VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašu ir bazinėmis kainomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-242 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1599):

1. Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 89-3363, Nr. 94-3529, Nr. 110-4041, Nr. 124-4437, Nr. 136-4902, Nr. 150-5526; 2006, Nr. 8-308, Nr. 8-309, Nr. 31-1104, Nr. 42-1549, Nr. 46-1679, Nr. 57-2055, Nr. 60-2170, Nr. 68-2534, Nr. 70-2608, Nr. 91-3602, Nr. 111-4266, Nr. 136-5193, Nr. 144-5528; 2007, Nr. 2-116, Nr. 9-373, Nr. 35-1308), ir dalyje „01 / Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti“:

1.1. Eilutės „01 04 / Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos / 4 / Brangieji tyrimai ambulatorinėmis sąlygomis“ stulpeliuose „Paslaugos kodas“ ir „Paslaugos pavadinimas“:

1.1.1. po paslaugos kodo „317“ ir paslaugos pavadinimo „Kompiuterinė tomografija (ambulatorinėmis sąlygomis)“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

4

Brangieji tyrimai ambulatorinėmis sąlygomis

2696

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo) ambulatorinėmis sąlygomis

2697

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ambulatorinėmis sąlygomis

1.1.2. išbraukiu šį paslaugos kodą ir paslaugos pavadinimą:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

319

Magnetinio rezonanso tomografija (ambulatorinėmis sąlygomis)

1.2. Eilutės „01 05 / Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos / 4 / Brangieji tyrimai stacionaro sąlygomis“ stulpeliuose „Paslaugos kodas“ ir „Paslaugos pavadinimas“:

1.2.1. po paslaugos kodo „318“ ir paslaugos pavadinimo „Kompiuterinė tomografija (stacionaro sąlygomis)“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

4

Brangieji tyrimai stacionaro sąlygomis

2698

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo) stacionaro sąlygomis

2699

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) stacionaro sąlygomis

1.2.2. išbraukiu šį paslaugos kodą ir paslaugos pavadinimą:

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

320

Magnetinio rezonanso tomografija (stacionaro sąlygomis)

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1.1 ir 1.2.1 papunkčiuose nurodyti kodai taikomi tvarkant Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų apskaitą nuo 2007 m. balandžio 1 dienos.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojai medicinai.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

PAVADUOJANTI DIREKTORIŲ                                                                   LINA PUIDOKIENĖ