APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ELEKTROS ŽVEJYBOS APARATŲ REGISTRAVIMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO SPECIALIAJAI ŽVEJYBAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 23 d. Nr. AV-48

Vilnius

 

Vadovaudamasis Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031; 2010, Nr. 6-250), 21 punktu,

tvirtinu Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                    Raimondas Sakalauskas

 

 


PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2011 m. vasario 23 d.

įsakymu Nr. AV-48

 

ELEKTROS ŽVEJYBOS APARATŲ REGISTRAVIMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO SPECIALIAJAI ŽVEJYBAI TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo bei naudojimo specialiajai žvejybai Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarką.

2. Tvarkos aprašas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems specialiąją žvejybą vidaus vandenyse.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Elektros žvejybos aparatas (toliau – Aparatas) – prietaisas, turintis elektrodus ir maitinamas energijos šaltinio, sukonstruotas, pritaikytas ar naudojamas bet kurių rūšių žuvims kontroliuoti, gaudyti, pritraukti ar apsvaiginti elektros srove (pagrindinė Aparato dalis – elektros įtampos keitiklis).

Aparatų naudojimas – tai žuvų gaudymas, kontroliavimas, pritraukimas ar apsvaiginimas Aparato skleidžiama elektros srove.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527, Nr. 18-629, Nr. 117-4443) ir Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2010, Nr. 72-3615).

 

II. APARATŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

4. Biologinio profilio mokslo ir studijų institucijos bei Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai plano ar veterinarinių tyrimų vykdytojas įsigytus Aparatus ir Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus privalo pateikti registravimui per 10 darbo dienų nuo Aparatų gavimo. Aparatus registruoja Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).

5. Registravimui pateikiamas Aparatas, įsigijimo ar gavimo dokumentai, techninių Aparato duomenų atitikimą Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytiems techniniams parametrams patvirtinantis dokumentas ir paraiška, kurioje nurodomas Aparato gamintojas, modelis, gamybos metai, gaminio numeris, institucijos, kuriai priklauso Aparatas (toliau – Naudotojas), pavadinimas, Naudotojo paskirtas atsakingas už Aparato saugojimą ir priežiūrą asmuo.

6. Aparatai registruojami Elektros žvejybos aparatų registravimo žurnale įrašant gaminio ir registravimo numerius, modelį bei gamintoją, pagaminimo metus, Naudotoją, atsakingą už Aparato saugojimą ir priežiūrą asmenį, registravimo datą.

7. Registruojami tik Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų Naudotojų pateikti impulsinės įtampos ar nuolatinės srovės Aparatai, kurių vardinė (nominali) įtampa ne didesnė kaip 250 V vienfaziams Aparatams ir ne didesnė kaip 480 V kitiems. Normalaus veikimo sąlygomis tiekiant Aparatui vardinę įtampą, išėjimo charakteristikos neturi viršyti 1000 V impulsinės įtampos Aparatui ir 750 V nuolatinės srovės Aparatui. Registruojami Aparatai turi atitikti IEC 60335-2-86 standarto reikalavimus. Kintamosios srovės Aparatai neregistruojami.

8. Atlikus Aparato remontą, kurio metu buvo pakeistas aparato korpusas, ar esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių pasikeitė aparato techniniai ar identifikaciniai duomenys, Naudotojas Aparatą privalo pateikti perregistravimui, prieš tai atlikus Aparato patikrą Valstybinėje metrologijos tarnyboje ir pateikiant jos išduotą dokumentą, patvirtinantį Aparato atitikimą Tvarkos aprašo 7 punkto reikalavimams.

9. Tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta tvarka sunaikinti Aparatai per 3 darbo dienas išregistruojami Elektros žvejybos aparatų registravimo žurnale įrašant sunaikinimo datą.

 

III. APARATŲ LAIKYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

10. Naudotojams draudžiama:

10.1. parduoti ar kitokiu būdu perduoti Aparatus fiziniams ir juridiniams asmenims, neturintiems teisės jų naudoti;

10.2. naudoti kintamosios srovės Aparatus;

10.3. naudoti Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų techninių reikalavimų neatitinkančius Aparatus;

10.4. naudoti neregistruotus Aparatus bei Aparatus, kurių neįskaitomi ar pakeisti gamykliniai numeriai, pakeistas korpusas, jo dalys ar dėl kitų priežasčių neįmanoma Aparatų identifikuoti;

10.5. parduoti, perleisti naudoti ar laikyti Aparatus kitoms institucijoms, turinčioms teisę naudoti Aparatus, raštu neinformavus AAA.

11. AAA motyvuotai pareikalavus, Naudotojas privalo pateikti Aparatą identifikavimui ir patikrinimui, esant būtinybei (gavus informacijos apie naudojamus galimai techniškai netvarkingus Aparatus ir pan.) atlikti Aparato patikrą Valstybinėje metrologijos tarnyboje ir pateikti jos išduotą dokumentą, patvirtinantį Aparato atitikimą Tvarkos aprašo 7 punkto reikalavimams.

12. Naudotojai privalo pildyti Tvarkos aprašo priede nurodytos formos Elektros žvejybos aparatų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalą.

13. Naudotojas, įsigijęs Aparatą ar kitais būdais įgijęs teisę jį naudoti, turi paskirti darbuotoją, atsakingą už Aparato saugojimą, priežiūrą ir Elektros žvejybos aparatų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalo pildymą.

14. Aparatai laikomi Naudotojo nustatytose vietose.

15. Rekomenduojama:

15.1. Naudotojams parengti saugos darbe naudojant Aparatus instrukciją ir pasirašytinai supažindinti asmenis, naudojančius Aparatus;

15.2. naudojant Aparatus, vadovautis standartu LST EN 14011.

16. Nereikalingi ar netinkami naudoti Aparatai turi būti sunaikinami. Naudotojas, priėmęs sprendimą sunaikinti Aparatus, privalo prieš tris darbo dienas raštu informuoti AAA apie numatomo naikinimo vietą bei laiką. Aparatų sunaikinimas įforminamas surašant sunaikinimą patvirtinantį aktą, kurį pasirašo visi sunaikinime dalyvavę asmenys.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


Elektros žvejybos aparatų registravimo,

laikymo ir naudojimo specialiajai

žvejybai tvarkos aprašo priedas

 

(Elektros žvejybos aparatų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalo forma)

 

Eil. Nr.

Išdavimas

Grąžinimas

Išdavimo 

Elektros žvejybos aparato numeris

Elektros žvejybos aparato modelis

Kam išduota

Už elektros žvejybos aparatą atsakingas asmuo

Grąžinimo 

Grąžinusio elektros žvejybos aparatą asmens 

Už elektros žvejybos aparatą atsakingo asmens parašas

Data

Laikas

Vardas, pavardė

Parašas

Vardas, pavardė

Parašas

Data

Laikas

Vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________