LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALŲ (LAIKINOJO PREKIŲ SAUGOJIMO SANDĖLIŲ)

 

1995 m. birželio 7 d. Nr. 783

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) steigimo tvarką;

1.2. Importo ir eksporto terminalo (laikinojo prekių saugojimo sandėlio) taisykles.

2. Nustatyti, kad importo ir eksporto terminalai (laikinojo prekių saugojimo sandėliai) steigiami tarptautiniuose aerouostuose, geležinkelio stotyse ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste bei tarptautinio pašto skyriuose, taip pat jeigu tai ekonomiškai tikslinga, ir kitose Lietuvos Respublikos muitų teritorijos vietose.

3. Iš dalies pakeičiant Muitinės sandėlio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl Muitinės sandėlių steigimo tvarkos ir Muitinės sandėlio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 61-1210, Nr. 79-1493, Nr. 81-1528, Nr. 90-1748; 1995, Nr. 31-730):

3.1. išbraukti 1.1 punkte žodžius „parengti jas transportavimui (naudojant muitinės sandėlį kaip eksporto bei importo terminalą)“;

3.2. išbraukti 4 punkte sakinį „Muitinio sandėliavimo procedūros vykdytojas nustatytąja tvarka gali būti pakeistas, suderinus šį klausimą su muitine“;

3.3. pripažinti netekusia galios 6 punkto trečiąją pastraipą;

3.4. išdėstyti 9.1 punktą taip:

9.1. prekėms, laikomoms importo ir eksporto terminaluose (laikinojo prekių saugojimo sandėliuose)“;

3.5. išdėstyti 14 punkto pirmąją pastraipą taip:

14. Muitinio sandėliavimo procedūros vykdytojui leidžiama paimti iš muitinės sandėlio visas prekes (arba jų dalį) ir jas eksportuoti, importuoti, taip pat taikyti joms kitas muitinės procedūras, laikantis kiekvienam atvejui nustatytų sąlygų ir atliekant visus privalomuosius formalumus. Perkelti prekes iš vieno muitinės sandėlio į kitą draudžiama, išskyrus tą atvejį, kai panaikinamas leidimas steigti muitinės sandėlį“.

4. Iš dalies pakeičiant Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 170 „Dėl Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 12-290, Nr. 35-871), 16 punktą išdėstyti taip:

16. Prekės, gabenamos taikant muitinio tranzito procedūrą, gali būti perkrautos (taip pat komplektuojamas ar iškomplektuojamas krovinys) ir importo bei eksporto terminaluose (laikinojo prekių saugojimo sandėliuose), laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos tvarkos.

Perkraunant prekes iš vienos transporto priemonės į kitą, muitinei sutikus gali būti atliekamos operacijos, būtinos jų transportavimui palengvinti (perpakavimas, ženklinimas, tvarkymas)“.

5. Pavesti Susisiekimo ministerijai iki 1995 m. liepos 1 d. įsteigti Terminalų priežiūros komisiją prie Susisiekimo ministerijos. Komisijos sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Terminalų priežiūros komisijos veiklos nuostatai iki 1995 m. rugpjūčio 1 d. turi būti patvirtinti susisiekimo ministro įsakymu.

Į nurodytąją komisiją įtraukiami Ekonomikos ministerijos, Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Pramonės ir prekybos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos „LINEKA“, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Muitinės tarpininkų asociacijos ir Lietuvos verslininkų asociacijos atstovai.

6. Nustatyti, kad importo ir eksporto terminalai (laikinojo prekių saugojimo sandėliai) savo veiklą gali pradėti nuo 1995 m. spalio 1 dienos.

7. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. liepos 1 dienos, išskyrus jo 4 punktą, kuris taikomas nuo 1995 m. spalio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        REINOLDIJUS ŠARKINAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. birželio 7 d. nutarimu

Nr. 783

 

Importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) steigimo tvarka

 

1. Ši tvarka reglamentuoja importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) (toliau vadinama – terminalai) steigimą Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje.

