................ seniūnijoje)

(valsčiaus pavadinimas)                                     (seniūnijos pavadinimas)

.............................................................................  kaime nepakanka nuosavybės teisėms atkurti.

(kaimo pavadinimas)

 

Pretendentas (-ai) ................................................................................................................

(vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

..................................................................................................................................................... .

..................................................................................................................................................... .

..................................................................................................................................................... .

dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis fakto nustatymo gali kreiptis į teismą arba ieškoti papildomų dokumentų. Nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai teritoriniam žemėtvarkos skyriui gali būti pateikti tik teismui atnaujinus praleistą nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų pateikimo terminą.

Pasiūlymas surašytas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas komisijos protokolų byloje, kitas įsegamas į dokumentų bylą, sudaromą buvusio žemės savininko vardu.

 

Komisijos pirmininkas                                  (Parašas)                               (Vardas, pavardė)

A.V.

 

Nariai

(Parašas)                              (Vardas, pavardė)

 

(Parašas)                              (Vardas, pavardė)

 

(Parašas)                              (Vardas, pavardė)

 

_________________