LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO VEIKLOS SCHEMOS

 

2004 m. lapkričio 12 d. Nr. 3-525

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ (Žin., 2004, Nr. 156-5703) 6.1 punktą,

tvirtinu Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro veikimo schemą (pridedama).

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2004 m.

lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3-525

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO VEIKIMO SCHEMA

 

LSLA_ship_register_scheme

______________