2. Terminalus gali steigti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir ūkio subjektai, neturintys juridinio asmens statuso (toliau vadinama – asmenys), kurių suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas – ne mažiau kaip 1 mln. litų.

3. Terminalas steigiamas tik atskirame, saugomame, rakinamame pastate. Terminalo aikštelė turi būti skirta tik jo reikmėms, atskira, aptverta, saugoma, rakinama.

4. Asmenys, pageidaujantys steigti terminalą, turi pateikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas) šiuos dokumentus:

4.1. prašymą Muitinės departamento direktoriui. Prašyme turi būti nurodytas pageidaujančios steigti terminalą įmonės buveinės adresas, telefono numeris, terminalo steigimo tikslas (steigimo ekonominis tikslingumas – numatomų laikyti ir perkrauti prekių srautai bei numatomų aptarnauti transporto priemonių rūšys, terminalo eksploatavimo sąlygos ir pan.), pageidaujamo steigti terminalo adresas, numatomos saugoti (perkrauti) prekės ir numatomos teikti paslaugos.

Prašyme dar nurodoma, ar įmanoma pageidaujamo steigti terminalo patalpose (aikštelėje) įrengti telefoną, telefaksą ir kitas ryšio priemones, kompiuterines darbo vietas, krauti ir sverti prekes, saugoti transporto priemones, teikti kitas terminalo paslaugas (tvarkyti prekes, mokėti mokesčius terminale esančioje banko įstaigos kasoje, teikti muitinės tarpininko paslaugas, sudaryti darbo sąlygas prekių kokybę tikrinančių valstybinių institucijų darbuotojams ir kt.), trumpai aprašoma esama ir numatoma įrengti terminalo infrastruktūra, krovimo ir svėrimo įranga, prekių laikymo sąlygos, taip pat įsipareigojama skirti reikiamas patalpas muitinės pareigūnams ir sudaryti jiems tinkamas darbo sąlygas;

4.2. asmens registracijos pažymėjimą (notariškai patvirtintą jo kopiją);

4.3. pageidaujamo steigti terminalo patalpų (aikštelės) schemą, kurioje aiškiai būtų nurodytos atskiros sekcijos, skirtos importuojamoms, eksportuojamoms ir tranzitu gabenamoms prekėms laikyti, privažiavimo kelių schemą bei terminalo patalpų (aikštelės) inventorizacijos bylos patvirtintą kopiją;

4.4. dokumentą, įrodantį terminalo patalpų (aikštelės) nuosavybės teises, arba jų nuomos sutartį;

4.5. muitinės, kurios veiklos zonoje pageidaujama steigti terminalą, išvadą, ar terminalo patalpos (aikštelė), jų buvimo vieta ir privažiavimo prie jų keliai tinka terminalui, ar bus galima teikti pageidaujamas paslaugas, ar ekonominiu požiūriu tikslinga steigti terminalą, ar yra galimybė jį aptarnauti, taip pat ar asmuo, pageidaujantis steigti terminalą, vykdo įsipareigojimus muitinei;

4.6. miesto (rajono), kuriame įregistruotas asmuo, valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie suformuotą ir įregistruotą įstatinį kapitalą, taip pat pažymą, kad sumokėti mokesčiai ir nėra įsiskolinimų;

4.7. valstybinių institucijų leidimus laikyti terminale pageidaujamas saugoti (perkrauti) prekes.

5. Muitinės departamentas prašymą išnagrinėja per mėnesį nuo jo gavimo dienos ir išvadas pateikia Terminalų priežiūros komisijai.

6. Terminalų priežiūros komisija, atsižvelgdama į terminale numatomų laikyti ir perkrauti prekių rūšis bei kiekį, nustato garantijos už laikinai terminale saugomas prekes dydį. Nustatytoji garantija turi būti ne mažesnė kaip 20 procentų importo muitų ir mokesčių, nustatytų už terminale laikinai saugomas (numatomas saugoti) prekes, sumos.

Terminalų priežiūros komisija, atsižvelgdama į Muitinės departamento išvadą ir nustačiusi garantijos dydį, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą dėl terminalo steigimo.

7. Terminalas steigiamas po to, kai Terminalų priežiūros komisijos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl leidimo steigti terminalą.

8. Terminalo steigėjui sumokėjus nustatytojo dydžio žyminį mokestį ir pateikus nustatytojo dydžio garantiją (pateikiamas ilgalaikis banko laidavimo raštas arba draudimo organizacijos garantinis raštas), Muitinės departamento direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl leidimo steigti terminalą, išduoda terminalo steigimo pažymėjimą (pagal priedą).

9. Garantijos, nurodytos 6 punkte, dydis gali būti patikslintas Terminalų priežiūros komisijos sprendimu, priimtu atsižvelgiant į terminalo veiklos apskaitos duomenis (saugomų ir perkraunamų prekių rūšis ir kiekį). Gali būti pakeistas terminale saugomų (perkraunamų) prekių ir jo teikiamų paslaugų sąrašas. Muitinės departamento direktorius, vadovaudamasis Terminalų priežiūros komisijos sprendimu dėl garantijos dydžio patikslinimo, terminale saugomų (perkraunamų) prekių ir jo teikiamų paslaugų sąrašo pakeitimo, po to, kai terminalo steigėjas pateikia patikslinto dydžio garantiją, išduoda jam kitą terminalo steigimo pažymėjimą.

10. Jeigu terminalo vadovas (savininkas) nesilaiko Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, Importo ir eksporto terminalo (laikinojo prekių saugojimo sandėlio) taisyklių, kitų terminalo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, Muitinės departamentas turi teisę pateikti Terminalų priežiūros komisijai dokumentus dėl terminalo veiklos sustabdymo arba nutraukimo.

Terminalo veikla sustabdoma arba nutraukiama, kai Terminalų priežiūros komisijos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl terminalo veiklos sustabdymo arba nutraukimo.

Šiuo atveju Muitinės departamento direktoriaus įsakymu sustabdomas terminalo steigimo pažymėjimo galiojimas arba šis pažymėjimas panaikinamas. Apie terminalo veiklos sustabdymą ar jos nutraukimą raštu pranešama terminalo vadovui (savininkui).

Terminalo veikla turi būti nutraukta per mėnesį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl terminalo veiklos nutraukimo priėmimo dienos.

Prašymas vėl išduoti leidimą steigti terminalą Muitinės departamentui gali būti pateiktas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl terminalo veiklos nutraukimo priėmimo dienos.

11. Terminalo vadovas (savininkas) gali kreiptis į Muitinės departamentą su prašymu nutraukti terminalo veiklą. Muitinės departamentas apie tai informuoja Terminalų priežiūros komisiją. Terminalo veikla nutraukiama, kai Terminalų priežiūros komisijos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima nutarimą dėl terminalo veiklos nutraukimo terminalo vadovui (savininkui) prašant.

12. Muitinė neatsako už nuostolius, kuriuos asmenys patiria dėl to, kad nesilaiko šios tvarkos reikalavimų. Asmenys, nesutinkantys su muitinės sprendimais, priimtais vadovaujantis šia tvarka, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Importo ir eksporto terminalų

(laikinojo prekių saugojimo sandėlių)

steigimo tvarkos

priedas

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

TERMINALO STEIGIMO PAŽYMĖJIMAS Nr.       

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 199__m.__________ __d. nutarimu Nr.,_______

________________________________________________________________________________

(nutarimo antraštė)

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

_______________________________________________________________________________ ,

įregistruotam 199__m._________ mėn.___d.,

registracijos Nr.__________________ Lietuvos Respublikos įmonių registre,

atsiskaitomosios sąskaitos Nr.______________________ ,

banko įstaigos pavadinimas ir adresas_________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________ ,

suteikta teisė steigti importo ir eksporto terminalą (laikinojo prekių saugojimo sandėlį),

kurio adresas_____________________________________________________________________ ,

patalpų (aikštelės) plotas____________________________________________________________ ,

priklausantį__________________________ muitinės veiklos zonai,

šioms prekėms laikyti (perkrauti):_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________ `

________________________________________________________________________________

ir šioms terminalo paslaugoms teikti:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Garantija________________________________________________________________________ .

                                                                      (nurodyti pateiktos garantijos dydį ir jos numerį)

 

Direktorius                                                    (Parašas)                      (Vardo raidė, pavardė)

                                                                   A. V.

199__m.________ mėn.__d.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. birželio 7 d. nutarimu

Nr. 783

 

Importo ir eksporto terminalo (laikinojo prekių saugojimo sandėlio) taisyklės

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja importo ir eksporto terminalo (laikinojo prekių saugojimo sandėlio) (toliau vadinama – terminalas) veiklą ir laikinojo prekių saugojimo terminaluose tvarką. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1. „terminalas“ – muitinės nustatytos patalpos (aikštelė), kuriose muitinei prižiūrint kaupiamos, saugomos, iki pateikiama muitinės deklaracija, perkraunamos, prižiūrimos, tvarkomos, kad būtų išsaugota kondicija, rūšiuojamos ir parengiamos transportuoti importuojamos, eksportuojamos arba tranzitu gabenamos prekės, taip pat atliekama šių prekių ekspertizė. Terminale gali laikyti importuojamas, eksportuojamas arba tranzitu gabenamas prekes visi Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėse įregistruoti juridiniai asmenys ir ūkio subjektai, neturintys juridinio asmens statuso (toliau vadinama – asmenys), turintys teisę disponuoti prekėmis arba jas vežti;

1.2. „laikinasis prekių saugojimas“ – prekių saugojimas (perkrovimas) muitinei prižiūrint muitinės nustatytose terminalo patalpose (aikštelėse), iki pateikiama muitinės deklaracija. Kol prekės laikinai saugomos, muitinei sutikus, leidžiama vykdyti įprastines terminaluose laikomų prekių priežiūros ir tvarkymo operacijas, kurios nekeičia prekių pavidalo ir kurių reikia tik jų kondicijai išsaugoti, taip pat atlikti prekių ekspertizę ir parengti jas transportuoti;

1.3. „importo ir eksporto muitai ir mokesčiai“ – visi muitai ir kiti mokesčiai (akcizas, pridėtinės vertės mokestis), renkami (sumokami) už importuojamas ar eksportuojamas prekes arba susiję su prekių importu ar eksportu, išskyrus rinkliavas už suteiktas paslaugas;

1.4. „muitinės priežiūra“ – visuma priemonių, muitinės taikomų įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, už kurių vykdymą ji atsako;

1.5. „laisvai cirkuliuojančios prekės“ – prekės, kuriomis disponuojama netaikant muitinės priežiūros priemonių.

2. Terminalus gali steigti asmenys, kuriems tai leista Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir kurie turi Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas) direktoriaus išduotą terminalo steigimo pažymėjimą.

3. Už laikinąjį prekių saugojimą terminale pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat šių taisyklių reikalavimus atsako terminalo vadovas (savininkas).

4. Terminaluose gali būti saugomos visos eksportuojamos, importuojamos ir tranzitu gabenamos prekės, išskyrus prekes, kurioms taikomi draudimai ir apribojimai, nustatyti remiantis valstybės saugumo, sveikatos, higienos, veterinarijos arba fitosanitarijos reikalavimais, taip pat susiję su patentų, prekių ženklų ir autorių teisių apsauga, nepriklausomai nuo prekių kiekio, valstybės, kurioje jos išgautos arba pagamintos, taip pat valstybės, iš kurios prekės įvežtos ir į kurią numatomos išvežti.

Pavojingos prekės, prekės, galinčios paveikti kitas prekes, taip pat prekės, kurioms saugoti reikia specialių įrenginių, gali būti laikomos tiktai specialiai tam pritaikytuose terminaluose.

Prekės, kurios gali būti saugomos terminale, nurodomos terminalo steigimo pažymėjime.

5. Į terminalą priimamos ir iš jo išleidžiamos, taip pat jame perkraunamos prekės privalo būti pateiktos muitiniam tikrinimui. Prekių saugojimas (perkrovimas) terminale įforminamas Muitinės departamento nustatyta tvarka.

Laikinai saugoti terminale prekės priimamos, kai:

5.1. muitiniam tikrinimui pateikiami transporto dokumentai (CMR važtaraštis, CARNET TIR knygelė, SMGS, CIM važtaraščiai, laivo konosamentas, oro transporto važtaraštis arba kiti), taip pat Muitinės departamento nustatytais atvejais bendroji deklaracija;

5.2. prekės buvo gabentos tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją, nustatytąja tvarka užbaigus muitinio tranzito procedūrą. Muitinio tranzito procedūros vykdytojas arba asmuo, turintis teisę disponuoti prekėmis arba jas vežti, privalo pateikti 5.1 punkte nurodytus dokumentus ir muitinės deklaraciją bei kitus dokumentus, kurių muitinei reikia muitinio tranzito procedūrai įforminti.

6. Laikinai prekės gali būti saugomos terminale ne ilgiau kaip mėnesį, išskyrus prekes, saugomas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje esančiuose terminaluose, kuriuose jos gali būti laikomos, iki baigiamas komplektuoti (iškomplektuoti) laivo krovinys, ir geležinkelio stočių terminaluose, kuriuose jos gali būti laikomos, iki sukomplektuojamas vagonas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Tranzitu gabenami alkoholiniai gėrimai, įskaitant etilo spiritą (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 22.03-22.08), tabako gaminiai (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02-24.03), cukrus (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90) terminale gali būti laikomi ne ilgiau kaip 10 dienų.

Laikinojo prekių saugojimo terminale laikas negali būti pratęstas.

7. Laikinai saugomoms terminale prekėms taikoma garantija, kurios dydį steigiant terminalą nustato Terminalų priežiūros komisija. Garantijos dydis gali būti patikslintas nurodytosios komisijos sprendimu, priimtu atsižvelgiant į terminalo veiklos apskaitos duomenis (laikinai saugomų prekių rūšis ir kiekį). Nustatytoji garantija turi būti ne mažesnė kaip 20 procentų importo muitų ir mokesčių, nustatytų už terminale laikinai saugomas (numatomas saugoti) prekes, sumos.

8. Terminale negali būti saugomos laisvai cirkuliuojančios Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje prekės (įskaitant importuotas vidaus vartojimui), prekės, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo arba kita muitinės procedūra, išskyrus prekes, saugomas nustatytąja tvarka užbaigus muitinio tranzito procedūrą.

Eksportuojamos, importuojamos arba tranzitu gabenamos prekės turi būti laikomos skirtingose terminalo sekcijose, nurodytose terminalo patalpų (aikštelės) schemoje.

9. Terminale leidžiama atlikti įprastines jame laikomų prekių tvarkymo operacijas, kurios nekeičia prekių pavidalo ir kurių reikia jų kondicijai išsaugoti, – pagerinti prekių įpakavimą, parengti jas transportuoti (iškrauti, dėti į paketus, rūšiuoti ir perskirstyti bei perpakuoti), taip pat teikti terminalo paslaugas (sverti, matuoti, atlikti ekspertizę, įvertinti).

