LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKYBOS ANALOGIŠKAIS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 24 d. Nr. 3D-118

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2003, Nr. 102-4583) 21 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118

 

PREKYBOS ANALOGIŠKAIS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2003, Nr. 102-4583) 21 straipsnio 2 dalimi.

2. Taisyklės nustato paraiškų ir duomenų pateikimo bei leidimų išdavimo tvarką fiziniams ir juridiniams asmenims, prekiaujantiems analogiškais augalų apsaugos produktais (toliau – analogiški produktai), jeigu jie yra tiekiami iš Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos sutarties šalių asociacijos valstybių (toliau – Valstybės narės).

3. Prekiauti analogiškais produktais leidžiama, tik turint Valstybinės augalų apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) išduotą leidimą (toliau – leidimas).

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo sąvokas.

 

II. Reikalavimai teikiamiems dUOMENIMS

 

5. Pareiškėjas, norintis tiekti į Lietuvos Respublikos rinką augalų apsaugos produktą, kuris gali būti analogiškas jau įregistruotam Lietuvos Respublikoje, tačiau kitoje Valstybėje narėje įregistruotas kitu pavadinimu, pateikia Tarnybai raštu ir elektronine forma paraišką ir šiuos duomenis:

5.1. įregistruoto Lietuvos Respublikoje ir Valstybėje narėje produkto pavadinimą;

5.2. produkto registracijos savininkų Lietuvos Respublikoje ir Valstybėje narėje pavadinimus ir adresus;

5.3. produkto tiekėjo pavadinimą ir adresą;

5.4. produkto, įregistruoto Lietuvos Respublikoje ir Valstybėje narėje, registracijos numerius;

5.5. Valstybės narės, iš kurios numatoma tiekti produktą, pavadinimą;

5.6. produkto, įregistruoto Valstybėje narėje:

5.6.1. veikliosios medžiagos pavadinimą ir kiekį;

5.6.2. produkto formą;

5.7. Valstybėje narėje įregistruoto produkto etiketės ir, jeigu reikalinga, – produkto pavyzdžius;

5.8. produkto etiketės projektą lietuvių kalba;

5.9. jeigu reikalinga dėl naudotojų saugumo, informaciją apie produkto pakuotę arba pakuotės pavyzdį.

6. Pateikiamos kitų dokumentų kopijos:

6.1. leidimo-higienos paso produktams sandėliuoti, jeigu tiekiama į rinką daugiau kaip 500 kg;

6.2. leidimo asmeniui prekiauti augalų apsaugos produktais;

6.3. Valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą apmokėjimą patvirtinančio dokumento.

7. Tarnyba gali kreiptis į Valstybės narės kompetentingą instituciją dėl duomenų patikslinimo arba papildomų duomenų pateikimo.

 

III. PATEIKTŲ DUOMENŲ ĮVERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

8. Tarnyba įvertina šių taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytus duomenis ir dokumentus.

9. Vertinant pateiktus duomenis dėl leidimo išdavimo vadovaujamasi 2001 m. gruodžio 6 d. Europos Sąjungos Komisijos dokumentu Sanco/223/2000 rev.9 „Augalų sveikatos nuolatinio komiteto suformuoti nurodymai dėl prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje zonoje“ (Guideline developed within the standing committee on plant health concerning parallel trade of plant protection products within the EU and the EEA).

10. Iškilus neaiškumams vertinant duomenis, Tarnyba gali skirti atlikti laboratorinius kokybės tyrimus produkto analogiškumui nustatyti.

11. Produkto kokybės tyrimų išlaidas analogiškumui nustatyti apmoka pareiškėjas.

12. Tarnyba, remdamasi pateiktų duomenų vertinimo išvadomis ir suderinusi su Valstybės narės kompetentinga institucija, gali išduoti leidimą, kaip nurodyta šių taisyklių priede.

13. Sprendimas dėl leidimo išdavimo prekiauti analogišku produktu Lietuvos Respublikoje priimamas per 45 darbo dienas po visų reikalingų duomenų pateikimo. Augalų apsaugos produkto analogiškumo derinimas su Valstybės narės kompetentinga institucija į sprendimo priėmimo laiką neįskaitomas.

14. Leidimas prekiauti analogišku produktu išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui negu galioja analogiško produkto registracija Lietuvos Respublikoje. Leidimas gali būti atnaujintas pareiškėjui pateikus naują paraišką.

15. Fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys į rinką analogiškus produktus, privalo kiekvienais metais iki sausio 15 d. Tarnybai pateikti ataskaitas apie praėjusiais metais pateiktų produktų kiekius ir jų likučius.

______________