VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL PRAŠYMŲ DĖL KAINŲ BEI TARIFŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO KOMISIJOJE TVARKOS

 

2002 m. spalio 9 d. Nr. 92

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2001 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 69 patvirtintą „Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarką“ (Žin., 2001, Nr. 67-2465) ir išdėstyti ją taip:

 

Prašymų dėl kainų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarka

 

1. Centralizuotos šilumos, šalto ir karšto vandens, nuotekų tvarkymo kainos derinamos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) pagal tiekėjo pateiktą prašymą.

2. Prašymą dėl kainų Komisijai pateikia įmonės (tiekėjo) valdymo organas (toliau – tiekėjas), įmonės įstatuose nustatyta tvarka priėmęs sprendimą dėl kainų keitimo ir įgaliojimo atsakingam asmeniui juos derinti su Komisija.

3. Prašymas teikiamas laisva forma su šiais priedais (patvirtintomis dokumentų kopijomis, jei kitaip nenumato atitinkamos kainų bei tarifų skaičiavimo metodikos):

3.1. savivaldybių, kurioms tiekiama centralizuota šiluma, šaltas ir karštas vanduo bei šalinamos nuotekos, merų raštais apie tai, jog jie yra informuoti apie šio prašymo pateikimą Komisijai;

3.2. tiekėjo sprendimu dėl kainų ir jų taikymo bei įgaliojimo atsakingam asmeniui teikti prašymą dėl kainų ir jų taikymo, taip pat derinimo Komisijoje;

3.3. kainų skaičiavimų ir jų taikymo tvarkos aiškinamaisiais raštais, normatyviniais rodikliais, parengtais pagal Komisijos patvirtintas metodikas, kitų teisės aktų reikalavimus;

3.4. tiekėjo (įmonės) praėjusių metų faktiniais ekonominiais, finansiniais, techniniais rodikliais, balansais;

3.5. vykdomų ar numatomų vykdyti investicijų projektų finansinių įsipareigojimų atsipirkimo pagrindimu ir kainų bei tarifų prognozėmis.

4. Prašymo originalas pateikiamas kartu su penkiomis kopijomis (arba, esant galimybėms, su prašymo kopija kompiuterinėje laikmenoje). Kiekvienas prašymo lapas turi būti pasirašytas įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo tuo patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta atsakomybe už klaidingų duomenų pateikimą.

5. Tiekėjas prašymą dėl kainų Komisijai pateikia ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pageidaujamos kainų taikymo dienos. Tiekėjas turi teisę pateikti prašymus ne dažniau kaip du kartus per kalendorinius metus.

6. Komisija, gavusi prašymą, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl jo registravimo. Tiekėjas, gavęs Komisijos sprendimą dėl prašymo įregistravimo, per 10 kalendorinių dienų turi viešai paskelbti apie pateiktas Komisijai derinti kainas spaudoje pagal savo veiklos vietą (-as). Komisija, nusprendusi neregistruoti prašymo, per 5 darbo dienas apie tai informuoja tiekėją.

Komisijos posėdis dėl tiekėjo prašymo organizuojamas Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka apie tai iš anksto informuojant tiekėjus, vartotojus, atitinkamas vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas bei visuomenę. Komisija gali pratęsti prašymo nagrinėjimą tik priėmusi atitinkamą sprendimą.

Smulkių įmonių (tiekėjų) prašymai gali būti registruojami ir nagrinėjami priimant sprendimą dėl kainų bei tarifų ir jų taikymo tame pačiame Komisijos posėdyje.

7. Kainų prašymo nagrinėjimui taikomos tokios procedūros:

7.1. Komisijos administracijos kainų skaičiavimų analizė, tiekėjo paaiškinimas ir, esant reikalui, nepriklausoma ekspertizė;

7.2. viešasis svarstymas ir (arba) tiekėjo viešoji apklausa;

7.3. prašymo svarstymas viešajame Komisijos posėdyje.

Visais atvejais kainų skaičiavimų analizė ir prašymo svarstymas viešajame Komisijos posėdyje yra privaloma procedūra. Viešasis svarstymas ir (arba) tiekėjo viešoji apklausa Komisijos organizuojami tuo atveju, kai to reikalauja Komisijos nariai (narys), vartotojai, tiekėjai, vyriausybinės ar nevyriausybinės organizacijos. Viešajame svarstyme (apklausoje) privalo dalyvauti bent vienas Komisijos narys (teikiantis Komisijos posėdžiui atitinkamą nutarimo projektą, kuris ir pirmininkauja svarstymui), taip pat privalo dalyvauti tiekėjų ir (ar) suinteresuotų vartotojų atstovai.

8. Komisijoje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu tiekėjui keičiant (papildant) prašymo turinį, prašymo nagrinėjimo Komisijoje pradžios data laikoma paskutinio papildomos medžiagos įregistravimo diena. Komisija turi teisę pareikalauti iš tiekėjo papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę, kurios reikia sprendimui priimti. Jei papildomi duomenys teikiami arba ekspertizė atliekama per ilgesnį negu Komisijos nustatytą laiką, prašymo nagrinėjimo trukmė gali būti atitinkamai prailginta. Jei tiekėjas papildomų duomenų Komisijai nepateikia arba nesudaro sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams atlikti Komisijos užduotis, prašymo nagrinėjimas Komisijos sprendimu gali būti nutrauktas.

9. Išlaidas, susijusias su prašymo ir papildomų duomenų teikimu bei nepriklausomų ekspertizių atlikimu, dengia tiekėjas.

10. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su tiekėjų prašymais bei visa papildoma medžiaga perduota Komisijai, jei pateiktai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai.

11. Kiekvienas Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo raštu ar žodžiu gali pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl tiekėjo prašymo. Komisijos nariai turi būti supažindinti su pateiktais pasiūlymais ir priimdami savo sprendimą turi juos įvertinti.

12. Jei Komisijos su savivaldybės kontroliuojama įmone suderintų kainų per 60 kalendorinių dienų savivaldybės taryba nepatvirtina, Komisija kainas nustato vienašališkai ir nurodo jų galiojimo laiką.“

 

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS