VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PApildymo

 

2013 m. sausio 10 d. Nr. 1K-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1211 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 1-17),

p a p i l d a u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529, Nr. 110-4041, Nr. 124-4437, Nr. 136-4902, Nr. 150-5526; 2006, Nr. 8-308, Nr. 8-309, Nr. 31-1104, Nr. 42-1549, Nr. 46-1679, Nr. 57-2055, Nr. 60-2170, Nr. 68-2534, Nr. 70-2608, Nr. 91-3602, Nr. 111-4266, Nr. 136-5193, Nr. 144-5528; 2007, Nr. 2-116, Nr. 9-373, Nr. 35-1308, Nr. 46-1778, Nr. 54-2112, Nr. 64-2483, Nr. 78-3179, Nr. 94-3806, Nr. 139-5724; 2008, Nr. 6-232, Nr. 20-753, Nr. 20-754, Nr. 26-963, Nr. 29-1050, Nr. 48-1798, Nr. 48-1799, Nr. 60-2281, Nr. 64-2450, Nr. 65-2491, Nr. 85-3403; 2009, Nr. 15-615, Nr. 67-2740, Nr. 78-3264, Nr. 87-3735, Nr. 117-5062, Nr. 156-7070; 2010, Nr. 3-139, Nr. 20-963, Nr. 24-1169, Nr. 34-1651, Nr. 48-2373, Nr. 98-5111, Nr. 102-5337; 2011, Nr. 3-116, Nr. 18-906, Nr. 25-1239, Nr. 30-1425, Nr. 63-3019, Nr. 67-3203, Nr. 75-3663, Nr. 83-4074, Nr. 100-4731, Nr. 117-5526, Nr. 130-6211; 2012, Nr. 9-360, Nr. 82-4314, Nr. 113-5779, Nr. 122-6170, Nr. 125-6310, Nr. 126-6356, Nr. 129-6532), ir dalyje „01/Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“ po eilutės „01 01 02/Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos/14/Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“ ir po paslaugos kodo „3201“ bei paslaugos pavadinimo „Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3204

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

 

 

 

 

3205

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

 

 

 

 

3206

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)“

 

 

 

 

Direktorius                                                                                    Algis Sasnauskas