VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2005 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. VA-29 „DĖL nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. VA-27

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ (Žin., 2005, Nr. 46-1537; 2009, Nr. 117-5064):

1. Išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintas:

1.1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą (pridedama);

1.2. Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas


Forma patvirtinta

valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. VA-27 redakcija)

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ

 

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29

(2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. VA-27 redakcija)

 

NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės (toliau – taisyklės) nustato individualią ar kitokią veiklą (išskyrus veiklą pagal verslo liudijimus) vykdančių nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojai) įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau – Registras) ir/ar išregistravimo iš Registro tvarką, taip pat įregistruotinų į Registrą duomenų pateikimo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ir Registro duomenų tvarkymo AVMI iniciatyva reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ), Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2011, Nr. 113-5319; toliau – Nuostatai), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPM įstatymas) 34 straipsnio 4 dalies bei 35 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir kitais teisės aktais.

3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai – tai gyventojo tapatybę patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

AVMI atsakingas darbuotojas – tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

draudėjas – tai gyventojas, pagal darbo ar jai prilygintą sutartį samdantis kitą nuolatinį Lietuvos gyventoją ar gyventojus, kaip šį sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), kuriam pagal GPM įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;

Registro tvarkytojas – tai AVMI.

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Taisyklės taikomos gyventojams:

5.1. kurie pradeda vykdyti individualią veiklą, įskaitant veiklą, kuri priskiriama laisvųjų profesijų veiklai (išskyrus veiklą pagal verslo liudijimus);

5.2. kurie pagal darbo ar jiems prilygintas sutartis samdo kitus Lietuvos gyventojus (toliau – draudėjai);

5.3. kuriems atsiranda prievolė įsiregistruoti į Registrą, kai jie vykdo ekonominę veiklą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (Žin, 2002, Nr. 35-1271) (pvz., dėl jų įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registrą, gavus pajamų iš autorinių sutarčių vykdymo, ar pan.);

5.4. nurodytiems taisyklių 5.1–5.3 punktuose, jų duomenų Registre papildymams ar pakeitimams registruoti;

5.5. kurių duomenys Registre tvarkomi, vadovaujantis MAĮ 45 straipsnio 4 dalimi (šių taisyklių VIII skyriumi);

5.6. kurie individualią veiklą vykdo pagal verslo liudijimus, kai jų pradedamai vykdyti kitai individualiai veiklai verslo liudijimai neišduodami.

6. Šios taisyklės netaikomos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka savarankiškai.

 

II. ĮREGISTRAVIMO Į REGISTRĄ TVARKA

 

7. Gyventojai, kuriems yra taikomos šių taisyklių nuostatos (išskyrus nurodytus šių taisyklių 5.5 punkte), turi tinkamai užpildytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą (toliau – prašymas) pateikti AVMI.

8. Prašymą AVMI turi pateikti gyventojai nurodyti šių taisyklių 5.1–5.3, 5.6 punktuose.

9. Prašymo pateikimo laikas:

9.1. notarai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl skyrimo notaro pareigoms įsigaliojimo dienos, t. y. notaro veiklos pradžios dienos;

9.2. advokatai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavimo dienos;

9.3. advokatų padėjėjai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą dienos;

9.4. antstoliai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įtraukimo į Lietuvos antstolių sąrašą dienos;

9.5. kiti individualią veiklą vykdantys gyventojai, draudėjai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

10. Kartu su prašymu gyventojas turi AVMI pateikti toliau nurodytus dokumentus, o kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, dokumentai gali būti pateikiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. VA-8 nustatyta tvarka (Žin., 2011, Nr. 10-467):

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra advokatas (kai prašymą teikia advokatas);

10.3. asmens įtraukimą į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą patvirtinančius dokumentus (kai prašymą teikia advokato padėjėjas);

10.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo yra notaras (kai prašymą teikia notaras);

10.5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotą liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra antstolis (kai prašymą teikia antstolis).

11. Jeigu reikia, AVMI turi teisę gyventojo prašyti pateikti ir atitinkamus dokumentus, patvirtinančius pagal taisyklių 10 punktą pateiktų duomenų tikrumą.

12. Sutikrinti atitinkamų dokumentų originalai turi būti grąžinami pateikėjui, o AVMI pasilieka jų kopijas.

13. Prašymą (išskyrus pateiktą naudojantis elektroniniu būdu) turi tinkamai įforminti, pasirašyti ir pateikti AVMI gyventojas arba jam atstovaujantis asmuo, kuris turi atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumentą).

 

III. PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

14. Pildydamas prašymą, gyventojas turi laikytis tokių reikalavimų:

14.1. raides ir skaičius rašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisti nurodytų laukelių linijų;

14.2. rašyti tik juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu, kai prašymas pildomas ranka;

14.3. rašyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, kai prašymas pildomas ranka;

14.4. laukelius, kurių nepildo, palikti tuščius (nerašyti jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

15. Gyventojas turi užpildyti tokius prašymo laukelius:

15.1. į 1 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi būti iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis , kuris yra identiškas jo asmens kodui (vienuolika ženklų);

15.2. į 2 laukelį „Vardas“ turi būti įrašomas gyventojo vardas (-ai) iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Kai gyventojas registruotas keliais vardais ir neužtenka langelių visiems vardams įrašyti, tai antro vardo įrašoma tik pirmoji raidė. Tarp vardų įrašų turi būti paliekama po tuščią langelį;

15.3. į 3 laukelį „Pavardė“ turi būti įrašoma gyventojo pavardė (-ės) iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Kai neužtenka langelių visoms jo pavardėms įrašyti, tai antros pavardės rašoma tik pirmoji raidė. Tarp pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

15.4. į 4 laukelį „Gyvenamosios vietos adresas“ turi būti įrašomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu adresas yra nedeklaruotas. Visuose adresų laukeliuose adresus Lietuvoje rašyti vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), nustatyta tvarka. Jei gyventojas yra deklaravęs savo gyvenamosios vietos adresą, jis šio laukelio nepildo;

15.5. į 5 laukelį „Pašto kodas“ turi būti įrašomas gyventojo gyvenamosios vietos adreso pašto kodas (penki ženklai). Pašto kodai yra paskelbti akcinės bendrovės Lietuvos paštas interneto svetainėje (www.post.lt). Jeigu gyvenamosios vietos adresas yra deklaruotas, šis laukelis nepildomas;

15.6. į 6 laukelį „Stacionaraus telefono numeris“ turi būti įrašomas stacionaraus telefono numeris, būtina nurodyti miesto kodą, rašyti, pavyzdžiui, taip: 85 XXX XXXX; 8389 XX XXX; 837 XX XXXX;

15.7. į 7 laukelį „Mobiliojo telefono numeris“ turi būti įrašomas mobiliojo telefono numeris, rašyti, pavyzdžiui, taip: 8686 XX XXX, 8699 XX XXX;

15.8. į 8 laukelį „Elektroninio pašto adresas“ atitinkamai turi būti įrašomas gyventojo elektroninio pašto adresas.

16. Prašymo 9 laukelyje turi būti įrašoma prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena).

17. Prašymo 10 laukelio „Prašau įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą“ atitinkamame langelyje „X“ ženklu turi pažymima, ar gyventojas į Registrą registruojasi kaip advokatas, advokato padėjėjas, antstolis, notaras, kitos individualios veiklos, kuri nepriskirta laisvųjų profesijų veiklai, vykdytojas, draudėjas, individualios veiklos, kuri priskirta laisvųjų profesijų veiklai, vykdytojas, ekonominės veiklos vykdytojas ar kitais tikslais (pvz., dėl pajamų gavimo iš autorinių sutarčių).

18. Prašymo 11 laukelio atitinkamame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, kai prašymo forma teikiama veiklos pradžiai įregistruoti, duomenų pakeitimo ar veiklos nutraukimo atvejais.

19. Prašymo 12 laukelį „Pavadinimas“ pildo advokatai, advokatų padėjėjai, antstoliai, notarai ir čia įrašo savo kontoros ar biuro pavadinimą, pvz.: Vilniaus X notarų biuras, antstolių XX kontora. Kiti individualią veiklą vykdantys gyventojai šį laukelį pildo, kai jų veiklos vykdymo vieta nesutampa su gyvenamosios vietos adresu, įrašydami jos pavadinimą, pvz., Kioskas, Laikinieji statiniai (lauko prekyba), Parduotuvė, Sandėlis, Kirpykla, Kepykla ir pan., Veiklos vykdymo vieta.

20. Prašymo 13, 14, 15, 16, 17 laukeliai pildomi, kai gyventojo individualios veiklos vykdymo vieta nesutampa su jo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu 4 laukelyje. Tokiu atveju prašymo 13 laukelyje „Adresas“ turi būti įrašomas individualios veiklos vykdymo vietos adresas (taip pat kontoros/biuro adresas), o į 14, 15, 16, 17 laukelius turi būti įrašomi individualios veiklos vykdymo vietų pašto kodai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai.

21. Prašymo 18 laukelis „Veiklos vykdymo pradžia“ turi būti užpildomas taip:

21.1. notarai turi įrašyti savo veiklos pradžios datą iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministro atitinkamo įsakymo eiti notaro pareigas;

21.2. advokatai turi įrašyti įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą datą;

21.3. advokatų padėjėjai turi įrašyti įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą datą,

21.4. antstoliai turi įrašyti antstolio liudijimo išdavimo datą iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministro išduoto liudijimo, patvirtinančio teisę vykdyti antstolio veiklą;

21.5. kiti gyventojai, pradedantys individualią veiklą, kuri nepriskiriama laisvųjų profesijų veiklai ar priskiriama laisvųjų profesijų veiklai, turi įrašyti tos savo veiklos vykdymo pradžios datą;

21.6. draudėjai turi įrašyti darbo sutarties su samdomu asmeniu sudarymo datą.

22. Prašymo 30 laukelyje „Pageidauju gauti Individualios veiklos vykdymo pažymą“ gyventojas turi „X“ ženklu pažymėti, ar jis pageidauja gauti FR0468 formos nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (toliau – FR0468 pažyma), kurios forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (Žin., 2003, Nr. 1-31: 2009, Nr. 136-5697). Pagal 30 laukelyje pažymėtą informaciją FR0468 formos pažyma turi būti išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo AVMI dienos.

23. Prašymo 20 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšies kodas (pagal EVRK)“ turi būti įrašomas gyventojo vykdomos vienos pagrindinės veiklos rūšies kodas (ne mažiau kaip šeši skaitmenys) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877; toliau – EVRK 2 red.) ir paskelbtą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje (www.stat.gov/lt/klasifikatoriai). Įrašoma pagrindinės vykdomos veiklos rūšies klasė, poklasis. Jeigu poklasio nėra, penktame ir šeštame 20 laukelio langeliuose įrašomi nuliai. Pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodų rašymo pavyzdžiai: „141310“; „324030“; „742000“.

24. Prašymo 21, 22, 23 laukeliuose turi būti įrašomi gyventojo vykdomų kitų veiklos rūšių kodai (ne mažiau kaip šeši skaitmenys) pagal EVRK 2 red., kurie yra nepriskiriami prie pagrindinės veiklos rūšies kodo, nurodyto 20 laukelyje.

25. Prašymo 24 laukelyje „Darbo laikas“ turi būti įrašomas gyventojo darbo laikas (kada mokesčių administratorius galėtų jį rasti individualios veiklos vietoje), pavyzdžiui: „nuo 08.15 iki 17.45“.

26. Gyventojai, kurie į Registrą registruojasi kaip draudėjai ar kitais tikslais, 20–23 laukelių nepildo.

27. Prašymo 25 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo vardas ir pavardė. Jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo, tai į šį laukelį turi būti įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

IV. REGISTRO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

28. Gyventojas AVMI turi pateikti prašymą, kai pasikeičia ir/ar papildomi tokie Registre įregistruoti jo duomenys:

28.1. nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu jis buvo nedeklaruotas;

28.2. pagrindinės veiklos rūšies kodas;

28.3. kitų veiklos rūšių kodas (-ai);

28.4. individualios veiklos vykdymo vietos duomenys;

28.5. kai keičia savo vykdomos individualios veiklos pobūdį – pradeda vykdyti veiklą, kurį priskiriama laisvųjų profesijų veiklai;

28.6. stacionaraus telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

28.7. darbo laikas;

28.8. nutraukia draudėjo ar kitą veiklą;

28.9. pameta (ar nebuvo gavęs) FR0468 formos pažymą ir pageidauja gauti jos dublikatą (originalą).

29. Apie šių taisyklių 28 punkte nurodytų registravimo duomenų pakeitimus gyventojas gali AVMI pranešti šių taisyklių 36.1–36.3 punktuose nurodytais būdais.

30. Gyventojas apie taisyklių 28 punkte nurodytų duomenų pakeitimus privalo AVMI pranešti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

31. Gyventojas prašyme duomenų pakeitimams ir/ar papildymams registruoti turi užpildyti 1 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“, 2 laukelį „Vardas“, 3 laukelį „Pavardė“, 9 laukelį „Pildymo data“ ir 25 laukelyje įrašyti savo vardą, pavardę, o jei prašymo forma teikiama asmeniškai ar paštu – pasirašyti.

32. Prašymo 11 laukelio langelyje „Duomenų pakeitimus“ „X“ ženklu turi pažymėti, kad prašymas teikiamas duomenų pakeitimams registruoti, o prašymo formos 10 laukelyje pažymėti, kokio pobūdžio veiklos pakeitimai atliekami.

 

1 pavyzdys.

Pasikeitė gyventojo individualios veiklos vykdymo vietos duomenys.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 laukelyje „X“ ženklu pažymimas vienas iš langelių, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

Jeigu dėl individualios veiklos vykdymo vietos pakeitimo keičiasi 12, 13 laukelių duomenys ir atitinkamai 14, 15, 16, 17 laukelių duomenys, turi būti pildomi šie laukeliai.

Prašymo 25 laukelyje gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi to asmens vardas ir pavardė.

 

2 pavyzdys.

Pasikeitė gyventojo vykdoma pagrindinė veiklos rūšis ir jos kodas.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 laukelyje „X“ ženklu pažymimas vienas iš langelių, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

20 laukelyje „Pagrindinės veiklos rūšies kodas (pagal EVRK 2 red.)“ turi būti įrašomas naujas vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas, 18 laukelyje „Veiklos vykdymo pradžia“ turi būti nurodoma šios veiklos vykdymo pradžios data (metai, mėnuo, diena).

Prašymo 25 laukelyje gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

3 pavyzdys.

Gyventojas pradėjo vykdyti dar vieną kitos veiklos rūšį.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 laukelyje „X“ ženklu pažymimas vienas iš langelių, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Viename iš 21, 22, 23 laukelių turi būti įrašomas naujai pradėtos vykdyti naujos veiklos rūšies kodas pagal EVRK 2 red., 18 laukelyje „Veiklos vykdymo pradžia“ turi būti nurodoma tos veiklos pradžios data (metai, mėnuo, diena).

Prašymo 25 laukelyje gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

4 pavyzdys.

Gyventojas nori įregistruoti savo vykdomos vienos iš kitų veiklos rūšių nutraukimą.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 langelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimą“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Viename iš 21, 22, 23 laukelių turi būti įrašytas veiklos rūšies kodas pagal EVRK 2 red., kurios gyventojas jau nebevykdo.

Prašymo 25 laukelyje gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

5 pavyzdys.

Gyventojas jau yra įregistravęs individualią veiklą, bet negavo FR0468 pažymos, o dabar pageidauja ją gauti.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. 30 laukelis turi būti pažymimas „X“ ženklu.

Prašymo 25 laukelyje gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

6 pavyzdys.

Gyventojas jau yra įregistravęs kitą individualią veiklą, bet pradėjo vykdyti individualią veiklą, kuri priskiriama laisvųjų profesijų veiklai.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 laukelio atitinkamas langelis (10.9) pažymimas „X“ ženklu, o 11 laukelio langelis „Duomenų pakeitimus“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Atitinkamai įrašoma šios veiklos vykdymo pradžia 18 laukelyje ir nauja veiklos rūšis pagal EVRK 2 red.

Prašymo 25 laukelyje gyventojas turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

33. Registre esantis gyventojo gyvenamosios vietos adresas automatiškai yra keičiamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) teikiamus duomenis apie gyventojo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimus, išskyrus atvejį, nurodytą šių taisyklių 28.1 punkte.

34. Jeigu gyventojas buvo pateikęs tinkamai užpildytą Pranešimo apie gyvenamosios vietos adreso patikslinimą PRC901 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-39, (Žin., 2006, Nr. 50-1851), AVMI turi informuoti jį apie tai, kad jo gyvenamoji vieta Registre, pagal kurią nustatomas jo Registro tvarkytojas ir atitinkamai savivaldybei nustatomos mokestinės prievolės, bus laikoma nauja jo gyvenamoji vieta, nurodyta Gyventojų registre.

 

V. PRAŠYMO TEIKIMO TVARKA

 

35. Tinkamai įformintą prašymą gyventojas turi pateikti AVMI pagal gyvenamąją vietą, kurią jis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka yra deklaravęs. Jei gyventojas nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, prašymą jis turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Prašymą galima pateikti šių taisyklių 36 punkte nurodytais būdais.

36. Prašymas AVMI gali būti pateiktas tokiais būdais:

36.1. pateiktas naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis;

36.2. tiesiogiai įteiktas;

36.3. atsiųstas paštu (per pašto įstaigą).

37. Jeigu prašyme buvo nurodyti ne visi, netikslūs ir/ar neišsamūs duomenys, AVMI turi pareikalauti, kad gyventojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas tuos duomenis patikslintų ir pateiktų naują prašymą. Jei gyventojas per 5 darbo dienas duomenų nepatikslina – laikoma, kad prašymas nepateiktas.

38. Kai prašymas yra pateiktas naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, tai gyventojas taip pat elektroniniu būdu turi būti informuojamas apie prašyme pateiktų duomenų įregistravimą/neįregistravimą, prašymo anuliavimą ir/ar apie jo vykdytos veiklos nutraukimo įregistravimą.

39. Jei gyventojas pageidauja ir pats turėti prašymą (išskyrus naudojantis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis pateiktą) su jo gavimą AVMI patvirtinančiais spaudais, tai jis AVMI turi pateikti du užpildytus prašymo egzempliorius. Vienas egzempliorius su AVMI žyma įteikiamas pateikėjui.

40. Gyventojai gali pildyti tiek VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtus, tiek ir AVMI platinamus popierinius prašymo blankus.

 

VI. PRAŠYMO PILDYMAS VEIKLOS NUTRAUKIMO ATVEJU

 

41. Gyventojas, pageidaujantis nutraukti individualią veiklą, draudėjo ar kitą veiklą, turi asmeniškai ar per įgaliotą asmenį apie tai pranešti AVMI ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos ir pateikti naują prašymą, ir užpildyti „Veiklos nutraukimo duomenys“ dalį. Prašymas gali būti pateikiamas šių taisyklių 36 punkte vienu iš nurodytų būdų.

 

7 pavyzdys.

Gyventojas nori įregistruoti savo vykdomos veiklos nutraukimą.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 laukelio atitinkamas langelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, nurodant, kokio pobūdžio veikla nutraukiama, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimą“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Prašymo 26 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ turi būti įrašoma data, nuo kurios gyventojas nori nutraukti savo vykdomą veiklą (individualią ar draudėjo).

Prašymą gyventojas turi pasirašyti, o 29 laukelyje turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymo formą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

42. Kai dėl veiklos nutraukimo teikiamas naujas prašymas, turi būti užpildytas jo 1 laukelis „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“, 2 laukelis – „Vardas“, 3 laukelis – „Pavardė“ ir 9 laukelis „Pildymo data“, 10 laukelio atitinkamas langelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimą“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

43. Nutraukiamos veiklos data turi būti nurodoma prašymo 26 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“.

44. Individualios veiklos nutraukimo pagrindas:

44.1. notaro individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra notaro įgaliojimų pasibaigimas (atleidimas iš notaro pareigų);

44.2. advokato individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatūros sprendimu advokato išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo;

44.3. advokato padėjėjo individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatūros sprendimu advokato padėjėjo išbraukimas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo;

44.4. antstolio individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra antstolio išbraukimas iš Lietuvos antstolių sąrašo;

44.5. kitų nuolatinių gyventojų individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra jų pačių pateikta prašymo forma su 26 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ įrašyta individualios veiklos nutraukimo data.

45. Kai gyventojas nutraukia savo vykdomą individualią veiklą, FR0468 formos pažyma turi būti grąžinama AVMI.

46. Registro tvarkytojas turi teisę įregistruoti individualios veiklos nutraukimą advokatams, jų padėjėjams, notarams, antstoliams pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

47. Gyventojas, norintis nutraukti individualią ar kitą veiklą dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį, turi pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos ir jo 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi įrašyti savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje – vardą, 3 laukelyje – pavardę, 9 laukelyje – prašymo formos pildymo datą, 10 laukelio atitinkamas langelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimas“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. 26 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ turi įrašyti individualios ar kitos veiklos nutraukimo datą, o 28 laukelį „Veikla nutraukiama dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį“ pažymėti ženklu „X“.

 

8 pavyzdys.

Gyventojas nori baigti veiklą, nes išvyksta nuolat gyventi į užsienį.

Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas), 2 laukelyje – vardas, 3 laukelyje – pavardė, 9 laukelyje – prašymo pildymo data, 10 laukelio atitinkamas langelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, o 11 laukelio langelis „Veiklos nutraukimas“ turi būti pažymimas „X“ ženklu. Prašymo formos 26 laukelyje „Veiklos nutraukimo data“ turi būti nurodyta veiklos nutraukimo data ir 28 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymėtas langelis „Veikla nutraukiama dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį“. Prašymą gyventojas turi pasirašyti ir 29 laukelyje turi įrašyti savo vardą ir pavardę, o jei prašymą teikia atstovaujantis asmuo – įrašomi jo vardas ir pavardė.

 

48. Gyventojo, nutraukusio individualią ar kitą veiklą dėl išvykimo nuolat gyventi į užsienį, veiklos nutraukimo išregistravimo procedūros galutinai užbaigiamos, kai jis galutinai įvykdo visas mokestines prievoles.

49. Gyventojas išregistruojamas iš Registro, jeigu jis miršta ar įstatymų nustatyta tvarka yra paskelbtas mirusiu.

50. Gyventojai, mirę ar įstatymų nustatyta tvarka paskelbti mirusiais, iš Registro išregistruojami pagal Gyventojų registro duomenis apie jų mirtį. Išregistravimo iš Registro data laikoma mirties data.

51. Užpildytą prašymo (išskyrus pateiktojo elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis) dalį „Veiklos nutraukimo duomenys“ turi pasirašyti gyventojas ar teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas jo atstovaujantis asmuo ir 29 laukelyje nurodyti savo vardą, pavardę.

52. Prašymo (išskyrus pateiktojo elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis) „Veiklos nutraukimo duomenys“ dalyje AVMI atitinkamas darbuotojas turi nurodyti savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir pasirašyti.

 


VII. LAIKINAS INDIVIDUALIOS VEIKLOS SUSTABDYMAS

 

53. Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą AVMI pateikę laisvos formos prašymą ir Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, kuriame nurodyti tokios veiklos sustabdymo terminai ir priežastys. Prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama, laikino veiklos sustabdymo laikotarpis registruojamas Registre pagal minėtų institucijų sprendimuose pateiktą informaciją, kurį elektroniniu būdu pateikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV).

54. Kitų gyventojų, vykdančių individualią veiklą, tėvystės pašalpų gavimo laikotarpiu jų vykdoma individuali veikla gali būti laikinai sustabdyta, pagal VSDFV Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu pateiktą informaciją apie gyventojo vykdomos individualios veiklos sustabdymo laikotarpį. Tokiu atveju prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama.

 

VIII. GYVENTOJO DUOMENŲ REGISTRE TVARKYMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INICIATYVA

 

55. Registro tvarkytojas gali pats inicijuoti gyventojo įregistravimą Registre, taip pat Registre esančių jo duomenų papildymą ir/ar pakeitimą. Apie atliktus veiksmus gyventojas turi būti informuojamas taisyklių 59, 61 punktuose nustatyta tvarka.

56. Jei mokestinio patikrinimo ir/ar mokestinio tyrimo (toliau – patikrinimas) metu nustatoma, kad gyventojo veikla atitiko GPM įstatymo nustatytą individualios veiklos sampratą ir/ar, kad jis vykdė individualią veiklą, kurį priskiriama laisvųjų profesijų veiklai, kad gyventojas samdė kitą nuolatinį Lietuvos gyventoją, t. y. buvo nustatyta, kad gyventojas yra draudėjas, Registro tvarkytojas savo iniciatyva turi tokį gyventoją įregistruoti į Registrą nuo mokestinio patikrinimo metu nustatytos veiklos vykdymo pradžios datos (metai, mėnuo, diena) iki patikrinimo metu nustatytos šios veiklos vykdymo pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) ir apie tai jį informuoti taisyklių 59, 61 punktuose nustatyta tvarka.

57. Jeigu gyventojas jau yra įregistruotas į Registrą, bet patikrinimo metu nustatoma, kad jis vykdė individualią ar kitą veiklą kitu laikotarpiu, tai jo duomenys Registre turi būti papildomi nauju veiklos vykdymo laikotarpiu, t. y. turi būti nurodyti metai, mėnuo, diena (nuo–iki) ir nauja veiklos rūšis pagal EVRK 2 red. Apie pakeitimus gyventojas turi būti informuojamas šių taisyklių 59, 61 punktuose nustatyta tvarka.

58. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą dieną po Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo (FR0682 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90; Žin., 2004, Nr. 79-2826; 2005, Nr. 2-27) apskundimo termino, nurodyto MAĮ 152 straipsnio 1 dalyje, o apskundus patikrinimo rezultatus – kai įsiteisėja mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimas, įrašo reikalingus duomenis į Registrą apie tikrinto gyventojo individualią ar kitą veiklą.

59. Į Registrą taip pat turi būti įregistruotas gyventojas, vykdantis individualią veiklą, jei jis savo pateiktoje Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodo, kad gavo pajamų iš vykdytos individualios veiklos, bet Registro tvarkytojas nustato, kad šių taisyklių nustatyta tvarka nėra jos įregistravęs. Nustatęs šį faktą, Registro tvarkytojas turi informaciniame pranešime, nusiųstame gyventojui, priminti apie prievolę įregistruoti į Registrą savo vykdytą individualią veiklą, pakviesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos atvykti į gyvenamosios vietos AVMI ir pateikti papildomus duomenis apie vykdytos individualios veiklos laikotarpio nustatymą.

60. į Registrą kaip vykdantis individualią veiklą turi būti įregistruotas gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą, tačiau jo gaunamos pajamos iš juridinių asmenų viršija 10 procentų mokestinio laikotarpio iš verslo liudijimo gaunamų pajamų.

61. Atlikęs veiksmus, nurodytus šių taisyklių 56–60 punktuose, Registro tvarkytojas tą pačią dieną privalo apie tai informuoti gyventoją – išsiųsti laisvos formos pranešimą.

62. Pranešime turi būti nurodomi įregistravimo į Registrą ir/ar duomenų papildymo ar pakeitimo motyvai ir priežastys, įregistravimo data, individualios ar kitos veiklos vykdymo pradžios ir pabaigos datos, vykdomos ar vykdytos individualios ar kitos veiklos pobūdis.

63. Registro tvarkytojas turi teisę savo iniciatyva pagal kitus šaltinius ir/ar pagal gyventojo pateiktą informaciją atnaujinti Registre įregistruotus gyventojo elektroninio ryšio rekvizitus (telefoną, elektroninio pašto adresą).

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Gyventojų, kurie yra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, individuali veikla į Registrą neregistruojama.

65. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________