10. Paslaugos, kurios gali būti teikiamos terminale, nurodomos terminalo steigimo pažymėjime.

Norint teikti papildomas terminalo paslaugas ir išplėsti jame leidžiamų saugoti prekių asortimentą, būtina gauti Terminalų priežiūros komisijos sprendimu Muitinės departamento direktoriaus išduotą kitą terminalo steigimo pažymėjimą.

11. Asmeniui, turinčiam teisę disponuoti terminale laikomomis prekėmis arba jas vežti, leidžiama:

11.1. apžiūrėti prekes;

11.2. pasverti, išmatuoti ir (arba) suskaičiuoti prekes;

11.3. komplektuoti (iškomplektuoti) krovinius, parengiant juos toliau transportuoti;

11.4. prireikus imti prekių pavyzdžius, nustatytąja tvarka juos deklaruojant ir pateikiant muitiniam įforminimui;

11.5. vykdyti operacijas, būtinas prekių kondicijai išsaugoti.

12. Terminalo patalpos (aikštelė) turi būti tinkamos terminalo steigimo pažymėjime nurodytoms prekėms laikyti ir perkrauti. Terminalo vadovas (savininkas) privalo užtikrinti, kad patalpose būtų reikiama techninė įranga ir apsaugos priemonės.

Terminalo tvarkymo, konstrukcijos ir suplanavimo, taip pat jame laikomų prekių saugojimo, perkrovimo, muitinio tikrinimo, inventorizavimo ir apskaitos klausimus sprendžia terminalo vadovas (savininkas), suderinęs juos su muitine (sudaroma Muitinės departamento nustatyto pavyzdžio sutartis). Norint išplėsti ar pertvarkyti terminalo patalpas (aikštelę), būtina gauti Muitinės departamento sutikimą (šiuo atveju išduodamas kitas terminalo steigimo pažymėjimas).

13. Asmuo, turintis teisę disponuoti prekėmis arba jas vežti, ir terminalo vadovas (savininkas) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaro suderinto su Muitinės departamentu pavyzdžio prekių saugojimo terminale sutartį.

14. Prieš pasibaigiant prekių saugojimo terminale laikui, importuojamos prekės nustatytąja tvarka turi būti pateiktos importo vidaus vartojimui, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo procedūrai, o eksportuojamos arba tranzitu gabenamos prekės – išvežtos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos arba pateiktos muitinio tranzito procedūrai, laikantis kiekvienam atvejui nustatytų sąlygų ir atliekant visus privalomus formalumus.

15. Asmuo, paimantis prekes iš terminalo, privalo pateikti muitinei dokumentus, liudijančius, kad jis turi teisę disponuoti prekėmis arba jas vežti ar kad jis atstovauja turinčiam šią teisę asmeniui. Iš terminalo paimamos prekės nustatytąja tvarka turi būti pateiktos muitiniam tikrinimui.

16. Laikinai saugomų terminale prekių gavėjas gali būti pakeistas tik pateikus muitinei dokumentus, liudijančius, jog šis pakeitimas būtinas (gavėjas atsisako priimti prekes, siuntėjas nurodo gabenti prekes kitam gavėjui, pasikeičia prekių kondicija arba gabenimo sąlygos ir pan.).

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl terminalo veiklos nutraukimo, prekės iš šio terminalo turi būti išgabentos per mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo dienos.

18. Importuojant vidaus vartojimui terminale laikinai saugotas ir sugedusias arba sugadintas dėl nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės ar kitų aplinkybių (force majeure) prekes, taikomi šioms (sugedusioms ar sugadintoms) prekėms nustatyti importo muitai ir kiti mokesčiai.

19. Jeigu asmuo, turintis teisę disponuoti prekėmis arba jas vežti, įrodo muitinei, kad terminale laikomos prekės sunaikintos arba visiškai prarastos dėl nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės ar kitų aplinkybių (force majeure), už šias prekes neimami importo muitai ir kiti mokesčiai.

20. Asmuo, turintis teisę disponuoti prekėmis arba jas vežti, gali atsisakyti visų ar dalies terminale saugomų prekių valstybės naudai arba muitinės prižiūrimas jas sunaikinti. Prekės sunaikinamos nurodytojo asmens arba kito suinteresuoto asmens lėšomis.

21. Už importuojamas vidaus vartojimui atliekas ir laužą, likusius sunaikinus prekes, imami importo muitai ir kiti mokesčiai, nustatyti šių atliekų ar laužo importui.

22. Už importuojamas vidaus vartojimui terminale laikomas prekes importo muitai ir kiti mokesčiai apskaičiuojami pagal muitų ir mokesčių tarifus, galiojančius šių prekių importo deklaracijos pateikimo dieną.

Į nustatomą paimamų iš terminalo prekių muitinę vertę neturi būti įskaitomos laikinojo prekių saugojimo, krovimo ir priežiūros terminale išlaidos.

23. Už prekes, kurios per nustatytąjį laikinojo prekių saugojimo terminale laiką nepaimamos iš terminalo, terminalo vadovas (savininkas) privalo sumokėti importo muitus ir kitus mokesčius. Nesumokėjus importo muitų ir kitų mokesčių per nustatytąjį jų sumokėjimo laiką, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytos baudos ir delspinigiai.

24. Muitinė turi teisę:

24.1. nustatyti terminalo konstrukcijos ir suplanavimo reikalavimus, taip pat jame laikomų prekių apsaugos, jų muitinio tikrinimo ir muitinės pareigūnų darbo tvarką;

24.2. neleisti priimti į terminalą, perkrauti jame arba išduoti iš jo prekių, jeigu nesilaikoma nustatytųjų jų priėmimo, perkrovimo ar išdavimo reikalavimų;

24.3. reikalauti, kad terminalai būtų rakinami dviem užraktais (vienas iš jų – muitinės);

24.4. papildomai plombuoti terminalus muitinės plombomis;

24.5. nuolat apžiūrėti terminalo patalpas (aikštelę);

24.6. tvarkyti terminale laikomų prekių apskaitą ir nustatyti prekių apskaitos reikalavimus terminalo vadovui (savininkui);

24.7. inventorizuoti terminale laikomas prekes;

24.8. terminalo vadovui (savininkui) nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat šių taisyklių reikalavimų, pateikti Muitinės departamentui pasiūlymą sustabdyti ar nutraukti terminalo veiklą;

24.9. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminalo veiklos priežiūrą.

25. Terminalui vadovauja ir už jo ūkinę veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako terminalo vadovas (savininkas).

26. Terminalo vadovas (savininkas) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už terminale laikomų prekių praradimą ar sugadinimą. Terminalo vadovas (savininkas) privalo sumokėti importo muitus ir kitus mokesčius už prekes, prarastas dėl jo kaltės.

27. Terminalo darbo laiką nustato terminalo vadovas (savininkas), suderinęs šį klausimą su muitine, kurios veiklos zonoje yra terminalas.

28. Jeigu prekes numatoma atvežti į terminalą ar išvežti iš jo ne terminalo darbo laiku, terminalo vadovas (savininkas) privalo prieš 48 valandas apie tai pranešti muitinei, kurios veiklos zonoje yra terminalas, ir suderinti su ja prekių atvežimo (išvežimo) laiką.

29. Muitinė kontroliuoja į terminalą priimamų saugoti ir iš jo išduodamų prekių apskaitą. Terminalo vadovas (savininkas) kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos, taip pat muitinei pareikalavus, pateikia muitinei, kurios veiklos zonoje yra terminalas, praėjusio ketvirčio prekių apyvartos ataskaitą pagal Muitinės departamento nustatytą formą.

30. Terminalo vadovas (savininkas) pateikia muitinei, kurios veiklos zonoje yra terminalas, darbuotojų, įgaliotų pasirašyti terminalo dokumentus, parašų bei naudojamų spaudų patvirtintus pavyzdžius.

______________