LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 28:2003 „NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS IR ŠALTINIO VANDENS NAUDOJIMO IR PATEIKIMO Į RINKĄ REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. V-561

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens iš šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154; 2007, Nr. 90-3592):

1.1. išdėstau 7.7 punktą taip:

7.7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5092).“;

1.2. išdėstau 8.6 punktą taip:

8.6. kompetentinga įstaiga – Vilniaus visuomenės sveikatos centras;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS