VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. SPALIO 24 d. įsakymO Nr. A1-325 „Dėl MĖGINIŲ ĖMIMO LABORATORINIAMS GENETINĖS MODIFIKACIJOS TYRIMAMS METODIKOS patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 1 d. Nr. A1-278

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodiką, patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-325 „Dėl mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 129-6143):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodika (toliau – metodika) parengta atsižvelgiant į Sėklos mėginių ėmimo metodus, patvirtintus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-115, ir 2004 m. spalio 4 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2004/787/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų produktų bei juose esančių medžiagų mėginių ėmimo ir aptikimo techninių gairių, remiantis reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL 2004 L 348, p. 18).“

2. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Sėklų laboratorinio mėginio ir kartotinių mėginių svoriai turi būti ne mažesni nei nurodyta Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) taisyklių, patvirtintų 1996 m. Ciuriche, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. Glattburge, 2 skyriaus „Mėginių ėmimas“ 2 A lentelėje.“

3. Išdėstau 38 punktą taip:

38. Laboratorinis mėginys ir kartotiniai mėginiai užplombuojami bei prie jų pritvirtinamos etiketės. Prie augalų mėginių tvirtinamos tik etiketės. Jeigu mėginiai sudėti į polietileninius maišelius, duomenys užrašomi tiesiai ant maišelio nenuplaunamu rašikliu, netvirtinant etiketės. Etiketėse arba tiesiai ant maišelio surašomi šie duomenys:“

4. Išdėstau 42 punktą taip:

42. Atliekant įvežamų žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų GM augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų patikrą ar vykdant įvežamų rizikos kultūrų stebėseną, informacija apie paimtą laboratorinį mėginį įvedama į Genetiškai modifikuotų aukštesniųjų augalų (GMAA) duomenų bazę.“

5. Papildau priedą 3.4 punktu:

3.4. mėginio paėmimo vietos geografinės koordinatės“.

 

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas