LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 7 d. Nr. D1-849

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 6 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 891 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos zoologijos sodo savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ (Žin., 2010, Nr. 78-4024):

1. Tvirtinu Lietuvos zoologijos sodo nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoju Lietuvos zoologijos sodo direktorių Vaclovą Dumčių Lietuvos zoologijos sodo nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-849

 

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos zoologijos sodas (toliau – Sodas) yra gamtosaugos bei mokslo žinias populiarinanti, gyvūnus laikanti, veisianti ir juos eksponuojanti biudžetinė įstaiga.

2. Sodas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Sodo buveinės adresas: Radvilėnų pl. 21, LT-50299 Kaunas.

3. Sodo savininkas yra valstybė. Sodo savininko teises ir pareigas, nurodytas Biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

4. Sodas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, tarptautiniais gyvūnų globos standartais, aplinkos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Sodas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Sodui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6. Sodo nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.zoosodas.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. SODO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Sodo veiklos tikslai:

8.1. prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo;

8.2. skatinti visuomenės mokymąsi ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje.

9. Sodas, įgyvendindamas 9.1 punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

9.1. nuolat laiko ir visuomenei ne mažiau kaip septynias dienas per metus eksponuoja gyvus laukinius gyvūnus, sudarančius zoologinę kolekciją;

9.2. tvarko turimą zoologinę kolekciją, papildo ją naujais eksponatais;

9.3. įkurdina laikomus laukinius gyvūnus tokiomis sąlygomis, kurios atitinka šių gyvūnų. rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus pagal Gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles, užtikrina gyvūnų priežiūros atitikimą Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA) nustatytiems standartams;

9.4. vykdo prevencines ir gydomosios veterinarinės priežiūros bei mitybos programas;

9.5. užtikrina, kad laikomi laukiniai gyvūnai neištrūktų iš aptvarų, voljerų ir kitų įrenginių ir kad į aptvarus ir voljerus nepatektų laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai;

9.6. dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse gyvūnų veisimo programose, bendradarbiauja su kitais zoologijos sodais;

9.7. vykdo gyvūnų veisimo programas, teisės aktų nustatyta tvarka realizuoja gyvūnų perteklių, juos parduoda, perka, keičiasi gyvūnais su kitais zoologijos sodais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9.8. vykdo mokslinį tiriamąjį ir taikomąjį darbą gyvūnų priežiūros ir veisimo (ypač saugomų rūšių) išsaugojimo srityse;

9.9. užtikrina Sodo lankytojų, darbuotojų ir gyvūnų saugumą.

10. Sodas, įgyvendindamas 9.2 punkte nurodytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

10.1. teikia informaciją apie eksponuojamas laukinių gyvūnų rūšis ir jų natūralias buveines;

10.2. supažindina Sodo lankytojus ir kitus asmenis su pasaulio gyvūnų įvairove, teikia informaciją apie Sode eksponuojamus gyvūnus ir biologinės įvairovės apsaugą;

10.3. organizuoja Sodo lankytojų kultūrinį pažintinį poilsį, gamtosauginį ir biologinį švietimą, pažintines ekskursijas;

10.4. bendradarbiauja su mokslo ir švietimo įstaigomis, dalyvauja įgyvendinant švietimo programas, organizuojant pažintines pamokas Sode, skatina jaunimo domėjimąsi biologine įvairove ir aplinkosauga;

10.5. viešina Sodą bei jame vykstančius renginius, supažindina visuomenę su Sodo veikla per visuomenės informavimo priemones;

10.6. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

III. SODO TEISĖS

 

11. Sodas, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

11.1. sudaryti komisijas veiklos klausimams nagrinėti;

11.2. organizuoti konferencijas, seminarus, šventes ir kitus renginius;

11.3. siųsti Sodo darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją;

11.4. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;

11.5. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas tvirtina aplinkos ministras;

11.6. būti šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti paramos gavėju;

11.7. kartu su kitomis institucijomis inicijuoti ir vykdyti gyvūnų veisimo, reintrodukcijos ir informavimo apie gyvūnijos ir gamtos apsaugą projektų darbus;

11.8. sodas gali turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių.

 

IV. SODO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Sodo veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu. Metinis veiklos planas skelbiamas Sodo internetiniame tinklalapyje. Metinio veiklos plano vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

13. Sodui vadovauja direktorius, kurį Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia aplinkos ministras. Sodo direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

14. Sodo direktorius:

14.1. organizuoja Sodo veiklą, kad būtų įgyvendinami Sodo veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

14.2. organizuoja Sodo ūkinę-finansinę veiklą;

14.3. leidžia įsakymus Sodo veiklos klausimais, tvirtina darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;

14.4. suderinęs su aplinkos ministru, tvirtina Sodo organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašą ir etatų skaičių neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

14.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Sodo darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas ir pašalpas, rūpinasi Sodo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;

14.6. teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus bei priemokas, tvirtina darbo apmokėjimo tvarką;

14.7. tvirtina Sodo darbuotojų etatų normatyvus;

14.8. Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka teikia aplinkos ministrui tvirtinti Sodo nuostatų pakeitimus, mokamų paslaugų įkainius;

14.9. teikia aplinkos ministrui tvirtinti metinį veiklos planą, ataskaitas, atsiskaito už savo veiklą;

14.10. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Sodo nuostatų;

14.11. rengia programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, ir valstybės investicijų projektus, sudaro Specialiosios programos sąmatos projektą ir nustatyta tvarka teikia juos Aplinkos ministerijai;

14.12. nustatyta tvarka ir terminais teikia finansinės atskaitomybės dokumentus, statistines ataskaitas, metines veiklos ataskaitas ir kitą informaciją apie įstaigos veiklą, garantuoja, kad teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

14.13. atstovauja (arba nustatyta tvarka įgalioja atstovauti kitą asmenį) Sodui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, teismuose, santykiuose su kitais asmenimis, sudaro sutartis, Sodo vardu pasirašo raštus ir kitus dokumentus;

14.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Sodo vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

15. Sodo direktorius gali turėti ir kitų jam teisės aktais nustatytų pareigų.

16. Jei Sodo direktoriaus nėra dėl atostogų, ligos ar komandiruotės, jo pareigas eina vyriausiasis biologas, o jei jo nėra, – kitas aplinkos ministro įsakymu paskirtas darbuotojas.

 

V. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

17. Sodo direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo užmokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

VI. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

18. Sodas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Sodo lėšas sudaro:

19.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

19.2. valstybės investicinių programų lėšos;

19.3. lėšos, gaunamos už teikiamas mokamas paslaugas;

19.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

VII. SODO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

20. Sodo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Sodo vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius. Sodo metinio veiklos plano kontrolę atlieka Sodo direktorius.

21. Sodo finansinę kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Sodo direktorius.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Sodas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sodas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą ir kitą atributiką.

 

_________________