VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1K-109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui“ (Žin., 2004, Nr. 90-3314) bei siekdamas užtikrinti medicinos gydytojų suteiktų paslaugų apskaitą stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose:

1. Papildau Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529), dalyje „01/Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“ po eilutės „01 01/Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos/14/Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos/1843/Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika“ įrašant šią eilutę:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

01 01

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu

1958

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu

„.

2. Nustatau, kad:

2.1. pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu pirminės sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu, apskaitoma naudojant formą Nr. 025-1/1-LK, tačiau nenurodant šios formos III skyriaus 7 grafoje kainos už jo suteiktą pacientui pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą (apsilankymą);

2.2. įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. spalio 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui medicinai Haroldui Baubinui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                             ALGIS SASNAUSKAS