LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 27 D. NUTARIMO NR. 568 IR 1997 M. LIEPOS 3 D. NUTARIMO NR. 707 PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1405

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 2 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3933), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. 568 „Dėl labdaros organizacijų ir labdaros fondų steigimo ir registravimo tvarkos bei sąlygų“ (Žin., 1993, Nr. 33-761; 1997, Nr.65-1583) ir išdėstyti 3 punkto pirmąją pastraipą taip:

3. Nustatyti, kad vadovaujančioji labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro tvarkymo įstaiga yra Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė“.

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 707 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 65-1583), ir išdėstyti 7 punktą taip:

7. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų darbą, metodiškai jam vadovauja, tvarko pagrindinę visų Lietuvos Respublikoje įregistruotų labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro duomenų bazę. Vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą gali pakeisti tik registro steigėjas“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS